ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 19 март 2020 1083 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли избран управител да се осигурява като такъв, ако не е вписан в Търговския регистър?

Фактическа Обстановка

Дружество сключва договор за управление със служител от 01.07.2015 г., с който същият приема да представлява и управлява Дружеството. Лицето не е вписано в Търговския регистър като управител. От този факт следва изводът, че не е спазено изискването на Търговския закон управителят да бъде избран на Общо събрание, след което решението да се впише в Търговския регистър. Управителят на Дружеството е осигуряван като такъв, макар и да не е вписан. С решение на Директора на ТД НОИ, на Дружеството са дадени указания да промени вида на осигуряване на управителя, тъй като не са спазени изискванията за назначаване на лицето на тази длъжност. Дружеството обжалва решението на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 100 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на четвърти декември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РУМЯНА ПАПАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ:

НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ

СИБИЛА СИМЕОНОВА

при секретар и с участието на прокурора Г. К. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл. 119 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Образувано е по касационна жалба на Директора на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт, гр. Благоевград, против решение № 184 от 09.02.2017 г., постановено по адм. д. № 774 по описа за 2016 г. на Административен съд - Благоевград, с което е отменено решение № 1040-01-64/28.11.2016 г. на Директора на ТП на НОИ - Благоевград и потвърдените с него задължителни предписания с № ЗД-1-01-00184850/14.10.2016 г. на старши инспектор по осигуряването в ТП на НОИ - Благоевград.

Изложените съображения за неправилно прилагане на чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО във вр. с чл. 140, ал. 4 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 7 от Закона за Търговския регистър (ЗТР) са относими към касационните основания за отмяна по чл. 209, т. 3 от АПК.

Ответникът "ММС - Груп" ООД със седалище и адрес на управление в гр. Благоевград е оспорил касационната жалба в писмен отговор.

Представителят на Върховната административна прокуратура е дал заключение за неоснователност на касационното оспорване.

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК от надлежна страна с правен интерес по смисъла на чл. 210, ал. 1 от АПК.

Разгледана по същество, касационната жалба е основателна по следните съображения:

Предмет на съдебен контрол в производството пред Административен съд - Благоевград е решение № 1040-01-64 от 28.11.2016 г. на Директора на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ), гр. Благоевград и потвърдените с него задължителни предписания № ЗД-1-01-00184850 от 14.10.2016 г., дадени от контролен орган в ТП на НОИ - Благоевград на основание чл. 108, ал. 1, т. 3 от КСО, с които "ММС - Груп" ООД със седалище и адрес на управление в гр. Благоевград е задължено за следното: да заличи данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО за Д. В. А. за периода 01.07.2015 г. - 11.11.2015 г. и да подаде данните за същото лице и същия период в т. 12 "Вид осигурен" - 14 - за работещите без трудови правоотношения.

скрито платено съдържание: 801 думи;