Фиш 8.3.9 - Доставки на услуги по трансорт

В настоящия фиш са разгледани доставките на услуги по транспорт в рамките на Европейския съюз (вътреобщностният транспорт), а доставките на услуги, свързани с международния транспорт са разгледани във Фиш 3.2

1. Вътреобщностен транспорт

 Определение

За вътреобщностен транспорт на стоки се счита транспортът на стоки, който започва на територията на една държава членка и завършва на територията на друга държава членка. Мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки се определя съобразно чл.22 от ЗДДС и зависи от лицето, на което се предоставя услугата – данъчно незадължено лице или данъчно задължено лице.

Място на изпълнение на доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз, предоставена на данъчно незадължено лице

Когато се предоставя транспортна услуга по превоз на стоки в рамките на Европейския съюз и получател на услугата е данъчно незадължено лице, мястото на изпълнение на транспортната услуга ще е на територията на държавата членка, където транспортът започва. Мястото на изпълнение не зависи от националността на лицето – получател на услугата.

Място на изпълнение на доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Общността, предоставена на данъчно задължено лице

Когато се предоставя транспортна услуга по превоз на стоки в рамките на Европейския съюз и получател на услугата е данъчно задължено лице, мястото на изпълнение на транспортната услуга се определя по реда на чл.21, ал.2 и ал.3 от ЗДДС, регламентиращи общите правила за определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга.

Следователно, доставката на услуга по вътреобщностен транспорт на стоки е с място на изпълнение на територията на страната, когато:

  • транспортът започва от територията на страната и получател е данъчно незадължено лице;
  • транспортната услуга се предоставя на данъчно задължено лице, което е установило независимата си икономическа дейност на територията на страната;
  • транспортната услуга се предоставя на постоянен обект на данъчно задължено лице, намиращ се на територията на страната, когато данъчно задълженото лице не е установило икономическата си дейност на територията на страната;
  • транспортната услуга се предоставя на данъчно задължено лице, което има постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на страната и не може да се определи място на установяване на независимата икономическа дейност или постоянен обект;
  • транспортната услуга се предоставя на данъчно задължено лице за лични нужди или за лични нужди на работници и служители и доставчикът: е установил своята независима икономическа дейност на територията на страната; предоставя услугите от постоянен обект, намиращ се на територията на страната; има постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на страната и не може да се определи място на установяване на независимата икономическа дейност или постоянен обект.

Следователно, доставката на услуга по вътреобщностен транспорт на стоки е с място на изпълнение извън територията на страната, когато:

  • транспортът започва от територията на друга държава членка и получател е данъчно незадължено лице;
  • транспортната услуга се предоставя на данъчно задължено лице, което е установило независимата си икономическа дейност извън територията на страната;
  • транспортната услуга се предоставя на постоянен обект на данъчно задължено лице, намиращ се извън територията на страната, когато данъчно задълженото лице е установило икономическата си дейност на територията на страната;
  • транспортната услуга се предоставя на данъчно задължено лице, което има постоянен адрес или обичайно пребиваване извън територията на страната и няма място на установяване на независимата си икономическа дейност или постоянен обект на територията на страната;

Транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз с доставчик – лице, установено на територията на страната - обобщаваща таблица

Място на отправяне

Място на пристигане

Получател

Място на изпълнение

Дан.ставка или основание за рег.по ЗДДС

Основание за ненач. на ДДС

 

БГ

 

БГ

 

ДЧ

 

БГ

ДЗЛ БГ

Чл.21,ал. 2 – България

20%  (чл.96)

 

Обект на ДЗЛ БГ, ако обекта е извън страната

Чл.21, ал.2 – ДЧ или ТС, където е установен обекта на когото се оказва услугата

Без ДДС

При обект в ДЧ

Чл.97а, ал.2

Чл.21, ал.2 от ЗДДС

ДЗЛ ЕС

Чл.21,ал. 2 – ДЧ на получателя

Без ДДС / чл.97а,ал.2

Чл.21,ал. 2 от ЗДДС

Обект на ДЗЛ ЕС, ако обекта е в страната

Чл.21, ал.2 (където се намира обекта, на който се оказва услугата)- България

20%/ чл.96

 

ДЗЛ ТС

Чл.21,ал. 2 – Д на получателя

Без ДДС

Чл.21,ал 2 от ЗДДС

Обект на ДЗЛ ТС, ако обекта е в страната

Чл.21, ал.2 (където се намира обекта, на който се оказва услугата)- България

20%/ чл.96

 

ДЗЛ (БГ, ЕС, ТС) за лични нужди

Чл.21, ал.3 - България

20%/ чл.96

 

ДНЗЛ (БГ, ЕС, ТС)

Чл.22,ал. 1 (където започва транспорта)- България

20% / чл.96

 

 

ДЧ

 

ДЧ1

 

ДЧ1

 

 

БГ

 

ДЧ2

 

ДЧ1

ДЗЛ БГ

Чл.21,ал. 2 – България

20% / чл.96

 

Обект на ДЗЛ БГ, ако обекта е извън страната

Чл.21, ал.2 – ДЧ или ТС, където е установен обекта на който се оказва услугата

Без ДДС

При обект в ДЧ

Чл.97а, ал.2

Чл.2 1, ал.2 от ЗДДС

ДЗЛ ЕС

Чл.21,ал. 2 – ДЧ на получателя

Без ДДС / чл.97а, ал.2

Чл.21,ал. 2 от ЗДДС

Обект на ДЗЛ ЕС, ако обекта е в страната

Чл.21, ал.2 (където се намира обекта, на който се оказва услугата)- България

20%/ чл.96

 

ДЗЛ ТС

Чл.21,ал. 2 – Д на получателя

Без ДДС

Чл.21,ал. 2 от ЗДДС

Обект на ДЗЛ ТС, ако обекта е в страната

Чл.21, ал.2 (където се намира обекта, на който се оказва услугата)- България

20%/ чл.96

 

ДЗЛ (БГ, ЕС, ТС) за лични нужди

Чл.21, ал.3 - България

20% / чл.96

 

ДНЗЛ (БГ, ЕС, ТС)

Чл.22,ал. 1 – ДЧ където започва транспорта

Без ДДС

Чл.22, ал.1 от ЗДДС

За целите на ЗДДС спедиторските, куриерските и пощенските услуги (различни от услугите по чл.49 от ЗДДС), оказвани във връзка с транспорт на стоки между държави членки, се приравняват на услуги по транспорт на стоки между държави членки. Спедиторска услуга по смисъла на чл.22, ал.4 от ЗДДС е услуга по организиране, осъществяване или обслужване на транспорт на стоки между държави членки и включените в същия дейности по транспортна обработка, обработка на документи, складиране и застраховане. Когато спедитор действа при условията на спедиционен договор и оказва спедиторска услуга във връзка с доставка на услуги по транспорт на стоки между държави членки, разпоредбата на чл.127 не се прилага (чл.22, ал.4-6 от ЗДДС).

2. Услуги, свързани с транспортна обработка на стоки

Транспортна обработка на стоки са услугите по разтоварване, натоварване, претоварване, подреждане или укрепване на стоката, предоставяне на контейнери, както и други услуги, предоставяни пряко във връзка с транспорта (§ 1, т.26 от ДР на ЗДДС).

Място на изпълнение на доставка на услуга, свързана с транспортна обработка на стоки, предоставена на данъчно незадължено лице

Когато се предоставя услуга, свързана с транспортна обработка на стоки и получател на услугата е данъчно незадължено лице, мястото на изпълнение на доставката е мястото, където фактически се извършва услугата ( чл.21, ал.4, т.4, б. ”б” от ЗДДС).

Място на изпълнение на доставка на услуга, свързана с транспортна обработка на стоки, предоставена на данъчно задължено лице

Когато се предоставя услуга, свързана с транспортна обработка на стоки и получател на услугата е данъчно задължено лице, мястото на изпълнение на транспортната услуга се определя по реда на чл.21, ал.2 и 3 от ЗДДС, регламентиращи общите правила за определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга.

(чл.21; чл.22 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник