Фиш 8.3.3 - Дистанционни продажби на стоки

Дистанционните продажби се осъществен от регистрирано за целите на ДДС лице в държава членка на Европейския съюз, към нерегистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка на ЕС.

I. Условия

Необходимо е да са изпълнени едновременно следните условия:

 • Доставчикът на стоките е регистрирано за целите на ДДС лице в държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва;
 • Получател е лице, което не е задължено да начислява данък за ВОП в държавата членка, в която транспортът приключва (включително физическо лице);
 • Стоките се транспортират от или за сметка на доставчика от територията на държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва.

Стоките:

а) не са нови превозни средства, или

б) не се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, или

в) не са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.

Получателят не е длъжен да начислява ДДС за ВОП, в случаите, когато не е регистрирано за целите на ДДС в държавата членка и със съответната доставка, не преминава прага за задължителна регистрация за ВОП. (виж Фиш VІІІ.ІІІ.2 )

По отношение на кръга от стоките, изключени от режима на дистанционна продажба, обръщаме внимание, че новите превозни средства се подчиняват на режима на вътреобщностна доставка/вътреобщностно придобиване, а доставката на стоки, които се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика са с място на изпълнение в държавата членка, където се монтират или инсталират стоките.

Режимът на дистанционни продажби по отношение на акцизните стоки се прилага само, ако получателят е данъчно незадължено физическо лице.

За целите на режима на дистанционните продажби, когато стоките, които се доставят, изпращат или транспортират от трета страна или територия и се внасят от доставчика в държава членка, различна от тази, в която транспортът до получателя приключва, приема се, че стоките са изпратени или транспортирани от държавата членка на вноса (чл.14, ал.2 от ЗДДС).

Например: Дружество, регистрирано по ЗДДС в Италия, внася в Италия стоки от САЩ. Транспортът приключва в България, като получател е дружество, нерегистрирано по ЗДДС в България. За целите на дистанционните продажби ще се приеме, че стоките са изпратени или транспортирани от Италия.

ІІ. Данъчен режим по ЗДДС

1. Място на изпълнение на дистанционните доставки – чл.20 от ЗДДС

Мястото на изпълнение се определя в зависимост от обема на дистанционните продажби, извършени от доставчика към държавата членка по местоназначение/пристигане на стоките.

Като правило дистанционните продажби се облагат в страната на отправяне на стоките. При прехвърляне на определен стойностен праг на продажбите за текущата или предходната година, всички последващи доставки (включително доставката, с която прагът се надвишава), се облагат в държавата на пристигане на стоките. Облагането може да се извърши в държавата на пристигане на стоките и ако доставчикът се регистрира за целите на ДДС в тази държава членка за дистанционните продажби по избор, преди да е достигнал задължителния стойностен праг за регистрация.

Прагът на продажбите, при надхвърлянето на който за доставчика възниква задължение за регистрация във връзка с дистанционни продажби в държавата членка по местоназначението на стоките, и дистанционните продажби са с място на изпълнение на територията на държавата членка, където транспорта приключва, се определя от законодателството на всяка държава и може да бъде 35 000 евро или 100 000 евро. (Виж т.10) Този праг се разглежда в рамките на календарната година и държава по държава поотделно.

За България този праг е 70 000 лева (около 35 000 евро)

Прехвърляне на прага:

За да възникне задължение доставка, извършена през годината Х да бъде обложена в държавата на пристигане на стоките, е необходимо:

 • или продажбите в посока тази държава членка през годината Х-1 (годината предхождаща годината Х) да са надхвърлили фиксирания в законодателството на тази държава праг;
 • или този праг да е надхвърлен през годината Х,
 • или този праг да се надхвърля с конкретната доставка в годината Х.

Ако не е налице някое от изброените основания, или лицето не се е регистрирало по избор (1.1.2.), доставката е с място на изпълнение в държавата на отправяне на стоките и доставчикът следва да начисли данък по ставката, регламентирана в законодателството на тази държава.

Регистрация за целите на дистанционните продажби по избор:

Ако доставчикът желае доставка, извършена през годината Х да бъде обложена в държавата на пристигане на стоките, без да е налице задължение за това (не са налице основанията в т.1.1.1), същият може да упражни правото си на избор, като избере извършваните от него доставки да бъдат облагаеми в държавата на пристигане на стоките. Това право се упражнява пред данъчната администрация на съответната държава по пристигане на стоките. Веднъж упражнено, то не може да бъде отменено преди изтичане на 24 месеца, считано от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията. Това означава, че ако лице се регистрира по избор за дистанционни продажби то регистрацията не може да бъде прекратена преди изтичането на 24 месеца.

1.1. Мястото на изпълнение е на територията на страната, при следните случаи:

1.1.1. Дистанционна продажба по чл.20, ал.5, във връзка с ал.1, т.2 от ЗДДС

 • Доставчик – регистрирано по ЗДДС лице, на основание различно от ВОП;
 • За същия не е възникнало задължение за регистрация за целите на ДДС в държавата членка, за която се осъществява дистанционната продажба;
 • Доставчикът не е уведомил ТД по месторегистрация, че желае мястото на изпълнение да е на територията на друга държава-членка, където транспортът приключва и в която това лице е регистрирано за целите на ДДС.

Пример: Доставчикът е дружество, регистрирано по ЗДДС в България (на основание, различно от ВОП) и извършва доставка на нерегистрирано за целите на ДДС лице в Гърция (гръцко физическо лице), за сумата от 10 000 евро (без ДДС). За същия не е възникнало основание за регистрация в тази държава на основание на извършени дистанционни продажби за Гърция, т.е. българското лице доставчик все още не е достигнало задължителния оборот за регистрация за дистанционни продажби в Гърция, регламентиран в гръцкото ДДС законодателство. Мястото на изпълнение на тази доставка ще бъде на територията на страната – мястото, където стоките се намират при тръгване на транспорта или пратката.

1.1.2. Дистанционна продажба по чл.20, ал.2 от ЗДДС, във връзка с чл.98, ал.2 от ЗДДС

 • доставчик - регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка;
 • същият е извършил доставки при условията на дистанционна продажба за територията на страната, надвишавщи за текущата календарна година или са надвишили за предходната календарна година сумата 70 000 лева.
 • транспортът приключва на територията на страната (нова - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.).

В сумата на регистрационния праг (70 000 лева) не се включва сумата на ДДС, дължим в държавата членка, където е регистриран за целите на ДДС доставчикът, както и доставките на акцизни стоки (чл.20, ал.3 от ЗДДС).

Доставката, с която се надвишава тази сума, е с място на изпълнение на територията на страната и подлежи на облагане с данък по ЗДДС.

Пример: През месец март доставчик – дружество, регистрирано във Франция за целите на ДДС, доставя на българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, стоки на стойност 10 000 лева (без стойността на ДДС). През месец септември лицето ще извърши и други доставки при условията на чл.14 от ЗДДС като стоката тръгва от терторията на Франция към български нерегистрирани по ЗДДС лица в размер общо на 65 000 лева (без стойността на ДДС), с която френското лице ще надвиши прага от 70 000 лева. и на това основание възниква задължение за подаване на заявление за регистрация съгласно чл.98, ал.2 от ЗДДС. Заявлението за регистрация трябва да се подаде не по-късно от седем дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставка с която се надхвърля прагът (доставката на стойност 65 000 лв.). Тази доставка е с място на изпълнение на територията на страната на основание чл.20, ал.2 във вр. с чл.98, ал.2 от ЗДДС, към датата на възникване на данъчното събитиие за последната доставка лицето е регистрирано по ЗДДС и следва да начисли ДДС за същата. Обръщаме внимание, че на облагане с ДДС подлежи цялата стойност на доставката, с която се превишава прага за регистрация, а не само превишението над 70 000 лв.

1.1.3. Дистанционна продажба по чл.20, ал.6, във връзка с ал.2, във връзка с чл.100, ал.3 от ЗДДС

 • Доставчик - регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка;
 • Доставчикът не е извършил доставки при условията на дистанционна продажба за територията на страната, надвишаващи за текущата календарна година или за предшестващата календарна година регистрационния праг от 70 000 лева;
 • Доставчикът се е регистрирал по ЗДДС на основание дистанционните продажби по избор;
 • транспортът на стоките, доставяни при условията на дистанционни продажби, приключва на територията на страната.

Пример: Доставчик – дружество, регистрирано в Италия за целите на ДДС, доставя на българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, стоки на стойност 30 000 лв. През годината не е извършило дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната. Преди доставката обаче същото се е регистрирало по ЗДДС за дистанционните си продажби по избор, на основание чл.100, ал.3 от ЗДДС.

Доставката е с място на изпълнение на територията на страната, на основание чл.20, ал.6, във връзка с ал.2, във връзка с чл.100, ал.3 от ЗДДС.

1.2. Мястото на изпълнение е на територията на държавата членка, където транспортът приключва, при следните случаи:

1.2.1. Дистанционна продажба по чл.20, ал.1 от ЗДДС

 • доставчикът - регистрирано по ЗДДС лице (на основание, различно от ВОП);
 • същият е извършил доставки при условията на дистанционна продажба за държава членка, надвишаващи за текущата календарна година или надвишили за предходната календарна година сумата, определена в законодателството на тази държава членка
 • стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от територията на страната (нова - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)

В сумата не се включва ДДС, дължим в държавата членка, където е регистриран за целите на ДДС доставчикът, както и доставките на акцизни стоки.

Пример: Доставчик – дружество, регистрирано по ЗДДС в България, е извършило за периода 01.01.2007 г. - 31.03.2007 г. доставки на стоки, които се транспортират от територията на страната до територията на Испания към нерегистрирани за целите на ДДС лица (при условията на чл.14 от ЗДДС) за сумата от 28 000 евро (без стойността на ДДС). Прагът за регистрация при дистанционни продажби за Испания е 35 000 евро. През м. април 2007 г. дружеството извършва дистанционна продажба за Испания за сумата 10 000 евро (без стойността на ДДС). Тъй като доставката надвишава регистрационния праг съгласно законодателството на Испания, доставката е с място на изпълнение на територията на държавата членка, където транспортът приключва - територията на Испания. За българското дружество възниква основание за регистрация за целите на ДДС в Испания, преди извършване на последната доставка и се дължи ДДС съгласно испанското законодателство.

Тъй като мястото на изпълнение на доставката определя приложимата данъчна ставка на държавата членка по местоизпълнение на доставката, поради различие в данъчните ставки на различните държави членки, за данъчно задължените лица може да бъде изгодна такава регистрация по избор във връзка с дистанционни продажби в държави членки с по-ниски данъчни ставки.

1.2.2. Дистанционна продажба по чл.20, ал.5, във връзка с ал.1, т.2 от ЗДДС

 • Доставчикът - регистрирано по ЗДДС лице (на основание, различно от ВОП);
 • Същият не е извършил доставки при условията на дистанционна продажба за държава членка, надвишаващи за текущата календарна година или надвишили за предходната календарна година сумата, определена в законодателството на тази държава членка;
 • Доставчикът се е регистрирал за целите на ДДС на основание дистанционните продажби по избор;
 • Уведомил е ТД по месторегистрация, че желае мястото на изпълнение да е на територията на друга държава членка, където транспортът приключва и в която е регистриран за целите на ДДС.
 • стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от територията на страната (нова - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)

1.3. Място на изпълнение на доставката при дистанционна продажба на акцизни стоки на физически лица

Акцизни стоки за целите на ЗДДС са :

 • тютюневи изделия
 • алкохолни напитки
 • етилов алкохол
 • енергийни продукти и електрическа енергия

Когато предмет на доставката са акцизни стоки за лична консумация на физическо лице, което не е едноличен търговец, мястото на изпълнение на доставката при условията на дистанционна продажба винаги е мястото, където пристигат стоките или приключва транспортът (чл.20, ал.4 от ЗДДС).

Когато мястото на изпълнение на такава доставка е на територията на страната, лицето-доставчик подава заявление за регистрация не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката или от получаване на авансовото плащане (чл.98, ал.3 от ЗДДС). Особеното тук е, че не се следи дали доставчикът е достигнал прага за дистанционни продажби в България от 70 000 лв. С други думи за доставчика ще възникне задължение да се регистрира за дистанционни продажби преди да извърши първата доставка на акцизна стока на физическо лице, независимо от стойността на доставката (предмет на доставката може да е една бутилка вино за два лева)

2. Характер на доставката, осъществена като дистанционна продажба:

 • облагаема или освободена, съгласно общите правила на ЗДДС с оглед конкретния ѝ предмет
 • при доставка с място на изпълнение на територията на друга държава членка характерът ѝ се определя съгласно законодателството на съответната държава членка

3. Платец на данъка – доставчикът

4. Данъчно събитие, изискуемост на данъка, данъчна основа и данъчна ставка:

 • по общите правила на ЗДДС, когато мястото на изпълнение е на територията на страната
 • доставката не подлежи на облагане в България, а приложимата данъчна ставка е тази, регламентирана в законодателството на държавата на местоназаначението на стоката – когато мястото на изпълнение е на територията на друга държава членка

5. Документиране

5.1. за доставките с място на изпълнени на територията на страната се издава фактура по общия ред (съгласно изискванията на чл.114, ал.1 от ЗДДС).

5.2. когато лице извършва дистанционна продажба на стоки, регистрирано е за целите на ДДС в друга държава членка и мястото на изпълнение на доставката при условията на дистанционна продажба е на територията на другата държава членка, то за доставката не се начислява данък. Освен реквизитите по чл.114, ал.1 във фактурата, на основание чл.114, ал.2 от ЗДДС се посочват задължително:

 • идентификационният номер на лицето за целите на ДДС, издаден от другата държава членка;
 • ставката на данъка, приложима за доставката в другата държава членка;
 • размерът на данъка, дължим по доставката. Обръщаме внимание, че този данък се внася в държавата членка по местоназначение на стоката

6. Право на приспадане на данъчен кредит

 • за доставки с място на изпълнение на територията на страната – по общите правила на чл.69 и сл. от ЗДДС
 • за доставки с място на изпълнение на територията на друга държава членка – на основание чл.69, ал.2, т.1 от ЗДДС с право на приспадане на данъчен кредит (при спазване на останалите изисквания на закона) са и доставките в рамките на икономическата дейност на регистрираното лице, които са с място на изпълнение извън територията на страната, но които биха били облагаеми, ако са извършени на територията на страната.

Правото на приспадане на данъчен кредит съгласно ЗДДС не се влияе от данъчното третиране на доставката на територията на другата държава членка, ако по правило мястото на изпълнение на доставката е на територията на друга държава членка.

7. Регистрационен режим във връзка с дистанционните продажби на стоки – виж фиш 9.5

7.1. Регистрация

 • задължителна – съгласно чл.98 от ЗДДС
 • по избор – чл.100, ал.3 и 4 от ЗДДС

7.2. Дерегистрация

 • задължителна – по чл.107 от ЗДДС
 • по избор – чл.108, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2 от ЗДДС

8. Деклариране

за доставките с място на изпълнение на територията на друга държава членка – облагемите доставки следва да намерят отражение в клетка 18 на справката – декларация, а освободените – в клетка 19.

Дистанционните продажби не се отразяват във VIES – декларациите.

9. Прагове за регистрация в държавите – членки за доставки при условията на дистанционни продажби

Регистрационият праг, определен от всяка държава се отнася до доставки на стоки при условията на дистанционна продажба, за всяка държава членка се отнася както за текущата календарна година (годината на възникване на данъчното събитие за доставката) така и за предходната.

За Република България регистрационният праг за доставки на стоки при условията на дистанционна продажба с местоназначение територията на страната следва да се следи от влизане в сила на ЗДДС (01.01.2007 г.). Правно ирелевантна с оглед задължението за регистрация е сумата на извършените през 2006 г. доставки на стоки, които се превозват до територията на страната от доставчици, регистрирани в други държави членки с получател – нерегистрирано по ЗДДС (включително за ВОП). През 2006 г. – преди влизане в сила на действащият ЗДДС,       същите на са имали характер на дистанционни продажби.

Аналогично за регистрационните прагове на другите държави членки – регистрираните по ЗДДС лица, които извършват доставки при условията на дистанционна продажба с местоназначение друга държава членка, ще следят сумите на извършените доставки, считано от 2007 г., от когато Република България е държава членка и в тази връзка доставките могат да се квалифицират като дистанционни такива.

Дистанционни продажби

Независимо дали стоките се облагат в страната на отправянето им (под прага за регистрация) или в страната по тяхното местоназначение (над прага за регистрация или при регистрация по избор), лице-платец на данъка е винаги доставчикът.

Естество на стоките

Размер на продажбите от един тип към една държава

Място на облагане

 

Държава на отправяне

Държава по местоназначение

Лице-платец

стоки, които не са акцизни

прагът (*) е прехвърлен или е упражнено право на избор

 

x

доставчикът

прагът (*) не е прехвърлен и не е упражнено право на избор

x

 

доставчикът

акцизни стоки

без значение дали прагът в другата държава членка е достигнат

 

винаги

доставчикът

Напомняне: Този ред на облагане се прилага по отношение на продажбите на стоки, които са изпратени или транспортирани от продавача или за негова сметка в посока към получателя – данъчно незадължено физическо или юридическо лице – установен в друга държава членка.

Всяка държава избира прага за доставките с произход от друга държава членка, от който тези доставки ще се облагат на нейната територия (35 000 или 100 000 евро без ДДС). Прагът в България е 70 000 лв. (около 35 000 евро)

От момента, в който една дистанционна продажба се облага в държава членка по местоназначение на стоките, за доставчика, като лице-платец на данъка, възниква задължение за регистрация за целите на ДДС в тази държава.

(чл.14; чл.20; чл.98; чл.100; чл.107; чл.108 от ЗДДС / чл.9; чл.10; чл.113 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник