ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 24 април 2020 1070 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли НАП да установява в ревизия задължения за осигурителни вноски при твърдяно извършване на трудова дейност, без сключен трудов договор?

Фактическа Обстановка

Дружество извършва дейност по застрахователно посредничество и търговия със семена и селскостопански препарати. На 12.12.2013 г. Дружеството възлага с договор управлението на едноличния собственик на капитала. НАП извършва ревизия на Дружеството за периода 19.12.2013 г. – 1.06.2016 г. В хода на ревизията се установява, че за целия ревизиран период няма лица, наети по трудови или граждански правоотношения, освен едноличния собственик. Същият се осигурява като самоосигуряващо се лице. Прави се констатация, че през 2013 г. Управителят е упълномощил съпруга си да представлява Дружеството. В кръга на правомощията влизат представителство пред различни институции, право да подписва документи, да извършва сделки по управление на Дружеството и разпоредителни действия с имуществото му. НАП констатира, че пълномощникът се квалифицира като „търговски пълномощник“, поради което Дружеството е трябвало да сключи трудов договор и да плаща осигурителни вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО в размер, определен в ревизионния акт. Дружеството обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 90 думи;

ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Чл. 209 АПК

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на четвърти декември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ТОДОР ТОДОРОВ

ЮЛИЯ ТОДОРОВА

при секретар и с участието на прокурора Л. К. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № 14015/2017

Производство по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба от адвокат С. Е., пълномощник на "МОНИ 2014" ЕООД против решение № 1801 от 3.11.2017 г. на Административен съд Бургас по адм. д. № 2469/2017 г. С него се отхвърля жалба на "МОНИ 2014" гр. Карнобат, против ревизионен акт № Р-02000217000604-091-001/19.06.2017 г. издаден от началник сектор "Ревизии" и главен инспектор по приходите в ТД на НАП Бургас, потвърден с решение № 204/17.08.2017 г. на директора на Дирекция "ОДОП" Бургас.

Поддържа доводи за неправилност на решението, вследствие необоснованост и нарушение на материалния закон - отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК, поради което се иска отмяната му. Нарушението на процесуалния закон не е касационно основание освен в хипотезата на съществено нарушение на съдопроизводствените правила каквото фактическо и правно основание жалбата не съдържа.

Ответникът, директорът на Дирекция "Обжалване и данъчно осигурителна практика" Бургас не се представлява и не взема становище по жалбата.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за основателност на жалбата.

Върховен административен съд, шесто отделение намира касационната жалба за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и разгледана по същество за основателна по следните съображения:

Производството пред административния съд е образувано по жалба от В. С. Г., в качеството й на управител на МОНИ 2014 ЕООД гр. Карнобат срещу ревизионен акт № Р-02000217000604-091-001 от 19.06.2017 г. издаден от В. Х. Р. и В. В. А., органи по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение № 204 от 17-08.2017 г. на директора на дирекция ОДОП Бургас при ЦУ на НАП. С него в тежест на търговското дружество МОНИ 2014 ЕООД са установени допълнителни задължения за вноски за ДОО в размер 5817.60 лева, за ЗО в размер на 2629.44 лева и за ДЗПО в размер на 1643.40 лева, всички за периода 1.01.2014 г. - 31.12.2016 г. определени на основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 3 от КСО и лихвите.

скрито платено съдържание: 874 думи;