Наредба за Възстановяване на ДДС на Лица извън ЕС

(Наредба № Н-12 от 24 Август 2006 г. за Възстановяване на Платен Данък върху Добавената Стойност на Данъчно Незадължени Физически Лица, които не са Установени на Територията на Европейския Съюз (загл. изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г., в сила от 20.01.2012 г.))

1466
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar