Фиш 9.7 - Декларации, документиране и отчитане

I. Декларации

1. Справка-декларация

Регистрираното по ЗДДС лице е длъжно за всеки данъчен период да подава справка-декларация по образец. Не е предвидена възможност за удължаване на срока за подаване на справка-декларацията.

В случаите на дерегистрация и последваща регистрация на лицето в рамките на един данъчен период (чл.111, ал.2, т.5 от ЗДДС, изм., ДВ – бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) регистрираното лице подава една справка-декларация за данъчния период, включваща доставките, извършени от лицето до датата на дерегистрацията, включително доставките, извършени след датата на последващата регистрация.

2. VIES-декларация

VIES-декларация (Value Added Tax Information Exchange System - информационна система за обмяна на информация по ДДС) е обобщена декларация, използвана за целите на контрола и обмена на информация между държавите членки.

Регистрираното лице е длъжно да подаде VIES-декларация по образец - приложение № 14 за данъчния период, през който е осъществило някоя от следните доставки (посочени в чл.125, ал.2 от ЗДДС):

 • вътреобщностни доставки на стоки;
 • доставките на услуги по чл.21, ал.2 от закона, включително получените авансови плащания с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са данъчно задължени, регистрирани за целите на ДДС, лица в друга държава членка;
 • доставките като посредник в тристранна операция (полученото авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция не се включва във VIES-декларация).

VIES-декларацията се изготвя на база обобщените данни от отчетните регистри - дневници за продажбите, като в нея не се включват издадените данъчни документи във връзка с получени авансови плащания по вътреобщностни доставки на стоки, както и доставки на стоки и на услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са нерегистрирани за целите на ДДС лица.

Регистрираното лице, което е извършило за данъчния период вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС, включително получените авансови плащания с място на изпълнение на територията на друга държава членка, заедно със справка-декларацията подава и VIES-декларация за тези доставки за съответния данъчен период.

 • VIES-декларация не се подава в случаите, когато за съответния данъчен период регистрираното лице едновременно:
 • не е извършило вътреобщностни доставки;
 • не е извършило доставки на услуги, включително не е получило авансови плащания по чл.21, ал.2 от закона, с място на изпълнение на територията на друга държава членка;
 • не е извършило доставки като посредник в тристранна операция;
 • не е отразило пропуснати данни за предходен данъчен период в съответствие с чл.126, ал.3, т.1 от закона.
 • Доставка на услуга по чл.21, ал.2 от закона може да не се включва във VIES- декларацията, когато доставката на тези услуги е освободена в държавата членка, където е мястото на изпълнение на доставката.

Корекции на грешки във VIES-декларацията се извършват по реда на чл.126, ал.2, ал.3, т.1 и ал.4 от ЗДДС. (Виж по-надолу „Корекции на грешки при декларирането“)

II. Документиране и отчитане

1. Документиране

Данъчни документи по смисъла на чл.112 от ЗДДС са:

 1. фактура;
 2. известие към фактура;
 3. протокол.

Срокове за издаване на данъчни документи:

Фактура се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането (чл.113, ал.4 от ЗДДС). Изключение от горния ред е налице само при ВОД, включително в случаите на авансово плащане, фактурата се издава задължително не по-късно от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие за ВОД (чл.113, ал.5 от ЗДДС).

Известието се издава задължително не по-късно от 5 дни от възникване на обстоятелството, водещо до изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, а когато известието се издава за доставка, за която е издадена фактура с начислен данък за получено авансово плащане, в 5-дневен срок от датата на връщането, прихващането или уреждането по друг възмезден начин на авансово преведената сума за размера на върнатата, прихванатата или уредената по друг възмезден начин сума (чл.115, ал.2 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.).

Протоколът се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем. В случаите на безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки по чл.6, ал.4, т.4 протоколът се издава не по-късно от 5 дни от датата, на която са предоставени хранителните стоки (чл.117, ал.3 от ЗДДС, изм. ДВ, бр. 108 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 88 от 2016 г.).

Условия за издаване на данъчни документи и изисквания към тях:

Фактури

Всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл.117. Следва да се има предвид, че тези разпоредби са приложими за данъчно задължени по ЗДДС лица, независимо дали същите са регистрирани по ЗДДС.

Фактура може да не се издава в следните случаи (чл.113, ал.3 от ЗДДС):

 • за доставки, по които получателят е данъчно незадължено физическо лице;
 • доставки на финансови услуги по чл.46 и застрахователни услуги по чл.47;
 • за продажби на самолетни билети;
 • при безвъзмездни доставки;
 • доставки на услуги по глава осемнадесета;
 • за доставки, осъществени от нерегистрирани по закона физически лица, различни от еднолични търговци, когато за извършените от тях доставки:

  а) се издава документ по реда на специален закон, или

  б) се издава сметка за изплатени суми или документ по чл.9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, или

  в) издаването на документ не е задължително съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Фактура не се издава в случаите по чл.131, ал.1 от закона (чл.113, ал.8 от ЗДДС).

Изисквания:

Фактурата задължително съдържа 14 реквизита, посочени в чл.114, ал.1 от ЗДДС. Такива реквизити следва да притежават както фактурите, издавани от регистрирани по ЗДДС лица, така и фактурите, издавани от нерегистрирани по ЗДДС лица. В допълнение, фактурите, издавани от регистрираните по ЗДДС лица трябва да притежават трайно вписани пореден номер, гриф „оригинал”, наименование, идентификационен номер, идентификационен номер по ДДС на доставчика.

Във фактурата следва да се посочи ставката на данъка, а когато ставката е нулева – основанието за прилагането й, както и основанието за неначисляване на данък. Ако не е посочено основанието за неначисляване на данък, се приема че данъкът е включен в договорената цена.

Когато регистрирано лице - посредник в тристранна операция, документира извършена доставка на стоки до придобиващия в тристранната операция, като основание за неначисляване на данък във фактурата се посочва „чл.141 2006/112/ЕО“.

В случаите, когато данъкът е изискуем от получателя, във фактурата не се посочват размерът на данъка и данъчната ставка, а се посочва изрично, че данъкът е изискуем от получателя, както и основанието – съответния член от материалния закон. С изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., в този случай във фактурата се вписва „обратно начисляване“, както и основанието за това.

Отпада изискването фактурата задължително да съдържа като реквизит „подпис на съставителя“ (чл.114 от ЗДДС, изм. ДВ бр. 106/2008 г., в сила от 01.01.2009 г.).

От 01.01.2010 г. е отменен като задължителен реквизит на фактурите името и фамилията на съставителя чрез отмяната на т.6 в чл.114, ал.1 от ЗДДС.

От 01.01.2013 г. с промяната на чл.114, ал.7 от ЗДДС, фактурата може да не съдържа реквизитите по ал.1, т.12, 14 и 15, когато сумата на данъчната основа и данъкът не превишават 100 евро или тяхната равностойност в левове, с изключение на документиране на доставките с място на изпълнение на територията на друга държава членка, на вътреобщностни доставки и на дистанционни продажби на стоки.

Данъчно задължените лица, които не са регистрирани по ЗДДС или са регистрирани на основание чл.97а, ал.1 и 2, чл.99 и чл.100, ал.2 от ЗДДС, нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури и известия към фактури.

Лица, регистрирани на основание чл.97б, нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури или известия към фактури за извършени доставки, различни от доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели - данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в страната (чл.113, ал.9 от ЗДДС, изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.).

Извършени от лице, регистрирано на основание чл.97б от закона, доставки с място на изпълнение на територията на страната, различни от доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в страната; във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва „чл.113, ал.9 ЗДДС“ (чл.79, ал.2, т.6 от ППЗДДС – нова, ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.).

Промени в правилата за фактуриране от 01.01.2013 г. (ДВ бр. 94/2012 г., бр. 20/2013 г., бр. 23/2013 г.)

Основно правило: Документирането на доставките с място на изпълнение на територията на страната се извършва по реда на глава единадесета от ЗДДС (чл.111а, ал.1 от ЗДДС).

Изключения:

1. Документиране по реда на ЗДДС:

1.1. Доставка с място на изпълнение на територията на друга държава членка, когато данъкът е изискуем от получателя и доставчикът е лице, за което са изпълнени едновременно следните условия:

 1. лицето е установило независимата си икономическа дейност на територията на страната или има постоянен обект на територията на страната, от който е извършена доставката, или при липса на такова установяване или такъв обект - има постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на страната;
 2. лицето не е установено в държавата членка, на чиято територия е мястото на изпълнение на доставката, или неговият постоянен обект в тази държава членка не взема участие в доставката (чл.111а, ал.2 от ЗДДС).

Горното е неприложимо при „самофактуриране“.

1.2.Доставка на стоки или услуги с място на изпълнение на територията на трета страна или територия, когато доставчикът е установил независимата си икономическа дейност на територията на страната или има постоянен обект на територията на страната, от който е извършена доставката, или при липса на такова установяване или на такъв обект - има постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на страната(чл.111а, ал.3 от ЗДДС).

В тази хипотеза, съгласно чл.114, ал.8 от ЗДДС, издадената от данъчно задълженото лице - доставчик, фактура може да не съдържа реквизитите по чл.114, ал. 1, т.12 и 13 от същия закон (ставката на данъка, а когато ставката е нулева - основанието за прилагането й, както и основанието за неначисляване на данък и размера на данъка).

2. Не се документира по реда на ЗДДС:

2.1. Доставка с място на изпълнение на територията на страната, когато данъкът е изискуем от получателя и доставчикът е лице, за което едновременно са изпълнени следните условия:

 1. лицето не е установило независимата си икономическа дейност на територията на страната или неговият постоянен обект на територията на страната не взема участие в доставката, или при липса на такова установяване или такъв обект - няма постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на страната;
 2. лицето е установено в друга държава членка или има постоянен обект в друга държава членка, от който е извършена доставката (чл.111а, ал.5 от ЗДДС).

Горното е неприложимо при „самофактуриране“.

Внимание: При доставка на услуга по чл.21, ал.4, чл.22, ал.1 и чл.23, ал.4 и 5 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, установено на територията на страната, и доставката е с място на изпълнение на територията на друга държава членка, документирането се извършва по правилата на законодателството на тази държава членка, когато данъкът не е изискуем от получателя (чл.79, ал.17 от ППЗДДС, нова - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г., бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.).

От 01.01.2013 г. е възможно издаването на „сборна фактура“.

Съгласно чл.113, ал.13 от ЗДДС, за две или повече извършени доставки на стоки или услуги, данъкът за които става изискуем през един и същ данъчен период, може да се издаде сборна фактура. Сборната фактура задължително съдържа реквизитите по чл.114, ал.1, т.9 - 15 от ЗДДС за всяка отделна доставка, отразена в сборната фактура, и се издава не по-късно от последния ден на месеца, през който данъкът за доставките е станал изискуем, а при вътреобщностни доставки - в срока по ал. 5. Това е възможно и при авансови плащания. С измененията на чл.79, ал.14 и 15 на ППЗДДС (ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) е регламентирано:

За извършени авансови плащания за две или повече доставки на стоки или услуги, данъкът за които става изискуем през един и същи данъчен период, може да се издаде сборна фактура.

Фактура за доставка на стока или услуга или за получено авансово плащане може да се издаде в срока за издаване на сборна фактура, когато тази доставка не е последвана от други, поради прекратяване на договора през същия данъчен период.

Промените по отношение на издаването и получаването на данъчни документи и на осигуряване на връзка между издадения за доставката документ и самата доставка (ДВ, бр. 94/2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.):

Данъчен документ (фактура или известие към фактура) може да се издаде на хартиен носител или в електронна форма.

Съгласно чл.114, ал.6 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице по избран от него начин осигурява от момента на издаването им до края на периода на съхранението им

 • автентичността на произхода,
 • целостта на съдържанието и
 • четливостта

на фактурите и известията към фактурите, издадени от него или от негово име, както и на получените от него фактури и известия към фактури.

По смисъла на § 1, т.65 от ДР на ЗДДС автентичност на произхода означава уверение за самоличността на доставчика или на издаващия фактурата/известието към фактурата от страна на доставчика или от страна на получателя по доставката.

По смисъла на § 1, т.66 от ДР на ЗДДС цялост на съдържанието означава, че съдържанието на фактурата и известието към фактурата не е променено. Форматът на електронна фактура и електронно известие към фактура може да бъде променян. По отношение на електронните документи съществуват различни технологии, с които може да се осигури непроменливост на съдържанието.

Обезпечаване на възможност съдържанието на фактурата да бъде възприето -четливост.

Съгласно чл.114, ал.10 от ЗДДС, изпълнението на трите изисквания се обезпечава от данъчно задълженото лице чрез всякакъв контрол на стопанската дейност, който създава надеждна одитна следа между фактурата или известието към фактурата и доставката на стоки или услуги.

Контрол върху стопанската дейност - процедура или технология, която се прилага и поддържа в предприятието и създава уверение относно правилното, навременно и точно отчитане на стопанската дейност като цяло и отделните стопански операции в частност. Дава възможност за проследяване на всички елементи на стопанската операция в тяхната взаимовръзка.

Надеждната одитна следа – такава има, когато връзката между отделните документи и осчетоводени операции е лесно и бързо установима и осигурява намиране на търсената връзка между издадена фактура и извършена доставка.

Изборът на процедура за контрол на стопанската дейност е изцяло на данъчно задълженото лице.

По отношение на данъчни документи в електронна форма - чл.114, ал.11 от ЗДДС, освен чрез контрола на стопанската дейност автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта се осигуряват чрез следните примерни технологии:

 1. квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, или
 2. електронен обмен на данни.

Електронен обмен на данни - електронен трансфер на данни от компютър към компютър на търговски и административни данни чрез използване на утвърден стандарт за структуриране на съобщение за електронен обмен на данни, по смисъла на член 2 от Препоръка 1994/820/ЕО на Комисията от 19 октомври 1994 г. относно правните аспекти на електронния обмен на данни (т. 58 от § 1 на ДР на ЗДДС).

Автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта могат да се осигуряват и чрез друга технология или процедура (чл.78, ал.10 от ППЗДДС).

Документиране с електронни фактури и електронни известия към фактури - чл.114, ал.9 от ЗДДС, се извършва, при условие, че това документиране се приема от получателя с писмено (официално или не) или мълчаливо съгласие (чрез обработване на плащане на получените фактури и известия).

Дата на издаване (момент) на електронни фактури и електронни известия към фактури - чл.113, ал.12 от ЗДДС - електронната фактура/електронното известие към фактура са смята за издадена на датата, на която доставчикът предостави възможност на получателя да получи фактурата/електронното известие към фактура (например: изпращане по електронна поща, поставяне на фактурата на достъпен за получателя сървър).

Доставчикът може да упълномощи писмено друго лице да издава фактури и известия към фактури от негово име (чл.113, ал.7 от ЗДДС).

Издаване на фактура или известие към фактура от името и за сметка на доставчика - самофактуриране (чл.113, ал.11 от ЗДДС)

Фактура или известие към фактура от името и за сметка на данъчно задълженото лице - доставчик, може да издава и получателят по доставката, ако има предварително споразумение между двете страни и при условие че е налице процедура за приемане на всяка фактура или известие към фактура от данъчно задълженото лице, доставящо стоките или услугите (чл.113, ал.11 от ЗДДС, изм. - ДВ, бр. 94/2012 г., в сила от 01.01.2013 г.).

Условия и ред за приемането на всяка фактура от данъчно задълженото лице, доставящо стоките или услугите, когато доставчикът и получателят са лица, установени на територията на страната (чл.79а от ППЗДДС):

Когато доставчикът и получателят са данъчно задължени лица, установени на територията на страната, и доставката е с място на изпълнение на територията на страната, документирането се извършва по реда на закона и правилника за прилагането му.

Получателят по доставката с място на изпълнение на територията на страната може да издава фактура или известие към фактура от името и за сметка на доставчика - данъчно задължено лице, ако има предварително споразумение (устно и писмено) за това между двете страни. В тези случаи доставчикът не се освобождава от отговорност за задълженията по отношение на документирането на доставките и свързаните с това задължения по закона и този правилник. Когато получателят не издаде фактура в законоустановения срок, доставчикът е длъжен да документира, декларира и отчете доставката.

Споразумението се счита за предварително, когато е сключено преди началото на самофактурирането. Условията на предварителното споразумение и процедурите за приемане на всяка фактура между доставчика и получателя се определят от двете страни.

Споразумението може да съдържа следната информация:

 • име, адрес и идентификационен номер за целите на ДДС на получателя;
 • име, адрес и идентификационен номер за целите на ДДС на доставчика;
 • срок, за който се сключва споразумението;
 • съгласие на доставчика да приема фактурите, издавани от получателя от името и за сметка на доставчика;
 • начин, по който доставчикът ще уведомява получателя за неприемане на издадените от получателя от негово име фактури;
 • съгласие на доставчика да не издава фактури за доставките, обхванати от споразумението;
 • задължение на доставчика за незабавно уведомяване на получателя при прекратяване на регистрация по ДДС.

Ако в споразумението не е предвидено друго, доставчикът изрично потвърждава на получателя приемането на издадената при условията на самофактуриране фактура или известие към фактура. Ако в споразумението не е предвидено друго, погрешно съставени или поправени документи при самофактурирането се анулират по реда на чл.116 от закона от получателя по доставката. За погрешно съставени се смятат и издадените от получателя фактури и известия към тях, които не са приети от доставчика, в съответствие с предвидения за това ред.

Получателят по доставката не може да делегира издаването на фактурата или известието към фактурата на трето лице.

Преди издаване на фактура или известие към фактура при самофактуриране получателят по доставката извършва проверка за валидна регистрация по закона на доставчика към датата, на която данъкът е станал изискуем.

Във фактурата или известието към фактура се вписва „самофактуриране“, както и основанието за това. Издадените фактури или известия към фактура при самофактурирането са с номера от диапазон, предоставен от доставчика.

Доставчикът уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за направените споразумения в 7-дневен срок от сключването на всяко такова споразумение. Когато споразумението е в писмена форма, при уведомяването предоставя и копие от споразумението. Уведомяването може да бъде извършено и от получателя пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на доставчика при наличие на нотариално заверено пълномощно от доставчика.

Споразумението се прекратява при (чл.79а, чл.14 от ППЗДДС):

 1. изтичане на срока;
 2. (отм. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.);
 3. по взаимно съгласие на страните;
 4. едностранно.

В случаите на прекратяване по взаимно съгласие доставчикът, а при едностранно прекратяване - страната, прекратила споразумението, уведомява за прекратяването компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на доставчика в 3-дневен срок.

Издаване на фактура или известие към фактура при „самофактуриране”, когато доставчикът или получателят е лице, установено на територията на страната (чл.79б от ППЗДДС)

Когато получателят издава фактура или известие към фактура от името и за сметка на данъчно задълженото лице - доставчик, и получателят и доставчикът са данъчно задължени лица, единият от които е установен на територията на страната, а другият - в друга държава членка, документирането на доставката се извършва по правилата на държавата членка, където е мястото на изпълнение на доставката.

При доставка на стоки с място на изпълнение на територията на друга държава членка, когато получателят е лице, установено на територията на страната, документирането се извършва по правилата на законодателството на държавата членка, където е мястото на изпълнение на доставката.

При доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната, когато получателят е лице, установено на територията на друга държава членка, получателят издава фактура или известие към фактура по реда на закона и този правилник.

При доставка на услуга с място на изпълнение на територията на страната, когато получателят е лице, установено на територията на страната, получателят издава фактура или известие към фактура по реда на закона и този правилник.

При доставка на услуга с място на изпълнение на територията на друга държава членка, когато и получателят е установен на територията на друга държава членка, документирането на доставката се извършва по правилата на законодателството на държавата членка, където е мястото на изпълнение на доставката.

При вътреобщностна доставка на стоки по чл.7 от закона получателят издава фактура или известие към фактура по реда на закона и този правилник.

При вътреобщностно придобиване на стоки по чл.13 от закона документирането се извършва от получателя по правилата на законодателството на държавата членка, където е мястото на изпълнение на вътреобщностната доставка. В този случай се издава и протокол по реда на чл.117 от закона. Страните по предварителното споразумение при необходимост могат да представят доказателства както за него, така и по отношение на процедурата за приемане на фактура или известие към фактура от данъчно задълженото лице - доставчик.

Виж: обяснителни бележки по отношение на правилата за фактуриране, изготвени от Европейската комисия и държавите членки.

Протоколи

Протокол се издава задължително от регистрираното лице - получател по доставка в следните случаи:

 1. когато доставчикът не е регистрирано по закона лице и не е установен на територията на страната, данъкът е изискуем от получателя по доставката при:
  • доставка на природен газ чрез тръбопроводи за пренос или на електрическа енергия - когато получателят е регистрирано по този закон лице;
  • доставка на услуги, посочени в чл.21, ал.2 - когато получателят е данъчно задължено лице, установено на територията на друга държава членка;
  • доставка на стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика - когато получателят е регистрирано по този закон лице и доставчикът е установен на територията на друга държава - членка.
 2. когато лицето е придобиващ при тристранна операция, осъществена при условията на чл.15 от ЗДДС.
 3. когато получателят е регистрирано по ЗДДС лице – при доставки на инвестиционно злато по чл.161 от ЗДДС.
 4. когато получателят е регистрирано по ЗДДС лице - при доставки на стоки и услуги по Приложение № 2 към ЗДДС.
 5. при ВОП.
 6. при осъществяване на инвестиционни проекти, от лицето осъществяващо проекта, внесло стоките в страната;
 7. при отложено начисляване на данък при внос.

Протокол се издава задължително от регистрираното лице – доставчик по доставка в следните случаи:

 1. при отделянето или предоставянето на стоката за лично ползване или употреба на данъчно задълженото физическо лице, на собственика, на неговите работници и служители или на трети лица и при условие че при производството, вносът или придобиването й е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит.
 2. при безвъзмездното прехвърляне на собственост или друго вещно право върху стоката на трети лица, когато при производството, вноса или придобиването й е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит.
 3. в случаите на доставки по чл.7, ал.4 от ЗДДС.
 4. при предоставянето на услуга за личните нужди на данъчно задълженото физическо лице, на собственика, на работниците и служителите или на трети лица, при извършването на която се използва стока, при производството, вноса или придобиването на която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит (чл.9, ал.3, т.1 от ЗДДС). Цитираната разпоредба не се прилага за използвани стоки, за които е упражнено право на данъчен кредит по чл.71а, 71б и чл.73б (чл.9, ал.5 от ЗДДС, нова – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.).
 5. при безвъзмездното предоставяне на услуга за лични нужди на данъчно задълженото физическо лице, на собственика, на работниците и служителите или на трети лица.
 6. за начисляване на данък при доставка на обща туристическа услуга.
 7. за начисляване на данък при доставки на стоки, за които се прилага специалния ред на облагане на маржа;
 8. в случаите по чл.6, ал.4, т.4 – от регистрирано лице, предоставило безвъзмездно хранителни стоки (чл.117, ал.1, т.5 от ЗДДС, нова – ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.). При тези случаи протоколът се издава не по-късно от 5 дни от датата, на която са предоставени хранителните стоки (изречение второ на чл.117, ал.3 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 108 от 2007 г., бр. 88 от 2016 г.).

Протокол се издава и в случаите на доставка с място на изпълнение на територията на страната, облагаема с нулева ставка на данъка, както и за доставка с място на изпълнение на територията на страната, за която данък не следва да се начислява (чл.81, ал.6 от ППЗДДС, изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.).

Протоколите следва да съдържат задължителни реквизита, посочени в чл.117, ал.2 от ЗДДС.

При изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издаден протокол, лицето издава нов протокол, за извършване на корекцията на данъчната основа и данъка.

Издаване на данъчни документи в особени случаи

Когато след вписване на обстоятелства по чл.10 в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ възникват основания за изменение на данъчната основа на доставка или основания за разваляне на доставка, изменението се документира чрез:

 • издаване на известие към фактурата, в което като получател се посочва правоприемникът – в случаите, когато по доставката преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият, наследодателят или завещателят по чл.10 от закона е бил получател (чл.82, ал.1, т.1 от ППЗДДС, доп. – ДВ, бр. 8 от 2016 г.);
 • издаване на известие към фактурата, в което като доставчик се посочва правоприемникът – в случаите, когато по доставката преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият, наследодателят или завещателят по чл.10 от закона е бил доставчик (чл.82, ал.1, т.2 от ППЗДДС, доп. – ДВ, бр. 8 от 2016 г.);
 • издаване на протокол по чл.117, ал.4 от закона, в който правоприемникът се посочва като издател – в случаите, когато данъкът е начислен от преобразуващия се, отчуждителя или апортиращия, наследодателя или завещателя по чл.10 от закона чрез издаване на протокол (чл.82, ал.1, т.3 от ППЗДДС, доп. – ДВ, бр. 8 от 2016 г.)

 Промени в чл.81, ал.5 и 6 от ППЗДДС (ДВ бр. 106, в сила от 01.01.2009 г.)

Считано от 01.01.2009 г.,

 • когато данъкът е начислен извън сроковете по чл.117, ал.3 от закона в случаите по чл.73а от закона, издаденият протокол следва да се отрази в дневниците за продажби и покупки за данъчния период, през който данъкът е станал изискуем по реда на чл.126, ал.3, т.2 от закона, а не в периода, през който е издаден.

Внимание:

Регистрираните лица - получатели по доставката или вносители, за които данъкът е изискуем като лице - платец по гл. 8, до 31 декември 2008 г. включително, които към тази дата са начислили данъка извън сроковете по чл.117, ал.3 от закона, и/или са упражнили правото си на ДК извън сроковете по чл.72 от закона, не прилагат чл.81, ал.5 от ППЗДДС но само в случай, че доставката не е укрита и за нея са налични данни в счетоводството на лицето като се приема, че лицата правомерно са упражнили правото на приспадане на ДК,

 • Когато доставчикът на услуга по оценка, експертиза и работа върху движима вещ, която фактически се извършва на територията на страната е установен на територията на ДДЧ и не е регистриран по закона, регистрираните лица - получатели, не издават протокол по чл.117, ал.2 от закона, независимо че след приключване на оценката, експертизата и работата стоките не напускат територията на страната.

Внимание:

В случай, че регистрираните лица, са начислили данък до 31.12.2008 г. включително, по този ред анулират протокола за начисляването на данъка до 30.04.2009 г., като анулираният протокол се отразява с обратен знак в дневника за продажбите и ако лицето е упражнило право на ДК - с обратен знак и в дневника за покупките

Съгласно новата редакция на чл.117, ал.2, т.7 от ЗДДС от 01.01.2010 г. в протоколите по чл.117 от ЗДДС освен основанието за начисляване на данък ще се посочва и основанието за неначисляване на такъв. Трябва да се има предвид, че протокол по чл.117 от ЗДДС следва да се издава от регистрираните лица и в случаите, когато е налице хипотеза на самоначисляване по чл.82, ал.2 от ЗДДС.

Касови бележки (чл.*** от ЗДДС - изм. и доп., бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.; изм. изцяло, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г.)

Всяко регистрирано и нерегистрирано по ЗДДС лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта.

Фискалните устройства и интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност задължително имат техническа възможност за установяване на дистанционна връзка, чрез която да подават данни към Националната агенция за приходите. Техническите изисквания, редът и начинът за изграждането и осъществяването на дистанционната връзка се определят с наредбата по чл.118, ал.4 от ЗДДС, като се съгласуват с Българския институт по метрология.

Фискалният и системният бон са хартиени документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издадени от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност. В случаите на продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин фискалният/системният бон, регистриращ продажбата, може да се генерира в електронен вид и автоматично да се предостави на електронен адрес на получателя, без да се издава хартиен документ, по ред и по начин, определени с наредбата по ал.4. (чл.118, ал.3 от ЗДДС – изм., ДВ, бр. 101 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г., бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.).

Министърът на финансите издава наредба, с която се определят:

 1. условията, редът и начинът за одобряване или отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация/дерегистрация, отчитане, съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискално устройство и интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност;
 2. сервизното обслужване, експертизите и контролът на фискално устройство и интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, техническите и функционалните изисквания към тях;
 3. изискванията, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка и подаването на данни към Националната агенция за приходите;
 4. издаването на фискални касови бележки от фискално устройство и касови бележки от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност и задължителните реквизити, които трябва да съдържат;
 5. видът на подаваните данни, формата и сроковете на подаването им.;
 6. условията и редът за издаване и за отнемане на разрешения на лицата, които извършват техническо обслужване и ремонт на фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ФУ/ ИАСУТД) – нова, ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.;
 7. изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и към производителите, разпространителите и ползвателите на такъв софтуер – (нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г.);
 8. изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин – (нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г.).

При експлоатацията на фискалното устройство и интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност (ФУ/ ИАСУТД) регистрираните и нерегистрираните по ЗДДС лица сключват писмен договор за техническо обслужване и ремонт с лица, получили разрешение по реда на наредбата по ал.4 (чл.118, ал.5 - изм., ДВ, бр. 97 от 2017 г.).

Техническото обслужване по време на гаранционния срок е безплатно в рамките на поетите от производителя гаранции.

Всяко лице, извършващо доставки/продажби на течни горива от търговски обект, с изключение на лицата, извършващи доставки/продажби на течни горива от данъчен склад по смисъла наЗакона за акцизите и данъчните складове, е длъжно да предава по дистанционна връзка на Националната агенция за приходите и данни, които дават възможност за определяне на наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обектите за търговия с течни горива (чл.118, ал.6 от ЗДДС).

Цялата ал.7 на чл.118 от ЗДДС е отменена с ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01. 2016 г.

Данъчно задължено лице, което извършва зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива, е длъжно да регистрира и отчита зареждането по реда на наредбата по ал.4 (чл.118, ал.8 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.).

Това правило не се прилага от лице – получател по доставка на течни горива, което е бюджетна организация по смисъла на Закона за публичните финанси или общинско предприятие и не извършва продажби на течни горива (чл.118, ал.9 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.). Съгласно чл.118, ал.10 от ЗДДС данъчно задължено лице - доставчик/получател по доставка на течни горива, е длъжно да подава в Националната агенция за приходите данни за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях. Данните се подават на датата на данъчното събитие или на датата на възникване на промяна в обстоятелствата по електронен път с квалифициран електронен подпис.

Данни по ал.10 не се подават от:

 1. доставчика и получателя за доставки на течни горива под режим отложено плащане на акциз;
 2. доставчика за доставки и за доставени количества течни горива, за които са подадени данни пред Агенция „Митници“, че горивата са освободени за потребление по реда наЗакона за акцизите и данъчните складове;
 3. доставчика за доставки, които е отчел чрез електронната си система с фискална памет;
 4. получателя за доставки, които са отчетени от доставчика чрез електронна система с фискална памет и получателят е краен потребител;
 5. получателя за доставки, които е отчел като получени чрез електронната си система с фискална памет;
 6. (отм. – ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.).

Създадени са нови разпоредби за производителите/разпространителите на софтуер за управление на продажби в търговските обекти, както следва:

Производител/разпространител на софтуер за управление на продажби в търговските обекти е длъжен да декларира в Националната агенция за приходите следните данни и обстоятелства:

 1. наименованието и версията на произвеждания/разпространявания от него софтуер;
 2. че произвежданият/разпространяваният от него софтуер отговаря на изискванията, определени в наредбата по ал.4;
 3. че произвежданият/разпространяваният от него софтуер не съдържа модули, позволяващи заобикаляне на изискванията, определени в наредбата по ал.4;
 4. че не произвежда/не разпространява софтуер, предназначен за промяна на функционалността на софтуера по т.1 с цел заобикаляне на изискванията, определени в наредбата по ал.4, както и за промяна, изтриване или друг вид манипулиране на информацията в базата данни, с която работи софтуерът (чл.118, ал.14 от ЗДДС – нова, ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 19.03.2018 г.).

Редът за деклариране на данните и обстоятелствата по ал.14 се определя с наредбата по ал.4 (чл.118, ал.15 от ЗДДС – нова, ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 19.03.2018 г.).

Националната агенция за приходите създава и поддържа публичен електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти, за които са декларирани данни и обстоятелства по ал.14, достъпен на интернет страницата на Националната агенция за приходите. Редът за вписване и заличаване от списъка, както и неговото съдържание се определят с наредбата по ал.4 (чл.118, ал.16 от ЗДДС – нова, ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 19.03.2018 г.).

Изискванията на ал.14 не се прилагат към интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност и електронните системи с фискална памет (чл.118, ал.17 от ЗДДС – нова, ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 19.03.2018 г.).

Лице, което използва софтуер за управление на продажби в търговски обект, е длъжно да използва само софтуер, който е включен в списъка по ал.16 (чл.118, ал.18 от ЗДДС – нова, ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 19.03.2018 г.).

Националната агенция за приходите създава и поддържа публичен електронен списък на електронните магазини, за които са подадени данни по ал.4, т.5. Списъкът е достъпен на интернет страницата на агенцията. Редът за вписване и заличаване от списъка, както и неговото съдържание се определят с наредбата по ал.4. (чл.118, ал.19 от ЗДДС, нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

Предвидени са административнонаказателни санкции за производителите/ разпространителите на софтуер за управление на продажби в търговските обекти и за лицата, потребители на софтуер за управление на продажби в търговски обект, които не спазват изискванията на ал.14 и ал.16 – чл.185а и 185б – нови, ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 19.03.2018 г.).

Въведена е административнонаказателна санкция запечатване на обект за срок до 30 дни, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, да се прилага и на лице:

 • което не спази реда или начина за съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност, включително и съхраняване на данни в контролна лента на електронен носител (чл.186, ал.1, т.1, б. „д“ от ЗДДС – нова, ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 19.03.2018 г.);
 • използва електронни системи с фискална памет, които не са от одобрен тип; модифицирани са чрез прибавяне или премахване на отделни компоненти, без предварително да е уведомена Националната агенция за приходите; имат нарушени или липсващи пломби или позволяват режим на работа при прекъсване на връзка/връзки и/или комуникация/комуникации между отделните модули не по установения с наредбата по чл.118, ал.4 ред(чл.186, ал.1, т.4 от ЗДДС – нова, ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.);
 • което използва в търговски обект софтуер за управление на продажбите, невключен в списъка по чл.118, ал.16 (чл.186, ал.1, т.5 от ЗДДС – нова, ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 19.03.2018 г.).

Отчет за продажбите (чл.119 от ЗДДС)

За доставките, за които издаването на фактура или протокол не е задължително, доставчикът - регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период. Същият се съставя най-късно в последния ден на данъчния период.

Относно изискванията към данъчните документи – виж Указание на Изпълнителния директор на НАП изх. № 91-00-288/26.09.2008 г.

III. Отчетни регистри

1. Дневник за покупките

Регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период по чл.72, ал.1 (чл.124, ал.4 от ЗДДС, изм. – ДВ., бр. 108 от 2006 г., бр. 95 от 2009 г.).

Регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него кредитни известия в дневника за покупки за данъчния период, през който са издадени, включително издадени от лица, на които е прекратена регистрацията по този закон (чл.124, ал.5 от ЗДДС, доп. – ДВ, бр. 97 от 2016 г.).

2. Дневник за продажбите

Регистрираното лице е длъжно да отрази издадените от него или от негово име данъчни документи, както и отчетите за извършените продажби в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени.

Издадените данъчни документи във връзка с вътреобщностна доставка, включително за получено плащане, се отразяват в дневника за продажбите за данъчния период, през който данъкът за доставката е станал изискуем.

Изключение: Регистрираните лица при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя (чл.97а от ЗДДС) и за вътреобщностно придобиване (чл.99 и чл.100, ал.2 от ЗДДС)отразяват в дневника за продажбите единствено документите, издадени във връзка с извършените доставки на услуги по чл.21, ал.2 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както и получените доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя по чл.82, ал.2, т.3 от закона и извършените вътреобщностни придобивания с място на изпълнение на територията на страната.

Лицата, регистрирани на основание чл.97б от ЗДДС, отразяват в дневника за продажбите данъчните документи и отчетите, издадени във връзка с извършените доставки на услуги по чл.21, ал.6 от същия закон с място на изпълнение на територията на страната. В дневника за продажби тези лица отразяват и издадените фактури и известията към тях за извършени доставки с място на изпълнение на територията на страната, различни от тези по чл.21, ал.6 от закона, като попълват колони от 1 до 9 включително (чл.113, ал.18 от ППЗДДС, нова - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.).

3. Регистър за вътреобщностните доставки на нови превозни средства

Регистрираните лица, които са извършили през календарното тримесечие вътреобщностни доставки на нови превозни средства, по които получатели са нерегистрирани за целите на ДДС лица в други държави членки, отразяват извършените доставки в регистър за вътреобщностните доставки на нови превозни средства.

4. Регистър на стоките по чл.7, ал.5, т.8-10 и чл.13, ал.4, т.8-10 от ЗДДС – чл.123, ал.2 от ЗДДС

Всяко данъчно-задължено лице води регистър на стоките, транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка на основание чл.7, ал.5, т.8-10 от ЗДДС, които стоки следва да се върнат на изпращача на територията на страната при условията, посочени в същия член.

Всяко данъчно-задължено лице води регистър на получените стоки, изпратени или получени от територията на друга държава членка до територията на страната на основание чл.13, ал.4, т.8-10 от ЗДДС, които стоки следва да се върнат на изпращача на територията на другата държава членка при условията, посочени в същия член.

Регистрите следва да съдържат:

 • вид на изпратените/получени стоки;
 • цел на изпращане/получаване на стоките;
 • количество на изпратените/получените стоки;
 • държава членка, до която са изпратени или от която са получени стоките;
 • дата на изпращане/получаване на стоките.

5. Регистър на стоките, транспортирани от друга държава членка във връзка с предоставяне на услуги по оценка или работа по движими вещи – чл.123, ал.3 от ЗДДС

Всяко данъчно-задължено лице води регистър на стоките, транспортирани от друга държава членка от лице, регистрирано за целите на ДДС в тази държава членка, във връзка с предоставяне на услуги по оценка или работа по движими вещи.

Този регистър съдържа реквизитите, посочени в т.4.

Срокове за деклариране

Декларациите (справка-декларацията и VIES-декларацията), както и отчетните регистри (дневник за покупките и дневник за продажбите) се подават до 14-о число, включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят.

Декларациите (справка-декларацията и VIES-декларацията) и отчетните регистри (дневник за покупките и дневник за продажбите) се подават по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс освен в случаите на ал.13 и чл.126, ал.4, 7 и 8 от ЗДДС (чл.125, ал.7 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.).

В случаите на дерегистрация без последваща регистрация в рамките на един данъчен период, декларациите и отчетните регистри се подават само на хартиен и технически носител в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите или по електронен път по параметрите и изискванията към структурата на файловете, определени в приложение № 12 (чл.113, ал.9 от ППЗДДС, изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г., бр. 58 от 2018 г., бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.).

Регистърът за ВОД на нови превозни средства се подава по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс до 14-о число на месеца, следващ календарното тримесечие, за което се отнася (ал. 9 на чл.125 от ЗДДС – нова, ДВ, бр. 108 от 2006 г., изм., бр. 97 от 2016 г., бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.). При прекратяване на регистрацията по чл.109 от закона регистърът се предоставя на технически носител или по електронен път в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заедно със справка-декларацията за последния данъчен период в съответствие с приложение № 22 (ал. 14 на чл.113 от ППЗДДС, нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм., бр. 24 от 2017 г., бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.).

При смърт на физическо лице или на физическо лице – едноличен търговец, декларациите по ал.1 и 2 от закона и отчетните регистри по ал.3 за последния данъчен период по чл.87, ал.4 от закона се подават от наследниците или заветниците в срок 2 месеца от приемане на наследството, но не по-късно от 14-о число включително на месеца, следващ 6-ия месец от датата на смъртта на наследодателя. При допълнително узнати обстоятелства, същите се декларират, като в едномесечен срок от узнаването наследниците подават нови декларации по ал.1 и 2 и отчетни регистри по ал.3. Подадената декларация от един наследник ползва и другите наследници (чл.125, ал.13 от ЗДДС, нова – ДВ, бр. 97 от 2016 г.).

Справка-декларацията, отчетните регистри и VIES-декларацията се подават само на хартиен и технически носител в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на наследодателя (чл.119а, ал.1 от ППЗДДС, нова – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.). Заедно със справка-декларацията, отчетните регистри и VIES-декларацията се подава само на хартиен носител и приложение № 37, неразделна част от справка-декларацията, съдържащо данни за наследствените дялове на наследниците/заветниците. За целите на чл.125, ал.13 от ЗДДС, последният данъчен период, предшестващ датата на дерегистрацията, по отношение на който срокът за подаване на справка-декларацията, отчетните регистри и VIES-декларацията не е изтекъл към датата на дерегистрацията и същите не са подадени от регистрираното лице.

Корекции след деклариране (изм.загл. – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Допуснати грешки в подадени декларации вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри се коригират както следва:

 1. Грешките, установени до изтичането на срока за подаване на справка-декларацията, се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново декларациите и отчетните регистри.
 2. Грешки, установени след изтичането на срока за подаване на справка-декларацията се поправят, като:
  1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри документи,
  2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи и в случаите, когато лицето установи, че в справки–декларации за предходни данъчни периоди е приложен грешен коефициент по чл.73 от закона.

Относно прилагането на чл.126, ал.3 от ЗДДС виж становище с № 24-32-67 от 18.04.2007 г. на Министерство на финансите.

Корекции на грешки в справка-декларацията се извършват по реда на чл.126 от закона. Корекции на грешки във VIES-декларацията се извършват по реда на чл.126, ал.2, ал.3, т.1 и ал.4 от ЗДДС (чл.115, ал.10 от ППЗДДС - изм., ДВ, бр. 6 от 2010 г., бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.).

Лице, на което е прекратена регистрацията по ЗДДС, писмено уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за допуснати грешки в подадени декларации по чл.125, ал.1 и 2 и отчетни регистри по чл.124. Корекциите се извършват след издаване на разрешение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (чл.126, ал.4 от ЗДДС, нова – ДВ, бр. 97 от 2016 г.). В случаите по чл.126, ал.4 от закона, след издаване на разрешение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите корекциите се извършват в 14-дневен срок в отчетните регистри, съответно в справка-декларацията и VIES-декларацията, за данъчния период, в който е допусната грешката. В съответния дневник се отразява оригиналният запис на документа, като в полетата, описващи стойности, се попълват равни по размер, но с противоположен знак стойности и се отразява нов запис с коректните данни (чл.119б, ал.1 от ППЗДДС, нов – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.). Справка-декларацията, VIES-декларацията и отчетните регистри се подават само на хартиен и технически носител в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Лице, на което е прекратена регистрацията по ЗДДС, в 5-дневен срок от установяване на обстоятелството, че преди прекратяване на регистрацията не е издаден данъчен документ по чл.112, ал.1, и в случаите по чл.116 писмено уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, която след преценка издава разрешение за издаване на съответния данъчен документ или отказва издаването му (чл.126, ал.5 от ЗДДС, нова – ДВ, бр. 97 от 2016 г.).

Лице, на което е прекратена регистрацията по ЗДДС, при настъпване на обстоятелството за изменение на данъчната основа или за разваляне на доставка, за която е издаден данъчен документ с начислен данък преди датата на прекратяване на регистрацията му, писмено уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, която след преценка издава разрешение за издаване на съответния данъчен документ или отказва издаването му (чл.126, ал.6 от ЗДДС, нова – ДВ, бр. 97 от 2016 г.).

В случаите на ал.5 и 6 от закона, в 14-дневен срок от получаване на разрешение издава съответния данъчен документ и подава декларация по чл.125, ал.1 и отчетни регистри по чл.124 за периода, през който е издаден съответният документ (чл.126, ал.7 от ЗДДС, нова – ДВ, бр. 97 от 2016 г.).

Когато преди датата на прекратяване на регистрацията на лицето е издаден данъчен документ с начислен данък за получено авансово плащане и в срока по ал.7 на чл.126 от закона дължимата сума във връзка с намалението на данъчната основа или за развалянето на доставката не е върната на получателя, прихваната или уредена по друг възмезден начин, лицето издава документа по ал.6 в 14-дневен срок от датата на връщането, прихващането или уреждането по друг възмезден начин за размера на върнатата, прихванатата или уредена по друг възмезден начин сума и подава декларация по чл.125, ал.1 и отчетни регистри по чл.124 от закона за периода, през който е издаден документът (чл.126, ал.8 от ЗДДС, нова – ДВ, бр. 97 от 2016 г.).

В случаите на чл.126, ал.7 и 8 от закона лицето подава справка-декларация и отчетни регистри, като в дневника за продажби, съответно и в справка-декларацията, за данъчния период, през който е издаден съответният документ, отразява само издадените документи, за които е издадено разрешение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (чл.119б, ал.2 от ППЗДДС, нов – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.). Справка-декларацията и отчетните регистри се подават само на хартиен и технически носител в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 14-то число включително на месеца, следващ данъчния период, през който е издаден съответният документ.

В справка-декларацията, VIES-декларацията и отчетните регистри се посочва идентификационният номер по чл.94, ал.2 от закона, под който лицето е било регистрирано до датата на прекратяване на регистрацията му.

Декларация за облагане на доставка на далекосъобщителни услуги, услуги за радио-телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път

Регистрирано лице на основание чл.154 (за прилагане на режим извън Съюза) или на основание чл.156 от ЗДДС (за прилагане на режим в Съюза), подава справка-декларация по образец - приложение № 31, съответно приложение № 32 от ППЗДДС. Декларацията се подава до компетентната териториална дирекция по електронен път посредством създадено за целта WEB-базирано приложение на страницата на Националната агенция за приходите.

Счетоводна отчетност и записване на данъка

Регистрираните лица водят подробна счетоводна отчетност, която е достатъчна за установяване на задълженията по ЗДДС от органа по приходите. Документацията и отчетността следва да са в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност и Правилника за неговото прилагане.

НОВИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, използвани в чл.118:

„Софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон (§1, т.84 от ДР на ЗДДС – нова, ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 19.03.2018 г.).

„Производител на софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е лице, установено на територията на Европейския съюз, което произвежда софтуер за управление на продажби в търговски обект и го разпространява на територията на страната (§1, т.85 от ДР на ЗДДС – нова, ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 19.03.2018 г.).

„Разпространител на софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е лице, установено на територията на Европейския съюз, което разпространява на територията на страната софтуер за управление на продажби в търговски обект (§1, т.86 от ДР на ЗДДС – нова, ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 19.03.2018 г.).

„Електронен магазин“ е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл.45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане (§1, т.87 от ДР на ЗДДС – нова, ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 19.03.2018 г.).

(чл.111а; чл.112; чл.113; чл.114; чл.115; чл.116; чл.117; чл.118; чл.119; чл.120; чл.123; чл.124; чл.125; чл.126 от ЗДДС / чл.78; чл.79; чл.79а; чл.79б; чл.81; чл.113; чл.119а; чл.119б от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник