Фиш 10.16 - Специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност

Глава седемнадесета "а" от ЗДДС урежда специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност, наричан по-нататък "специален режим".

Специалният режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност има за цел да подпомогне регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) лица с облагаем оборот до 500 000 евро.

Внимание:

Специалният режим представлява изключение от общото правило.

При прилагане на специалния режим ДДС за доставка става изискуем на датата на получаване на цялостно или частично плащане по доставката.

Независимо дали получателят по доставката прилага специалния режим или не, правото на приспадане на данъчен кредит за начисления данък за получена доставка, за която се прилага специалния режим, възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем.

Важно:

Прилагането на специалния режим не е задължително. Всяко регистрирано лице, което е изпълнило едновременно посочените в закона условия може да прилага специалния режим за касова отчетност на ДДС.

Условия за прилагане на специалния режим

Специалният режим може да прилага само лице, когато едновременно отговаря на следните условия:

 • регистрирано е за целите на ЗДДС на основание на чл.96, 97 или чл.100, ал.1;
 • реализирало е облагаем оборот за последните 12 последователни месеца преди текущия месец не повече от левовата равностойност на 500 000 евро. Облагаемият оборот се определя по реда, по който се определя и следи облагаемият оборот за регистрация по чл.96 от ЗДДС;
 • няма влязъл в сила ревизионен акт, издаден от органи по приходите при възложена ревизия при особени случаи (чл.122 от ДОПК) и/или за вменена отговорност при установени случаи на злоупотреби (чл.177 от ЗДДС). В случай, че на лицето, което желае да прилага режима, е издаден и влязъл в сила ревизионен акт за извършена ревизия, на някое от посочените основания, то не може да получи разрешение за прилагане на режима;
 • няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски по влезли в сила актове, а при наличие на такива задължения лицето е предоставило обезпечение или му е издадено разрешение за отсрочване или разсрочване. Условието не се отнася до наличието на неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, а само наличието на неизплатени задължения по влезли в сила ревизионни актове.

Важно:

Специален режим за касова отчетност на ДДС не може да се прилага от нерегистрирани лица или регистрирани лица за целите на чл.97а, чл.98 и чл.99 от ЗДДС.

Обхват на специалния режим

Специалният режим се прилага по отношение на всички доставки на стоки или услуги с изключение на:

 • вноса на стоки;
 • вътреобщностните доставки на стоки и вътреобщностните придобивания на стоки;
 • доставките към нерегистрирани по този закон лица;
 • освободените доставки;
 • доставките с място на изпълнение извън територията на страната;
 • доставките на услуги с място на изпълнение на територията на страната, за които данъкът е изискуем от получателя по доставката;
 • доставки по договор за лизинг, при които на основание чл.6, ал.2, т.3 фактическото предоставяне на стоката е приравнено на доставка на стока, независимо че плащането е дължимо на вноски за срока на договора;
 • доставки, по отношение на които се прилага част осма от ЗДДС без доставките по глава седемнадесета „а“;
 • доставки на стоки и услуги, при които възнаграждението не се изплаща по банков път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
 • доставки, облагаеми с нулева ставка по глава трета;
 • доставки между свързани лица;
 • облагаеми доставки, за които преди или на датата на възникване на данъчното събитие е извършено цялостно плащане по доставката, включително данъка по този закон.

Важно:

За доставките извън обхвата на режима изискуемостта на ДДС възниква съгласно общите разпоредби на закона.

Прилагане на специалния режим

 • За прилагане на специалния режим се издава разрешение от органите на Националната агенция за приходите.
 • Режимът се прилага за период не по-кратък от 12 месеца, считано от месеца, следващ месеца на издаване на разрешението.
 • Регистрацията е доброволна, като специалния режим за касова отчетност се прилага от първия ден на месеца, следващ месеца на получаване на разрешението за прилагане.
 • Регистърът на лицата, прилагащи специалния режим е публичен и е достъпен на www.nap.bg.

Важно:

За издаване на разрешение за прилагане на специалния режим се прилага процедурата за регистрация по ЗДДС.

Запомни:

След получаване на разрешение лицето е задължено да прилага специалния режим за всички доставки, по които е доставчик и получател, с изключение на изрично изброените в ЗДДС доставки, които са извън обхвата на режима.

Прекратяване прилагането на специалния режим

 1. От страна на лицето чрез подаване до компетентната териториална дирекция на НАП на писмено искане за прекратяване на прилагането на режима по образец (приложение към ППЗДДС):
  • доброволно, когато продължава да отговаря на всички условия за прилагането на специалния режим, след изтичането на 12 месеца, считано от месеца, следващ месеца на издаване на разрешението за прилагане на режима;
  • задължително, в 7–дневен срок от момента, в който вече не отговаря на задължителните условия за прилагане на режима.
 2. По инициатива на органите на НАП, когато установят че лицето:
  • не е подало в срок искане за прекратяване при наличие на основания за задължително прекратяване на прилагането на режима;
  • не изпълнява специфичните разпоредби относно упражняване право на данъчен кредит за получени доставки и относно изискуемост на ДДС за извършени доставки;
  • извършва данъчни нарушения по чл.176 от закона).

Важно:

За прекратяване прилагането на режима се прилага процедурата за дерегистрация по ЗДДС.

Запомни:

Прилагането на специалния режим се прекратява от деня, следващ деня на връчване на акта за прекратяване прилагането на специалния режим.

Внимание:

Лице, което е прекратило прилагането на специалния режим може да бъде регистрирано за прилагане на специалния режим след изтичането на 12 месеца, считано от месеца, следващ месеца на прекратяването на прилагането му.

Правила за лицата, които прилагат специалния режим

Данъчното събитие

Данъчното събитие на доставката на стоки и услуги, за която се прилага специалния режим възниква съгласно общите правила на ЗДДС.

Начисляване на данъка за доставки на стоки и услуги

Лицата, които прилагат специалния режим начисляват данък за доставката на датата на възникване на данъчното събитие като издадат фактура или известие, в която посочат данъка на отделен ред и включат фактурата в дневника за продажбите за съответния данъчен период, като данъчната й основа и размерът на данъка не участват при определянето на резултата за данъчния период.

Изискуемост на данъка

Данъкът за доставката, за която се прилага специалния режим става изискуем на датата на получаване на цялостно или частично плащане по доставката.

Данъкът е дължим за данъчния период, през който става изискуем.

При получено на или след датата на данъчното събитие частично плащане изискуемост възниква само за частта от начисления във фактурата и/или известието данък, която пропорционално отговаря на размера на извършеното частично плащане спрямо общия размер на дължимото към датата на данъчното събитие плащане.

Авансови плащания по доставка, за която се прилага специалния режим

За направените авансови плащания по доставка, за която се прилага специалния режим, се прилагат общите разпоредби на закона: данъкът е изискуем, начислява се и се дължи при получаване на плащането.

Доставките, по които преди или на датата на данъчното събитие е получен пълния размер на дължимо възнаграждение, са извън обхвата на режима.

За доставката, по която преди датата на данъчното събитие е направено авансово плащане, и на датата на данъчното събитие не е платен целия остатък от дължимото възнаграждение се прилага специалния режим, при условие, че доставката не попада в изключените от обхвата на режима (включително е налице условието аванса да е платен по банков път).

Определяне размера на изискуемия данък при получено плащане за доставки, за които се прилага специалния режим

 

За определяне размера на изискуемия данък доставчикът издава протокол за всяка от страните в 5-дневен срок от датата, на която е получено плащане по доставката, но не по-късно от последния ден на месеца, през който данъкът е станал изискуем.

Протокол за изискуем данък се издава при всяко получено частично плащане на или след датата на данъчното събитие, като изискуемост възниква само за частта от начисления във фактурата данък, която пропорционално отговаря на размера на извършеното частично плащане спрямо общия размер на дължимото към датата на данъчното събитие плащане.

Документиране на доставки за които се прилага специалния режим

Доставките, за които се прилага режима се документират от лицето, което прилага специалния режим, по общите правила на ЗДДС, като в издадените фактури и известия задължително се вписва текста „касова отчетност на ДДС“.

Доставките, които не попадат в обхвата на специалния режим се документират по общия ред на ЗДДС, като посочения текст не се вписва в издадените документи.

Отчитане на фактури и известия към фактури за доставки, за които се прилага специалния режим

Издадените фактури и известия към фактури за доставки се отразяват в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъка (след приспадане на данъчната основа и размера на данъка за получени авансови плащания) не участват при определянето на резултата за периода.

Издадените фактури и известия към фактури за авансови плащания се отразяват в дневника за продажби за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

Получените фактури и известия към фактури за доставки, за които не е извършено плащане или е извършено частично плащане към датата на данъчното събитие се отразяват в дневника за покупки за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъка (след приспадане на данъчната основа и размера на данъка за извършените авансови плащания) не участват при определянето на резултата за периода.

Получените фактури и известия към фактури за авансови плащания се отразяват в дневника за покупки в срока по чл.72 от закона, като данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

Отчитане на фактури и известия към фактури за доставки, които са изключени от обхвата на специалния режим

Получените фактури и известия към фактури за доставки, които са изключени от обхвата на специалния режим, се отразяват в дневника за покупките в срока по чл.72 от закона. Данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

Отразяване на фактури и известия към фактури за доставки, за които се прилага специалния режим в отчетните регистри

Издадените фактури и известия към фактурите за доставки, за които доставчикът прилага специалния режим, задължително се посочват в отчетните регистри по чл.124 от закона със:

 а) код "11" Фактура - касова отчетност;

 б) код "12" Дебитно известие - касова отчетност;

 в) код "13" Кредитно известие - касова отчетност.

Издадените фактури и известия към фактурите за извършени авансови плащания задължително се посочват в отчетните регистри по чл.124 от закона със:

 а) код "01" Фактура;

 б) код "02" Дебитно известие;

 в) код "03" Кредитно известие.

Отразяване на фактури и известия към фактури за доставки, които са изключени от обхвата на специалния режим в отчетните регистри

 

Издадените фактури и известия към фактурите за доставки, които са изключени от обхвата на специалния режим, задължително се посочват в отчетните регистри по чл.124 от закона със:

 а) код "01" Фактура;

 б) код "02" Дебитно известие;

 в) код "03" Кредитно известие.

Отразяване на издадените протоколи за определяне размера на изискуемия данък в отчетните регистри

Протоколът за изискуемия данък се включва в дневника за продажбите за периода, в който е издаден, с код „91“ като данъчната основа и размерът на определеният данък участват при определяне резултата за периода.

Право на данъчен кредит:

Правото на приспадане на данъчен кредит за получена доставка на стоки или услуги, за която е приложен специалният режим, възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем в данъчния период, през който е извършено плащането към доставчика.

1. Право на данъчен кредит за получени доставки на стоки или услуги от доставчик, който прилага глава седемнадесета "а"

За лицата, които прилагат специалният режим правото на приспадане на данъчен кредит по доставка, за която и доставчикът прилага специалния режим, и във фактурата е вписано „касова отчетност“, възниква за данъчния период, през който е извършено цялостно или частично плащане по доставката към доставчика, и се упражнява в срока по чл.72.

Правото на приспадане на данъчен кредит е налице, когато са изпълнени общите условия на ЗДДС и получателят задължително разполага с:

 • данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл.114 и 115 от закона, в който данъкът е посочен на отделен ред;
 • документ за извършеното плащане по банков път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги;
 • протокол, в който доставчикът е определил данъка, за който е възникнала изискуемост за извършено плащане.

Получателят упражнява право на данъчен кредит по доставката като посочи издадения при плащането от доставчика протокол в дневника за покупки в срока по чл.72 от закона с код „91“, като данъчна основа и размерът на определеният данък участват при определяне резултата за съответния период.

За извършено частично плащане на или след датата на данъчното събитие право на данъчен кредит при плащането възниква само за частта от начисления от доставчика данък във фактурата към датата на данъчното събитие, която пропорционално отговаря на размера на извършеното частично плащане спрямо общия размер на дължимото към датата на данъчното събитие плащане.

Правото на данъчен кредит при извършено частично авансово плащане преди данъчното събитие, възниква по общите правила на закона.

Правото на данъчен кредит за данъка, определен върху разликата между данъчната основа и платения аванс, възниква при извършване на плащането.

2. Правото на данъчен кредит за получени доставки на стоки или услуги от доставчик, който не прилага глава седемнадесета "а"

Правото на приспадане на данъчен кредит за получена доставка, по която доставчикът не прилага специалния режим, възниква за данъчния период, през който е извършено цялостно или частично плащане по доставката към доставчика, и се упражнява в срока по чл.72 от ЗДДС.

Правото на приспадане на данъчен кредит е налице, когато са изпълнени общите условия на ЗДДС и получателят задължително разполага с:

 • данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл.114 и 115 от закона, в който данъкът е посочен на отделен ред;
 • документ за извършеното плащане по банков път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги;
 • протокол, в който получателят е определил размера на данъка с право на данъчен кредит за извършено плащане.

Лицето, което прилага режима в качеството си на получател по доставката издава протокол за определяне размера на данъчния кредит в 5-дневен срок от датата, на която е извършено плащането, но не по-късно от последния ден на месеца, през който е извършено плащането.

Получателят упражнява право на данъчен кредит по доставката като посочи издадения протокол за данъчен кредит в дневника за покупки в срока по чл.72 от закона с код „92“ като данъчната основа и размерът на определеният данък участват при определяне резултата за периода.

3. Право на данъчен кредит за получени доставки на стоки или услуги, за които не е приложен специалният режим

Правото на приспадане на данъчен кредит за лице, което прилага специалният режим, за доставки на стоки или услуги, които са изключени от обхвата на специалният режим, възниква и се упражнява по общите правила на закона независимо дали доставчикът прилага режима.

Правото на данъчен кредит се упражнява като получените фактури се отразяват в дневника за покупки в срока по чл.72.

4. Право на данъчен кредит за получени доставки на стоки или услуги от лице, което прекратява прилагането на специалния режим

Правото на приспадане на данъчен кредит за получена доставка, по която доставчикът е лице, което прекратява прилагането на специалния режим, възниква за данъчния период, през който е извършено цялостно или частично плащане по доставката към доставчика.

Лице, което прилага специалния режим, отразява получените от него протоколи, издадени от доставчик- лице, което прекратява прилагането на режима, за доставки, за които е приложен специалния режим и не е извършено плащане, в дневника за покупките с код “ 94” за данъчния период, през който са издадени, като данъчната им основа и размерът на данъка по тях не участват при определянето на резултата за данъчния период.

Правото на приспадане на данъчен кредит, независимо че доставчикът е прекратил прилагането на специалния режим, възниква за данъчния период, през който е извършено плащане по доставката към него, пропорционално на извършеното плащане.

За всеки данъчен период, през който е извършено плащане по доставката към доставчика се съставя отчет за определяне размера на данъчния кредит.

Правото на ДК се упражнява като отчетът се отразява в дневника за покупките с код “92” в срока по чл.72 от закона. Данъчната основа и размерът на данъка по отчета участват при определянето на резултата за периода.

Правила за лицата, които прекратяват прилагането на специалния режим

Изискуемост на данъка

 При прекратяване прилагането на специалния режим данък, за който изискуемостта не е настъпила, става изискуем на датата на връчване на акта за прекратяване на прилагането на режима и лицето е задължено да го включи в справка-декларацията при определяне на резултата за данъчния период, в който е прекратено прилагането на режима.

 Данъкът е дължим за периода в който е прекратено прилагането на режима, през който е станал изискуем.

 Данъкът за доставките, които не са включени в обхвата на специалния режим за касова отчетност става изискуем по общите правила на ЗДДС.

Определяне размера на изискуемия данък при получено плащане за доставки, за които се прилага специалния режим

 

 Размерът на изискуемият при прекратяването на прилагането на режима данък е равен на частта от посочения в издадената на датата на доставката фактура (известие) данък, която част пропорционално отговаря на размера на дължимото плащането към датата на прекратяване на прилагането спрямо общия размер на дължимото плащане към датата на данъчното събитие.

 За определяне размера на изискуемия данък във връзка с прекратяване на прилагането на режима от доставчика–лицето, което прекратява прилагането, се издава протокол за всяка от страните (доставчика и получателя).

 Протоколът за изискуемост се издава в 5-дневен срок от датата на връчване на акта за прекратяване на прилагането на специалният режим, но не по-късно от последния ден на месеца, през който данъкът е станал изискуем.

Отразяване на издадените протоколи за определяне размера на изискуемия данък в отчетните регистри

 

Протоколът за изискуемия данък се включва в дневника за продажбите за периода, в който е издаден, като данъчната основа и размерът на определеният данък участват при определяне резултата за периода.

Протоколът за изискуемият данък, издаден при прекратяване на режима се посочва в отчетните регистри с:

 • код „93“ – когато получател по доставката е лице, което не прилага специалният режим;
 • код „94“ – когато получател по доставката е лице, което прилага специалният режим .

Право на данъчен кредит за получени доставки на стоки или услуги от доставчик, който прилага глава седемнадесета "а"

 

 

 

 За лице, което прекратява прилагането на специалния режим, правото на приспадане на данъчен кредит по доставка, за която не е настъпила изискуемост на данъка по отношение на доставчик - лице, което прилага специалния режим, и във фактурата е вписано "касова отчетност", възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем.

Правото на приспадане на данъчен кредит е налице, когато са изпълнени общите условия на ЗДДС и получателят задължително разполага с:

 • данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл.114 и 115 от закона, в който данъкът е посочен на отделен ред;
 • документ за извършеното плащане по банков път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги;
 • протокол, в който доставчикът е определил данъка, за който е възникнала изискуемост за извършено плащане.

                   Получателят може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит като посочи издадения при плащането от доставчика протокол в дневника за покупки с код „91“, като данъчна основа и размерът на определеният данък участват при определяне резултата за съответния период.

 Правото на данъчен кредит се упражнява в срока по чл.72 от закона, независимо, че към момента на плащането лицето вече е прекратило прилагането на специалният режим.

В тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит за доставките на стоки или услуги, които са изключени от обхвата на специалния режим възниква и се упражнява по общите правила на закона.

Правото на данъчен кредит за получени доставки на стоки или услуги от доставчик, който не прилага глава седемнадесета "а"

 

Лице, което прекратява прилагането на специалния режим, има право на приспадане на данъчен кредит за данъка, за който това право не е упражнено в резултат на неизвършено плащане към доставчика (лицe, което не прилага специалния режим) по доставката. Правото възниква на датата на връчване на акта за прекратяване прилагането на режима и се упражнява в срока по чл.72 от закона.

Правото на приспадане на данъчен кредит е налице, когато са изпълнени общите условия на ЗДДС и получателят задължително разполага с:

 • данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл.114 и 115 от закона, в който данъкът е посочен на отделен ред;
 • протокол, в който получателят е определил размера на данъчния кредит.

Лицето, което прекратява прилагането на специалния режим в качеството си на получател по доставката издава протокол за определяне размера на данъчния кредит в 5-дневен срок от датата на връчване на акта за прекратяване прилагането на специалния режим, но не по-късно от последния ден на месеца, през който актът е връчен.

Лицето упражнява право на приспадане на данъчен кредит по издадените от него протоколи, като ги отрази в дневника за покупки в срока по чл.72 от закона с код „92“. Данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

Правила за регистрирано за целите на ЗДДС на лице, което не прилага специалния режим

Отчитане на фактури и известия към фактури за доставки, за които е приложен специалния режим

 Регистрирано по закона лице, което не прилага специалния режим, отразява получените от него фактури и известия към фактури за доставки, за които доставчикът е приложил този режим, в дневника за покупки за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъка (след приспадане на данъчната основа и размера на данъка за авансови плащания) не участват при определянето на резултата за данъчния период.

 Получените фактури и известия към фактури за авансови плащания се отразяват в дневника за покупки в срока по чл.72 от закона, като данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

Право на данъчен кредит за получени доставки на стоки или услуги от доставчик, който прилага глава седемнадесета "а"

 

 Правото на приспадане на данъчен кредит за получена доставка на стоки или услуги, за която е приложен специалният режим, възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем.

 За упражняване правото на приспадане на данъчен кредит, освен изпълнение общите условия на ЗДДС, лицето следва да притежава и документ за извършеното плащане по банков път и протокол за определяне размера на данък за доставката, издаден от доставчик, който прилага специалният режим. Правото на данъчен кредит се упражнява в срока по чл.72 от закона.

        Получателят регистрирано лице по ЗДДС може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит като посочи издадения при плащането от доставчика протокол в дневника за покупки с код „91“, като данъчна основа и размерът на определеният данък участват при определяне резултата за съответния период.

Право на данъчен кредит за получени доставки на стоки или услуги от лице, което прекратява прилагането на специалния режим

 Регистрирано за целите на ЗДДС лице, което не прилага специалния режим, отразява получените от него протоколи за изискуемия данък, издадени от доставчик, който прекратява прилагането на специалния режим, в дневника за покупките с код “93” в срока по чл.72 от закона. Данъчната основа и размерът на данъка по тях участват при определянето на резултата за периода.

(чл.96; чл.97; чл.98; чл.99; чл.100; чл.151; чл.151а; чл.151б; чл.151в; чл.151г; чл.151д от ЗДДС)

 

Виж в контекста на целия сборник