Пълномощно за Счетоводно Обслужване

актуално 1 февруари 2023 3090 уникалност: 100%

Формуляр

Пълномощно за представителство във връзка със счетоводно обслужване

Долуподписаният:

имена:_______________
ЕГН:_______________
постоянен адрес:_______________

в качеството ми на Управител на: _______________ с ЕИК _______________

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

имена/наименование:_______________
ЕГН/ ЕИК:_______________
адрес:_______________

(представлявано от _______________ с ЕГН/ ЛНЧ _______________)

със следните права:

 1. Да ме представлява и подписва, включително и чрез собствен квалифициран електронен подпис ( КЕП), в качеството ми на управител на _______________ пред Национална агенция за приходите при:
 2. скрито платено съдържание: 186 думи;
 3. Да ме представлява и подписва, включително и чрез собствен квалифициран електронен подпис ( КЕП), при подаване на Годишен отчет и периодични справки към Национален статистически институт и Българска народна банка.
 4. Да ме представлява пред Агенция по вписванията при обявяване на годишния финансов отчет на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, като попълни, подпише, включително и чрез собствен квалифициран електронен подпис ( КЕП), и подаде необходимите заявления.

Правата, изброени по-горе, се считат изцяло в полза на упълномощеното лице, което има/няма правото да преупълномощава трети лица с дадените му права.

Настоящото пълномощно се издава със срок до _______ / без срок и е валидно, докато не бъде оттеглено или правата по него бъдат изчерпани.

Упълномощител:

имена:_______________
подпис:_______________

Предназначение

С пълномощното за представителство във връзка със счетоводно обслужване едно лице дава права на друго да го представлява пред административни органи и структури, като НАП, НОИ, БНБ и т.н. при извършване на конкретни действия, свързани със счетоводно обслужване.

Обща Информация

скрито платено съдържание: 241 думи;

Обемът на правата в пълномощното се определят от упълномощителя. Представителството е ограничено по съдържание право. Представителят черпи представителна власт от волята на представлявания, изразена в пълномощното.

В настоящия случай, правата, които дава упълномощителят се ограничават до действия, свързани със счетоводно обслужване, което осъществява упълномощеното лице.

Всички действия, които се извършват от упълномощеното лице, се извършват от името и в полза на упълномощителя, поради което последиците от тях възникват направо за представляваното лице.

Пълномощникът има право да преупълномощи друго лице, ако е овластен за това или ако преупълномощаването е станало необходимо за запазване интересите на упълномощителя (чл. 43, ал. 1 от ЗЗД).

Упълномощителят има право винаги да оттегли пълномощието, а пълномощникът - да се откаже от него (чл. 38, ал. 2 от ЗЗД), което води до прекратяване на представителната власт.

Оттеглянето е едностранно изявление на упълномощителя, отправено до пълномощника, с което прекратява изцяло или отчасти представителната власт на пълномощника. Оттеглянето на пълномощното трябва да бъде извършено в същата форма, в която е и самото пълномощно, като за неговата противопоставимост е необходимо да бъде доведено до знанието на пълномощника и на трети лица. Когато пълномощното е нотариално заверено, документът за оттеглянето му също трябва да е с нотариална заверка на подписа. Оттеглянето може да бъде извършено, както пред нотариуса, който е заверил пълномощното, така и пред произволно избран нотариус. Нотариусът въвежда в електронния регистър към Нотариалната камара информация за направеното оттегляне.

Упълномощителят може да уведоми пълномощника лично за оттегляне на пълномощното, а когато отношенията между страните са влошени, в практиката често се изпраща нотариална покана, с която на пълномощника се съобщава за оттеглянето.

Допустимо е оттеглянето да се извърши и чрез конклудентни действия (действия или бездействия, при които за волята на лицето се съди от неговото поведение), когато например пълномощникът върне оригинала на документа на упълномощителя.

Отказът от пълномощно е едностранно волеизявление от страна на пълномощника, отправено до упълномощителя, за което не е предвидена определена форма. Предвид спецификата на настоящото пълномощно е препоръчително, в случай на отказ от страна на упълномощеното лице, същият да бъде сведен до знанието на упълномощителя в писмена форма.

Учредената с пълномощното представителна власт може да бъде прекратена по право с прекратяване на юридическото лице упълномощител, както и при смърт/поставяне под запрещение на упълномощеното лице – физическо лице. Упълномощаването се прекратява също и с изтичането на посочения в пълномощното срок, настъпването на предвидено в него прекратително основание, извършване на определено действие, за което е издадено пълномощното и др.

Проверка на валидността на дадено търговско пълномощно от трети лица се извършва посредством справка в електронния регистър „Единство“ на Нотариалната камара чрез самата камара или чрез нотариус. В информационната система могат да се извършват и служебни справки чрез предоставен от Нотариалната камара достъп. Право на достъп за служебни справки се предоставя на държавни органи, които имат правен интерес.

Форма на Документа

скрито платено съдържание: 50 думи;

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на пълномощното не е регламентирано в Закона за задълженията и договорите, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на подписване на пълномощното – удостоверява се с нотариалната заверка на подписа на упълномощителя;
 • Данни за упълномощителя:
  • наименование на юридическо лице;
  • ЕИК;
  • адрес.
 • Данни за упълномощеното лице:
  • имена на физическо лице/наименование на юридическо лице;
  • ЕГН/ ЕИК;
  • адрес.
 • Данни за лицето, което представлява юридическото лице:
  • имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ.
 • Обем на правата, които се дават на упълномощеното лице;
 • Подпис на упълномощителя.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

скрито платено съдържание: 91 думи;

Изменения на Документа

Не се допускат изменения в съдържанието на пълномощното. То може да бъде оттеглено от упълномощителя във формата, в която е дадено и при необходимост да бъде издадено ново пълномощно.

Рискове

Следва да се има предвид, че представителят не може да договаря от името на представлявания нито лично със себе си, нито с друго лице, което той също представлява, освен ако представляваният е дал съгласието си за това (чл. 38, ал. 1 от ЗЗД).

В тежест на упълномощителя е да уведоми упълномощеното лице, в случай че е оттеглил даденото му пълномощно. Извършените след този момент действия от пълномощника не обвързват упълномощителя. Ако сделката е сключена в интерес на упълномощителя, той може да я потвърди. Ако не потвърди сделката, лицето, което се е представило за пълномощник, ще дължи обезщетение на третото лице, което не е знаело за липсата на представителна власт.

Когато упълномощителят е търговец, какъвто е настоящият случай, то сделката или действията, извършени от упълномощеното лице след оттегляне на пълномощното ще са действителни и ще обвържат упълномощителя, ако той не се противопостави веднага, след като е узнал за тях (чл. 301 ТЗ). Противопоставянето трябва да е изрично и да достигне до знанието на третото лице.

В случай че прекратяването на упълномощителната сделка е подлежало на вписване в единния регистър на Нотариалната камара и вписването е било извършено, третите лица не могат да твърдят, че не са знаели за оттеглянето. В тази връзка прекратяването на пълномощието ще може да им се противопостави, т.е. сделката ще бъде нищожна поради липса на съгласие.

Основано на:

чл.36, чл.37, чл.38, чл.39, чл.41, чл.43, ал.1 от ЗЗД

чл. 301 ТЗ