Наредба за Възстановяване на ДДС на Лица извън ЕС

(Наредба № Н-10 от 24 Август 2006 г. за Възстановяване на Платен Данък върху Добавената Стойност на Чуждестранни Лица, които не са Установени на Територията на Европейския Съюз (загл. изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г.))

1969
версия, консолидирана от Ciela-Norma