Фиш 9.3 - Индивидуален идентификационен номер за целите на ДДС и дата на регистрация

ЗАЩО?

  • Предвиден от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28.10.2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност
  • Спомага за повишаване сигурността на търговския обмен
  • Позволява извършването на вътреобщностния обмен на стоки и доставка на услуги, при които е приложима нулева ставка на данъка или условия за неначисляване на данък при определени условия

КОГА?

  • При наличието на условия за задължителна регистрация или условия за регистрация по избор

КОЙ?

  • Всяко данъчно задължено лице, осъществяващо независима икономическа дейност с място на изпълнение на територията на България

КАК?

НАП създава и поддържа специален регистър по този закон, който е част от регистъра по чл.80, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

С вписването в регистъра лицата получават идентификационен номер за целите на ДДС, пред който е поставен знакът "BG".

Идентификационен номер по ДДС в България

Знакът “BG”, следван от един от следните номера:

  1. единен идентификационен код по търговския регистър - на вписаните в търговския регистър лица;
  2. единният идентификационен код по БУЛСТАТ - на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица;
  3. единният граждански номер или личният номер на чужденец - на физическите лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ;
  4. служебният номер по чл.84, ал.3 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс за лицата, различни от тези по букви "а" - "в" и които са задължени лица по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Виж становище № 20-00-708/05.06.2007 г. на НАП относно създаване на единна практика по прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (в сила от 01.01.2007 г.) и Правилника за прилагането на ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.), касаещи издаването на идентификационен номер по чл.94, ал.2 от ЗДДС на физически лица.

Право на избор на идентификационен номер за целите на ЗДДС

Физическите лица, различни от едноличен търговец, вписани в регистър БУЛСТАТ по реда на § 2 от ПЗР на Закона за регистър БУЛСТАТ, могат да изберат идентификационният им номер за целите на ДДС да е единният им идентификационен код по БУЛСТАТ, пред който е поставен знакът “BG”. Правото на избор се осъществява с подаване на писмена декларация пред компетентната Териториална дирекция на Националната агенция за приходите (§ 3, ал.5 от ПЗР на ППЗДДС).

Идентификационен номер за целите на регистрация за прилагане на режима извън съюза (раздел 2 от ЗДДС)

Идентификационен номер за целите на регистрацията за прилагане на режима извън Съюза е служебният идентификационен номер по чл.84, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, пред който е поставен префикс EU (чл.154, ал.6 от ЗДДС, нов – ДВ, бр. 105 от 2014 г.).

Идентификационни номера за целите на ДДС в различните държави

Германия

DE999999999 (1 група от 9 цифри)

Австрия

ATU + 99999999 (1 група от 9 знака)

Белгия

BE + 999999999 (1 група от 9 знака)

България

BG + 9 цифри или 10 цифри

Дания

DK + 99999999 (4 групи от 2 цифри)

Испания

ESX + 9999999Х (1 група от 9 знака); първият и последният знак може да бъде буквен или цифров; но не могат и двата да бъдат цифрови.

Финландия

FI + 99999999 (1 група от 8 цифри)

Франция

FR + ХХ999999999(1 група от 2 знака, 1 група от 9 цифри)

Обединено кралство

GB + 999999999 или GB999999999999 или GBGD999 или GBHA999 (1 група от 3 цифри, 1 група от 4 цифри и 1 група от 2 цифри; или горното, последвано от група от 3 цифри; или 1 група от 5 знака)

Гърция

EL + 999999999 (1 група от 9 цифри)

Ирландия

IE9S99999L (1 група от 8 знака); позиции от 1 до 7 са цифри от 0 до 9; позиция 8 е буквен знак от А до W.

Италия

IT + 99999999999 (1 група от 11 цифри)

Люксембург

LU + 99999999 (1 група от 8 цифри)

Холандия

NL + 999999999В99 (1 група от 12 знака); позиция 8 винаги е „В“

Португалия

PT + 999999999 (1 група от 9 цифри)

Швеция

SE + 999999999999 (1 група от 12 цифри)

Кипър

CY + 99999999L (1 група от 9 знака); позиция 9 винаги е буквен знак

Естония

EE + 999999999 (1 група от 9 цифри)

Унгария

HU + 99999999 (1 група от 8 цифри)

Латвия

LV + 99999999999 (1 група от 11 цифри)

Литва

LT +999999999 или LT999999999999 (1 група от 9 цифри, или 1 група от 12 цифри)

Малта

MT + 99999999 (1 група от 8 цифри)

Полша

PL + 9999999999 (1 група от 10 цифри)

Словакия

SK + 9999999999 (1 група от 10 цифри)

Чехия

CZ + 99999999 или CZ999999999 или CZ9999999999 (1 група от 8, 9 или 10 цифри)

Словения

SI + 99999999 (1 група от 8 цифри)

Румъния

RO + 9999999999 (1 група от максимум 10 цифри)

Хърватия

HR + 11 цифри

(чл.94; чл.154 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник