МФ - Указание изх. № УК-* от **.**.****

актуално 2 септември 2020 616 уникалност: 100%

Правен въпрос

Как се облагат доставките на услуги, свързани с дарителски кампании за набиране на парични средства чрез SMS или телефонно обаждане?

Генерален проблем

Министерството на финансите издава указание с цел еднаквото приложение на ЗДДС спрямо даренията на парични средства, набирани чрез SMS или телефонно обаждане.

Резюме на Указание

скрито платено съдържание: 277 думи;

Относими разпоредби

чл. 12 от ЗДДС

ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В СЛУЧАИТЕ НА ДАРЕНИЯ ЧРЕЗ КРАТКО ТЕКСТОВО СЪОБЩЕНИЕ - SMS ИЛИ ОБЩЕСТВЕНА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА (ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ)

Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за Националната агенция за приходите с цел единно прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на дарения, извършени чрез кратко текстово съобщение - SMS или обществена телефонна услуга - телефонно обаждане.

При благотворителни, дарителски, филантропски и други подобни кампании организаторите сключват с доставчиците на електронни съобщителни услуги (оператори) договори за предоставяне на услуги: предоставяне на номер, събиране и отчитане на дарените суми от абонатите чрез телефонните сметки, превеждане на натрупаните суми по посочена сметка и други.

С изпращането на SMS-a или с телефонното обаждане, абонатът задължава телефонната си сметка с определена парична сума в полза на конкретен бенефициент (обикновено юридическо лице с нестопанска цел или физическо лице), като заплаща същата при заплащане на телефонната си сметка.

Съгласно чл. 2 от ЗДДС обект на облагане с данък върху добавената стойност са възмездните облагаеми доставки на стоки или услуги. Безвъзмездните доставки (даренията на стоки или услуги) са извън обхвата на закона. В определени случаи законът приравнява безвъзмездните доставки на стоки или услуги на възмездни, но в хипотезата на даренията на парични средства, извършени чрез SMS или телефонно обаждане, не са налице условия за такова приравняване, тъй като съгласно чл. 5, ал. 2 от ЗДДС парите в обращение не са стока. Предвид обстоятелството, че даренията на парични средства сами по себе си не представляват доставка на стока или услуга, същите, независимо от способа на извършването им, не са обект на облагане по ЗДДС. Следователно, когато се организират кампании, с благотворителен, дарителски, филантропски или друг подобен характер, при които абонатите изпращат SMS или правят телефонно обаждане, операторът не следва да начислява ДДС върху стойността на определената за дарение сума.

скрито платено съдържание: 434 думи;