Фиш 10.7 - Лизинг

Същност:

Основното съдържание на лизинговите сделки е прехвърлянето на права за ползване на активи за определен срок срещу възнаграждение.

Лизингов договор – споразумение, по силата на което една страна (наемодател или лизингодател) предоставя права за ползване на определен актив на друга страна (наемател, лизингополучател) за определен срок срещу определено възнаграждение.

В зависимост от вида на договора за лизинг и условията за прехвърлянето на правото на собственост върху стоката се определя начинът на облагане на доставката.

 чл.6, ал.2, т.3 от ЗДДС

Уговорено е изрично прехвърляне на правото на собственост върху стоката:

 • задължение за прехвърляне на собственост.

 

Особености:

 • дата на възникване на данъчното събитие:
 • фактическото предоставяне на стока по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху стоката;- фактическото предоставяне на стока по договор за лизинг, когато в него е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху стоката и сборът от дължимите вноски по договора за лизинг, с изключение на лихвата по чл.46, ал.1, т.1, е идентичен с пазарната цена на стоката към датата на предоставянето(изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.). Прилага се за доставки по договори за лизинг, които са сключени след 01.01.2014 г. (§ 29 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС - ДВ, бр. 101 от 2013 г.)
 • данъчна основа – определя се по общия ред на чл.26 от ЗДДС (виж Фишове 5.2. и 5.4)
 • документиране
 • издава се фактура за цялата стойност на стоката и дължимия ДДС в срока по чл.113, ал.4 от ЗДДС,
 • издават се фактури за лихвата, която съгласно чл.46, ал.1, т.1 от ЗДДС е предмет на освободена доставка. Доставчикът може да избере лихвата да бъде предмет на облагаема доставка (чл.46, ал.2 от ЗДДС). Доставката на финансовата услуга (кредит по лизингов договор) е с периодично изпълнение – чл.25, ал.4 от ЗДДС.
 • данъчен кредит – за стоките – предмет на договора за лизинг за доставчика възниква право на приспадане на пълен данъчен кредит.
 • прекратяване или разваляне на договора – доставчикът издава кредитно известие за разликата между данъчната основа на доставката по чл.6, ал.2, т.3 и сумата, която задържа въз основа на договора, без ДДС
 • заместване на лизингополучателя с нов – прекратява се договора със заместения и се документира с кредитно известие за остатъка от сумата по смисъла на чл.115, ал.6 от ЗДДС. Нова доставка по чл.6, ал.2, т.3 на новия лизингополучател.

 

чл.13 от ППЗДДС

Уговорена е само опция за пръхвърляне на собствеността на стоката и сборът от дължимите вноски по договора за лизинг, с изключение на лихвата по чл.46, ал.1, т.1 от ЗДДС, не е идентичен с пазарната цена на стоката към датата на предоставянето:

 

Особености:

 • характер на доставката – доставка на услуга с непрекъснато изпълнение
 • дата на възникване на данъчното събитие - датата на всяко плащане или датата на която то е станало дължимо
 • данъчна основа – сумата, дължима за ползването на стоката за съответния период
 • документиране – издават се фактури за платените или дължими суми
 • промяна на условията на договора – предвиждане изрично прехвърляне на собствеността или когато в договор за лизинг е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху стоката и сборът от дължимите вноски по договора за лизинг, с изключение на лихвата по чл.46, ал.1, т.1, е идентичен с пазарната цена на стоката към датата на предоставянето – на датата на промяната – доставка по чл.6, ал.2, т.3 от ЗДДС, данъчната основа е равна на сумата от вноските, дължими след датата на промяната на договора без дължимия за тях ДДС.

 

Виж:

 • общо становище на зам. изпълнителния директор на НАП, изготвено на основание чл.10, ал.1, т.10 от ЗНАП с изх. № 91-00-88/26.06.2013 г. относно право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност за получени доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил;
 • становище на зам. изпълнителния директор на НАП, изготвено на основание чл.10, ал.1, т.10 от ЗНАП с изх. № 24-34-121/17.02.2014 г. относно право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност за получени доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил;
 • становище на зам. изпълнителния директор на НАП, изготвено на основание чл.10, ал.1, т.10 от ЗНАП с изх. № 24-34-60/21.06.2014 г. относно приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС) при договори за лизинг на автомобили;
 • становище на зам. изпълнителния директор на НАП, изготвено на основание чл.10, ал.1, т.10 от ЗНАП с изх. № 20-00-158/28.07.2014 г. относно съобразяване на административната практика с трайно установената практика на Върховен административен съд по приложение на чл.70, ал.1, т.4 и 5, във връзка с § 1, т.18 от ДР на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) относно правото на приспадане на данъчен кредит за леки автомобили и стоки или услуги, които са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали.

(чл.6 от ЗДДС / чл.13 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник