Наредба за Възстановяване на ДДС и Акциз на Дипломатически Представителства и техния Персонал

(Наредба № Н-14 от 27 Септември 2006 г. за Възстановяване на Данък върху Добавената Стойност и Акциз на Дипломатически Представителства, Консулства, Представителства на Международни Организации и Членовете на техния Персонал (загл. изм. - ДВ, бр. 56 от 2024 г., в сила от 01.08.2024 г.))

2350
версия, консолидирана от Ciela-Norma