Тематично Резюме на Закона и Правилника за ДДС

Емил Попов
Групов управляващ съдружник в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 13105 уникалност: 100%

       Данъкът върху Добавената Стойност (ДДС) е косвен данък, с който ефективно се облага стойността, която всеки един стопански субект добавя върху закупените от него стоки, суровини или услуги, в резултат на тяхната преработка с цел препродажба или тяхната директна препродажба.

       ДДС работи много опростено. Той се начислява върху стойността на продаваните стоки и услуги на всеки един етап от тяхната трансформация от суровина до стока или модификация на услуги от един в друг вид.

       Всеки стопански субект приспада платеното ДДС за своите покупки от полученото ДДС за своите продажби и разликата (която на практика се явява данъкът върху добавената в процеса на препродажбата стойност) внася в държавата (НАП).

       Най-елементарният пример за прилагането на ДДС е следният: Търговец купува една стока за 100 лв., върху които доставчикът е начислил 20% (20 лв.) ДДС, за което търговецът му е платил общо 120 лв. След това търговецът е продал на свой клиент същата тази стока за 110 лв. (слагайки си 10% надценка), върху които също е начислил 20% (22 лв.) ДДС, като е получил от своя клиент общо 132 лв. В крайна сметка, търговецът е платил 20 лв. ДДС на своя доставчик и е получил 22 лв. ДДС от своя клиент. Разликата от 2 лв. между ДДС-то, което е платил, и ДДС-то, което е получил, е ефективният Данък върху Добавената от търговеца Стойност (върху надценка от 10% - 10 лв.), който той ще внесе в държавата (НАП).

       Въпреки че на пръв поглед ДДС изглежда много опростен, всъщност той е много сложен за прилагане данък. Освен облагаеми доставки, има такива, които са необлагаеми (наречени още освободени), а има и такива, които са със ставка 0%. Има доставки, за които може да се приспадне изцяло платеният ДДС, и такива, за които той не може да се приспадне или се приспада частично. Много важни са още и правилата за определяне на базата, върху която се начислява ДДС, в кой точно момент, къде и от кого се начислява. Допълнително усложнение се появява и от факта, че България е част от ЕС, където съществуват норми за начисляването на ДДС на територията на целия ЕС.

       Платецът на ДДС е крайният потребител на една стока или услуга, който няма механизъм или право да възстанови или приспадне платения ДДС – такива са крайните клиенти – физически лица или регистрираните по ЗДДС лица, които нямат право да приспадат или да възстановяват платения от тях ДДС по определени покупки.

Настоящото тематично резюме на ЗДДС и ПП си поставя за цел да представи закона и правилника кратко, структурирано и разбираемо, като разгледа всички съществени клаузи в тях. Резюмето е над три пъти по-кратко от оригиналния текст на ЗДДС и Правилника за Прилагането му (ППЗДДС), а нормите са представени със своите принципни постановки, като в тях, по разбираем начин, са вмъкнати и преразказани препратките към други текстове от закона и правилника.

       При решаването на конкретни казуси, се препоръчва да се четат оригиналните текстове от закона и правилника, към които справочникът препраща, защото само точният текст на нормата е база за най-коректно тълкуване и вземане на правилно решение.

Справочникът не може да се използва за пряко прилагане на ЗДДС и правилника към него – той има единствено за цел да създаде улеснена и задълбочена принципна представа за всички аспекти, регулирани от ЗДДС, и къде да бъде намерено тяхното уреждане.

За най-прецизно прилагане на ЗДДС, трябва да се вземат предвид и всички указания на НАП за тълкуване на закона, съдебната практика на Върховния административен съд (ВАС) и практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС) по дела, свързани с директивата по ДДС.

За правилното прилагане на ЗДДС, винаги трябва много точно да се съобрази:

• От гледна точка на продавача:

            - Кога трябва да издаде фактура – датата на данъчното събитие;

     - Трябва ли да начисли и какъв % ДДС – облагаема с 20%, с 9%, с 0% или освободена доставка извършва и с какво място на изпълнение;

            - Върху каква сума трябва да начисли ДДС – данъчната основа;

            - Трябва ли да извърши корекция на ползван данъчен кредит.

От гледна точка на купувача:

     - Дали закупената стока или услуга е с право на пълен или частичен данъчен кредит, или е без право на данъчен кредит;

            - Трябва ли да състави протокол за покупката;

            - Трябва ли да самоначисли ДДС за покупката.

Отговорите на всички тези въпроси ще се открият в съдържанието по-долу.

Легенда:

,_1_, Основна клауза

,_7_, Клауза с особена важност, която може да доведе до вреда при грешка/пропуск*

,_32, Клауза с висок риск за грешка и сериозна директна вреда при грешка/пропуск**

Текст от закона, който предвижда спазване на срок

Текст от закона, който предвижда санкция

1. Обект на Облагане с ДДС

3

._1_.Кои Сделки и Доставки се Облагат с ДДС.

       • С ДДС се облага:

- всяка възмездна облагаема доставка (продажба) на стока или услуга;

- всяко възмездно Вътреобщностно Придобиване ( ВОП) с място на изпълнение в България, извършено от регистрирано по ЗДДС лице или за което е възникнало задължение да се регистрира;

скрито платено съдържание: 89 думи;

2. Данъчно Задължени Лица по ДДС

3

._2_.Кои са Данъчно Задължени Лица. Какво е Независима Икономическа Дейност.

• Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултата от нея.

Независима Икономическа Дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, в т.ч. и дейност,

скрито платено съдържание: 114 думи;

3. Данъчна Ставка и Размер на Данъка

3

._3_.Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.(изм. ДВ-71 от 11.08.2020)

       • Общата ставка на ДДС е 20%.

       • Ставката на ДДС за хотелиерски услуги е 9% – това включва настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места и площадки за къмпинг и каравани.

       • Ставката на ДДС за доставка на книги е 9% до 31.12.2021 г. – това включва книги, учебници и пособия в техните физически и/или електронни версии. В тази категория не се включват печатни издания, които имат основно рекламен характер, или издания, които имат изцяло видео или аудио-музикално съдържание.

       • Ставката на ДДС за доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги е 9%

скрито платено съдържание: 298 думи;

4. Доставчик и Получател

3

._4_.Кой е Доставчик и Кой – Получател за Целите на ДДС.

       • Доставчик по смисъла на ЗДДС е лицето, което извършва доставка (продава) на стока или услуга, а получател е лицето, което получава (купува) стока или услуга.

5. Облагаема Доставка

3

._5_.Кои Доставки са Облагаеми с ДДС.

       • Облагаема с ДДС е всяка доставка на стока или услуга, когато е извършена от данъчно задължено лице и е с място на изпълнение на територията на България.

скрито платено съдържание: 57 думи;

6. Стока и Доставка на Стока

3

._6_.Какво е Стока по Смисъла на ЗДДС.

       • Стока е всяка движима и недвижима вещ, включително електрическата енергия, газ, вода, топлинна и хладилна енергия и други подобни, както и стандартният софтуер (тоест софтуер, който не е разработен по специална поръчка – например Microsoft Office).

скрито платено съдържание: 17 думи;
3

._7_.Кога се Счита, че е Извършена Доставка на Стока.

       • Доставка на стока е прехвърляне правото на собственост или друго вещно право върху стока, в т.ч. и предоставяне на право за разпореждане със стоката така, както би се разпореждал нейният собственик.

       • Фактическото предоставяне на стока също е доставка, дори прехвърляне правото на собственост да е под отлагателно условие или срок (в т.ч. и консигнацията).

            (виж пример *)

       • Доставка е и фактическото предоставяне на стока по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на собствеността върху стоката след определен брой лизингови вноски (финансов лизинг), освен в случаите, когато само е предвидена опция за прехвърляне на собствеността върху стоката – тогава доставката се третира като доставка на услуга (тоест приравнено на наем върху вещта). Ако при лизинг с опция за прехвърляне на собствеността, сумата на лизинговите вноски е равна на пазарната цена на вещта, също се считат за доставка.

скрито платено съдържание: 391 думи;

!!! Ако предоставяне на стока, което за целите на ЗДДС е доставка, не бъде отчетено като такава и не се начисли дължимият ДДС, санкцията е в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв., а при повторно нарушение – санкцията е в двоен размер на неначисления ДДС, но не по-малко от 1

скрито платено съдържание: 112 думи;