Фиш 9.6 - Дерегистрация

I. Основания за дерегистрация

Прекратяване на регистрацията (дерегистрация) по този закон е процедура, въз основа на която, след датата на дерегистрация лицето няма право да начислява данък и да приспада данъчен кредит освен в случаите, когато този закон е предвидил друго.

1. По инициатива на регистрираното лице, когато е налице основание за дерегистрация - задължителна или по избор

1.1. Основания за задължителна дерегистрация (чл.107 от ЗДДС)

1.1.1. заличаването на едноличния търговец от търговския регистър, освен ако (доп. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.):

а) лицето подлежи на задължителна регистрация за облагаемия оборот за извършените от него доставки, представляващи независима икономическа дейност, или ако лицeто е било регистрирано по избор и от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията му не са изтекли 24 месеца. При определяне на облагаемия оборот се включва и оборотът на лицето, формиран от дейността му в качеството на едноличен търговец до заличаването му от търговския регистър (чл.73, ал.4 от ППЗДДС, ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.);

б) не са налице условията по буква "а" и лицето в 7-дневен срок от вписване на заличаването в търговския регистър подаде в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление за регистрация, в което заявява продължаване на регистрацията при условията на регистрация по избор (чл.107, т.3, б. „б“ от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.);

1.1.2. прекратяването на лицето в случаите на:

а) прекратяване на юридическо лице - търговец (чл.107, т.4, буква „а“ от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.):

аа) без ликвидация;

бб) с ликвидация, освен ако юридическото лице не избере да остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския регистър; правото на избор се упражнява чрез подаване на декларация в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 14-дневен срок от настъпване на обстоятелството; в този случай ликвидаторът (ликвидаторите) отговаря солидарно за дължимия данък през периода на ликвидацията;

б) прекратяване на кооперацията;

в) прекратяване на юридическо лице, което не е търговец;

г) прекратяване на неперсонифицираното лице или осигурителната каса.

Прекратяването на дейността на търговски дружества и кооперации на 1 януари 2012 г. съгласно § 5, ал.2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър, както и заличаването на клоновете на чуждестранни търговци съгласно ал.1 на същия параграф е основание за задължителна дерегистрация по чл.107, т.4 от ЗДДС (§19 от ПЗР на Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС).

1.1.3. Регистрация по чл.96, 97, 98, чл.100, ал.1 и 3 и чл.154 или регистрация в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза - за регистрирано на основание чл.97б лице.

Относно данъчното третиране на неприключилите към влизането в сила на ЗДДС производства по прекратяване на юридически лица - търговци с ликвидация – виж Указания на изпълнителния директор на НАП изх. № 24-00-23/04.04.2007 г. и изх. № 24-31-134/ 20.03.2009 г.

1.2. Основания за дерегистрация по избор (чл.108 от ЗДДС)

Основание за дерегистрация по избор възниква:

 1. за лице, регистрирано на основание – задължителна регистрация (по общия ред, при доставки на стоки с монтаж и инсталиране, дистанционни продажби с предмет на доставката - акцизни стоки по чл.20, ал.4 от ЗДДС) или регистрация по избор (чл.100, ал.1 от ЗДДС), когато отпадне съответното основание за задължителна регистрация. Лица, регистрирани по избор, нямат право да прекратят регистрацията си по-рано от 12 месеца, считано от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията по този закон (чл.108, ал.2 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.).
 2. за лице, регистрирано на основание дистанционни продажби (чл.98, ал.2 и чл.100, ал.3 от ЗДДС), когато за всяка от двете календарни години преди текущата година сумата на данъчните основи на извършените доставки при условията на дистанционна продажба на територията на страната (без доставките на акцизни стоки) не надвишава 70 000 лева, и към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация.
 3. за лице, регистрирано на основание ВОП (чл.99 и чл.100, ал.2 от ЗДДС), когато за предходната календарна година сумата на данъчните основи на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на нови превозни средства и акцизни стоки, не надвишава 20 000 лева, и към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация.
 4. за лице, регистрирано на основание чл.97а от ЗДДС, когато към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация (чл.108, ал.1, т.4 от ЗДДС)
 5. за лице, регистрирано на основание чл.97б, когато отпадне съответното основание за задължителна регистрация.
 6. (чл.108, ал.3 от ЗДДС, нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Лице, регистрирано на основание чл.132 и 132а, може да подаде заявление за дерегистрация, когато към датата на подаване на заявлението не е налице основание за задължителна регистрация.

Когато не е налице прекратяване на неперсонифицирано лице или осигурителна каса, няма право да прекрати регистрацията си лице, регистрирано на основание чл.132, ал.5 от закона, докато някой от съдружниците е регистриран по закона. (чл.77, ал.6 от ППЗДДС, нова – ДВ, бр. 39 от 2008 г., изм., бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.).

2. Дерегистрация по инициатива на органа по приходите:

2.1. когато е установил основание за задължителна дерегистрация, което може да бъде следното:

 • смъртта на физическото лице;
 • смъртта на физическото лице - едноличен търговец, със или без заличаване от търговския регистър;
 • за регистрирано на основание чл.97б лице, когато за същото е възникнало задължение за регистрация по чл.96, 97, 98, чл.100, ал.1 и 3 и чл.154 или регистрация в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза;
 • при прекратяване на юридическо лице без ликвидация или на неперсонифицирано дружество, или на осигурителна каса (чл.110, ал.1, т.1 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 105 от 2014 г., бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.).

2.2. когато е установил, че лицето не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за дерегистрация по чл.109, ал.1 от ЗДДС

2.3. когато е установил някои от следните данъчни нарушения (чл.176 от ЗДДС):

 • лицето не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 • лицето промени адреса си за кореспонденция и не уведоми по предвидения за това ред;
 • лицето системно не изпълнява задълженията си по този закон;
 • лицето има публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения.
 • лицето не посочи електронен адрес за кореспонденция за период, по-дълъг от три месеца от възникване на задължението за уведомяване;
 • лицето не представи или не осигури достъп до издадени или съставени от него оригинални счетоводни документи, изискани от органа по приходите, освен ако документите са загубени или унищожени, за което лицето е уведомило органите по приходите (чл.176, т.6 от ЗДДС, нова – ДВ, бр. 94 от 2012 г.).

ІІ. Процедура за дерегистрация

1. Дерегистрация по инициатива на лицето

1.1. В случаите по чл.107, т.3 и при прекратяване на юридическо лице с ликвидация лицето подава заявление за дерегистрация в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 14-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство по чл.107, освен ако юридическото лице не избере да остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския регистър – чл.109, ал.1 от ЗДДС - виж т.І.1.1 (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.).

Заявление за дерегистрация по ЗДДС не се подава при прекратяване на юридическо лице с ликвидация, когато в срока за подаване на заявлението лицето подаде декларация (свободен текст) в компетентната ТД на НАП, че желае да остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския регистър (ал. 7 на чл.77 от ППЗДДС, нова – ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.).

В случаите на чл.108, ал.1 и 3 регистрираното лице само избира кога да подаде заявление за дерегистрация до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (чл.109, ал.2 от ЗДДС, доп. – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.).

Заявлението трябва да съдържа основанието за дерегистрация, както и следните документи:

 1. справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия, в справката се включва и облагаемият оборот за текущия месец до датата, на която е подадено заявление по чл.109 от закона (чл.77, ал.2, т.1 от ППЗДДС, доп. – ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.);
 2. справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за предходната и текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки,
 3. справка за общата сума на данъчните основи на доставките при условия на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната, с изключение на доставките на акцизни стоки, за текущата година и за всяка една от двете календарни години преди текущата,
 4. удостоверението(ята) за регистрация по чл.104, ал.1 и 2 от ЗДДС, в случаите, когато са издадени (чл.77, ал.2 от ППЗДДС, доп. – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.).

В срок 7 дни от постъпване на заявлението, органът по приходите извършва проверка на основанието за дерегистрация.

В срок 7 дни от приключване на проверката, органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши дерегистрацията.

     Дата на дерегистрацията за случаите, в които лицето е престанало да съществува, съответно е прекратило дейността, дата на дерегистрация е датата, на която лицето е прекратено, а за останалите случаи на дерегистрация се прилага общия принцип - дата на дерегистрацията е датата на връчване на акта (чл.109, ал.6 и 7 от ЗДДС, изм. - ДВ, бр. 113, в сила от 01.01.2008 г.).

Процедура за прекратяване на регистрация (дерегистрация) на данъчно задължено лице, регистрирано на основание чл.97б от ЗДДС, в случаите, когато същото се регистрира в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза

Когато данъчно задължено лице, регистрирано на основание чл.97б от ЗДДС, се регистрира в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза за дерегистрация по чл.107, т.5 от ЗДДС, в 14-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство подава заявление по образец - приложение № 8, в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София (чл.77а, ал.1 от ППЗДДС, нов - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.).

Заявлението трябва да съдържа основанието за дерегистрация. Към заявлението се прилагат документи, посочени в чл.77, ал.2 от ППЗДДС.

В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за дерегистрация.

В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши дерегистрацията.

В тези случаи за дата на дерегистрацията се смята датата на регистрация на лицето в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза.

1.2. Определяне на задълженията за последния данъчен период (чл.111 от ЗДДС)

Към датата на дерегистрацията се приема, че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и услуги, за които изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е ползвало данъчен кредит (чл.111, ал.1 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г. ) и които са:

 1. активи по смисъла на Закона за счетоводството, или
 2. активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, различни от тези по т.1.

Изключение от горната хипотеза – не се облагат активите:

 1. (чл.111, ал.2, т.1 от ЗДДС, изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) при дерегистрация поради смърт на физическо лице или физическо лице - едноличен търговец, когато общата сума на данъчните основи на наличните стоки и услуги, определени по чл.27, ал.5, за които изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност е ползвало данъчен кредит, е до 25 000 лв. включително; когато общата сума на данъчните основи на наличните стоки и услуги надвишава 25 000 лв., данък се начислява върху общата сума на данъчните основи на стоките и услугите;
 2. (чл.111, ал.2, т.2 от ЗДДС, изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) когато общата сума на данъчните основи на наличните стоки и/или услуги надвишава 25 000 лв. при дерегистрация поради смърт на физическо лице, което:

  а) не е едноличен търговец, ако независимата икономическа дейност на починалото лице бъде продължена от лице, регистрирано по този закон на основание, което дава право на приспадане на данъчен кредит - само за приетите по наследство или по завет стоки и услуги, или от лице, което се регистрира на основание, което дава право на приспадане на данъчен кредит, в срок не по-късно от 14-то число включително на месеца, следващ 6-ия месец от датата на смъртта на починалото лице - само за приетите по наследство или по завет стоки и услуги, налични към датата на регистрация;

  б) е едноличен търговец, ако предприятието му е поето по наследство или по завет и независимата му икономическа дейност бъде продължена от лице, което е регистрирано по този закон на основание, което дава право на приспадане на данъчен кредит, или от лице, което се регистрира на основание, което дава право на приспадане на данъчен кредит, в срок не по-късно от 14-о число включително на месеца, следващ 6-ия месец от датата на смъртта на починалото лице - само за стоките и услугите, налични към датата на регистрация;

 3. при преобразуване на регистрирано юридическо лице, ако новообразуваното или правоприемащото лице е регистрирано по този закон или се регистрира по реда и в срока по чл.132 от ЗДДС - само за наличните стоки и услуги към датата на регистрация;
 4. за наличните активи - публична държавна или публична общинска собственост.
 5. при дерегистрация и последваща регистрация на лицето в рамките на един данъчен период - за стоките и услугите, които се били налични, както към датата на дерегистрацията, така и към датата на последващата регистрация (чл.111, ал.2, т.5 от ЗДДС, нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.).

Когато към датата на дерегистрация лицето е в процедура по приспадане по реда на чл.92, ал.1 от закона, се смята, че към тази дата двата едномесечни периода са изтекли и лицето посочва в клетка 80 на справка-декларацията за последния данъчен период остатъка от данъка за възстановяване след извършеното до момента приспадане (чл.71 от ППЗДДС).

Със справка-декларацията за последния данъчен период лицето подава протокол-опис за начисляване на данък за наличните активи, за които е приспаднат данъчен кредит по образец - приложение № 9 от ППЗДДС. Данъкът се включва в дневника за продажбите, съответно в справка-декларацията за последния данъчен период и се внася в държавния бюджет по сметка на компетентната териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в срока за подаване на справка-декларацията за този данъчен период (чл.111, ал.3 от ЗДДС, изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.).

2. Дерегистрация по инициатива на органа по приходите:

Регистрацията се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация.

Акт за дерегистрация не се връчва на лицето, а датата на дерегистрацията е датата на възникване на съответното обстоятелство, при дерегистрация в случаите:

 • когато е налице основание за задължителна дерегистрация по чл.107, т.1, 2 и 5 (смърт на физическо лице, ЕТ) и при прекратяване на юридическо лице без ликвидация или на неперсонифицирано дружество, или на осигурителна каса (чл.110, ал.1, т.1 от ЗДДС, изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.);
 • когато, лицето не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за дерегистрация при заличаване на ЕТ от търговския регистър и при прекратяване на ЮЛ с ликвидация;
 • по инициатива на органа по приходите регистрацията може да се прекрати във връзка с установени данъчни нарушения по чл.176 от ЗДДС, като датата на дерегистрация е датата на връчване на акта, т.е. прилага се общото правило (чл.110, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗДДС, доп. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., бр. 105 от 2014 г.).

Относно определяне на задълженията за последния данъчен период е приложимо посоченото в т.ІІ.1.2.

ІІІ. Прекратяване на регистрация на чуждестранно лице, неустановено в страната

1. Основания за дерегистрация - чл.134, ал.1 от ЗДДС

1.1. При наличие на общите условия на ЗДДС за дерегистрация.

1.2. Когато чуждестранното лице не определи нов акредитиран представител в 14-дневен срок от прекратяване на лицето - акредитиран представител, или при настъпване на други обстоятелства, които водят до невъзможност това лице да изпълнява задълженията си по този закон. Дерегистрацията на това основание не е приложима относно лице, установено в друга държава членка или в трета страна, с която страната ни има правни инструменти за взаимопомощ.

2. Процедура за дерегистрация - чл.134, ал.2-5 от ЗДДС

2.1. Дерегистрацията на основание на общите условия на ЗДДС за дерегистрация се извършва по инициатива на лицето (виж т.ІІІ.1)

2.2. Когато чуждестранното лице не определи нов акредитиран представител в срока по чл.133, ал.4 от ЗДДС (виж т.ІІІ.1.2.) регистрацията му се прекратява по инициатива на органа по приходите - с издаване на акт за дерегистрация. В тези случаите актът за дерегистрация не се връчва на лицето, а датата на дерегистрация е датата, на която изтича срокът по чл.133, ал.4 от ЗДДС.

При дерегистрациите по т.2.1. и 2.2. се приема, че чуждестранното лице извършва доставка на наличните активи по чл.111 от ЗДДС. (виж т.І.1.2.)

ІV. Прекратяване на регистрация във връзка с доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели - данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в друга държава членка (Глава осемнадесета от ЗДДС) – виж Фиш Х.10 .

Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, обн. ДВ – бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.

В случаите на прекратяване на юридическо лице - търговец, с ликвидация, когато юридическото лице продължава да извършва независима икономическа дейност и към датата на влизането в сила на този закон срокът по чл.109, ал.1 от ЗДДС за подаване на заявление за дерегистрация не е изтекъл, ликвидаторът (ликвидаторите) има право да избере лицето да остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския регистър. В този случай правото се упражнява чрез подаване на декларация до изтичане на 14-дневния срок от настъпване на обстоятелството по чл.107 от ЗДДС (§ 60 от ПЗР на ЗИДЗКПО, обн. ДВ - бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, обн. ДВ – бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.

Лицата, регистрирани по избор съгласно чл.100 от ЗДДС към 31 декември 2018 г., могат да прекратят регистрацията си по закона, считано от 1 януари 2019 г., когато е налице обстоятелството по чл.108, ал.2 от закона (§ 31 от ПЗР на ПИДППЗДДС, обн. ДВ – бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.).

(чл.106; чл.107; чл.108; чл.109; чл.110; чл.111; чл.134; чл.176 от ЗДДС / чл.71; чл.73; чл.77; чл.77а от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник