Фиш 10.17 - Обезпечение при доставки на течни горива

Обезпеченията при доставки на течни горива са регламентирани в чл.176в от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), нов член в Глава двадесет и пета „Правомощия на органите по приходите и предотвратяване на данъчни измами” на закона, приет с ДВ, бр. 60 от 2 август 2016 г., в сила от 06 август 2016 г. Целта на влезлите в сила промени е да бъдат предотвратени възможностите за злоупотреби чрез ефективна превенция и борба с данъчните измами в областта на данък върху добавената стойност при осъществяване на доставки на течни горива.

Редът и документите по предоставяне на обезпечение при доставки на течни горива, неговата регистрация в публичния регистър, усвояването и освобождаването му, при защита правата на задължените лица, са регламентирани в Глава седемнадесета „а” „Предоставяне, освобождаване и усвояване на обезпечение по чл.176в от закона при доставки на течни горива“ от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), съответно в чл.111б – 111м (чл.111б – чл.111з, нови – ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 13.09.2016 г., чл.111и, нов - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г., чл.111к – чл.111м, нови – ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 14.10.2018 г.).

Лица, задължени да предоставят обезпечение при доставки на течни горива

Всяко данъчно задължено лице е длъжно да предостави обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП), когато за текущия данъчен период:

 1. извърши облагаеми доставки на течни горива със ставка на данъка 20 на сто и с обща стойност на данъчните им основи над 25 000 лв., или
 2. общата стойност на данъчните основи при вътреобщностни придобивания на течни горива надвиши 25 000 лв., или
 3. получи течни горива, освободени за потребление по чл.20, ал.2, т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), с обща стойност на данъчните им основи над 25 000 лв., ако не е възникнало основание за обезпечение на друго основание. Съгласно чл.20, ал.2, т.1 от ЗАДС освобождаване за потребление е извеждането на акцизни стоки от данъчен склад, освен когато при условията и по реда на този закон от момента на извеждането стоките се движат под режим отложено плащане на акциз (чл.176в, ал.1 от ЗДДС).

При определяне на данъчните основи по чл.176в, ал.1, т.2 и 3 от закона (на вътреобщностните придобивания и получените течни горива) не се включват горивата, които са предназначени за собствено потребление от лице по чл.176в, ал.13 и 14 (чл.111л, ал.4 от ППЗДДС, нов, ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 14.10.2018 г.).

Лица, които не са задължени да предоставят обезпечение

От задължението за предоставяне на обезпечение са освободени следните лица:

1. Лицензиран складодържател по смисъла на ЗАДС;

Съгласно чл.4, т.2 от ЗАДС „лицензиран складодържател“ е лице, което в съответствие с разпоредбите на този закон е получило лиценз да произвежда и/или складира, да получава и изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

2. Лице, което извършва доставки по чл.24, ал.1, т.1 и чл.26, ал.2 от ЗАДС.

Съгласно чл.24, ал.1, т.1 от ЗАДС от облагане с акциз се освобождават енергийните продукти, предназначени за зареждане на въздухоплавателни средства и плавателни съдове (включително за риболов), освен когато се използват за частни развлекателни полети и плаване по ред и начин, определени с Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС).

С чл.26, ал.2 от ЗАДС е регламентирано, че с изключение на случаите по чл.24, ал.1, т.1 от ЗАДС, доставката на енергийните продукти за зареждане на плавателни съдове и въздухоплавателни средства се смята за изнасяне и обезпеченият/платеният за стоките акциз се освобождава/възстановява по ред и в срокове, определени с ППЗАДС. Това не се отнася за плавателни съдове и въздухоплавателни средства, които се използват за частни развлекателни полети и плаване.

3. Лице, което е изпълнило изискванията на чл.118, ал.6 от ЗДДС само за доставките му, отчетени по реда на същата разпоредба, се освобождават от задължението за предоставяне на обезпечение.

Всяко лице по чл.118, ал.1 от ЗДДС, извършващо доставки/продажби на течни горива от търговски обект, с изключение на лицата, извършващи доставки/продажби на течни горива от данъчен склад по смисъла на ЗАДС, е длъжно да предава по дистанционна връзка на НАП и данни, които дават възможност за определяне на наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обектите за търговия с течни горива.

4. Регистриран земеделски производител, който извършва зареждане с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или бюджетна организация, се освобождават от задължението за предоставяне на обезпечение, когато осъществяват вътреобщностно придобиване на течни горива или получават течни горива, освободени за потребление по чл.20, ал.2, т.1 от ЗАДС, предназначени за собствено потребление (ал. 13 на чл.176в, нова – ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.).

5. Лице, различно от лицата по ал.13, се освобождава от задължението за предоставяне на обезпечение при осъществено вътреобщностно придобиване на течни горива или получени течни горива, освободени за потребление по чл.20, ал.2, т.1 от ЗАДС, които са предназначени за собствено потребление, в случай че е вписано в регистъра по ал.15 (ал. 14 на чл.176в, нова – ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.).

Не възниква задължение за предоставяне на обезпечение по чл.176в от ЗДДС и когато данъчно задължено лице осъществява внос по смисъла на ЗДДС на течни горива на територията на страната. При извършване на последващи облагаеми доставки на течните горива със ставка на данъка 20 на сто, предмет на вноса, когато общата стойност на данъчните основи на тези доставки е над 25 000 лв. за съответен текущ данъчен период, лицето следва да предостави обезпечение, освен ако не попада в хипотезите на ал.8 на чл.176в от ЗДДС.

Течни горива, при доставките на които възниква задължение за предоставяне на обезпечение

Течните горива, при доставките на които възниква задължение за предоставяне на обезпечение като наименование и код по Комбинирана номенклатура, установена с Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, прилагана към 1 януари 2016 г., са посочени в приложение № 35 към чл.111б, ал.1 от ППЗДДС (ново – ДВ, бр. 70 от 2016 г.).

Само за посочените в приложение № 35 към ППЗДДС течни горива, които са предмет на доставки, облагаеми със ставка на данъка 20 на сто, вътреобщностни придобивания или получени като освободени за потребление по чл.20, ал.2, т.1 от ЗАДС, се предоставя обезпечение. Съответно в хипотезите на т.1 - 3 на чл.176в, ал.1 от ЗДДС, предмет на които са течни горива, които не са посочени в приложение № 35 към ППЗДДС, не възниква задължение за предоставяне на обезпечение.

Видове обезпечения

Съгласно чл.176в, ал.1 от ЗДДС във връзка с чл.111в от ППЗДДС обезпеченията, които могат да бъдат предоставени от данъчно задължените лица, са обезпечение в пари, обезпечение в държавни ценни книжа и обезпечение в безусловна и неотменима банкова гаранция, като е допустимо предоставяне на повече от един вид от посочените обезпечения.

Обезпечение в пари: При предоставяне на обезпечение в пари лицето внася обезпечението в български левове по сметка на компетентната териториална дирекция на НАП (чл.111в., ал.1 от ППЗДДС).

Информация за набирателната сметка на съответната компетентна ТД на НАП, по която се предоставя обезпечение в пари, е публикувана на интернет страницата на НАП, както следва: http://www.nap.bg/document?id=13330.

Обезпечение в държавни ценни книжа: При предоставяне на обезпечение в държавни ценни книжа в срока по чл.176в, ал.5 от закона се налага запор от публичен изпълнител по реда на чл.203, ал.4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) върху държавните ценни книжа, които се предоставят за обезпечение (чл.111в, ал.2 от ППЗДДС).

Съгласно разпоредбата на чл.203, ал.4 от ДОПК запорът върху държавни ценни книжа се налага от публичен изпълнител чрез изпращане на запорно съобщение до лицето, водещо регистър на държавни ценни книжа. На основание чл.203, ал.5 и ал.9 от ДОПК запорът по чл.203, ал.4 от ДОПК има действие от момента на връчването на запорното съобщение на лицето, водещо регистър на държавни ценни книжа, и обхваща всички имуществени права по ценната книга. Редът и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа са регламентирани в Наредба № 5 от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа (обн., ДВ, бр. 85 от 2007 г., изм. и доп., бр. 100 от 2013 г. и бр. 56 от 2015 г.).

Обезпечение в безусловна и неотменяема банкова гаранция: При предоставяне на обезпечение в безусловна и неотменяема банкова гаранция банката се задължава безусловно и неотменяемо да заплати при първо писмено поискване от компетентната териториална дирекция на НАП сумата, посочена в искането, до размера на гаранцията (чл.111в, ал.3 от ППЗДДС).

Член 176в от ЗДДС предвижда, че банковата гаранция е неотменяема и безусловна, т.е. гаранцията не може да се отмени от предоставилото я лице. Безусловността на гаранцията означава, че органът по приходите/публичният изпълнител може да поиска изпълнение във всеки един момент от банката, издала гаранцията.

Банковата гаранция може да се предостави само от банка. Приемат се банкови гаранции само от търговски банки с действащ лиценз, издаден от Българската народна банка (БНБ), за банкова дейност на територията на Република България, в това число и за гаранционни сделки съгласно Закона за кредитните институции, които са подписани от лица, които имат правото да задължават банката чрез предоставената гаранция. Документи, наименовани банкови гаранции, издадени от други лица, са нищожни по смисъла па чл.26 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Освен посочените изисквания за банковата гаранция, която се предоставя за целите на чл.176в от ЗДДС, същата следва да е подписана от лица, които имат правото да задължават банката чрез предоставената гаранция. Също така от текста на банковата гаранция следва да е ясно за кое лице се предоставя гаранцията. Банковата гаранция задължително следва да съдържа:

 • индивидуализиращи данни за банката - гарант (наименование, адрес, ЕИК, представляващ);
 • индивидуализиращи данни за лицето, чиито публични задължения обезпечава (наименование/име, адрес, ЕИК/ЕГН, представляващ);
 • задължението на банката безусловно и неотменяемо да изплати при първо писмено поискване посочената в искането сума до размера на гаранцията; банковата гаранция не следва да съдържа текстове или формулировки, поставящи някакви условия/изисквания;
 • срок на действие - не по-кратък от 1 година от датата на предоставяне.

Размер на обезпечението

Обезпечението по чл.176в, ал.1 от закона е в размер не по-малък от 20 на сто от данъчната основа на облагаемите доставки, придобиванията или стойността на получените течни горива, освободени за потребление за предходния данъчен период. При последващи доставки с място на изпълнение на територията на страната на течни горива, които са били предмет на вътреобщностно придобиване или са били обезпечени при освобождаването им за потребление, не се предоставя обезпечение от лицето, осъществило вътреобщностното придобиване или получило течните горива, освободени за потребление (чл.176в, ал.2 от ЗДДС).

Според тази регламентация обезпечение не се дължи, когато данъчно задължено лице извърши в текущия или следващ данъчен период последващи доставки на течни горива, за които вече е предоставило обезпечение на основание т.2 и 3 от чл.176в, ал.1 от ЗДДС.

В случай че за данъчно задължено лице са изпълнени повече от една от хипотезите на чл.176в, ал.1, т.1 – 3 от ЗДДС размерът на обезпечението е общо 20 на сто от извършените облагаеми доставки, придобиванията и получените течни горива, освободени за потребление..

Важно:

При определяне на данъчните основи по чл.176в, ал.1, т.2 и 3 от закона не се включват горивата, които са предназначени за собствено потребление от лице по чл.176в, ал.13 и 14.

Когато лице по чл.176в, ал.1 от закона не е извършвало облагаеми доставки или вътреобщностни придобивания или не е получавало освободени за потребление течни горива по чл.20, ал.2, т.1 от ЗАДС с обща стойност на доставките, придобиванията или освобождаванията над 25 000 лв. за предходния данъчен период, размерът на обезпечението се определя по реда на ал.2 върху прогнозната средномесечна данъчна основа на облагаемите доставки или придобиванията на течни горива или стойността на освободените за потребление течни горива, изчислена на базата на 12 месеца (чл.176в, ал.3 от ЗДДС).

В случаите на авансово плащане през текущия данъчен период по доставка на течни горива, данъчното събитие на която не е настъпило през този данъчен период, размерът на авансовото плащане не се включва в общата стойност на данъчните основи на извършените облагаеми доставки на течни горива със ставка на данъка 20 на сто през текущия данъчен период. При определяне на размера на общата стойност на данъчните основи на доставките, посочени в чл.176в, ал.1, т.1 от ЗДДС се включва стойността на данъчните основи на извършените през текущия данъчен период облагаеми доставки със ставка на данъка 20 на сто, независимо дали има извършено плащане по тях или е получено (цялостно или частично) авансово плащане през предходен данъчен период.

В случаите, когато е получено авансово плащане през предходен данъчен период по доставка на течни горива, данъчното събитие на която настъпва през текущия данъчен период, при определяне на общата стойност на данъчните основи на доставките, посочени в чл.176в, ал.1, т.1 от ЗДДС, се включва и стойността на авансовото плащане по тази доставка. Този начин на определяне на общата стойност на данъчните основи на доставките, посочени в чл.176в, ал.1, т.1 от ЗДДС, се прилага и в случаите, когато при настъпване на данъчното събитие на доставка на течни горива през текущия данъчен период на основание чл.79, ал.8 от ППЗДДС не е издадена фактура, тъй като за доставката са извършени авансови плащания за цялата й стойност и за същите вече са издадени фактури при получаването им.

Следва да се отбележи, че посочените хипотези са приложими и при определяне на първоначалния размер на обезпечението, включително по отношение на получените авансови плащания по вътреобщностните придобивания.

Промяна на размера на обезпечението

При промяна на обстоятелствата, които са от значение за определяне размера на обезпечението, се предоставя ново обезпечение в 7-дневен срок преди промяната. Новото обезпечение е със срока на предоставеното вече обезпечение по чл.176в, ал.1 от закона и е в размер не по-малък от 20 на сто от данъчната основа на облагаемите доставки/вътреобщностните придобивания на течни горива или стойността на получените течни горива, освободени за потребление, с които се надхвърля размерът от 20 на сто от данъчната основа на облагаемите доставки, придобиванията или стойността на получените течни горива, освободени за потребление, за които е предоставено вече обезпечение (чл.176в, ал.4 от ЗДДС, нов – ДВ, бр. 60 от 2016 г.).

Когато данъчната основа на облагаемите доставки/вътреобщностните придобивания на течни горива или стойността на получените течни горива, освободени за потребление за текущия данъчен период, надхвърли размера на данъчната основа на облагаемите доставки, вътреобщностните придобивания или стойността на течните горива, освободени за потребление, за които е предоставено вече обезпечение, се предоставя ново обезпечение или допълнение към вече предоставеното обезпечение. Новото обезпечение е в размер на 20 на сто от данъчната основа на облагаемите доставки/вътреобщностните придобивания на течни горива или стойността на получените течни горива, освободени за потребление за текущия данъчен период (чл.111г, ал.2 от ППЗДДС).

Когато данъчната основа на облагаемите доставки/вътреобщностните придобивания на течни горива или стойността на получените течни горива, освободени за потребление за текущия данъчен период, е в по-малък размер от данъчната основа на облагаемите доставки, вътреобщностните придобивания или стойността на течните горива, освободени за потребление, за които е предоставено вече обезпечение, може да се предостави ново обезпечение в съответния размер или да се поиска частично освобождаване на предоставеното обезпечение. Новото обезпечение е в размер на 20 на сто от данъчната основа на облагаемите доставки/вътреобщностните придобивания на течни горива или стойността на получените течни горива, освободени за потребление за текущия данъчен период. (чл.111г, ал.3 от ППЗДДС).

Срок на обезпечението

Предвидената в чл.176в, ал.1 от ЗДДС регламентация е, че обезпечението при доставки на течни горива се предоставя за срок от една година. Съгласно чл.111в, ал.4 от ППЗДДС срокът на действие на обезпечението не може да бъде по-кратък от една година, смятано от датата на подаване на заявлението по чл.111б, ал.1 от ППЗДДС.

В тази връзка, на основание чл.176в, ал.6 от ЗДДС, когато за данъчно задълженото лице са налични условията за предоставяне на обезпечение и след изтичане на срока на предходното обезпечение, то това лице е длъжно да предостави ново обезпечение. Новото обезпечение се предоставя в срок не по-късно от 14 дни преди изтичане на срока на предходното обезпечение. Размерът на новото обезпечение се определя по реда на ал.2 на чл.176в от ЗДДС, т.е. в размер на 20 на сто от данъчната основа на облагаемите доставки, придобиванията или стойността на получените течни горива, освободени за потребление за предходния данъчен период (чл.111г, ал.4 от ППЗДДС).

Предоставяне на обезпечение

Срок и начин за предоставяне на обезпечение

Обезпечението по чл.176в, ал.1 от закона се предоставя в 7-дневен срок преди датата на:

 • възникване на данъчното събитие на доставката, с чиято данъчна основа се надвишават 25 000 лв., или
 • възникване на данъчното събитие при вътреобщностното придобиване, с чиято данъчна основа се надвишават 25 000 лв., или
 • освобождаване на течни горива за потребление по чл.20, ал.2, т.1 от ЗАДС, с чиято стойност се надвишават 25 000 лв. (чл.176в, ал.5 от ЗДДС, нов – ДВ, бр. 60 от 2016г., в сила от 06.08.2016 г.).

В случаите на чл.176в, ал.1 от закона всяко данъчно задължено лице при предоставяне на обезпечение за доставки на течни горива, посочени в приложение №35 към ППЗДДС, е длъжно да подаде заявление по образец - приложение № 36 (чл.111б, ал.1 от ППЗДДС, нов - ДВ, бр. 70 от 2016 г.).

Заявлението по ал.1 се подава в компетентната териториална дирекция на НАП по чл.8 от ДОПК в 7-дневен срок преди настъпване на обстоятелствата по чл.176в, ал.5, т.1 - 3 от закона (чл.111б, ал.2 от ППЗДДС, нов – ДВ, бр. 70 от 2016 г.).

В зависимост от вида на предоставеното обезпечение към заявлението се прилагат:

 1. при обезпечение в пари - копие от платежното нареждане за внесената сума;
 2. при обезпечение в държавни ценни книжа - извлечение от индивидуалната сметка на лицето от регистъра по чл.24 от Наредба №5 от 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа (обн., ДВ, бр. 85 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2013 г., бр. 56 от 2015 г.), наричана по-долу „Наредба № 5 от 2007 г.“, издадено от поддепозитаря на държавните ценни книжа, както и документ от лицето, водещо регистъра на държавни ценни книжа, удостоверяващ липсата на наложен залог или предходен запор от друг кредитор върху предлаганите за обезпечение държавни ценни книжа;
 3. при обезпечение в банкова гаранция - оригинал на банковата гаранция (чл.111б, ал.3 от ППЗДДС, нов – ДВ, бр. 70 от 2016 г.).

Срок и начин за предоставяне на обезпечение при промяна или при усвояване на обезпечение

При промяна на обстоятелствата, които са от значение за определяне на размера на обезпечението, данъчно задълженото лице е длъжно в 7-дневен срок преди промяната да подаде заявление по образец - приложение № 36 в компетентната ТД/офис на НАП по неговата месторегистрация, на основание чл.111г, ал.1 във връзка с чл.111б, ал.2 и 3 от ППЗДДС.Съгласно чл.111г, ал.4 от ППЗДДС при усвояване на обезпечението и при наличие на условията по чл.176в, ал.1 от ЗДДС данъчно задълженото лице предоставя ново обезпечение по реда на чл.111б, ал.2 и 3 от ППЗДДС. В 7-дневен срок преди възникване на някое от обстоятелствата по чл.176в, ал.1 от ЗДДС данъчно задълженото лице подава заявление по образец - приложение № 36 в компетентната ТД на НАП, към което прилага и съответния документ/и за предоставеното обезпечение. Новото обезпечение е в размер на 20 на сто от данъчната основа на облагаемите доставки/вътреобщностните придобивания на течни горива или стойността на получените течни горива, освободени за потребление за предходния данъчен период.

Замяна на обезпечение

По искане на данъчно задълженото лице предоставено и вписано обезпечение може да бъде заменено с равностойно обезпечение от видовете обезпечения съгласно чл.111в от ППЗДДС (чл.111и, ал.1 от ППЗДДС, нов - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.).

Лицето предоставя новия вид обезпечение с подаване на заявление по образец - приложение № 36, в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (чл.111и, ал.2 от ППЗДДС, нов - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017г.). Когато към момента на подаване на заявлението по ал.2 е настъпила промяна на обстоятелствата, които са от значение за определяне размера на обезпечението, лицето предоставя новия вид обезпечение в размера по чл.176в, ал.2 и 3 от закона (чл.111и, ал.3 от ППЗДДС, нов - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.).

Срокът на действие на новия вид обезпечение не може да бъде по-кратък от оставащия срок на обезпечението, чиято замяна е заявена (чл.111и, ал.4 от ППЗДДС, нов - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.).

Компетентният орган по приходите извършва проверка по реда на чл.111ж за вписване в регистъра по чл.176в, ал.10 от закона (чл.111и, ал.5 от ППЗДДС, нов - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.).

След вписване на новия вид обезпечение в регистъра по чл.176в, ал.10 от закона замененото обезпечение се освобождава по реда на чл.111д, ал.2 – 4 (чл.111и, ал.6 от ППЗДДС, нов - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.).

Електронен публичен регистър на лицата, предоставили обезпечение

За лицата по чл.176в, ал.1 от закона НАП създава и поддържа електронен публичен регистър, част от регистъра по чл.80, ал.1 от ДОПК, в който се вписват идентификационни данни за лицата, предоставили обезпечение, размерът на обезпечението и срокът на действие на обезпечението, датата на вписване и датата на заличаване (чл.176в, ал.10 от ЗДДС).

За целите на вписването в регистъра, на основание чл.111ж, ал.1 от ППЗДДС, компетентният орган по приходите в 7-дневен срок от постъпване на заявлението по чл.111б и чл.111г извършва проверка на заявлението и предоставеното обезпечение по чл.176в от закона.

Когато предоставеното обезпечение съответства на изискванията на чл.176в от закона, компетентен орган по приходите вписва лицето в регистъра по чл.176в, ал.10 в 7-дневен срок от предоставяне на обезпечението. При освобождаване на обезпечението компетентен орган по приходите заличава лицето от регистъра в деня на освобождаването, като уведомява лицето (чл.176в, ал.11 от ЗДДС).

Когато предоставеното обезпечение не съответства на изискванията по чл.176в от закона, компетентният орган по приходите отказва вписване на обстоятелствата и данните за лицето в регистъра по чл.176в, ал.10 от закона. Отказът подлежи на обжалване по реда на ДОПК. Предоставянето на обезпечение в по-малък размер от дължимия или след срока по чл.176в от закона не е основание за отказ за вписване на данъчно задълженото лице в регистъра по чл.176в, ал.10 от закона. На лицето се дава 7-дневен срок за предоставяне на пълния размер на обезпечението (чл.111ж, ал.3 от ППЗДДС – изм., ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.). Допълнителното обезпечение се предоставя с ново заявление по чл.111б, ал.1 от ППЗДДС.

Освобождаване на обезпечението

Обезпечението се освобождава и лицето се заличава от регистъра по ал.10 преди изтичането на едногодишния срок, когато:

 • регистрацията на лицето по този закон е прекратена, или
 • лицето няма да извършва сделки по чл.176в, ал.1 от закона, и
 • няма неуредени задължения за данък върху добавената стойност, глоби или имуществени санкции във връзка с нарушения по закона (чл.176в, ал.7 от ЗДДС, доп. – ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.).

При условията по чл.176в, ал.7 от закона и подадено искане по чл.111з, ал.1 от данъчно задълженото лице обезпечението се освобождава от компетентния орган по приходите в 7-дневен срок от постъпване на искането в случаите, когато в същия срок не е възложена ревизия (чл.111д, ал.1 от ППЗДДС).

При прилагане на ал.1, когато обезпечението е в пари, компетентната териториална дирекция на НАП предприема действия за възстановяване на сумата по посочена банкова сметка на лицето (чл.111д, ал.2 от ППЗДДС).

При прилагане на ал.1, когато обезпечението е в държавни ценни книжа, публичен изпълнител отменя наложения по чл.203, ал.4 от ДОПК запор (чл.111д, ал.3 от ППЗДДС).

При прилагане на ал.1, когато обезпечението е в безусловна и неотменяема банкова гаранция, компетентният орган по приходите връща на данъчно задълженото лице оригинала на гаранцията (чл.111д, ал.4 от ППЗДДС).

При освобождаване на обезпечението компетентният орган по приходите заличава данъчно задълженото лице от регистъра по чл.176в, ал.10 от закона в деня на освобождаването (чл.111д, ал.5 от ППЗДДС).

Усвояване на обезпечението

Когато е налице непогасено изискуемо задължение за данък върху добавената стойност, глоби или имуществени санкции във връзка с нарушения по закона на лицето, обезпечението се усвоява по реда за принудително изпълнение, предвиден в ДОПК (чл.111е от ППЗДДС, доп. – ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.).

Заличаване от електронния публичен регистър на лицата, предоставили обезпечение

При наличие на обстоятелствата по чл.176в, ал.7 от закона данъчно задълженото лице подава искане за заличаване от регистъра по чл.176в, ал.10 от закона (чл.111з, ал.1 от ППЗДДС).

След извършване на проверка относно наличието на обстоятелствата по чл.176в, ал.7 от закона за освобождаване на обезпечението компетентният орган по приходите заличава лицето от регистъра в 7-дневен срок от постъпване на искането и уведомява писмено/по електронен път лицето за заличаването (чл.111з, ал.2 от ППЗДДС, нов - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 13.09.2016 г.).

Когато не са налице обстоятелства за заличаване от регистъра, компетентният орган по приходите отказва заличаване на лицето от регистъра. Отказът подлежи на обжалване по реда на ДОПК (чл.111з, ал.3 от ППЗДДС – изм., ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.).

Компетентният орган по приходите заличава лицето от регистъра по чл.176в, ал.10 от закона преди изтичането на едногодишния срок и когато констатира, че:

 1. обезпечението е усвоено по реда на чл.111е и не е предоставено ново обезпечение, когато са налице основания за предоставяне;
 2. предоставеното обезпечение или остатъкът от обезпечението след усвояването му по реда на чл.111е не отговаря на изискванията на закона (чл.111з, ал.4 от ППЗДДС).

В случаите по ал.4 компетентният орган по приходите уведомява писмено/по електронен път лицето за заличаването. Заличаването подлежи на обжалване по реда на ДОПК (чл.111з, ал.5 от ППЗДДС – изм., ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.).

Компетентен орган по приходите може да прекрати регистрацията по този закон и да заличи от регистъра по чл.176в, ал.10 от закона лице, което не е предоставило обезпечение или не е предоставило обезпечение в пълен размер или в определения срок (чл.176в, ал.9 от ЗДДС).

Публичен електронен регистър на лицата по чл. 176в, ал.15 от закона

Лица, подлежащи на вписване

За лицата по чл.176в, ал.14 от закона Националната агенция за приходите създава и поддържа публичен електронен регистър, който е част от регистъра по чл.80, ал.1 от ДОПК.

На вписване в този регистър подлежат лицата, които осъществяват ВОП или получават течни горива, освободени за потребление по чл.20, ал.2, т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствено потребление, различни от:

 • регистриран земеделски производител, който извършва зареждане с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или
 • бюджетна организация.

Значение на вписването

Вписването в регистъра по чл.176в, ал.15 от закона е условие за освобождаване от задължението за предоставяне на обезпечение при осъществяване на ВОП на течни горива или получаване на течни горива, освободени за потребление по чл.20, ал.2, т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове, които са предназначени за собствено потребление.

Редът за вписване и съдържанието на регистъра се определят с правилника за прилагане на закона (ал. 15 на чл.176в, нова – ДВ, бр. 97 от 2017 г.).

Съдържание на регистъра

В регистъра се вписва идентификационен номер по чл.84 от ДОПК, идентификационен номер по чл.94, ал.2 от закона, име/наименование на лицата, прогнозно средномесечно потребление на горива, получени по реда на чл.176в, ал.1, т.2 и 3 от закона, общо по раздели на приложение № 35 и в мерна единица за съответното гориво, посочена в акцизен данъчен документ/електронен административен документ, дата на вписване, дата на промяна на прогнозното средномесечно потребление на горива, обявено по реда на чл.111л, ал.3, и дата на заличаване (чл.111к, ал.1 – 2 от ППЗДДС, нов – ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 14.10.2018 г.).

Ред за вписване

Вписването в регистъра се извършва след подаване на уведомление по образец - приложение №38, по електронен път чрез електронна услуга, предоставена от НАП, в 7-дневен срок преди датата на възникване на данъчното събитие при вътреобщностно придобиване на течни горива или датата на освобождаване на течни горива за потребление по чл.20, ал.2, т.1 от ЗАДС, които са предназначени за собствено потребление (чл.111л, ал.1 от ППЗДДС, нов – ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 14.10.2018 г.).

Датата на подаване на уведомлението е датата на вписване в регистъра.

Промяна в обстоятелствата

Уведомление за промяна на обстоятелствата се подава при промяна на обстоятелства относно:

 • прекратяване и/или възобновяване на дейността в обект;
 • въвеждане в експлоатация на нов обект:
 • отклонение повече от 10 на сто от обявеното прогнозно средномесечно потребление на горива.

Уведомлението се подава по електронен път чрез електронна услуга, предоставена от НАП в 7-дневен срок преди настъпването на промяната в обстоятелствата.

Заличаване от регистъра

Заличаването от регистъра се извършва:

 • по искане на лицето - чрез подаване на уведомление по образец - приложение №38, по електронен път чрез електронна услуга, предоставена от НАП. В този случай датата на заличаване в регистъра е датата на подаване на уведомлението.
 • по инициатива на органа по приходите - след проверка относно наличието на обстоятелствата по чл.176в, ал.14 от закона. Когато се установи, че лицето не отговаря на изискванията за вписване в регистъра по чл.176в, ал.15 от закона, компетентният орган по приходите издава акт за заличаване на вписването в регистъра. Датата на връчване на акта е дата на заличаване на вписването в регистъра. Актът, с който се заличава вписването в регистъра, подлежи на обжалване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Административнонаказателни санкции

Съгласно чл.180в, ал.1 от ЗДДС (нов - ДВ, бр. 60 от 2016 г.) лице, което, като е длъжно, не предостави в срок обезпечение по чл.176в или не предостави обезпечение, или предоставеното обезпечение не е в размера по чл.176в, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на дължимото обезпечение.

При повторно нарушение глобата, съответно санкцията по ал.1 е в двоен размер на дължимото обезпечение (чл.180в, ал.2 от ЗДДС).

При нарушение по ал.1, когато лицето е предоставило обезпечение в 7-дневен срок, следващ изтичането на срока, в който е следвало да бъде представено обезпечение, глобата, съответно имуществената санкция е в размер 25 на сто от дължимото обезпечение, но не по-малко от 10 000 лв. (чл.180в, ал.3 от ЗДДС).

Преходни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност,

обн. ДВ – бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.

Обезпечение, предоставено от данъчно задължено лице, за което е отпаднало задължението за предоставяне на обезпечение по чл.176в, ал.1, т.3 и за което не е налице задължение за предоставяне на обезпечение на друго основание, се усвоява по реда за принудително изпълнение, предвиден в ДОПК, при наличие на неуредени задължения на лицето за данък върху добавената стойност, глоби или имуществени санкции във връзка с нарушения по закона (§ 39, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС).

Обезпечението по ал.1 или остатъкът от него след усвояването се освобождава от компетентния орган по приходите в 30-дневен срок от постъпване на искане от данъчно задълженото лице в случаите, когато в същия срок не е възложена ревизия (§ 39, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС).

При освобождаване на обезпечението компетентният орган по приходите заличава данъчно задълженото лице от регистъра по чл.176в, ал.10 в деня на освобождаването (§ 39, ал.3 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС).

До създаването на публичния електронен регистър по чл.176в, ал.15 освобождаването от задължението за предоставяне на обезпечение от лицата по чл.176в, ал.14 се извършва чрез подаване на декларация в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок преди датата на възникване на данъчното събитие при вътреобщностно придобиване на течни горива или датата на освобождаване на течни горива за потребление по чл.20, ал.2, т.1 от ЗАДС, които са предназначени за собствено потребление (§ 40 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС).

Преходни разпоредби към Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

обн., ДВ – бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.

До 14.10.2018 г. освобождаването от задължение за предоставяне на обезпечение от лицата по чл.176в, ал.14 от закона се извършва чрез подаване на декларация в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок преди датата на възникване на данъчното събитие при вътреобщностно придобиване на течни горива или датата на освобождаване на течни горива за потребление по чл.20, ал.2, т.1 от ЗАДС, които са предназначени за собствено потребление (§ 29, ал.2 от ПЗР на ПИД на ППЗДДС).

Лицата, подали декларация по ал.2 и по § 40 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, се считат за вписани в регистъра по чл.176в, ал.15 от закона (§ 29, ал.3 от ПЗР на ПИД на ППЗДДС), като датата на подаване на декларацията е датата на вписване в регистъра по чл.176в, ал.15 от закона.

Лицата по ал.3 подават уведомление по образец - приложение №38, по електронен път чрез електронна услуга, предоставена от НАП, в периода от 1 октомври до 31 декември 2018 г. (§ 29, ал.5 от ПЗР на ПИД на ППЗДДС).

Преходни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоратиното облагане,

обн. ДВ – бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.

Лицата, предоставили обезпечение в размер, определен съгласно изискванията на чл.176в, ал.2 и 3 от Закона за данък върху добавената стойност, в сила до 31 декември 2018 г., за които след влизането в сила на този закон е налице основание за промяна на размера на обезпечението и не е налице задължение за предоставяне на обезпечение на друго основание, могат да подадат искане за освобождаване на съответната част от него. Съответната част от обезпечението се усвоява по реда за принудително изпълнение, предвиден в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, при наличие на неуредени задължения на лицето за данък върху добавената стойност, глоби или имуществени санкции във връзка с нарушения по закона.

Обезпечението или остатъкът от него след усвояването се освобождава от компетентния орган по приходите в 30-дневен срок от постъпване на искането от данъчно задълженото лице в случаите, когато в същия срок не е възложена ревизия (§59 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО).

Относими към настоящия ФИШ са:

 • Становище изх. №20-00-171 от 09.09.2016 г.;
 • Методическо указание изх. №20-00-172 от 15.09.2016 г.

(чл.118; чл.176в от ЗДДС / чл.111б; чл.111в; чл.111г; чл.111д; чл.111е; чл.111ж; чл.111з; чл.111и; чл.111к; чл.111л; чл.111м от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник