Фиш 10.8 - Доставки по глава деветнадесет „а” от ЗДДС – обратно начисляване на ДДС

Глава деветнадесета "а” от ЗДДС урежда режим на “обратно начисляване” на ДДС при доставка на:

 • битови, производствени, опасни, строителни отпадъци, отпадъци от черни и цветни метали и отпадъци от черни и цветни метали с битов характер, както и при доставка на услуги по техния добив, обработка или преработка по част първа на Приложение № 2 от ЗДДС и
 • зърно и технически култури по част втора на Приложение № 2 от ЗДДС.

Внимание:

схемата за обратно начисляване представлява изключение от общото правило.

При този режим ДДС се начислява не от доставчика на стоката или услугата, а от получателя, който е регистрирано по ЗДДС лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.

Когато получателят по горепосочените доставки не е регистриран по ЗДДС данъкът е изискуем от доставчика – регистрирано по ЗДДС лице.

Режимът се прилага за доставка на следните стоки и услуги:

 • Битови отпадъци са "отпадъци от домакинствата" и "подобни на отпадъците от домакинствата". "Отпадъци от домакинствата" са отпадъците, образувани от домакинствата. "Подобни отпадъци" са отпадъците, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с изключение на производствени отпадъци и отпадъци от селското и горското стопанство (т. 73 от § 1 от ДР на ЗДДС - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.);
 • Производствени отпадъци са отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица (т. 74 от § 1 от ДР на ЗДДС - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.);
 • Опасни отпадъци са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства, посочени в приложение № 3 към § 1, т.12 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците (т. 76 от § 1 от ДР на ЗДДС - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.);
 • Строителни отпадъци са отпадъците от строителство и разрушаване, съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/EО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква "а)" от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци и следващите му изменения (т. 75 от § 1 от ДР на ЗДДС - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.);
 • Отпадъци от черни и цветни метали са технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер с изключение на опасните отпадъци (т. 77 от § 1 от ДР на ЗДДС - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.);
 • Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер са отпадъци от черни и цветни метали, получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления (т. 78 от § 1 от ДР на ЗДДС - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.);
 • Добив на отпадъци е всяка дейност, в резултат от която се образуват отпадъци (т. 46 от § 1 от ДР на ЗДДС - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.);
 • Обработка на отпадъци е всяка дейност по събиране, съхранение, сортиране и механична обработка на отпадъци без изменение на химическия им състав (т. 47 от § 1 от ДР на ЗДДС - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.);
 • Преработка на отпадъци е всяка дейност, която променя свойствата или състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти (т. 48 от § 1 от ДР на ЗДДС - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.);
 • Зърно и технически култури са стоките с код по Комбинираната номенклатура, посочени в част втора на Приложение № 2 от ЗДДС.

Код по КН са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура, установена с Приложение І към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (т. 71 от § 1 от ДР на ЗДДС - ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.);

Внимание:

Доставките по глава деветнадесета "а” от ЗДДС са облагаеми по смисъла на ЗДДС, поради което получателят има право на приспадане на данъчен кредит за начисления от самия него данък, в случай, че не са налице ограниченията по чл.70 от същия закон.

Внимание:

Доставчиците на стоки и услуги по глава деветнадесет "а” имат право на данъчен кредит за получените стоки и услуги, които използват за извършване на доставки по посочената глава.

Виж Указание № 93-04-95 от 08.03.2007 г. и Указание № УК-4 от 17.03.2014 г.

(чл.163а; чл.163б; чл.163в; чл.163г; чл.163д от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник