Фиш 10.9 - Вътреобщностно придобиване и инцидентна доставка на ново превозно средство от нерегистрирано по ЗДДС лице - чл.168 ЗДДС, глава 21, чл.101-104 ППЗДДС

I. Определение – т.17, § 1 от ДР на ЗДДС

“Нови превозни средства” (НПС) са:

а) плавателни съдове с дължина над 7,5 м (с изключение на тези, предназначени за превоз на пътници или товари, за навигация, за търговски, промишлени или риболовни дейности, за спасителни и помощни операции), за които е налице едно от следните условия:

аа) към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече от 3 месеца считано от датата на първата им регистрация, или

бб) към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са плавали повече от 100 часа;

б) въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло над 1550 кг., предназначени за превоз на пътници или товари (с изключение на тези, авиационни оператори, които поддържат международни линии), за които е налице едно от следните условия:

аа) към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече от три месеца, считано от датата на първата им регистрация, или

бб) към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са били в полет повече от 40 часа;

в) моторни превозни средства с обем на двигателя над 48 куб.см. или с мощност над 7,2 киловата, предназначени за превоз на пътници или товари, за които е налице едно от следните условия:

аа) към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече от 6 месеца считано от датата на първата им регистрация, или

бб) към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече от 6000 км.

Напомняне:

Освен за нерегистрирано по ЗДДС лице с измененията на чл.168, ал.1 от ЗДДС (в сила от 01.01.2011 г.) се въвежда изрично задължение за регистрираните само за целите на ВОП (чл.99 от ЗДДС) и за получавани или доставяни услуги (чл.97а) от ЗДДС лица задължението да декларират, съответно облагат, извършените от тях ВОД и ВОП на нови превозни средства, тъй като освобождаване от режима на ВОД и ВОП на нови превозни средства е допустимо само за регистрирани за цялата си независима икономическа дейност лица, при които тези особени доставки се отчитат по общия ред.

ІІ. Деклариране

Всяко лице по чл.168 от закона, което извърши вътреобщностно придобиване или вътреобщностна доставка на НПС е длъжно в 14-дневен срок от изтичане на данъчния период, през който данъкът за придобиването или доставката е станал изискуем, да декларира извършеното от него вътреобщностно придобиване или извършена инцидентна вътреобщностна доставка. Декларирането се извършва с подаването на декларация в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където лицето е регистрирано или подлежи на регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Декларацията е по образец - приложение № 19 на ППЗДДС. В декларацията се посочва задължително и размера на данъка. Към декларацията по чл.168, ал.1 от ЗДДС се прилага копие от документа, издаден от доставчика, който задължително съдържа реквизитите по чл.114, ал.1, т.3 - 15 от ЗДДС.

ІІІ. Внасяне на данъка

Данъкът, дължим за вътреобщностното придобиване на ново превозно средство, се внася от лицето по чл.168 от закона в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който данъкът за придобиването е станал изискуем. Данъкът се внася в държавния бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където лицето е регистрирано или подлежи на регистрация по ДОПК. Данъкът се смята за внесен на датата, на която сумата е постъпила в съответната сметка.

ІV. Право на възстановяване на платения данък

1. Условия за възникване на правото на възстановяване на платения за ВОП на НПС данък

При извършване на последваща вътреобщностна доставка лицето има право на възстановяване на платения данък, ако:

  • лицето притежава фактура, отговаряща на законовите изисквания (когато новото превозно средство е закупено на територията на страната) или митнически документ (в случаите на внос);
  • лицето е подало декларация за вътреобщностно придобиване (в случаите, когато лицето е придобило превозното средство чрез вътреобщностно придобиване) и
  • данъкът за вътреобщностното придобиване или вноса е внесен в държавния бюджет.

2. Упражняване на правото на възстановяване на платения данък

Правото на възстановяване на данъка за ВОД на НПС се упражнява, като размерът на данъка за възстановяване се посочва в декларацията за ВОД (обр. 19 от ППЗДДС).

Към декларацията се прилагат следните документи:

  • копие на документ, удостоверяващ придобиването на новото превозно средство:

а) фактура, отговаряща на изискванията на чл.114 - когато превозното средство е закупено на територията на страната, или

б) митнически документ, удостоверяващ приключването на митническите формалности - когато превозното средство е внесено, или

в) документ, издаден от доставчика, който задължително съдържа реквизитите по чл.114, ал.1, т.3 - 15 от закона - когато превозното средство е придобито от вътреобщностно придобиване;

  • копие на платежен документ, удостоверяващ, че данъкът е внесен в държавния бюджет, когато превозното средство е придобито от внос или от вътреобщностно придобиване;
  • документи, доказващи изпращането или транспортирането на превозното средство от територията на страната до територията на друга държава членка:

а) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че превозното средство е получено на територията на друга държава членка – в случаите, когато транспортът е за сметка на доставчика или на получателя, но е извършен от трето лице, или

б) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че превозното средство е получено на територията на друга държава членка - когато транспортът е извършен от доставчика, или

в) писмено потвърждение от получателя, удостоверяващо, че превозното средство е получено на територията на друга държава членка - когато транспортът е извършен от получателя;

  • декларация (свободен текст), подписана от получателя, в която той удостоверява:

а) че придобива ново превозно средство по смисъла на § 1, т.17 от допълнителната разпоредба на закона;

б) че е запознат, че вътреобщностното придобиване на превозното средство подлежи на деклариране и облагане с данък в държавата членка, където превозното средство се изпраща/транспортира;

  • документ, издаден от сервиз, застраховател или компетентен държавен орган (министерство, ведомство и др.), удостоверяващ, че превозното средство е ново по смисъла на § 1, т.17 от допълнителната разпоредба на закона.

3. Размер на данъка, който подлежи на възстановяване

Размерът на данъка, който подлежи на възстановяване не може да бъде по-голям от размера на данъка, който би бил изискуем от лицето, ако доставката не беше облагаема с нулева ставка.

4. Срок за възстановяване на данъка

Възстановяването на данъка се извършва в 2-месечен срок от подаване на декларацията и приложените към нея документи.

V. Документиране на инцидентна ВОД на НПС

При извършване на инцидентна доставка по чл.168, ал.1 от закона от физическо лице, което не е едноличен търговец, лицето издава документ, който съдържа реквизитите по чл.114, ал.1, т.3 – 15 от същия закон (чл.168, ал.8 от ЗДДС).

(чл.99; чл.168 от ЗДДС / чл.101; чл.102; чл.103; чл.104 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник