Фиш 9.5 - Регистрация. Процедура. Специфични случаи

I. Регистрация

Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор.

На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги.

На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя.

1. Задължителна регистрация - чл.96, ал.1 от ЗДДС

Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.

ВАЖНО:

Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.). Виж и писмо №24-39-170#1/29.12.2017 г.

Облагаем оборот: сумата от данъчните основи на извършените от лицето:

  1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка,
  2. доставки на финансови услуги по чл.46 от ЗДДС,
  3. доставки на застрахователни услуги по чл.47 от ЗДДС.

В облагаемия оборот се включват и получените авансови плащания по доставки по ал.2 на чл.96 от закона, с изключение на получените авансови плащания преди възникване на данъчното събитие по ВОД. В облагаемия оборот се включва и оборотът, реализиран от преобразуващия се или от отчуждителя, когато същият е регистрирано лице на основание, различно от член 96 или чл.100, ал.1 или е нерегистрирано по този закон лице, за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди преобразуването или прехвърлянето в случаите по чл.10, ал.1, т.1 и 2, както и по т.3 само при непарична вноска на предприятие или обособена част от него. При отделяне или разделяне, както и при непарична вноска на обособена част от предприятие се взема предвид оборотът, реализиран при осъществяване на прехвърлените дейности от преобразуващия се или отчуждителя, а при невъзможност същият да бъде определен в зависимост от дейностите - пропорционално на прехвърлените активи (чл.96, ал.4 от ЗДДС, доп., ДВ – бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. ДВ – бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.). Виж и писмо № 20-00-101/20.06.2017 г.

ВАЖНО:

За определяне на данъчните задължения на лицето в случаите по чл.96, ал.1, изречение второ, когато е било длъжно, но не е подало заявление за регистрация в срок, се приема, че лицето дължи данък за облагаемите доставки, с които надхвърля облагаемия оборот от 50 000 лв., от датата, на която е надвишен оборотът, до датата, на която е регистрирано от органа по приходите, или до датата, на която са отпаднали основанията за регистрация. За облагаемата доставка, с която се надхвърля облагаемият оборот, се дължи данък. Лицето дължи данък и за получените облагаеми доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя, и за облагаемите вътреобщностни придобивания, осъществени през този период – чл.102, ал.4 от ЗДДС (Нова - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.). Виж и писмо № М-24-36-22/22.10.2018 г.

Всички данъчно задължени лица са длъжни да определят облагаемия си оборот по смисъла на чл.96, ал.2 от закона след изтичане на всеки календарен месец за предходните 12 месеца преди текущия, както и ежедневно за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия (изм. – ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.). В облагаемия оборот по изречение първо се включва и оборотът по чл.96, ал.4 от закона (чл.73, ал.1 от ППЗДДС, доп. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., бр. 24 от 2017 г.).

В облагаемия оборот не се включват доставките на финансови и застрахователни услуги, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките, за които данъкът е изискуем от получателя по чл.82, ал.2 и 3 от ЗДДС (чл.96, ал.3 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 108 от 2006 г., бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.).

От 01.01.2015 г. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г.) в облагаемия оборот не се включват доставките с място на изпълнение на територията на страната по чл.21, ал.6, когато са извършени от лице:

  1. регистрирано на основание чл.154 или регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза;
  2. регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза, което няма постоянен обект на територията на страната;
  3. регистрирано на основание чл.97б.

Относно съдържанието на понятието „основна дейност” за целите на чл.96 от ЗДДС – виж Указание на изпълнителния директор на НАП изх. № 91-00-114/18.04.2008 г.

Относно изключването на доставките на ДМА или ДНМА, използвани за дейността на лицето при определяне облагаемия оборот във връзка със задължителната регистрация по чл.96, ал.1 – виж Указание на изпълнителния директор на НАП изх. №04-19-1012/ 17.12.2007 г.

Относно регистрация по ЗДДС на лица, упражняващи свободна професия, включително частните съдебни изпълнители и нотариуси - виж Указание на изпълнителния директор на НАП изх. № 24-00-13/27.06.2008 г.

2. Задължение за регистрация при доставки на стоки с монтаж и инсталиране – чл.97 от ЗДДС

На регистрация по този закон подлежи всяко лице, установено в друга държава членка, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка, когато получател по тази доставка е нерегистрирано по ЗДДС лице.

Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката.

3. Задължение за регистрация при дистанционна продажба на стоки – чл.98 от ЗДДС

На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната при условията на дистанционна продажба. (виж Фиш 8.3.3.)

Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на дистанционните продажби през текущата година надхвърля сумата, посочена в чл.20, ал.2, т.2 от закона – 70 000 лева. Доставката по изречение първо подлежи на облагане с данък по този закон.

4. Задължение за регистрация при вътреобщностно придобиване - чл.99 от ЗДДС

На регистрация подлежи всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на друго основание и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текуща календарна година надвишава 20 000 лева.

Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лева без данъка върху добавената стойност, дължим или платен в държавата членка, от която стоките са транспортирани или изпратени. Вътреобщностното придобиване, с което се надхвърли посоченият праг, подлежи на облагане с данък по този закон.

В тази хипотеза не попадат придобиването на нови транспортни средства и на стоки, подлежащи на облагане с акциз.

Лице, което е регистрирано на основание ВОП и за което възникнат основания за задължителна регистрация или за регистрация по избор, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.

5. Задължение за регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя (чл.97а от ЗДДС, ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

На регистрация по този закон подлежи:

  • данъчно задължено лице и
  • данъчно задължено лице, което извършва и освободени доставки и/или доставки или дейности извън рамките на независимата икономическа дейност; (частично данъчно задължено лице), както и
  • юридическо лице, което не извършва независима икономическа дейност,

което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл.82, ал.2 от ЗДДС (виж фиш IX – 1).

Когато гореизброените лица, установени на територията на страната, предоставят услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка /виж фиш VIII-III-5/, за същите ще възникне задължение за регистрация по чл.97а, ал.2 от ЗДДС.

Данъчно задължено лице, регистрирано на това основание като получател на услуги се счита за регистрирано и за доставяните услуги и обратното.

За тези лица възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.

Лице, което е регистрирано на това основание (чл.97а от ЗДДС) и за което възникнат основания за задължителна регистрация:

  • по общия ред (чл.96 от ЗДДС),
  • при доставки на стоки с монтаж и инсталиране (чл.97 от ЗДДС),
  • при дистанционна продажба на стоки (чл.98 от ЗДДС),
  • при вътреобщностно придобиване (чл.99 от ЗДДС),

или за регистрация по избор

  • по общия ред (чл.100, ал.1 от ЗДДС),
  • при вътреобщностно придобиване (чл.100, ал.2 от ЗДДС),
  • при дистанционна продажба на стоки (чл.100, ал.3 от ЗДДС)

се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.

Лице, регистрирано на основание чл.96, 97, 98, 99, 100, 102, 132, 132а или 133 от ЗДДС, се счита за регистрирано и на основание чл.97а от закона (чл.73, ал.5 от ППЗДДС, нова - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.), т.е. ако едно лице е регистрирано по ЗДДС на някое от гореизброените основания, не подлежи на отделна регистрация по чл.97а от ЗДДС. Тази регистрация се прилага само за нерегистрирани по ЗДДС лица и за лица, регистрирани за целите на ВОП /чл.99 и чл.100, ал.2 от ЗДДС/.

Следва да се има предвид, че съгласно чл.97а, ал.5 от ЗДДС лице, което е регистрирано на основание на този член и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл.96, 97, 98 и 99, 102, 132, 132а или за регистрация по избор по чл.100, ал.1, 2 и 3, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.

Лице, регистрирано на основание чл.132 от закона, се счита за регистрирано на основанието, на което е регистриран прехвърлителят/праводателят към момента на регистрацията на приобретателя/правоприемника (чл.73, ал.7 от ППЗДДС, нова – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.).

При регистрация на лица на основание чл.97а от ЗДДС няма да се изисква прилагането към заявлението за регистрация на задължителната по принцип декларация относно липсата на влязла в сила присъда или на образувано наказателно производство за престъпления против данъчната система от лицата по чл.176а, ал.1 от ЗДДС (чл.176а – отм., ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.).

С изменението в чл.108, ал.1, т.4 от ЗДДС (в сила от 01.01.2011 г.) за лице регистрирано на основание чл.97а, се уточнява, че е допустима дерегистрация за целите на доставяните и получавани услуги, само ако към датата на дерегистрацията не са налице основания за задължителна регистрация по общия ред, тъй като е очевидно, че в този случай лицето следва да се регистрира за всички извършвани от него доставки.

6. Регистрация по избор - чл.100 от ЗДДС

6.1. Регистрация по общия ред:

Всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл.96 от ЗДДС, има право да се регистрира по този закон (чл.100, ал.1 от ЗДДС).

Относно: прилагането на §4а от ПЗР на ЗДДС и на § 3а от ПЗР на Закона за местните данъци и такси, приети с §66 и §67 от ПЗР на ДОПК публикуване в ДВ бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от деня на обнародването, отнасящи се до лицата, извършващи търговия с тютюн и тютюневи - виж Указание на Изпълнителния директор на НАП изх. №91-00-59/13.02.2009 г.

6.2. Регистрация по ВОП:

Всяко данъчно задължено и данъчно незадължено юридическо лице, за които не са налице условията за задължителна регистрация по ВОП, имат право да се регистрират по този закон по избор за вътреобщностно придобиване (чл.100, ал.2 от ЗДДС)

6.3. Регистрация за дистанционни продажби:

Всяко данъчно задължено лице може да се регистрира по този закон независимо от сумата на извършените доставки при условията на дистанционни продажби, когато е уведомило данъчната администрация на държавата членка, където е регистрирано за целите на ДДС, че желае дистанционните продажби, които извършва, да са с място на изпълнение на територията на страната (чл.100, ал.3 от ЗДДС)

6.4. Регистрация по инициатива на органа по приходите

В случай, че орган по приходите установи, че лице не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за регистрация, той го регистрира с издаване на акт за регистрация, ако условията за регистрация са налице.

На основание чл.176 от ЗДДС компетентен орган по приходите може да откаже регистрация по закона на лице, което:

  1. не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
  2. промени адреса си за кореспонденция и не уведоми по предвидения за това ред;
  3. системно не изпълнява задълженията си по този закон;
  4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) има публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения;
  5. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) не посочи електронен адрес за кореспонденция за период, по-дълъг от три месеца от възникване на задължението за уведомяване.
  6. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) не представи или не осигури достъп до издадени или съставени от него оригинални счетоводни документи, изискани от органа по приходите, освен ако документите са загубени или унищожени, за което лицето е уведомило органите по приходите.

    Органът по приходите може да откаже да регистрира, както по общия ред (по чл.96, ал.1 от ЗДДС), така и по избор (на основание чл.100, ал.1 и ал.3 от ЗДДС) лице, на което приходната администрация е прекратила или отказала регистрация по този закон на основание чл.176 от ЗДДС, до отпадане на основанието за отказ за регистрация съответно основанието за дерегистрация до изтичане на 24 месеца, считано от началото на месеца, следващ месеца на дерегистрацията или отказа за регистрация (чл.96, ал.8 от ЗДДС, изм. - ДВ бр. 95 от 2009 г.) Тази забрана не важи за задължителните регистрации по чл.97а, както и за регистрация за ВОП – т.е. в случаите, при които за лицата възникват задължения, но не и право на данъчен кредит, поради което чрез тези режими не могат да се осъществят данъчни измами.

  7. Задължение за регистрация на данъчно задължени лица, които не са установени на територията на страната, при доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на територията на страната (чл.97б от ЗДДС, нов - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. загл. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели - данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в страната, когато:

  1. не е регистрирано на основание чл.154 или в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза;
  2. не е регистрирано на основание чл.96, 97, 98 или чл.100, ал.1 и 3;
  3. (нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) доставките са с място на изпълнение на територията на страната.

За лицето възниква задължение за подаване на заявление за регистрация не по-късно от 10-ия ден на месеца, следващ датата на данъчното събитие на първата доставка.

В случаите, когато лицето е подало заявление за регистрация по чл.154, ал.2 или е подало заявление за прилагане на режим в Съюза или режим извън Съюза в друга държава членка и е получило отказ за регистрация за прилагане на съответния режим, както и когато на лицето е прекратена регистрация за прилагане на някой от тези специални режими, за лицето възниква задължение за подаване на заявление за регистрация не по-късно от 7-ия ден от датата на получаване на отказа, съответно от датата на извършване на първата доставка след преустановяване прилагането на съответния режим.

Първият данъчен период за лице, регистрирано на основание на чл.97б от ЗДДС, включва и периода от датата на извършване на първата доставка включително до датата на регистрацията.

Лице, което е регистрирано на основание на този член и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл.96, 97 и 98 или за регистрация по избор по чл.100, ал.1 и 3, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.

В облагаемия оборот на лицата, регистрирани по чл.97б от закона, не се включва оборотът от доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в страната (чл.73, ал.1 от ППЗДДС).

Лице, регистрирано на основание чл.97б от закона, не се счита за регистрирано на основание чл.97а от закона и обратното (чл.73, ал.6 от ППЗДДС).

Лице, регистрирано на основание на чл.97б от закона, може да избере да продължи тази регистрация, като за целта уведоми по електронен път компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 7-дневен срок от датата на извършване на първата доставка, за която възникнат обстоятелствата на чл.21, ал.8 от закона. Правото на избор се прилага до изтичане на две календарни години, считано от началото на календарната година, следваща годината на избора (ал. 6 на чл.97б от ЗДДС – нова, ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.). Уведомлението относно желанието на лицето да продължи своята регистрация по чл.97б от закона се подава по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис (чл.73, ал.8 от ППЗДДС - нова, ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.).

ІІ. Процедура

1. Процедура за регистрация

Регистрацията се извършва, като лицето, което е длъжно или има право да се регистрира, подава в компетентната ТД на НАП заявление за регистрация по образец – приложение № 1 към ППЗДДС, или заявява регистрация по избор по чл.100, ал.1 и 2 от закона пред Агенцията по вписванията (чл.74, ал.1 от ППЗДДС – изм., ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.). Считано от 01.01.2019 г. е въведена правна възможност регистрация по избор по чл.100, ал.1 и 2 от закона да се заяви пред Агенцията по вписванията при заявяване за вписване на първоначална регистрация. В случаите на регистрация по чл.97б от закона заявлението се подава до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София (ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.).

Заявлението се подава:

  1. лично, когато данъчно задълженото лице е дееспособно физическо лице или едноличен търговец;
  2. от лице с представителна власт по закон, когато данъчно задълженото лице е юридическо лице или кооперация;
  3. от лице с представителна власт съгласно учредителен договор, когато данъчно задълженото лице е неперсонифицирано дружество или осигурителна каса;
  4. от акредитиран представител по чл.135;
  5. от лице, което е изрично упълномощено за това от лицата по т.1, 2, 3 и 4 с нотариално заверено пълномощно.
  6. от адвокат, изрично упълномощен за това от лицата по т.1 - 4 с писмено пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата (чл.101, ал.2, т.6 от ЗДДС, нова - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2019 г.).

Заявлението може да се подаде по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Заявлението за регистрация трябва да съдържа основанието за регистрация, като към него се прилагат документи, определени в правилника за прилагане на закона. При заявяване на регистрация по избор (чл.100, ал.1 и 2 от закона) при заявяване за вписване на първоначална регистрация пред Агенцията по вписванията лицето не прилага справка за облагаем оборот.

В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация (чл.101, ал.6 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 108 от 2007 г., предишна ал.5, бр. 95 от 2009 г., изм., бр. 92 от 2017 г., бр. 97 от 2017 г.). Тази редакция на чл.101, ал.6 от ЗДДС е в сила от 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. Считано от 01.01.2019 г. влиза в сила следната редакция на чл.101, ал.6 от закона: „Органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация в срок 7 дни от подаване на заявлението или от получаване на информацията за вписването и за упражнено право по чл.100, ал.5 в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите от Агенцията по вписванията.

В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията.

Регистрацията по чл.97, 97а, 97б, 98 и 99 се извършва от органа по приходите в тридневен срок от подаване на заявлението за регистрация.

Органът по приходите може да откаже регистрация по ЗДДС, когато :

  • лицето не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
  • лицето промени адреса си за кореспонденция и не уведоми по предвидения за това ред;
  • лицето системно не изпълнява задълженията си по този закон;
  • лицето има данъчни задължения, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения;
  • не посочи електронен адрес за кореспонденция за период, по-дълъг от три месеца от възникване на задължението за уведомяване;
  • не представи или не осигури достъп до издадени или съставени от него оригинални счетоводни документи, изискани от органа по приходите, освен ако документите са загубени или унищожени, за което лицето е уведомило органите по приходите (чл.176, т.6 от ЗДДС, ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.).

Промени в ППЗДДС - (чл. 74, ал.2 т.1)

ДВ, бр.3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.

При подаване на заявление за регистрация в компетентната ТД на НАП по образец (приложение № 1) към него се прилагат следните документи (чл. 74, ал.2 от ППЗДДС, изм. – ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.):

  1. справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия - за регистрация по чл. 96, ал.1, чл. 100, ал.1 и чл. 132а от закона, а когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, в справката се включва и облагаемият оборот за текущия месец до датата, на която е достигнат оборотът по чл. 96, ал.1 от закона; (чл. 74, ал.2, т.1 от ППЗДДС, изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., бр. 24 от 2017 г., ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.);
  2. справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки – за регистрация по чл. 99, ал.1 от закона.

Отменено е изискването към заявлението за регистрация да се прилага декларация относно липсата на влязла в сила присъда или на образувано наказателно производство за престъпления против данъчната система от лицата по чл. 176а, ал.1 от закона, с изключение на случаите на регистрация по чл. 97а, чл. 97б и чл. 99, ал.1 от закона (ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.).

В случаите на заявяване на регистрация по избор по чл. 100, ал.1 и 2 от ЗДДС пред Агенцията по вписванията, когато лицето не е заявило за вписване електронен адрес за кореспонденция пред Агенцията по вписванията, задължително заявява такъв адрес по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в 3-дневен срок от вписването в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. При промяна на електронния адрес уведомяването се извършва по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от регистрираното лице в 7-дневен срок, освен ако уведомяването за промяната е направено чрез заявяване за вписване в Агенцията по вписванията (ал. 5 на чл. 74 от ППЗДДС, нова – ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.).

2. Дата на регистрацията

За дата на регистрация по този закон се смята датата на връчването на акта за регистрация.

Датата на регистрацията в случаите на задължителна регистрация в резултат на преобразуване при

  • преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон;
  • прехвърляне на предприятие по реда на чл.15 или 60 от Търговския закон;
  • извършване на непарична вноска в търговско дружество;
  • (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински предприятия, в резултат на което новообразуваните организации или предприятия са универсални правоприемници на преобразуваните;
  • предоставяне за ползване на имоти от държавата и общините на заявителите за нуждите на частни детски градини и училища по Закона за предучилищното и училищното образование и последващото им преминаване към държавата и общините от заявителите при закриване на детските градини и училища

е датата на вписване на горното обстоятелство в търговския регистър или вписване в регистър БУЛСТАТ (чл.132, ал.3 от ЗДДС).

ІII. Специфични Случаи

1. Задължителна регистрация в резултат на преобразуване – чл.132 от ЗДДС

Задължително се регистрира по този закон лице, което придобие стоки и услуги от регистрирано лице в резултат на (чл.132, ал.1 от ЗДДС):

  1. Преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон.
  2. Прехвърляне на предприятие по реда на чл.15 или 60 от Търговския закон.
  3. Извършване на непарична вноска в търговско дружество.
  4. Преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински предприятия, в резултат на което новообразуваните организации или предприятия са универсални правоприемници на преобразуваните. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.).
  5. Предоставяне за ползване на имоти от държавата и общините на заявителите за нуждите на частни детски градини и училища по Закона за предучилищното и училищното образование и последващото им преминаване към държавата и общините от заявителите при закриване на детските градини и училища (чл.10, ал.1, т.5 от ЗДДС, нова – ДВ, бр. 101 от 2013 г., изм., бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.).

Регистрацията по чл.132, ал.1 от ЗДДС се извършва с подаване на заявление за регистрация в 7-дневен срок от вписване на обстоятелството по чл.10, ал.1 в търговския регистър или вписване в регистър БУЛСТАТ (чл.132, ал.2 от ППЗДДС – ДВ, бр. 94 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.).

Дата на регистрация е датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър или вписване в регистър БУЛСТАТ.

Задължително се регистрира по този закон неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, който е регистрирано по този закон лице (чл.132, ал.5 от ЗДДС, нова – ДВ, бр. 97 от 2016 г.).

Регистрацията по чл.132, ал.5 от закона се извършва с подаване на заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата на създаване на неперсонифицираното дружество, която се смята за дата на регистрация на дружеството по този закон. Когато съдружникът се регистрира по този закон след датата на създаване на неперсонифицираното дружество, заявлението се подава в 7-дневен срок от датата на регистрацията на съдружника, която се смята за дата на регистрация на дружеството по този закон – чл.132, ал.6 от закона (изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.).

2. Регистрация при наследяване – чл.132а от ЗДДС

(Нов - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

  1. При смърт на регистрирано по този закон физическо лице или физическо лице - едноличен търговец, чието предприятие е поето по наследство или по завет, когато независимата икономическа дейност на починалото лице бъде продължена от лице, което не е регистрирано по този закон и за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл.96, ал.1, лицето има право да се регистрира по този закон (чл.132а, ал.1 от ЗДДС, в сила от 01.01.2016 г.).
  2. Регистрацията по ал.1 се извършва с подаване на заявление за регистрация в 7-дневен срок от приемане на наследството по чл.49 и 51 от Закона за наследството, но не по-късно от 14-о число включително на месеца, следващ 6-ия месец от датата на смъртта на наследодателя.
  3. За дата на регистрация по този закон се смята датата на връчването на акта за регистрация.

3. Регистрация на чуждестранно лице, което не е установено в страната – чл.133 от ЗДДС

На регистрация по ЗДДС подлежи:

  1. Чуждестранно лице, което има постоянен обект на територията на страната, от който извършва икономическа дейност и отговаря на условията на този закон за задължителна регистрация или за регистрация по избор.
  2. Чуждестранно лице, което не е установено на територията на страната, но извършва облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на страната и отговаря на условията на този закон за задължителна регистрация или регистрация по избор.

Чуждестранното лице се регистрира чрез акредитиран представител (изключение от този ред е при клоновете на чуждестранни лица - те се регистрират по общия ред).

Съгласно ал.6 на чл.133 от ЗДДС, когато чуждестранното лице е установено в друга държава членка или в трета страна, с която страната ни има правни инструменти за взаимопомощ, регистрацията се извършва по общия ред. В тези случаи чуждестранното лице може да посочи акредитиран представител, но не е задължено да направи това.

Горепосочените правила не се прилагат за чуждестранни лица, избрали да се регистрират на основание чл.154 за прилагане на режим извън Съюза (чл.133, ал.5 от ЗДДС - изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.).

Регистрацията се извършва в компетентната Териториална дирекция на НАП. (чл.133, ал.3 от ЗДДС, във връзка с чл.8 от ДОПК).

Акредитиран представител (чл.135 от ЗДДС) може да бъде само дееспособно физическо лице с постоянен адрес или постоянно пребиваващо в страната или местно юридическо лице, което не е в процедура по ликвидация или не е обявено в несъстоятелност и

няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите. (чл.135, ал.1 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.)

Акредитираният представител представлява чуждестранното лице по всички негови данъчни правоотношения, възникнали по ЗДДС. Същият отговаря солидарно и неограничено за задълженията по този закон на регистрираното чуждестранно лице, възникнали от датата, от която акредитираният представител е приел задълженията по чл.135 от закона, до 5 години след като е престанал да изпълнява задълженията по чл.135 от закона, а когато чуждестранното лице е определило друг акредитиран представител – до датата, на която другият акредитиран представител е приел да изпълнява задълженията по чл.135 от закона, освен в случаите, когато чуждестранното лице е установено в друга държава членка или в трета страна, с която страната ни има правни инструменти за взаимопомощ.

При прекратяване на лицето - акредитиран представител, или при настъпване на други обстоятелства, които водят до невъзможност това лице да изпълнява задълженията си по този закон, в 14-дневен срок от датата на настъпване на новите обстоятелства чуждестранното лице е длъжно да определи нов акредитиран представител, освен в случаите, когато чуждестранното лице е установено в друга държава членка или в трета страна, с която страната ни има правни инструменти за взаимопомощ.

Видно от цитираните законови норми, считано от 01.01.2010 г. относно лицата, установени в друга държава членка или в трета страна, с която страната ни има правни инструменти за взаимопомощ, регистрацията чрез акредитиран представител е правна възможност, а не задължително изискване на закона.

4. Регистрация във връзка с доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели - данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в друга държава членка (Глава осемнадесета от ЗДДС) – (виж Фиш Х.10).

Преходни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обн. ДВ – бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.

Когато след датата на създаване на неперсонифицирано дружество, което не е регистрирано по закона, съдружникът е регистриран по закона до 31 декември 2017 г. включително, заявлението за регистрация по чл.132, ал.5 се подава в едномесечен срок от влизането в сила на закона (§ 34 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС).

Обезпечение, предоставеното до 31 декември 2017 г. по реда на отменените чл.176а и 176б се усвоява по реда за принудително изпълнение, предвиден в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, при наличие на неуредени задължения на лицето за данък върху добавената стойност, глоби или имуществени санкции във връзка с нарушения по закона (§ 38, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС).

Обезпечението по ал.1 или остатъкът от него след усвояването се освобождава от компетентния орган по приходите в 30-дневен срок от постъпване на искане от данъчно задълженото лице в случаите, когато в същия срок не е възложена ревизия. (§ 38, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС).

(чл.96; чл.97; чл.97а; чл.97б; чл.97в; чл.98; чл.99; чл.100; чл.101; чл.102; чл.132; чл.132а; чл.133; чл.135; чл.176 от ЗДДС / чл.73; чл.74 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник