Фиш 10.10 - Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица

Обхват на специалните режими

Глава осемнадесета от ЗДДС се прилага за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка, когато доставчикът:

 1. е данъчно задължено лице, неустановено в държавата членка по потребление, и
 2. е избрал да се регистрира за прилагане на някой от специалните режими по ал.2 в страната или в друга държава членка.

Специалните режими по тази глава са: режим извън Съюза, когато доставчикът на горепосочените услуги не е установен на територията на Европейския съюз, и режим в Съюза, когато доставчикът на горепосочените услуги е установен на територията на Европейския съюз.

 • Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза, което няма постоянен обект на територията на страната, прилага този режим за доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на територията на страната, по които получатели са данъчно незадължени лица.
 • Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза, прилага този режим за доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на територията на страната, по които получатели са данъчно незадължени лица.
 • Лице, което извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на територията на страната, по които получатели са данъчно незадължени лица, и лицето не е регистрирано за прилагане на някой от режимите в страната или в друга държава членка, не прилага разпоредбите на Глава осемнадесета от ЗДДС.

Доставки извън обхвата на режима в съюза, извършени от регистрирано за прилагане на този режим лице

Лице, регистрирано на основание чл.156 за прилагане на режим в Съюза, за доставки с място на изпълнение на територията на страната по чл.21, ал.6, включително когато доставките са извършени от постоянен обект на територията на друга държава членка, прилага за тези доставки общите правила на този закон.

Лице, регистрирано на основание чл.156 за прилагане на режим в Съюза, не прилага този режим за доставки с място на изпълнение на територията на друга държава членка по чл.21, ал.6, когато лицето има постоянен обект в тази държава членка, независимо дали доставките са извършени от този обект. За тези доставки лицето прилага законодателството на държавата членка, в която е установен постоянният му обект.

I. Определения – § 1, т.13, 14, 14а, 79, 80 и 81 от ДР на ЗДДС

 • „Далекосъобщителни услуги“ са услугите, отнасящи се до преноса, излъчването или приемането на сигнали, думи, образи и звуци или информация от всякакво естество по кабелни, радио-, оптични или други електромагнитни системи, включително свързаното с тях прехвърляне или отстъпване на правото да се използва капацитетът за такова пренасяне, излъчване, предаване или приемане, с включването на предоставянето на достъп до глобални информационни мрежи и услугите, изброени в чл. 6а от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото на доставка на услуги (OB, L 284/1 от 26 октомври 2013 г.).
 • „Услуги, извършени по електронен път“ са услугите, предвидени в Приложение II на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност и чл. 7 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ, L 77/1 от 23 март 2011 г.), както и в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на място на доставки на услуги.
 • Когато доставчикът на услуга и негов клиент кореспондират по електронна поща, това само по себе си не означава, че извършваната услуга е извършвана по електронен път.
 • „Услуги за радио- и телевизионно излъчване“ са услугите, изброени в чл. 6б от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото на доставка на услуги.
 • „Държава членка по потребление“ е държавата членка, в която съгласно чл. 21, ал.6 е мястото на изпълнение на доставката на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или на услуги, извършвани по електронен път.
 • „Държава членка по идентификация“ е държавата членка, в която данъчно задълженото лице, което извършва доставки по чл. 21, ал.6 с място на изпълнение на територията на Европейския съюз, е регистрирано за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза. Държава членка по идентификация за данъчно задължено лице, което е установено на територията на Европейския съюз по седалище и адрес на управление, е държавата членка, в която е седалището и адресът на управление на лицето. Държава членка по идентификация за данъчно задължено лице, което е установено на територията на Европейския съюз не по седалище и адрес на управление, а по постоянен обект, е държавата членка, в която е постоянният обект. Когато лицето има постоянни обекти в повече от една държава членка, то може да избере коя от тях да е държава членка по идентификация.
 • „Данъчно задължено лице, неустановено в държавата членка по потребление" за целите на глава осемнадесета е данъчно задължено лице, което не е установено по седалище и адрес на управление или по постоянен обект на територията на държавата членка, в която получателят - данъчно незадължено лице, е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване.

ІІ. Режим извън С1. Специална регистрация

Право да се регистрира за прилагане на режим извън Съюза има данъчно задължено лице, за което са налице едновременно следните условия:

 1. извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели - данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в държава членка, включително в страната;
 2. не е установено на територията на Европейския съюз;
 3. не е регистрирано за прилагането на този специален режим в друга държава членка;
 4. не е в сила ограничение за регистрация.

Правото за регистрация за прилагане на режим извън Съюза се упражнява, като лицето подава до териториална дирекция на Националната агенция за приходите - София, заявление за регистрация по образец, определен с правилника за прилагане на закона. Заявлението се подава по електронен път посредством създадено за целта WEB-базирано приложение на страницата на Националната агенция за приходите чрез въвеждане на данните през приложението.

Със заявлението лицето предоставя най-малко следната информация:

 1. име, пощенски адрес, електронни адреси, в т.ч. интернет страници на лицето;
 2. идентификационен номер за целите на данъчната регистрация, ако има такъв;
 3. 3декларация, че няма седалище и адрес на управление и няма постоянен обект на територията на Европейския съюз;
 4. банкова сметка на лицето в евро;
 5. идентификационни номера от предходни регистрации на лицето за прилагане на режим извън Съюза и режим в Съюза, ако има такива.

В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка за наличие на основание за регистрация за прилагане на режима извън Съюза. В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията. Връчването на акта на лицето се извършва по електронен път чрез електронно съобщение.

За дата на регистрацията се смята първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на подаване на заявлението. За дата на регистрация се смята датата на първата доставка, когато първата доставка на услугите е извършена преди първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на подаване на заявлението, при условие че данъчно задълженото лице е подало заявление за регистрация най-късно до 10-о число на месеца, следващ датата на първата доставка.

При промяна на данните в подадено заявление лицето подава по електронен път заявление за актуализация не по-късно от 10-о число на месеца, следващ настъпването на промяната.

Идентификационен номер за целите на регистрацията за прилагане на режима извън Съюза е служебният идентификационен номер по чл.84, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, пред който е поставен знакът EU.

Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режима извън Съюза, може да се регистрира на основание на този член, като подаде по електронен път заявление за регистрация не по-късно от 10-о число на месеца, следващ посочената от лицето в заявлението дата на промяната, и в същия срок уведоми за промяната другата държава членка. В тези случаи за дата на регистрация по този член се смята датата на промяната.

Ограничение за регистрация по режима извън Съюза е в сила:

 1. до изтичане на 6 месеца от датата на прекратяване на прилагането на режима извън Съюза в която и да е държава членка, когато лицето доброволно се е отказало от регистрацията си за прилагане на този режим;
 2. до изтичане на 6 месеца от датата на прекратяване на прилагането на режима извън Съюза в която и да е държава членка поради това, че лицето е уведомило същата, че преустановява извършването на доставките;
 3. до изтичане на две години от датата на прекратяване в която и да е държава членка по идентификация на прилагането на режим извън Съюза или на режим в Съюза поради системно неспазване от лицето на задълженията, свързани с прилагането на съответния режим.

Прекратяване на специалната регистрация

Регистрацията за прилагането на режима извън Съюза се прекратява по инициатива на лицето, когато:

 1. вече не извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път;
 2. престане да отговаря на условията за регистрация за прилагане на режим извън Съюза;
 3. лицето избере да не прилага режима извън Съюза.

За прекратяване на регистрацията лицето подава до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София, заявление за дерегистрация по образец, определен с правилника за прилагане на закона. Заявлението се подава по електронен път посредством създадено за целта WEB-базирано приложение на страницата на Националната агенция за приходите чрез въвеждане на данните през приложението.

В случаите по т.1 и 2 лицето подава заявлението за дерегистрация не по-късно от 10-о число на месеца, следващ месеца, през който настъпва съответното обстоятелство.

В случаите по т.3 лицето подава заявлението за дерегистрация най-късно 15 дни преди края на тримесечието, предхождащо календарното тримесечие, от което не желае да прилага режима.

В срок 7 дни от постъпване на заявлението за дерегистрация по ал.2 органът по приходите извършва проверка за наличие на основание за прекратяване на регистрацията за прилагане на режима извън Съюза. В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши прекратяването на регистрацията. Връчването на акта на лицето, на което се прекратява регистрацията за прилагане на режима, се извършва по електронен път чрез електронно съобщение.

В случаите по т.1 и 2 датата на прекратяване на регистрацията за прилагане на режима извън Съюза е първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на изпращането на електронното съобщение за издаване на акта за дерегистрация, а в случаите по т.3 датата на прекратяване на регистрацията за прилагане на режима извън Съюза е първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на подаване на заявлението за дерегистрация.

Регистрацията за прилагането на режима извън Съюза се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация, когато се установи, че лицето:

 1. не е извършвало доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, осем последователни данъчни периода и не е подало заявление за дерегистрация за прилагането на режима, или
 2. не отговаря на условията за регистрация за прилагане на режим извън Съюза, или
 3. системно не спазва разпоредбите на режима извън Съюза.

Системно неспазване разпоредбите на режима извън Съюза е налице, когато:

 1. на основание чл.159б, ал.11 на регистрираното за прилагане на режима лице са изпращани от Националната агенция за приходите напомнителни съобщения за последните три предходни данъчни периода и справка-декларацията по чл.159б, ал.4 за всеки данъчен период не е била предоставяна в рамките на 10 дни след изпращането на напомнително съобщение;
 2. на основание чл.159б, ал.11 на регистрираното за прилагане на режима лице са изпращани от Националната агенция за приходите напомнителни съобщения за последните три предходни данъчни периода и пълната сума на декларирания данък за всеки отделен данъчен период не е платена от лицето в рамките на 10 дни след изпращане на напомнително съобщение, освен когато оставащата неплатена сума е по-малка от 100 евро за всеки данъчен период;
 3. след поискване от орган по приходите или от компетентен данъчен орган на държава членка по потребление и един месец след изпратено последващо напомнително съобщение от Националната агенция за приходите лицето не е предоставило регистрите по чл.120, ал.3;
 4. регистрираното за прилагане на режима лице е посочило невярна информация по чл.159б, ал.7 в две или повече подадени справка-декларации, което води до намаление на дължимия данък в големи размери.

В случаите по ал.7 връчването на акта на лицето, на което се прекратява регистрацията за прилагане на режима, се извършва по електронен път чрез електронно съобщение. В тези случаи датата, на която се прекратява регистрацията на лицето за прилагане на режима извън Съюза, е първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на изпращане на съобщението.

Регистрирано за прилагане на режим извън Съюза по ЗДДС лице може да се регистрира за този режим в друга държава членка, като подаде по електронен път заявление за дерегистрация до териториална дирекция на Националната агенция за приходите - София, не по-късно от 10-о число на месеца, следващ посочената от лицето дата на промяната. В същия срок лицето уведомява за промяната другата държава членка. В тези случаи за дата на прекратяване на регистрацията се смята датата на промяната.

ІIІ. Режим в съюза

1. Специална регистрация

Право да се регистрира за прилагането на режима в Съюза има данъчно задължено лице, регистрирано на основание чл. 96, 98 или чл. 100, ал.1 или 3, за което са налице едновременно следните условия:

 1. извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели - данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в друга държава членка, в която данъчно задълженото лице няма постоянен обект;
 2. е установено по седалище и адрес на управление на територията на страната или, когато не е установено по седалище и адрес на управление на територията на Европейския съюз, е установено по постоянен обект на територията на страната;
 3. не е регистрирано за прилагането на този режим в друга държава членка, когато е установено по постоянен обект на територията на страната;
 4. не е в сила ограничение за регистрация по ал.12;
 5. доставките по т.1, които извършва, не са с място на изпълнение на територията на страната.

Правото се упражнява, като лицето подава до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление за регистрация по образец, определен с правилника за прилагане на закона. Заявлението се подава по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с квалифициран електронен подпис посредством създадено за целта WEB-базирано приложение на страницата на Националната агенция за приходите чрез въвеждане на данните през приложението.

Със заявлението лицето предоставя най-малко следната информация:

 1. име, пощенски адрес, електронни адреси, в т.ч. интернет страници на лицето;
 2. банкова сметка на лицето в евро или лева в българска банка или клон на чуждестранна банка в Република България (доп. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.);
 3. идентификационни номера за целите на ДДС в други държави членки;
 4. постоянни обекти на територията на други държави членки;
 5. идентификационни номера от предходни регистрации на лицето за прилагане на режим извън Съюза и режим в Съюза, ако има такива.

В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка за наличие на основание за регистрация за прилагане на режима в Съюза. В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията. Връчването на акта на лицето се извършва по електронен път чрез електронно съобщение.

За дата на регистрацията се смята първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на подаване на заявлението. За дата на регистрация се смята датата на първата доставка, когато първата доставка на услугите, която не е с място на изпълнение на територията на страната е извършена преди първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на подаване на заявлението, при условие че данъчно задълженото лице е подало заявление за регистрация по реда на ал.2 най-късно до 10-о число на месеца, следващ датата на първата доставка.

При промяна на данните в подадено заявление по ал.2 лицето подава по електронен път заявление за актуализация не по-късно от 10-о число на месеца, следващ настъпването на промяната.

Идентификационен номер за целите на регистрацията за прилагане на режима в Съюза е идентификационният номер по чл.94, ал.2.

Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режима в Съюза, което не е установено по седалище и адрес на управление на територията на Европейския съюз, но има установеност по постоянен обект както на територията на страната, така и на територията на друга държава членка, ако отговаря на условията за регистрация за прилагане на режим в Съюза, може да се регистрира на основание на този член след изтичането на две години, следващи годината, през която е регистрирано за прилагане на режима в Съюза в другата държава членка.

Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режима в Съюза, което премести мястото си на установяване по седалище и адрес на управление на територията на страната или, когато не е установено по седалище и адрес на управление на територията на Европейския съюз, премести постоянния си обект на територията на страната, ако отговаря на условията а регистрация за прилагане на режим в Съюза, може да се регистрира на това основание.

В тези случаи за дата на регистрация по този член се смята датата на промяната, ако лицето подаде заявление за регистрация не по-късно от 10-о число на месеца, следващ настъпването на промяната, и в същия срок лицето уведоми за промяната държавата членка по идентификация.

Ограничение за регистрация по режима в Съюза е в сила:

 1. до изтичане на 6 месеца от датата на прекратяване на прилагането на режима в Съюза в която и да е държава членка, когато лицето доброволно се е отказало от регистрацията си за прилагане на този режим;
 2. до изтичане на 6 месеца от датата на прекратяване на прилагането на режима в Съюза в която и да е държава членка поради това, че лицето е уведомило същата, че преустановява извършването на доставките;
 3. до изтичане на две години от датата на прекратяване в която и да е държава членка по идентификация на прилагането на режим извън Съюза или на режим в Съюза поради системно неспазване от лицето на задълженията, свързани с прилагането на съответния режим.

Право да се регистрира за прилагането на режим в Съюза има и данъчно задължено лице, регистрирано на основание чл.96, 98 или чл.100, ал.1 или 3, което извършва доставки с място на изпълнение на територията на страната, като в заявлението за регистрация (Приложение № 18 от ППЗДДС) посочи, че желае мястото на изпълнение на доставките да се определя съгласно чл.21, ал.6 от закона, т.е. да бъде там, където получателят – данъчно незадължено лице е установено, има постоянен адрес или обичайно пребиваване.

2. Прекратяване на специалната регистрация

Регистрацията за прилагането на режима в Съюза се прекратява по инициатива на лицето, когато:

 1. вече не извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път;
 2. престане да отговаря на условията за регистрация за прилагане на режим в Съюза;
 3. лицето избере да не прилага режима в Съюза.

За прекратяване на регистрацията лицето подава до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление за дерегистрация по образец, определен с правилника за прилагане на закона. Заявлението се подава по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с квалифициран електронен подпис посредством създадено за целта WEB-базирано приложение на страницата на Националната агенция за приходите чрез въвеждане на данните през приложението.

В случаите по т.1 и 2 лицето подава заявлението за дерегистрация не по-късно от 10-о число на месеца, следващ месеца, през който настъпва съответното обстоятелство.

В случаите по т.3 лицето подава заявлението за дерегистрация най-късно 15 дни преди края на тримесечието, предхождащо календарното тримесечие, от което не желае да прилага режима.

В срок 7 дни от постъпване на заявлението за дерегистрация органът по приходите извършва проверка за наличие на основание за прекратяване на регистрацията за прилагане на режима в Съюза. В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши прекратяването на регистрацията. Връчването на акта на лицето, на което се прекратява регистрацията за прилагане на режима, се извършва по електронен път чрез електронно съобщение.

В случаите т.1 и 2 датата на прекратяване на регистрацията за прилагане на режима в Съюза е първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на изпращането на електронното съобщение за издаване на акта за дерегистрация, а в случаите по т.3 датата на прекратяване на регистрацията за прилагане на режима в Съюза е първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на подаване на заявлението за дерегистрация.

Регистрацията за прилагането на режима в Съюза се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация, когато се установи, че лицето:

 1. не е извършвало доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, осем последователни данъчни периода и не е подало заявление за дерегистрация за прилагането на режима, или
 2. не отговаря на условията за регистрация за прилагане на режим в Съюза, или
 3. системно не спазва разпоредбите на режима в Съюза.

Системно неспазване разпоредбите на режима в Съюза е налице, когато:

 1. на основание чл.159б, ал.11 на регистрираното за прилагане на режима лице са изпращани от Националната агенция за приходите напомнителни съобщения за последните три предходни данъчни периода и справка-декларацията по чл.159б, ал.4 за всеки данъчен период не е била предоставяна в рамките на 10 дни след изпращането на напомнително съобщение;
 2. на основание чл.159б, ал.11 на регистрираното за прилагане на режима лице са изпращани от Националната агенция за приходите напомнителни съобщения за последните три предходни данъчни периода и пълната сума на декларирания данък за всеки отделен данъчен период не е платена от лицето в рамките на 10 дни след изпращане на напомнително съобщение, освен когато оставащата неплатена сума е по-малка от 100 евро за всеки данъчен период;
 3. след поискване от орган по приходите или от компетентен данъчен орган на държава членка по потребление и един месец след изпратено последващо напомнително съобщение от Националната агенция за приходите лицето не е предоставило регистрите по чл.120, ал.3;
 4. регистрираното за прилагане на режима лице е посочило невярна информация по чл.159б, ал.7 и 8 в две или повече подадени справка-декларации, което води до намаление на дължимия данък в големи размери.

В случаите, когато прекратяването на регистрацията е по инициатива на орган по приходите връчването на акта на лицето, на което се прекратява регистрацията за прилагане на режима, се извършва по електронен път чрез електронно съобщение. В тези случаи датата, на която се прекратява регистрацията на лицето за прилагане на режима в Съюза, е първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на изпращане на съобщението.

Регистрирано за прилагане на режим в Съюза лице, което не е установено по седалище и адрес на управление на територията на Европейския съюз, но има установеност по постоянен обект както на територията на страната, така и на територията на друга държава членка, може да се регистрира за прилагане на този режим в другата държава членка след изтичането на две години, считано от началото на годината, следваща годината на регистрацията.

Регистрирано за прилагане на режим в Съюза лице, което премести мястото си на установяване по седалище и адрес на управление на територията на друга държава членка, или когато не е установено по седалище и адрес на управление на територията на Европейския съюз, премести постоянния си обект на територията на друга държава членка или се установи по седалище и адрес на управление на територията на друга държава членка, е длъжно да прекрати регистрацията си по този член.

В горепосочените случаи за дата на прекратяване на регистрация по този член се смята датата на промяната, ако лицето подаде заявление за дерегистрация не по-късно от 10-о число на месеца, следващ настъпването на промяната, и в същия срок лицето уведоми за промяната другата държава членка.

Регистрирано за прилагане на режим в Съюза лице, за което са налице условията по чл.21, ал.8 от закона може да прекрати регистрацията си за прилагане на този режим. В този случай лицето следва да подаде заявление за дерегистрация не по-късно от 10-то число на месеца, следващ месеца, през който настъпва съответното обстоятелство. Когато не подаде заявление за дерегистрация в този срок, се счита, че лицето е упражнило правото си на избор по чл.21, ал.10 от закона.

ІV. Облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път

1. Място на изпълнение на доставката

Мястото на изпълнение на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, от регистрирано по тази глава лице се определя по чл.21, ал.6 от ЗДДС, т.е. това е мястото, където получателят по доставката е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване.

2. Данъчна основа, дата на възникване на данъчното събитие и изискуемост на данъка

Данъчната основа, датата на възникване на данъчното събитие и изискуемостта на данъка при доставки на услуги по тази глава се определят по законодателството на държавата членка по идентификация.

Лице, регистрирано за прилагане на режима извън Съюза или режима в Съюза, е длъжно да начисли изискуемия данък върху добавената стойност за извършена доставка в обхвата на съответния режим, като:

 1. включи размера на данъка при определяне на резултата по справка-декларацията за прилагане на специален режим за съответния данъчен период в държавата членка по идентификация;
 2. посочи информацията за доставката в електронния регистър, който води съгласно законодателството на държавата членка по идентификация.

3. Данъчна ставка и документиране на доставките

Данъчната ставка на доставките по тази глава е приложимата ставка в държавата членка по потребление.

За документирането на доставките на услуги по тази глава се прилага законодателството на държавата членка поидентификация.

4. Данъчен период, справка-декларация за прилагане на специален режим и внасяне на данъка

Данъчният период за регистрираните по тази глава лица е тримесечен и съвпада с календарното тримесечие.

В случаите по чл.154, ал.7 и по чл.156, ал.7 от ЗДДС първият данъчен период обхваща времето от датата на първата доставка до края на календарното тримесечие.

В случаите по чл.154, ал.9 и по чл.156, ал.11 от ЗДДС първият данъчен период обхваща времето от датата на промяната до последния ден включително на календарното тримесечие, през което е настъпила промяната. Съответно по чл.155, ал.10 и по чл.157, ал.12 от ЗДДС, последният данъчен период обхваща времето от първия ден на календарното тримесечие, през което е настъпила промяната, до датата на промяната включително.

Регистрирано за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза подава справка-декларация за прилагане на специален режим по образец, определен в правилника за прилагане на закона, за всеки данъчен период в срок до 20-о число на месеца, следващ данъчния период, независимо дали през периода е извършвало доставки. Когато 20-о число на месеца е неприсъствен ден, чл.22, ал.7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се прилага.

Справка-декларацията се подава до компетентната териториална дирекция по раздел II или по раздел III от тази глава по електронен път посредством създадено за целта WEB-базирано приложение на страницата на Националната агенция за приходите. Регистрираните за прилагане на режим в Съюза подават справка-декларацията по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез въвеждане на данните през приложението или чрез подаване на предварително генериран файл. Формата, структурата и валидационната схема на файла се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

Компетентната териториална дирекция по раздел II или по раздел III от тази глава предоставя на лицето по електронен път уникален входящ номер на всяка подадена справка-декларация, като при извършване на корекции предоставя входящия номер на първоначално подадената справка-декларация.

В справка-декларацията се посочва идентификационният номер на лицето за целите на прилагане на съответния режим и, отделно за всяка държава членка по потребление, в която лицето няма постоянен обект, се посочват приложимите данъчни ставки, общият размер на данъчните основи на извършените доставки, за които се прилага режимът и за които данъкът върху добавената стойност по съответните ставки е станал изискуем, общият размер на дължимия данък по съответните ставки и общият размер на дължимия данък поотделно за всяка държава членка за съответния данъчен период.

Регистрирано за прилагане на режим в Съюза лице, което има един или повече постоянни обекти на територията на други държави членки, посочва също идентификационните номера за целите на ДДС, издадени от държавите членки, където се намира всеки от обектите, и горепосочената информация за извършени от тези постоянни обекти през съответния данъчен период доставки, за които данъкът върху добавената стойност по приложимите ставки е станал изискуем и са с място на изпълнение на територията на държава членка по потребление, в която лицето няма постоянен обект.

Стойностите се посочват в евро. За доставки в други валути се използва обменният курс в последния ден от данъчния период, като се прилага обменният курс, публикуван от Европейската централна банка за този ден, или ако няма публикуван такъв курс на този ден, се прилага публикуваният на следващия ден.

Регистрирано за прилагане на режим в Съюза или на режим извън Съюза лице в срока за подаване на справка-декларацията е длъжно да внесе общата сума на данъка върху добавената стойност, който е изискуем за съответния данъчен период, в държавния бюджет по сметка на Националната агенция за приходите, в евро. Данъкът се смята за внесен на датата, на която сумата е постъпила в сметката. При плащането на сумата лицето посочва входящия номер на съответната справка-декларация.

Когато регистрирано за прилагане на режим в Съюза или на режим извън Съюза лице не е подало в срок справка-декларацията или не е внесло данъка, или е внесло данък в по-малък размер, Националната агенция за приходите изпраща до лицето напомнително съобщение по електронен път на 10-ия ден след деня, в който е следвало да бъде подадена справка-декларацията, съответно да бъде внесен данъкът. Последващите действия за определяне и събиране на данъка след изпращане на напомнителното съобщение от Националната агенция за приходите се извършват от компетентните данъчни органи на държавата членка по потребление.

В случаите, когото справка-декларация не е подадена в законоустановения срок същата се подава по електронен път до компетентната териториална дирекция до изтичане на три години от датата, на която е следвало да бъде подадена. След изтичане на този срок справка-декларацията се подава в съответната държава членка по потребление. След предприемане на действия от компетентните данъчни органи на друга държава членка по потребление данъкът за съответния данъчен период, който е дължим за тази държава членка, се внася по сметка на същата държава членка.

В справка-декларацията не се посочват доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, ако са освободени съгласно законодателството на държавата членка по потребление, както и доставки извън обхвата на режима в Съюза.

5. Данъчен кредит

Лице, регистрирано за прилагане на режим извън Съюза или регистрирано в друга държава членка за прилагане на режима извън Съюза, има право на възстановяване на данък върху добавената стойност за получени доставки на стоки и/или услуги с място на изпълнение на територията на страната във връзка с извършени от него доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, по реда на чл.81, ал.2 от ЗДДС, предвиден за лица, които не са установени на територията на Европейския съюз.

Регистрирано за прилагане на режим в Съюза лице има право на приспадане на данъчен кредит по общите правила на закона за получени доставки на стоки и/или услуги с място на изпълнение на територията на страната.

Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режима в Съюза, ако е регистрирано на основание чл.96, 97, 98 или чл.100, ал.1 и 3 от ЗДДС, има право на приспадане на данъчен кредит по общите правила на закона за получени доставки на стоки и/или услуги с място на изпълнение на територията на страната.

Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режима в Съюза, ако не е регистрирано на основание чл.96, 97, 98 или чл.100, ал.1 и 3, има право на възстановяване по реда на чл.81, ал.2 от ЗДДС, предвиден за лица, които не са установени в държавата членка по възстановяване, но са установени на територията на Европейския съюз.

6. Електронен регистър

Регистрирано за прилагане на режима в Съюза или на режим извън Съюза лице е длъжно да води електронния регистър.

Информацията в регистъра се записва по начин, по който може да се предостави незабавно по електронен път в структуриран формат при поискване от орган по приходите или от компетентните органи на държавите членки по потребление.

Информацията в електронния регистър се съхранява за срок не по-малък от 10 години, считано от края на годината, през която е извършена съответната доставка.

Структурираният формат на предоставяната по електронен път информацията в електронния регистър се утвърждава със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

7. Корекции на справка-декларация за прилагане на специален режим

Допуснати грешки (неотразени или неправилно отразени стойности) в подадена справка-декларация за прилагане на специален режим от регистрирано за прилагане на режима в Съюза или на режим извън Съюза лице се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и отново подаде изменената справка-декларация за същия данъчен период. Не се допуска корекциите да се отразяват в справка-декларация за друг данъчен период.

Издадено кредитно и дебитно известие за доставка се отразява, като лицето извърши необходимите корекции и отново подаде изменената справка-декларация за данъчния период, през който доставката е декларирана.

Корекции се извършват до три години от изтичането на срока за подаване на справка-декларацията за прилагане на съответния режим, включително след прекратяване на прилагането му. След този срок корекции в подадена справка-декларация се извършват съгласно законодателството на съответната държава членка по потребление.

Дължим данък в резултат на корекция на подадена справка-декларация се внася в държавния бюджет по сметка на Националната агенция за приходите в евро. При плащането на сумата лицето посочва входящия номер на съответната справка-декларация.

8. Възстановяване на надвнесен данък по справка-декларация за прилагане на специален режим

Надвнесен данък по справка-декларация за прилагане на специален режим от регистрирано за прилагане на режима в Съюза или на режим извън Съюза лице се прихваща или възстановява по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, освен ако надвнесеният данък вече е преведен към други държави членки по потребление.

Дължим данък по справка-декларация за прилагане на специален режим, който е внесен в държавния бюджет по сметка на Националната агенция за приходите, но на основание чл.159б, ал.13 от ЗДДС се дължи в друга държава членка по потребление, се прихваща или възстановява на лицето по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Надвнесен данък в резултат на корекция по чл.159д от ЗДДС се възстановява по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, ако не е преведен към други държави членки по потребление. Когато надвнесеният данък е преведен към други държави членки по потребление, същият се възстановява на лицето от съответната държава членка по потребление съобразно извършената корекция.

Надвнесен данък по подадена в друга държава членка справка-декларация за прилагане на специалния режим от лице, регистрирано в тази държава членка за прилагане на режима в Съюза или режима извън Съюза, който е преведен от държавата членка или е внесен от лицето в държавния бюджет по сметка на Националната агенция за приходите, се прихваща или възстановява на лицето по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Надвнесен данък от лице, регистрирано на основание чл.154 или за прилагане на режим в Съюза или режим извън Съюза в друга държава членка, се възстановява по банкова сметка, различна от сметка в българска банка или клон на чуждестранна банка в Република България, като всички банкови такси във връзка с възстановяването на данъка, както и с обмяната на валутата са за сметка на лицето. (чл.159е, ал.5 от ЗДДС - нова - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)

9. Лице-платец на данъка при доставка на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на територията на страната

За доставка на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на територията на страната, по която получател е данъчно незадължено лице, данъкът е изискуем от доставчика.

10. Преминаване от режим извън Съюза към режим в Съюза на територията на страната и обратното

Регистрирано за прилагане на режим извън Съюза лице, което престане да отговаря на условията по същия член, може да се регистрира за прилагане на режима в Съюза, ако отговаря на условията за регистрация за прилагане на режим извън Съюза. В тези случаи в срока по чл.155, ал.3 от ЗДДС лицето подава и заявление за регистрация по реда на чл.156, ал.2 от същия закон.

Регистрирано за прилагане на режима в Съюза лице, което престане да отговаря на условията по същия член, може да се регистрира за прилагане на режима извън Съюза, ако отговаря на условията за регистрация за прилагане на режим извън Съюза. В тези случаи в срока по чл.157, ал.3 от ЗДДС лицето подава и заявление за регистрация по реда на чл.154, ал.2 от същия закон.

В тези случаи за дата на регистрация, съответно за дата на прекратяване на регистрацията, по съответния режим се смята датата на настъпване на промяната в съответното обстоятелство.

11. Задължения при извършване на доставки с място на изпълнение на територията на страната от лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режима извън Съюза или режима в Съюза

Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза, което извършва доставка на услуги с място на изпълнение на територията на страната по чл.21, ал.6 от ЗДДС, е задължено да декларира тези доставки, като ги посочи в справка-декларацията по реда на законодателството на държавата членка по идентификация. Подадена в държавата членка по идентификация справка-декларация се смята за справка-декларация, подадена по този закон.

Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза, което извършва доставка на услуги с място на изпълнение на територията на страната по чл.21, ал.6 от ЗДДС, е задължено да внесе дължимия по справка-декларацията данък в определения по законодателството на държавата членка по идентификация срок. Данъкът се смята за внесен на датата, на която сумата е постъпила по сметка на държавата членка по идентификация, или, ако не е постъпила в тази сметка, на датата, на която е постъпила в държавния бюджет по сметка на Националната агенция за приходите.

Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза, което извършва доставка на услуги с място на изпълнение на територията на страната по чл.21, ал.6 от ЗДДС, е задължено да предостави при поискване от орган по приходите водения електронен регистър съгласно законодателството на държавата членка по идентификация.

След изпратено напомнително съобщение до лицето за изпълнение на задълженията му от компетентните данъчни органи на държавата членка по идентификация, когато страната е държава членка по потребление, последващите действия за определяне и събиране на данъка се извършват от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. След предприети действия от Националната агенция за приходите данъкът за съответния данъчен период, който е дължим за страната като държава членка по потребление, се внася от лицето в държавния бюджет по сметка на Националната агенция за приходите.

Когато страната е държава членка по потребление, до изтичането на три години от законоустановения срок по законодателството на държавата членка по идентификация, неподадена в срок справка-декларация се подава, съответно се извършват корекции в подадена справка-декларация в тази държава членка, а след този срок справка-декларацията се подава, съответно корекции се извършват в подадената справка-декларация по ред, определен с правилника за прилагане на закона. След изтичането на три години от законоустановения срок по законодателството на държавата членка по идентификация в тези случаи се изготвя и подава справка-декларация за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза, съответно корекции в подадена справка-декларация се извършват по реда на чл.119 от ППЗДДС. В справка-декларацията се посочват само доставки с място на изпълнение на територията на страната. Справка-декларация не се подава за период, през който не са извършвани доставки с място на изпълнение на територията на страната. Надвнесен данък в резултат на корекция на справка-декларация се прихваща или възстановява по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 28. (1) Мястото на изпълнение на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, предоставени от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, към данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават на територията на друга държава членка, за които данъчното събитие е настъпило преди 1 януари 2015 г., е на територията на страната, включително за период или етап при доставка с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение, за който данъчното събитие е настъпило преди 1 януари 2015 г.

(2) Мястото на изпълнение на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, предоставени от данъчно задължено лице, установено на територията на друга държава членка, към данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават на територията на страната, за които данъчното събитие е настъпило преди 1 януари 2015 г., е на територията на другата държава членка, включително за период или етап при доставка с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение, за който данъчното събитие е настъпило преди 1 януари 2015 г.

(3) Мястото на изпълнение на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, предоставени от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, към данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават на територията на друга държава членка, за които данъчното събитие настъпва на 1 януари 2015 г. или след тази дата, е на територията на другата държава членка, включително за период или етап при доставка с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение, за който данъчното събитие настъпва на 1 януари 2015 г. или след тази дата.

(4) Мястото на изпълнение на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, предоставени от данъчно задължено лице, установено на територията на друга държава членка, към данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават на територията на страната, за които данъчното събитие настъпва на 1 януари 2015 г. или след тази дата, е на територията на страната, включително за период или етап при доставка с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение, за който данъчното събитие настъпва на 1 януари 2015 г. или след тази дата.

(5) В случаите по ал.2 и 4, когато съгласно законодателство на другата държава членка данъчното събитие е настъпило преди 1 януари 2015 г., не настъпва изискуемост/не се дължи данък за доставката в страната след влизането в сила на този закон.

§ 29. (1) Всички лица, които към датата на влизането в сила на този закон са регистрирани по реда на досегашната глава осемнадесета, се смятат за регистрирани по новата глава осемнадесета, раздел I. В тези случаи идентификационният номер по чл.94, ал.2 се запазва.

(2) Започналите и неприключили процедури по регистрация или прекратяване на регистрацията по досегашните чл.152 и 153 се довършват по реда на новия чл.154.

§ 30. За подаване на декларация по досегашния чл.157, ал.2 за последния данъчен период преди влизането в сила на този закон и за внасяне на изискуемия за същия период данък се прилага досегашният ред.

§ 31. Когато е получено авансово плащане до 31 декември 2014 г. включително, за доставка на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и за услуги, извършвани по електронен път, за която с този закон е променено мястото на изпълнение и за която данъчното събитие възниква след тази дата, данъкът за авансовото плащане е изискуем в държавата членка, където доставчикът е установен към тази дата, а данъкът върху разликата (ако има такава) между данъчната основа на доставката и авансово платените до 31 декември 2014 г. включително суми без данъка върху добавената стойност е изискуем в държавата членка по потребление.

Европейско законодателство с пряко прилагане

 1. Регламент (ЕС) № 967/2012 на Съвета от 9 октомври 2012 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на специалните режими за неустановени данъчнозадължени лица, предоставящи телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или електронни услуги на данъчно незадължени лица
 2. Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност
 3. Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото на доставка на услуги

Обяснителни бележки

С цел осигуряването на по-добро разбиране на законодателството на Съюза относно режим “мини едно гише“ Европейската комисията с помощта на държавите членки и бизнеса са изготвени Обяснителни бележки относно прилагане на режим “мини едно гише“, както и за промените по отношение на мястото на изпълнение на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, предоставени по електронен път, които влизат в сила през 2015 г. Обяснителните бележки не са правно обвързващи, а представляват само практическо и неформално ръководство за начина, по който трябва да се прилага законодателството и информационната система обслужваща“мини едно гише“.

 1. Обяснителни бележки относно прилагане на режим “мини едно гише“:
 2. Обяснителни бележки за промените по отношение на мястото на изпълнение на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, предоставени по електронен път, които влизат в сила през 2015 г.:

(чл.21; чл.81; чл.96; чл.97; чл.98; чл.100; чл.152; чл.153; чл.154; чл.155; чл.156; чл.157; чл.159б; чл.159д; чл.159е от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник