Фиш 10.13 - Прилагане на нулева ставка за доставки, по които лицата са освободени от облагане с ДДС по силата на международни договори и за доставки, по които получатели са въоръжените сили на други държави, членки на НАТО или институциите на Европейския съюз

Прилага се нулева ставка на данъка за доставките, които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред (чл.173, ал.1 от ЗДДС).

Облагаеми с нулева ставка са и доставките на стоки и услуги, по които получатели са командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор или от въоръжените сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор, за ползване от тези въоръжени сили или от придружаващия ги цивилен персонал, или за снабдяване на техните офицерски или войнишки столове, когато силите участват в общите отбранителни дейности на Северноатлантическия договор на територията на страната. За прилагането на нулевата ставка доставчикът е длъжен да разполага с документи, определени с правилника за прилагане на закона (чл.173, ал.4 от ЗДДС).

Облагаеми с нулева ставка са доставките на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната на стойност над 400 лв., по които получатели са институциите на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз, към които се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, при ограниченията и условията на този протокол и споразуменията за неговото прилагане или споразуменията за седалищата и при условие, че това не води до нарушаване на конкуренцията. За прилагането на нулевата ставка доставчикът е длъжен да разполага с писмени документи, удостоверяващи договорните отношения със съответните институции на Европейския съюз (чл.173, ал.5 от ЗДДС, изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.).

Облагаеми с нулева ставка са доставките на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, по които получатели са въоръжените сили на чужди държави, командвания/щабове на организацията на северноатлантическия договор, дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал, международни организации и членове на такива организации и Република България не е държава домакин на тези лица. Документите, с които се удостоверява наличието на обстоятелствата се определят с ППЗДДС (чл.173, ал.6 от ЗДДС, изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.).

1. Процедура за получаване на становище за прилагане на нулева ставка за освободени доставки по силата на международни договори

(чл. 107 от ППЗДДС).

Регистрираното по закона лице - основен изпълнител по договора (по чл. 107, ал.3, т.3 от ППЗДДС), подава писмено искане за потвърждаване наличието на основание за прилагане на режима по чл. 173, ал.1 от ЗДДС до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София. Искането трябва да съдържа:

 1. наименование, дата на обнародване, дата на влизане в сила на международния договор, спогодба, споразумение, конвенция или др., в които е предвидено освобождаване на облагаеми доставки от данък върху добавената стойност или от данък, налог или вземане с еквивалентен на косвен данък ефект;
 2. наименование на програмата или проекта, във връзка с които се осъществяват доставките, за които се иска потвърждаване на наличието на основанията за ползване на режима по чл. 173, ал.1 от ЗДДС;
 3. заверено от основния изпълнител копие на договора, сключен в изпълнение на програма или проект по т.2, съгласно който данъчно задълженото лице е основен изпълнител, а възложител или получател е координиращият орган;
 4. наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС на лицето - основен изпълнител по договора по т.3;
 5. наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен номер на координиращия орган по т.3, а когато същият е чуждестранно лице - наименование, седалище и адрес на управление.

В 14-дневен срок от получаване на искането териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София, изпраща до регистрираното лице потвърждение, че са налице основания за ползване на режима по чл. 173, ал.1 от ЗДДС.

2. Задължения на координиращия орган (чл. 108 от ППЗДДС)

Лицата, определени от съответната държава да изпълняват съответния международен договор, спогодба, споразумение, конвенция или др., удостоверяват с документ това обстоятелство пред териториална дирекция на Националната агенция за приходите - София.

До 15-о число на месеца, следващ всяко тримесечие на календарната година, координиращите органи, по смисъла на чл. 107, ал.5 от ППЗДДС, представят в Териториална дирекция на НАП София, информация за:

 1. сключените през съответния период договори по чл. 107, ал.3, т.3 от ППЗДДС заедно с данните по чл. 107, ал.3 от ППЗДДС за страните по всеки един от договорите, както и наименованието на програмата или проекта, в изпълнение на който са сключени;
 2. лицата, които са упълномощени да подписват договори или да извършват плащания по програма или проект;
 3. обща стойност на договорените и изплатените средства по сключените договори по чл. 107, ал.3, т.3 от ППЗДДС за покупка на стоки и услуги в България, както и за всеки един договор поотделно;
 4. начина на финансиране на доставките.

Когато при изпълнение на международния договор, спогодба, споразумение, конвенция или др. страните по договора не са определили координиращ орган, не е необходимо потвърждаване на статут на координиращ орган. В тези случаи лицето, което извършва доставката освободена по силата на международния договор, спогодба, споразумение, конвенция или др., подава искане за потвърждаване наличието на основание за прилагане на режима по чл.173, ал.1 от ЗДДС (чл.107, ал.9 от ППЗДДС изм. ДВ, бр. 39 от 2008 г.).

3. Удостоверяване на доставки, облагаеми с нулева ставка, по които получатели са институциите на европейския съюз, въоръжените сили на чужди държави, командвания/щабове на организацията на северноатлантическия договор, дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал, международни организации и членове на такива организации (чл. 109 от ППЗДДС - изм. ДВ, бр. 39 от 2008 г., изм. ДВ, бр. 71 от 2008 г.).

Облагаеми с нулева ставка са доставките на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, когато са изпълнени едновременно следните условия:

 1. получатели са:

  а) командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор;

  б) въоръжени сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор;

  в) дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал;

  г) международни организации, признати от държавните органи на държавата членка домакин или на членове на такива организации при ограниченията и условията, установени в международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните седалища /чл. 109, ал.1, т.1 от ППЗДДС/.

 2. Република България не е държава–домакин на лицата по т.1 /чл. 109, ал.1, т.2 от ППЗДДС/.

  За облагаемите доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната се прилага нулева ставка на данъка, когато получатели са Институции на Европейския съюз, независимо коя е тяхната държава – домакин /чл. 109, ал.2 от ППЗДДС/.

 3. За прилагането на нулевата ставка на данъка доставчикът е длъжен да разполага със следните документи:
  1. фактура за доставката и
  2. удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък по образец:

   а) приложение към Регламент № 282/2011 (чл. 151 от директива 2006/112/ЕС), потвърдено от съответния компетентен орган на държавата членка – домакин – за лицата по чл. 109, ал.1 и 2 от ППЗДДС, когато Република България не е държава – домакин;

   б) (изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) приложение № 21 - за лицата по чл. 109, ал.2 от ППЗДДС, когато Република България е държава домакин.

4. Процедура за заверяване на удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък, когато република България е държава – домакин (чл. 110 от ППЗДДС изм. ДВ, бр. 39 от 2008 г., изм. ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г)

В случаите, когато Република България е държава домакин, освобождаването от задължение за заплащане на данък на лицата по чл. 109, ал.1 се извършва при спазване на ограниченията и условията, установени в многостранната конвенция, с която съответният орган е учреден, съответно споразумението за седалището, ратифицирани от Република България и обнародвани по съответния ред.

В случаите, когато Република България е държава домакин, освобождаването от задължение за заплащане на данък, за доставки с място на изпълнение на територията на страната на лицата по чл. 109, ал.2 се извършва при спазване на ограниченията и условията, установени в споразумението за прилагане на протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности в Република България.

В случаите, когато Република България е държава домакин, за освобождаване от задължение за заплащане на данък лицата по чл. 109, ал.1 и 2 могат да подават за потвърждение удостоверение по образец - приложение № 21 към чл. 110, ал.3 от ППЗДДС (приложение ІІ към чл.51 на Регламент 282/2011), в случаите, когато доставките са с място на изпълнение:

 1. в друга държава членка - за лицата по чл. 109, ал.1 и 2, или
 2. на територията на страната - за лицата по чл. 109, ал.2.

Това удостоверение се подава от лицата по чл. 109, ал.1 и 2 за потвърждение в териториална дирекция на Националната агенция за приходите - София, в два екземпляра - един за лицето и един за Националната агенция за приходите. Към удостоверението се прилагат договор, както и формуляр за поръчка, проформа фактура, оферта или друг документ, свързан с доставката.

Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София, освобождава институциите на Европейския съюз от потвърждаване на удостоверението, когато доставяните стоки и услуги са предназначени за официално ползване. Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София, освобождава командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор или въоръжени сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор от потвърждаване на удостоверението, когато доставяните стоки и услуги са предназначени за официално ползване и са с място на изпълнение в друга държава членка. Това освобождаване се извършва с решение за отмяна на задължението за потвърждаване за период две години.

Потвърждението на удостоверението и освобождаването от потвърждение на удостоверението се извършват в 14-дневен срок от подаването на удостоверението или в същия срок се постановява мотивиран отказ за потвърждаването му. Отказът може да се обжалва по реда на чл. 144 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Териториална дирекция на НАП София води регистър на потвърдените удостоверения образец - приложение № 21, както и регистър за освобождаванията от потвърждение на удостоверението.

5. Удостоверяване на статут на лица, освободени от заплащане на данък (чл. 174а. от ЗДДС, изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Статутът на следните лица - освободени от задължение за заплащане на данък:

 • командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор или от въоръжените сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор;
 • институциите на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз, към които се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз
 • дипломатически представителства и членовете на персонала им;
 • консулства и членовете на персонала им;
 • представителства на международни организации и членовете на персонала им;

за което Република България е държава домакин, се удостоверява чрез издаване на удостоверение от Националната агенция за приходите.

Статутът на институциите на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз, към които се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, за които Република България е държава домакин, се удостоверява чрез заверяване от Националната агенция за приходите на клетка 6, т.6.1 на приложение № 21 към чл.110, ал.3 на ППЗДДС (приложение ІІ към чл.51 на Регламент 282/2011).

В случаите когато е приложено освобождаване за доставки на стоки и услуги, предназначени за официално ползване, с място на изпълнение в друга държава членка, по които получатели са командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор или от въоръжените сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор приложение № 21, удостоверяващо статута на лицето, е неразделна част от решението за отмяна на задължението за потвърждаване на удостоверение за освобождаване (чл. 110, ал.8 от ППЗДДС - нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.).

За целите на чл.109 и чл.110 от ППЗДДС “държава- домакин” е:

 • държавата, в която лицата са установени или имат седалище съгласно международните конвенции за създаването им или в споразуменията за тяхното създаване – за международните организации;
 • приемащата държава – за дипломатическите и консулските представителства;
 • държавата, в която е установено командването/щаба на Организацията на Северноатлантическия договор – за командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор;
 • държавата, чиито въоръжени сили взимат участие в общи отбранителни действия в друга държава – за въоръжени сили на държавите, които са страни по Северноатлантическия договор.

(чл.***; чл.**** от ЗДДС / чл.***; чл.***; чл.***; чл.*** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник