Фиш 10.11 - Инвестиционно злато

Данъчният режим по ЗДДС на доставките с предмет инвестиционно злато е уреден в глава 19, чл.160-163 ЗДДС и Раздел ІV – чл.98-100а от ППЗДДС

I. Определение – чл.160а, ал.1 от ЗДДС (Нов - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

За целите на закона „инвестиционно злато” е:

 1. злато под формата на кюлчета или плочки с тегла, приети от пазарите за злато, и с чистота, равна или по-голяма от 995 хилядни;
 2. златни монети, включени по чл. 175, ал.5, за които са налице едновременно следните условия:

  а) чистотата им е равна или по-голяма от 900 хилядни;

  б) изсечени са след 1800 г.;

  в) били са или са законно платежно средство в страната, от която произхождат;

  г) продават се обикновено на цена, която не надвишава стойността на златото по пазарни цени, съдържащо се в монетите повече от 80 на сто.

 3. са златни монети, които не са включени в заповедта по чл. 175, ал.5, но са включени в Списъка на златни монети, които отговарят на критериите, установени в член 344, параграф 1, точка 2 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно Общата система на данъка върху добавената стойност (специална схема за инвестиционно злато), публикуван до 1 декември на годината в серия "С" на "Официален вестник" на Европейския съюз, валиден за календарната година, следваща годината на публикуване; за инвестиционно злато се считат и всички емисии на монети, включени в този списък за годината, за която се отнася списъкът;
 4. са златни монети, които не са включени в списъка по т.3 или в заповедта по чл. 175, ал.5, но за които с документ, издаден от управителя на Българската народна банка, е удостоверено, че са налице едновременно условията по т.2 за инвестиционно злато (чл. 160а, ал.1 от ЗДДС, нов – ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.).

Българската народна банка издава документа по ал.1, т.4 на лицето, заявило искане за удостоверяване на златни монети като инвестиционно злато, след предоставяне на информация за тези монети. Редът и необходимите документи за включване на златни монети в заповедта по чл.175, ал.5 се определят с чл.100а (Нов - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) от правилника за прилагане на закона – чл.160а, ал.2 и 3 на от закона.

ІІ. Данъчен режим

1. Освободени доставки, свързани с инвестиционно злато, по силата на чл. 160, ал.1 от ЗДДС са:

Доставки, свързани с инвестиционно злато, за целите на този закон са:

 • доставки на инвестиционно злато, включително: на инвестиционно злато, представено от сертификати за разпределено или неразпределено злато; злато което се търгува по сметки; заеми на злато и суапове, с право на собственост или иск по отношение на инвестиционно злато; доставки, засягащи инвестиционно злато с фючърсни и форуърдни договори, водещи до прехвърляне правото на собственост или иск по отношение на инвестиционно злато;
 • услуги от агенти, които действат от името и за сметка на друг, във връзка с доставки на инвестиционно злато.

2. Право на избор доставките по чл.160, ал.1 от ЗДДС да са облагаеми

 1. Лица, които имат право на избор:
  • данъчно задължени лица, които произвеждат инвестиционно злато или преработват злато в инвестиционно злато, както и данъчно задължени лица, които обикновено доставят злато за промишлени цели, могат да изберат доставките по чл.160, ал.1, т.1 от ЗДДС да бъдат облагаеми;
  • данъчно задължените лица, които извършват посреднически услуги по доставки на инвестиционно злато, могат да изберат доставките по чл.160, ал.1, т.2 от ЗДДС да бъдат облагаеми, когато доставката, във връзка с която е оказана посредническата услуга, е облагаема.
 2. Условия, при които е налице право на избор:
  • получател по доставките е регистрирано по ЗДДС лице и
  • в издадената фактура е посочено, че данъкът ще бъде начислен от получателя.
 3. Упражняване правото на избор:
  • чрез включване в издадения от доставчика данъчен документ за доставката текста "За тази доставка се прилага чл.160, ал.2 от закона и съгласно чл.161, ал.1, т.2 ЗДДС данъкът ще бъде начислен от получателя в размер ...... (посочва се размерът на ДДС)." В тези случаи данъкът се начислява от получателя по доставката - регистрирано по закона лице.

3. Начисляване на данъка от получателя – с протокол, при:

 1. доставки на златни материали или полуготови продукти с чистота 325 хилядни или повече. В тези случаи доставчикът посочва в издадения данъчен документ за доставката текста: "За тази доставка на основание чл.161, ал.1, т.1 ЗДДС получателят следва да начисли ДДС в размер ...(посочва се размерът на ДДС)."
 2. доставки, свързани с инвестиционно злато, за които е упражнено правото на избор доставката да бъде облагаема и във фактурата е посочено, че данъкът ще бъде начислен от получателя.

В тези случаите данъкът се начислява от получателя чрез издаване на протокол по чл.117, ал.2 от закона. Протоколът се издава в 15-дневен срок, считано от датата, на която данъкът за доставката е станал изискуем. В случаите на изменение на данъчната основа за доставката изменението се документира от получателя чрез издаване на протокол по чл.117, ал.4 от закона. Протоколите се отразяват в дневника за продажбите за съответния данъчен период.

4. Право на данъчен кредит: независимо, че последващата доставка е освободена, регистрираните лица имат право на данъчен кредит за:

 1. начисления от тях данък като получатели;
 2. получената доставка или вноса на злато, различно от инвестиционно злато, което после е преработено от лицето или за негова сметка в инвестиционно злато;
 3. получените услуги, водещи до промяна на формата, теглото или чистотата на златото, включително на инвестиционно злато.
 4. доставките или вноса на територията на страната на стоки и услуги, свързани с производството или преработката – за регистрирани лица, които произвеждат инвестиционно злато или преработват злато в инвестиционно такова.

5. Документиране:

 1. С фактура, която освен задължителните реквизити трябва да съдържа:
  • описание на златото – най-малко форма, тегло, чистота и други;
  • дата и адрес на физическата доставка на златото;
  • име, адрес, ЕГН и/или вид, номер, издател на официален документ за самоличност на лицата, съставители на документа.

  Фактурите се съхраняват за срок 10 години, считано от края на годината, през която е извършена съответната доставка.

 2. Отчет за извършените продажби

  За тези доставки (по глава деветнадесета от ЗДДС), доставчикът - регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби през данъчния период, който съдържа най-малко следната информация:

  • количество и вид на стоката за всяка конкретна доставка или вида на услугата;
  • датата, на която е възникнало данъчното събитие за доставката;
  • описание на издадените фактури за доставката, когато издаването им е задължително;
  • елементите, необходими за определяне на данъчната основа;
  • данъчната основа;
  • ставката на данъка;
  • размера на данъка.

  Отчетът за извършените продажби се съставя най-късно в последния ден на данъчния период. Отчетът за извършените продажби не се включва в дневника за продажбите.

(чл.160; чл.160а; чл.161; чл.162; чл.163; чл.175 от ЗДДС / чл.98; чл.99; чл.100; чл.100а от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник