Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим извън Съюза

Методи Христов
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 декември 2020 1846 уникалност: 58%

С промените в брой 104/08.12.2020 г. на Държавен вестник в ЗДДС се въведоха измененията на Директива 2006/112, която, от своя страна, беше изменена с Директива 2017/2455.

В настоящата статия ще бъдат разгледани и измененията, които се отнасят до прилагането на специалния режим извън Съюза. Този режим беше въведен още от началото на 2015 г. В неговия обхват попаднаха доставчици, които не са установени в ЕС и които извършват доставки на услуги, свързани със:

скрито платено съдържание: 31 думи;

Чрез въвеждането на режима се даде възможност на тези доставчици да се регистрират за прилагането му в една държава членка по техен избор, като това доведе до облекчаване на тези лица, които преди това срещаха редица затруднения, възникващи от задължението за регистрация по ДДС в различни държави членки.

скрито платено съдържание: 52 думи;

Разпоредбите, свързани с прилагането на специалните режими, част от които е и режим извън Съюза, са представени в глава 18 от ЗДДС. В следващите редове ще бъдат представени основните моменти, свързани с обхвата, регистрацията и прилагането на режима.

Лица, които могат да прилагат режим извън Съюза

В обхвата на лицата, които могат да се регистрират за прилагането на режим извън Съюза, попадат тези доставчици, които отговарят на следните условия:

 • Не са установени в ЕС;
 • Получателите на услугите са данъчно незадължени лица, които са установени в ЕС;
 • скрито платено съдържание: 31 думи;

Във връзка с прилагането на режим извън Съюза са създадени нови дефиниции, целящи изясняването на условията за неговото прилагане.

скрито платено съдържание: 37 думи;

Терминът „държава членка по идентификация“ се отнася за държавата членка, в която данъчно задълженото лице, което не е установено на територията на ЕС, е избрало да се регистрира за прилагането на режима.

Терминът „държава членка по потребление“ се отнася за държавата членка, в която е мястото на изпълнение на доставяната услуга, или там, където е установен получателят.

скрито платено съдържание: 145 думи;

Правила, по които се определят: данъчна основа, данъчно събитие, данъчна ставка и документиране на доставките

Данъчната основа и данъчното събитие на доставките се определят по реда на законодателството на държавата членка по идентификация.

скрито платено съдържание: 56 думи;

Освен декларацията, лицата са задължени и да водят електронен регистър за извършените доставки, които са в обхвата на режима.

Данъчен период за режим извън Съюза

скрито платено съдържание: 12 думи;

Налице са някои хипотези, които се различават от горното правило:

 • В случаите, при които първата доставка е преди първия ден на календарното тримесечие, данъчният период е от датата на първата доставка до края на тримесечието;
 • скрито платено съдържание: 68 думи;

Срок за деклариране и внасяне на данъка. Корекция на подадена декларация

скрито платено съдържание: 34 думи;

Декларацията може да се подаде единствено по електронен път. Също така е задължително входящият номер на декларацията да бъде вписан в основанието, при попълването на платежното за внасяне на данъка.

скрито платено съдържание: 39 думи;

Корекции на Справки-декларации, включително издаване на дебитни и кредитни известия, се извършват в следващата Справка-декларация. Подадените декларации могат да се коригират в срок до три години в държавата членка по идентификация, а след третата година корекциите се извършват в държавата членка по потребление.

Право на данъчен кредит

По отношение на правото на данъчен кредит са приложими следните правила:

скрито платено съдържание: 67 думи;

Това правило важи и когато данъкът е внесен в НАП, вместо в държавата членка по потребление – в случаите, при които данъкът се внася след изпратено напомняне от страна на НАП.

скрито платено съдържание: 25 думи;

По същия начин, ако държавата членка по идентификация е превела вече данъка към НАП, то тогава чуждестранното лице може да възстанови надвнесения данък по реда на ДОПК.

Задължение за спазване на ЗДДС

Лицата, които не са установени в България, но са регистрирани за прилагане на режим извън Съюза в друга държава членка, имат качеството на задължени лица по отношение на ЗДДС и следва да спазват закона в частта за деклариране, коригиране и внасяне на данъка.

Регистрация за прилагане на режим извън Съюза

Регистрацията в България се извършва, като данъчно задълженото лице подаде заявление за регистрация пред ТД на НАП София. Заявлението се подава по електронен път.

скрито платено съдържание: 33 думи;

Датата на регистрация по този режим може да се определи по следните начини:

 • скрито платено съдържание: 50 думи;

В случай че настъпят промени относно информацията, която е декларирана с първото заявление за регистрация, лицето е длъжно да подаде ново заявление. Срокът за подаване на новото заявление е до 10-о число на месеца, следващ месеца на промяната.

Лицата, които са избрали да прилагат режима, имат право на доброволна дерегистрация при следните условия:

 • Ако вече не извършват доставки на услуги;
 • скрито платено съдържание: 13 думи;

Заявлението за дерегистрация се подава в следните срокове:

скрито платено съдържание: 39 думи;

Дерегистрация по инициатива НАП е възможна при следните случаи:

 • скрито платено съдържание: 6 думи;
 • Ако лицето вече не отговаря на общите условия;
 • Ако лицето системно нарушава режима, а именно:
  • скрито платено съдържание: 30 думи;

В случаите на дерегистрация поради системно неспазване на изискванията в закона, освен че лицето се дерегистрира, за него важи и забрана за регистрация по този режим, като забраната трае за срок до 8 данъчни периода, считано от периода, следващ данъчния период на дерегистрацията.

Във връзка с горното, при условие че доставчик е дерегистриран служебно от НАП поради обстоятелството, че в рамките на 8 данъчни периода не е извършвал доставки, които попадат в обхвата на режима, тогава такава забрана не е налице и доставчикът има право да се регистрира от момента, в който започне да извършва доставки, които са обект на режима.

Дата на дерегистрацията е първият ден на тримесечието, следващо тримесечието на изпращането на акта.

Преходни разпоредби за прилагане на режима

скрито платено съдържание: 51 думи;

Регистрациите, които са започнали по стария ред, следва да завършат по новите правила на закона.

скрито платено съдържание: 27 думи;

Това правило за извършване на корекции важи само за корекция на декларации, които са подадени за първия или втория данъчен период на 2021 г. След втория данъчен период корекциите могат да се извършват в Справка-декларацията за следващия данъчен период.

За четвърто тримесечие на 2020 г. декларацията се подава и данъкът се внася по стария ред.

скрито платено съдържание: 47 думи;

Това правило важи, ако лицата не са избрали да се регистрират за прилагането на режима в България или някоя друга държава членка.

Санкции

Лицата, които са регистрирани за прилагане на режима, независимо от това дали са регистрирани в България или в друга държава членка, и които не са установени в страната, ако имат задължение да подадат Справка-декларация по реда на ЗДДС и:

скрито платено съдържание: 184 думи;

При повторно нарушение размерът на санкцията е от 1 000 до 20 000 лв.


Други статии за промени в ЗДДС от декември 2020:

 1.  Специален режим Дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
 2.  Специален режим в Съюза
 3.  Режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос
 4.  Място на изпълнение и регистрация по ДДС
 5.  Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс
 6.  Дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии
 7.  Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки