С предложение за промени в ЗКПО се разширява кръгът на данъчно задължените лица

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
8 октомври 2021, 17:27 678

Предвижда се възможност справките по ЗДДФЛ да се подават и от наследниците на едноличните търговци и самоосигуряващите се лица

На 5 октомври 2021 г. Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане Проект за Законопроект за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на своята интернет страница, както и на интернет адреса на Портала за обществени консултации. Срокът за подаване на предложения и становища е до 4 ноември 2021 г.

С едно от предложенията за промени се разширява кръгът на данъчно задължените лица. По този начин в българското законодателство се въвежда чл. 9а от Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар. Така в чл. 2 от ЗКПО ще се добавят и ще се считат за данъчно задължени лица хибридни образувания, които са учредени и установени в страната, ако свързани с тях чуждестранни образувания държат пряко или косвено 50 на сто или повече от правото на глас, капитала или печалбата. Тези чуждестранни образувания обаче трябва да се намират в юрисдикции, които третират установеното в България хибридно образувание като данъчно задължено лице именно в България. Изрично е посочено, че колективните инвестиционни схеми, които са инвестиционен фонд или схема и които отговарят на определени условия, не следва да се третират като данъчно задължени лица, дори и да отговарят на условията за хибридни образувания.

Със законопроекта се предлага и уреждане на данъчното третиране на резултата от договори за оперативен лизинг при лизингополучателите, когато са приложими Международните счетоводни стандарти. Същото се налага, за да се избегнат разнопосочни тълкувания на законодателството, които ще доведат до формирането на различен данъчен финансов резултат в зависимост от прилаганите счетоводни стандарти. Ето защо в законопроекта изрично е посочено, че счетоводно отчетените разходи, приходи, печалби и загуби не се признават за данъчни цели. За данъчни цели се признават само разходи, приходи, печалби и загуби, които са отчетени съгласно Счетоводен стандарт 17 „Лизинг“ и които касаят договори за експлоатационен лизинг.

Министерството на финансите е установило несъответствие, свързано с транспонирането в българското законодателство на разпоредбите на чл. 1 и чл. 7 от Директива (ЕС) 2016/1164. За да бъде отстранено констатираното несъответствие, се предлага да се отмени разпоредбата на чл. 47в, ал. 4 от ЗКПО. Тя предвижда изключение от облагането с корпоративен данък на лица, контролиращи чуждестранни дружества, чиято дейност подлежи на облагане с алтернативни форми на корпоративен данък в държавата, в която са учредени.

В ЗИД е предвидено също и изменение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. С предложената промяна се цели да бъде дадена възможност наследниците по закон или завещание, както и заветниците или техни законни представители на еднолични търговци или самоосигуряващи се лица, които са били работодатели или платци на доходи и са починали през данъчната година, да могат да подават справките за изплатени през годината доходи и удържани данъци и осигурителни вноски.

Предложените изменения са част от мащабна инициатива на Министерството на финансите за промени в данъчното законодателство.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент