Тематично Резюме на Закон за Корпоративното Подоходно Облагане

Емил Попов
Групов управляващ съдружник в Kreston BulMar
актуална версия версия: 10603 уникалност: 100%

Корпоративният Данък е пряк данък, с който ефективно се облага данъчната печалба на предприятието.

Данъчната печалба на предприятието е равна на счетоводната печалба, увеличена с непризнатите за данъчни цели счетоводни разходи и намалена с непризнатите за данъчни цели счетоводни приходи.

Настоящото тематично резюме на ЗКПО си поставя за цел да представи закона кратко, структурирано и разбираемо, като разгледа всички съществени клаузи в него. Резюмето е близо три пъти по-кратко от оригиналния текст на ЗКПО, а нормите са представени със своите принципни постановки, като в тях, по разбираем начин, са вмъкнати и преразказани препратките към други текстове от закона или други актове.

При решаването на конкретни казуси, се препоръчва да се четат оригиналните текстове от закона, към които справочникът препраща, защото само точният текст на нормата е база за най-коректно тълкуване и вземане на правилно решение.

Справочникът не може да се използва за пряко прилагане на ЗКПО – той има единствено за цел да създаде задълбочена принципна представа за всички аспекти, регулирани от ЗКПО, и къде да бъде намерено тяхното уреждане.

За най-прецизно прилагане на ЗКПО, трябва да се вземат предвид и всички указания на НАП за тълкуване на закона и съдебната практика на Върховния административен съд (ВАС) и практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС) по дела, свързани с директивите, които са или трябва да бъдат транспонирани в ЗКПО.

За правилното прилагане на ЗКПО, винаги трябва много точно да се съобразява:

• дали и кога един счетоводен разход се признава за данъчни целил; и

• кога един счетоводен приход не се признава за данъчни цели.

Отговорите на всички тези въпроси ще се открият в настоящото тематично резюме.

Легенда:

:_1_. Основна клауза.

:_7_. Клауза с особена важност, която може да доведе до вреда при грешка/пропуск.*

:_32. Клауза с висок риск за грешка и сериозна директна вреда при грешка/пропуск.**

Текст от закона, който предвижда спазване на срок.

Санкция, която не е свързана с конкретен текст от закона.

Текст от закона, който предвижда санкция.

1. Обекти на Облагане по ЗКПО

2

._1_.Кой се Облага с Корпоративен Данък Върху Печалбата.

       • С корпоративен данък се облага:

     - печалбата на местни юридически лица, включително и тези, които не са търговци по смисъла на Търговския Закон (ТЗ) – в т.ч. сдружения, фондации и т.н.; (виж пример *)

     - печалбата на чуждестранни юридически лица от място на стопанска дейност в България или от разпореждане с имущество на това място на стопанска дейност;

скрито платено съдържание: 110 думи;

2. Данъчно Задължени Лица

2

._2_.Кои са Данъчно Задължени Лица по ЗКПО.

       • Данъчно задължени лица са:

            - местните юридически лица и едноличните търговци;

     - чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност чрез място на стопанска дейност в България, извършват разпореждане с имущество на това място на стопанска дейност или получават доходи с източник от България;

     - физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски стопани, но които не са регистрирани като еднолични търговци;

скрито платено съдържание: 143 думи;
2

._3_.Кои са Местни и Чуждестранни Юридически Лица и Кои Техни Печалби и Доходи се Облагат по ЗКПО.

       • Всички юридически лица, учредени съгласно българското законодателство или вписани в български регистър, са

скрито платено съдържание: 77 думи;

3. Видове Данъци и Размер на Данъка

2

._4_.Кои са Видовете Данъци по ЗКПО и Какво се Облага с Тях.

       • С корпоративен данък се облага данъчната печалба.

       • С данък, удържан при източника, се облагат определени доходи на местни и чуждестранни юридически лица – доходи от дивиденти и ликвидационни дялове, доходи от лихви, наеми, технически услуги, франчайз и факторинг, доходи от разпореждане с движимо и недвижимо имущество, доходи от услуги, права и неустойки и т.н.

скрито платено съдържание: 122 думи;
2

._5_.Как се Определя Размерът на Данъка по ЗКПО.

       •

скрито платено съдържание: 18 думи;

4. Корпоративен Данък – Данъчна Ставка, Данъчна Основа и Данъчна Печалба

2

._6_.Какъв е Размерът на Корпоративния Данък.

скрито платено съдържание: 12 думи;
2

._7_.Как се Определя Данъчната Основа за Облагане с Корпоративен Данък. Какво е Данъчна Печалба.

       • Данъчната основа е равна на данъчната печалба.

       • Данъчният финансов резултат е равен на счетоводния финансов резултат (съгласно приложимите счетоводни стандарти), намален с непризнатите за данъчни цели приходи и увеличен – с непризнатите за данъчни цели разходи, и ако той е с положителна стойност, се нарича

скрито платено съдържание: 34 думи;

5. Деклариране и Внасяне на Данъците, Авансови Вноски

2

._8_.Как се Подават Всички Декларации по ЗКПО.

       • Образците на данъчните декларации и всички други документи по ЗКПО се утвърждават от Министъра на финансите.

скрито платено съдържание: 50 думи;
2

._9_.В Какъв Срок се Подава Годишната Данъчна Декларация. Какви са Приложенията към Годишната Данъчна Декларация.

       • Годишната данъчна декларация за текущата година се подава в срок до 31 март на следващата година, в поделението на НАП по седалището на данъчно задълженото лице.

       • Дължимият корпоративен данък за текущата година, намален с авансовите вноски, се внася в срок до 31 март на следващата година.

       • С годишната данъчна декларация, се подава и годишният отчет за дейността.

скрито платено съдържание: 153 думи;