ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 19 март 2020 1735 уникалност: 91.2%

Правен Въпрос

Може ли да получи обезщетение за безработица управител, който не е отписан като такъв от Търговския регистър?

Фактическа Обстановка

Лице е назначено за управител на Дружество, след взето решение на Общото събрание и подписан договор за възлагане на управление. И двата документа са от 08.09.2011 г. Управителят е освободен с протокол на Общо събрание на 01.06.2016 г., като причините са назначаване на ликвидатор и прекратяване на Дружеството. Решението на Общото събрание за освобождаване от длъжността не е вписано в Агенция по вписвания – Търговски регистър. На 21.06.2016 г. лицето подава заявление за отпускане на обезщетение за безработица, но получава отказ. Директорът на НОИ – София-град се аргументира с това, че управителят не е освободен в Търговския регистър и съответно обстоятелството не налице за трети добросъвестни лица, в това число и НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 111 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на деветнадесети април в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

НАТАЛИЯ МАРЧЕВА

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

при секретар и с участието на прокурора Н. Х. изслуша докладваното от съдията НАТАЛИЯ МАРЧЕВА по адм. д. № ****/****

Производството е по чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на Териториално поделение на НОИ - София-град срещу решение № 557 от 30.01.2017 г., постановено по адм. д. № 8992/2016 г. по описа на Административен съд - София-град, трето отделение, 51 състав. Релевирани са оплаквания за нарушение на материалния закон и необоснованост. Иска се отмяна на съдебния акт и постановяване на решение по съществото на спора.

Ответницата - Т. Ж. А. от гр. София, чрез адвокат Славова, моли решението да бъде оставено в сила.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Последната е постъпила в предвидения в чл. 211, ал. 1 АПК 14-дневен преклузивен срок, подадена е от надлежна страна, за която решението на първоинстанционния съд е неблагоприятно и процесуално е допустима. Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

С оспорения съдебен акт, решаващият състав на Административен съд - Варна е отменил решение № 1040-21-212 от 04.08.2016 г. на директора на Териториално поделение на НОИ - София-град и потвърденото с него разпореждане № 214-00-3443-1 от 06.07.2016 г. на длъжностното лице по чл. 54ж, ал. 1 КСО при Териториално поделение на НОИ - София-град.

При извършената по реда на чл. 218, ал. 2 АПК служебна проверка, настоящият тричленен състав на Върховния административен съд констатира, че решението е валидно и допустимо.

Същото обаче е постановено в нарушение на материалния закон, съставляващо отменително основание по чл. 209, т. 3 АПК.

Фактическата обстановка по делото е безспорна и се свежда до следното:

Т. Ж. А. е била управител на "Аксентинг Консултинг" ЕООД по силата на решение на Общото събрание на съдружниците в "Аксент" ООД, едноличен собственик на капитала на "Аксентинг Консултинг" ЕООД от 08.09.2011 г. и договор за възлагане на управление от същата дата. Тя е освободена от длъжността, считано от 01.06.2016 г., с решение на Общото събрание на съдружниците в "Аксент" ООД - протокол от 31.05.2016 г. В тази връзка е и допълнително споразумение № 1 от 31.05.2016 г. Причините са взети решения за прекратяване на дейността на "Аксентинг Консултинг" ЕООД, за откриване на производство по ликвидация на дружеството и за назначаване на ликвидатор, който е различен от Андрейнска.

На 21.06.2016 г. жалбоподателката по първоначалното дело е подала заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица, на основание чл. 54а КСО. Издадено е разпореждане № 214-00-3443-1 от 06.07.2016 г. на длъжностното лице по чл. 54ж, ал. 1 КСО при Териториално поделение на НОИ - София-град, с което е отказано исканото обезщетение, с оглед нормите на чл. 10 КСО и чл. 140, ал. 4 от Търговския закон. Цитираното разпореждане е било потвърдено с оспореното пред първоинстанционния съд решение № 1040-21-212 от 04.08.2016 г. на Директора на Териториално поделение на НОИ - София-град, с мотиви относно липсата на вписване в Търговския регистър за освобождаването на кандидатстващото за обезщетение за безработица лице от задълженията по чл. 141, ал. 1 ТЗ и значението на вписването относно упражняваната дейност.

скрито платено съдържание: 1038 думи;