ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Величка Алмишева
Управляващ съдружник "Правни услуги" в Kreston BulMar
чака актуализация 30 октомври 2020 683 уникалност: 83.5%

Правен Въпрос

Може ли данъчно задължено лице от ЕС, което не е установено в България, да приспада ДДС по общия ред?

Фактическа Обстановка

Чуждестранно дружество, регистрирано по ЗДДС в България, внася двуосни талиги от Турция, за които упражнява право да приспада платения ДДС. Дружеството обаче не е установено в България – няма нито съдебна регистрация, нито е регистрирано в Агенцията по вписванията, не изготвя и счетоводни и финансови отчети съгласно българския закон. Според НАП за дружеството не трябва да се прилага общият ред за приспадане на данъчен кредит, предвиден в ЗДДС. Вместо това трябва да се приложи този в Наредба № 9 – за възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, неустановени в България, но установени в страна членка на ЕС. В случая, тъй като редът в наредбата не е спазен, данъчните отказват възстановяването, а дружеството, от своя страна, обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 87 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесети септември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РУМЯНА МОНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ

АГЛИКА АДАМОВА

при секретар и с участието на прокурора В. Й. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 160, ал. 6 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по касационна жалба на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" гр. София при ЦУ на НАП срещу Решение № 780/13.02.2017 г., постановено от Административен съд - София град по адм. д. № 6354 по описа на същия съд за 2016 г., с което по жалба на "Джи Ей Ти Екс Рейл Германия" ГМБХ е отменен РА № 2101311520/14.04.2014 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - гр. София, потвърден с Решение № 1274/21.07.2014 г. на Директора на дирекция "ОДОП" София при ЦУ на НАП, като е признато на дружеството право на данъчен кредит по митнически декларации: № 13BG003000H0034808/28.02.2013 г. в размер на 30 980,35 лв.; № 13BG003000H0065036/15.04.2013 г. в размер на 30 980,35 лв.; № 13BG003000H0065127/15.04.2013 г. в размер на 30 980,35 лв.

В касационната жалба се навеждат доводи за неправилност на решението, поради допуснати нарушения на материалния закон и съществени нарушения на съдопроизводствените правила, както и поради това, че същото е необосновано. Иска се отмяна на съдебното решение. Претендира се присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът - "Джи Ей Ти Екс Рейл Германия" ГМБХ не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховен административен съд, осмо отделение счита, че касационната жалба е подадена от надлежно легитимирана страна, в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Настоящото касационно производство е второ по ред, тъй като с Решение № 7080/13.06.2016 г. по адм. д. № 2123/2015 г. ВАС - VІІІ отделение е отменил Решение № 8098 от 22.12.2014 г., постановено по адм. д. № 8674/2014 г. по описа на Административния съд - София град и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд при спазване на указанията, дадени в мотивите на решението.

скрито платено съдържание: 735 думи;