Открити 78 ресурса (0.33 секунди)
Членове от Норм. Актове от 17.11.2020

чл. 114 от ЗПФ

Членове от Норм. Актове от 05.03.2021

чл. 37. Управител и подуправител от КСО

Членове от Норм. Актове от 05.03.2021

чл. 30. Изпълнение на бюджета от КСО