Фиш 10.5 - Прехвърляне на недвижими вещи

Облагаеми доставки

 • Прехвърляне право на собственост върху нови сгради.
 • Прехвърлянето на право на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на ЗУТ, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови.
 • Прехвърлянето на право на собственост на прилежащи терени към нови сгради, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тези терени.
 • Прехвърлянето на право на собственост или други вещни права на оборудване, машини, съоръжения и постройки, неподвижно закрепени към земята или изградени под повърхността й.
 • Прехвърлянето на право на собственост или други вещни права на къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери, паркингови площи и други подобни.
 1. Място на изпълнение: мястото, където се намира недвижимия имот (чл. 21, ал.4, т.1 от ЗДДС);
 2. Документиране: чрез фактура
 3. Данъчна основа - по общия ред - чл. 26 или 27 от ЗДДС

От 01.01.2012 г. специфичната регулация на данъчната основа отпада за доставките на:

 • земя, която е урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащ терен към сгради, които не са нови;
 • нови сгради или на части от тях и прилежащия им терен.

Виж становище на НАП с изх. № 91-00-261/04.09.2007 г.

Дефиниции

Нова сграда - сграда по отношение на която са налице едно от двете условия:

 1. към датата, на която данъкът е станал изискуем е с етап на завършеност “груб строеж”;
 2. към датата, на която данъкът е станал изискуем не са минали 60 месеца, считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на ЗУТ.

Прилежащ терен към сграда - § 1, т.6 от ДР на ЗДДС.

Сумата от застроената площ по смисъла на ЗУТ и площта около застроената площ, определена на база отстояние 3 м от външните очертания на всяка от ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж на сградата, в рамките на урегулирания поземлен имот.

(чл.21; чл.26; чл.27; чл.45 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник