Фиш 9.1 - Данъчно задължени лица – платци

Понятия, които имат отношение при определяне на данъчно задължено лице - платец:

 • Данъчно задължено лице: Фиш 1.8
 • Независима икономическа дейност: Фиш 1.8
 • Регистрация по ЗДДС: Фиш 9.5

Лице – платец на данъка – доставчик по облагаема доставка

Данъкът е изискуем от регистрирано по този закон лице - доставчик по облагаема доставка, с изключение на посочените по-долу случаи.

Лице – платец на данъка – получател по доставката

 1. Данъкът е изискуем от получателя – регистрирано по ЗДДС лице, когато доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице, при:
  1. доставки на златни материали или полуготови продукти с чистота 325 хилядни или повече;
  2. доставки, свързани с инвестиционно злато, за които е упражнено правото по чл.160, и във фактурата, издадена от доставчика, е посочено, че данъкът ще бъде начислен от получателя.
  3. доставки на стоки и услуги в случаите на чл.163а от ЗДДС, посочени в Приложение № 2 на ЗДДС (в т.ч. посочени в част първа: битови, производствени, строителни, опасни отпадъци по Закона за управление на отпадъците, отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от черни и цветни метали с битов характер, услуги по добив обработка или преработка на отпадъци и посочени в част втора: различни видове семена) - независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено по закона лице. Част втора от приложение № 2 е в сила от 01.01.2014 г. и съгласно § 41, т.4 от ПЗР на ЗИД ЗКПО, ДВ, бр. 98 от 2018 г., се прилага до 30.06.2022 г.
 2. Получателят е лице-платец на данъка и когато:
  • доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и (следва да се има предвид, че дори доставчикът да е установен на територията на страната чрез постоянен обект, ако този обект не взема участие в извършването на доставката, за целите на определянето на лицето – платец на данъка се счита, че доставчикът не е установен на територията на страната)
  • доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, при:
   1. доставка на газ чрез система за природен газ, разположена на територията на Европейския съюз, или чрез мрежа, свързана с такава система, доставка на електрическа енергия или на топлинна или хладилна енергия чрез топлофикационни или охладителни мрежи - когато получателят е регистрирано по този закон лице(изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.);
   2. доставка на стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика - когато получателят е регистрирано по този закон лице и доставчикът е установен на територията на друга държава членка;
   3. доставка на услуги - когато получателят е данъчно задължено лице по чл.3, ал.1, 5 и 6, а именно:
    • всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея.
    • държавата, държавните и местните органи, когато извършват и независима икономическа дейност;
    • за получените услуги като данъчно задължено лице е определено и лице, което извършва както облагаеми така и освободени доставки и/или доставки или дейности извън рамките на независимата икономическа дейност, както и данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на данък върху добавената стойност.
 3. Получател по доставката – нерегистрирано по ЗДДС лице.

При вътреобщностно придобиване на ново превозно средство по чл.13, ал.2 от нерегистрирано по този закон лице, данъкът се внася от лицето в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който данъкът за придобиването е станал изискуем (чл.91, ал.1 от ЗДДС).

При вътреобщностно придобиване на акцизни стоки по чл.2, т.4 данъкът се внася от лицето, осъществило придобиването, в 14-дневен срок от изтичането на месеца, през който данъкът е станал изискуем (чл.91, ал.2 от ЗДДС).

Данъкът се внася в държавния бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където лицето е регистрирано или подлежи на регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Данъкът се смята за внесен на датата, на която сумата е постъпила в съответната сметка.

Лице – платец на данъка при тристранни операции

Данъкът е изискуем от придобиващия при тристранна операция, когато е налице доставка на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки А, Б и В, за които са налице едновременно следните условия:

 1. регистрирано лице в държава членка А (прехвърлител) извършва доставка на стока на лице, регистрирано в държава членка Б (посредник), което след това извършва доставка на тази стока на лице, регистрирано в държава членка В (придобиващ);
 2. стоките се транспортират директно от А до В;
 3. посредникът не е регистриран за целите на ДДС в държавите членки А и В;
 4. придобиващият начислява ДДС като получател по доставката (чл.15 от ЗДДС).

Важно!

Условието по чл.15, т.3 от ЗДДС се смята за изпълнено и когато посредникът е идентифициран за целите на ДДС в държава членка А или В, но е осъществил съответното вътреобщностно придобиване под идентификационен номер по ДДС, издаден от държава членка Б (чл.9, ал.7 от ППЗДДС – нова, ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г., в сила от 08.01.2019 г.). Виж и решение на СЕС от 19.04.2018 г. по дело Firma Hans Bühler KG, C‑580/16.

Относно тристранните операции - виж Фиш VІІІ.ІІІ.4

Лице – платец на данъка при внос

Данъкът при внос по чл.16 е изискуем от вносителя. Съгласно § 1, т.38 от ДР на ЗДДС, вносител е лицето-длъжник за заплащане на вносните мита, както и лицето, получило стоки на територията на страната от трети страни или територии, които са част от митническата територия на Европейския съюз.

Когато съгласно митническото законодателство две и/или повече лица са солидарно отговорни за заплащане на вносни мита, тези лица са солидарно отговорни и за заплащане на дължимия данък.

Независимо от чл.56 от ЗДДС, данъкът при внос на стоки може да се начисли от регистрираното по този закон лице, ако то има разрешение, издадено по реда на чл.166 от закона, и внася стоки (с изключение на акцизни) по списък, одобрен от министъра на финансите (чл.164, ал.1 от ЗДДС). Виж Фиш 8.2.3.

Важно!

Независимо от чл.56 от ЗДДС, начисляването на данъка при внос по чл.16 може да се отложи от вносителя, ако отговаря на условията на чл.167а от закона: извършва внос на стоки, посочени в приложение № 3 от ЗДДС; всяка стока, декларирана в митническия документ за внос, е с митническа стойност, равна на или по-голяма от 50 000 лв.; лицето е регистрирано на основание чл.96, 97 или чл.100, ал.1 не по-малко от 6 месеца преди извършване на вноса и няма изискуеми и неизплатени публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите (чл.167а, т.1-4 от ЗДДС, нов – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.07.2019 г.). Виж Фиш 8.2.4.

Лице – платец при вътреобщностни придобивания

Данъкът при вътреобщностни придобивания е изискуем от лицето, което извършва придобиването.

Лице – платец при вътреобщностни придобивания

Данъкът е изискуем и от всяко лице, което посочи данъка в данъчен документ – фактура и/или известие към фактура (чл.85 от ЗДДС, изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.);

В случаите, при които в резултат на ревизионно производство се установи липса на реалност на доставка, за която е издаден данъчен документ, данъкът посочен в данъчния документ е дължим и е недопустимо последващо анулиране на документа. Следва да се имат предвид и указанията, дадени в Раздел V – Спазване на принципа на неутралност на данъка в Писмо № 20-00-134/21.06.2013 г. на НАП относно ограничаване на правото на приспадане на данъчен кредит в хипотезите на липса на доставка.

Лице - платец на данъка при доставка на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на територията на страната (Изм. ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.).

За доставка на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на територията на страната, по която получател е данъчно незадължено лице, данъкът е изискуем от доставчика (чл.85а от ЗДДС, нов – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.).

Виж Фиш 8.3.7 относно новите дефиниции за далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път.

Лице - платец на данъка по силата на международен договор – получател по доставка (чл. 111а от ППЗДДС нов - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.)

За облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на страната, за които по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, е предвидено данъкът да се дължи от получателя, регистрирано по ЗДДС лице, установено на територията на страната, данъкът се начислява с протокол по чл.117, ал.2 и следващите от ЗДДС. Протоколът се отразява в отчетните регистри и справка-декларацията по общите правила на ЗДДС. Право на данъчен кредит за доставките, за които е начислен данък с протокол, възниква и се упражнява съгласно общите правила на ЗДДС.

(чл. 82; чл. 83; чл. 84; чл.85; чл.85а; чл.91; чл.163а; чл.164; чл.167а от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник