Фиш 8.3.6 - Доставки на услуги, чието място на изпълнение може да бъде материално определено (чл.21, ал.4, т.1-5 от ЗДДС)

Услуги, чието място на изпълнение може да бъде материално определено

Облагане в България

Доставки на услуги, свързани с недвижим имот, включително при:

а) предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот;

б) услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други;

в) настаняване в хотели, къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери и други подобни;

(чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС)

Когато недвижимият имот се намира в България, включително когато услугите са извършени от лице, установено в друга държава.

 

Услуга, свързана с пътнически транспорт;

(чл.21, ал.4, т.2 от ЗДДС)

Когато транспортът се осъществява между две точки на територията на страната.

(мястото на изпълнение на такава доставка се определя пропорционално на реализирания пробег).

 

Когато доставката е с място на изпълнение на територията на страната, същата е облагаема с 20 процентна ставка, освен в случаите когато е приложим чл.29 от ЗДДС – доставката е облагаема с нулева ставка. Това са случаите, при които превозът се извършва:

1. от място на територията на страната до място извън територията на страната, или

2. от място извън страната до място на територията на страната, или

3. между две места на територията на страната, когато е част от превоз по т.1 и 2.

Облагаема с нулева ставка е доставката на услуга, свързана с пътнически превоз само за отсечката от международния превоз, която се извършва на територията на страната.

В тези случаи за превоз на пътници се смята и превозът на стоки и моторни превозни средства, когато те са част от багажа на пътника.

Услуга по осигуряване на достъп (срещу билети или заплащане, осигуряващи входа, включително когато такъв вход е включен в абонамент) до културни, художествени, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни събития (включително панаири и изложби) и съпътстващите достъпа услуги, когато услугата се предоставя на данъчно задължено лице;

 (чл.21, ал.4, т.3 от ЗДДС, изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Когато мястото, където фактически се провежда събитието е на територията на страната.

 

 

Услуги и съпътстващите ги услуги, свързани с културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни мероприятия (включително панаири и изложби), включително дейността по организирането им, когато услугите се предоставят на данъчно незадължено лице;

(чл.21, ал.4, т.4, б “а” от ЗДДС, изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Когато услугите фактически са извършени на територията на страната.

 

Услуги, свързани с транспортна обработка на стоки, когато получател по доставката е данъчно незадължено лице.

(чл.21, ал.4, т.4, б. “б” от ЗДДС)

Когато услугите фактически са извършени на територията на страната.

 

Когато услуги, свързани с транспортна обработка на стоки с получател по доставката данъчно незадължено лице са включени в спедиторска услуга във връзка с доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Общността и извън Общността. – виж фиш VІІІ-3-9

При доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги.

"Кетъринг услуги" са съвкупност от характеристики и действия, в които преобладават главно услугите и в които доставката на храна и/или напитки е само един компонент. Преобладаващите главно услуги са същите като ресторантьорските услуги, но доставката е осъществена извън помещенията на доставчика. (§ 1, т.61 от ДР на ЗДДС)

"Ресторантьорски услуги" са услугите, които се състоят от доставка в помещенията на доставчика на приготвена или неприготвена храна и/или напитки за човешка консумация, следвани от достатъчно подпомагащи услуги, които позволяват незабавното им консумиране.

Не са кетъринг услуги или ресторантьорски услуги:

а) обикновената доставка на приготвена или неприготвена храна (например доставка за вкъщи от ресторанти, супермаркети и други подобни);

б) доставката на приготвена храна и доставката, състояща се в храна за вкъщи от ресторанти;

в) доставката, състояща се в приготвяне и доставка на храна и/или напитки без друга подпомагаща услуга. (§ 1, т.62 от ДР на ЗДДС)

(чл.21, ал.4, т.5 от ЗДДС).

Когато услугите физически са извършени на територията на страната.

 

Оценка, експертиза или работа (обработка, преработка или поправка) по движима вещ, когато получател е данъчно незадължено лице.

(чл.21, ал.4, т.4, б. “в” от ЗДДС)

Когато услугите фактически са извършени на територията на страната.

 

Когато доставката е с място на изпълнение на територията на страната, същата е облагаема с 20 процентна ставка, освен в случаите, когато при доставка на услуги, представляващи работа по стоки, като обработка, преработка или поправка на стоки са налице едновременно следните условия:

1. стоките са придобити или внесени за целите на извършване на такава работа на територията на Общността;

2. след извършване на работата стоките са изпратени или транспортирани до трета страна или територия от или за сметка на доставчика или получателя;

3. получателят на услугите не е установен на територията на страната.

В тези случаи доставката е облагаема с нулева ставка (чл.33 от ЗДДС).

Виж фиш 6.3

Използвани понятия във връзка с отделните услуги по чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС:

„Недвижими имоти“ са изброените в чл.13б от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото на доставка на услуги (§ 1, т.82 от ДР на ЗДДС, нова – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.).

Член 13б от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото на доставка на услуги

За целите на прилагането на Директива 2006/112/ЕО за „недвижим имот“ се счита:

а) всяка отделна част от земята, на или под нейната повърхност, върху която може да бъде учредено право на собственост или владение;

б) всяка сграда или конструкция, прикрепена към земята или в нея, над или под морското равнище, която не може да бъде лесно разглобена или преместена;

в) всеки елемент, който е монтиран и съставлява неразделна част от сграда или конструкция и без който съответната сграда или конструкция би била недовършена, като врати, прозорци, покриви, стълбища и асансьори;

г) всеки елемент, оборудване или машина, трайно монтирани в сграда или конструкция, които не могат да бъдат преместени, без да бъде разрушена или променена сградата или конструкцията.

(чл.21 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник