Фиш 8.3.1 - Вътреобщностни доставки на стоки

I. Вътреобщностни доставки на стоки

1. Характеристика (чл.7 от ЗДДС)

Вътреобщностната доставка се определя като доставка на стоки, изпратени или транспортирани от територията на една държава -членка до територията на друга държава - членка

Режимът на вътреобщностните доставки замества режима «ИЗНОС» към държави членки на ЕС.

2. Видове ВОД (чл.7 от ЗДДС)

 • ВОД на стоки, различни от нови превозни средства и акцизни стоки (чл.7, ал.1 от ЗДДС);
 • ВОД на нови превозни средства;
 • ВОД на акцизни стоки;
 • ВОД на стоки, транспортирани от регистрирано лице за целите на неговата дейност в друга държава членка.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ:

чл.7, ал.5 от ЗДДС регламентира условията, при които въпреки че са налице основните характеристики на ВОД, не е налице вътреобщностна доставка.

3. Данъчен режим на ВОД (чл.53 от ЗДДС)

ВОД са облагаеми с нулева ставка, с изключение на освободените вътреобщностни доставки по чл.38, ал.2 от ЗДДС.

3.1. Ред на облагане на ВОД

3.1.1. Място на изпълнение на доставката (чл.17, ал.2) - където започва превозът.

3.1.2. Данъчна основа (чл.26) - определя се по общия ред на закона. Само при доставки по чл.51, ал.6 от ЗДДС ( ВОД с непрекъснато изпълнение) данъчната основа за всеки календарен месец се определя пропорционално на броя на дните, включени в съответния календарен месец, спрямо общия брой на дните на изпълнение на доставката, включително дните от месеца на прекратяване на доставките.

3.1.3. Данъчна ставка (чл.53, ал.1) - нулева. Ако доставката на стоката се третира като освободена на територията на страната, то и ВОД на тези стоки е освободена доставка, а не доставка, облагаема с нулева ставка

3.1.4. Данъчно събитие

3.1.4.1. Данъчно събитие (чл.51, ал.1) при прехвърляне на собствеността, с изключение на случаите по чл.6, ал.2, т.2, 3 и 4, при които данъчното събитие е датата на фактическото предоставяне на стоката (прехвърляне на право на собственост под отлагателно условие; предоставяне на стока по договор за лизинг, в който е предвидено прехвърляне на правото на собственост; предоставяне на стока на лице, което действа от свое име и за чужда сметка).

В случай че ВОД е с непрекъснато изпълнение – специален ред за определяне на данъчното събитие. Съгласно чл.51, ал.6 от ЗДДС (ДВ - бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.), при доставка с непрекъснато изпълнение на стоки по чл.7, ал.1 - 4 с продължителност за период, по-дълъг от един календарен месец, данъчното събитие настъпва в края на всеки календарен месец, като за календарния месец на прекратяване на доставките данъчното събитие настъпва на датата на прекратяване на доставките.

3.1.4.2. Данъчно събитие при хипотезата на чл.7, ал.6 от ЗДДС

Съгласно чл.7, ал.6 от ЗДДС (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.), когато условията по ал.5, т.8 - 10 отпаднат, смята се, че към този момент е извършена възмездна вътреобщностна доставка.

Например: Стока е изпратена за извършване на работа в другата държава–членка. Работата по нея е извършена, но стоката не е върната.

Стоката е изпратена от територията на страната до територията на друга държава членка с цел да бъде използвана за извършване на услуги. Услугата е извършена, но стоката не е върната.

Изтекъл е 24–месечния срок по чл.7, ал.5, т.10 от закона и и стоката не е върната.

В тези случаи следва да се приеме, че датата на възникване на данъчното събитие е датата, следваща датата на приключването на работата или на изтичане на срока по т.10.

3.1.5. Издаване на фактура (чл.113, ал.5) – не по-късно от 15 число на месеца, следващ месеца на възникване на данъчното събитие.

3.1.6. Реквизити на фактурата (чл.114) – задължително се посочва ДДС номера на получателя по доставката и основанието за прилагане на нулевата ставка. Съгласно чл.79, ал.2, т.5 от ППЗДДС (изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва и „обратно начисляване", както и съответната разпоредба от закона.

3.1.7. Изискуемост на данъка

 • на датата на издаване на фактурата (чл.51, ал.4) - ако фактурата е издадена преди 15-о число на месеца, следващ месеца на възникване на данъчното събитие;
 • на 15-ия ден от месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие (чл.51, ал.3) – ако не е издадена фактура в този срок;
 • данък не е изискуем при получено авансово плащане по ВОД цялостно или частично (чл.25, ал.7 и чл.51, ал.5). Фактурата се отразява в отчетните регистри в данъчния период, през който данъкът стане изискуем.

Пример: При данъчно събитие на 20 март, изискуемостта на данъка се определя, както следва:

Дата на фактурата

Дата на изискуемост

Деклариране

25 март

25 март

СД м. март

2 април

2 април

СД м. април

25 април

15 април

СД м. април

3.1.8. Право на данъчен кредит – общия режим, посочен във фиш VII-1 и VII-2 на Наръчника.

     В случаите на чл.7, ал.6 от закона, когато не е налице възмездност, се извършва корекция на ползвания данъчен кредит, като се прилага чл.79, ал.2 от ЗДДС.

3.2. Документи, удостоверяващи извършването на ВОД (чл.53, ал.2 от ЗДДС във връзка с чл.45 от ППЗДДС)

3.2.1. Документ за доставката, като неговия вид зависи от вида на ВОД. (Фактура, когато получателят е регистриран за целите на ДДС в друга държава - членка; протокол по чл.117, ал.2 от закона – в случаите на трансфер на стоки в структурни звена; документ по чл.168, ал.8 от закона – при ВОД на ново превозно средство, когато доставчикът е ФЛ, което не е ЕТ и не е регистрирано по закона).

3.2.2. Документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка

транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка - в случаите, когато транспортът е извършен от получателя или от трето лице за сметка на получателя; в писменото потвърждение се посочват дата и място на получаване, вид и количество на стоката, вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките и длъжностното му качество, име на лицето, получило стоките, и длъжностното му качество (чл.45, т.2, б. «а» от ППЗДДС, изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; доп. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.);

транспортен документ, удостоверяващ, че стоките са получени на територията на друга държава членка - когато транспортът е извършен от доставчика или от трето лице за сметка на доставчика.

3.3. Корекции при ВОД (чл.53, ал.3 от ЗДДС във връзка с чл.46 от ППЗДДС)

Ако доставчикът не се снабди с документите по чл.45 от ППЗДДС до края на календарния месец, следващ месеца, през който данъкът по ВОД е станал изискуем, то следва да приложи данъчна ставка 20 %.

Данъкът се начислява с протокол, който се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът е станал изискуем.

Например: Данък, изискуем м. април, до края на м. май лицето не се е снабдило с някои от необходимите документи, следователно до 5 юни следва да се издаде протокол за начисляване на данъка.

Ако впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата, като анулира издадения протокол в 5-дневен срок, считано от датата, на която се е снабдил с документите. За анулирането не се издава нов протокол.

4. Деклариране на ВОД

Освен в отчетните регистри, на основание чл.125, ал.2 от ЗДДС лицата, извършили ВОД, заедно със справка-декларацията за периода подават и VIES-декларация. В нея отразяват извършените за периода ВОД и други данни (чл.117 от ППЗДДС). Задължителното подаване на декларацията и на технически носител в срок до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася е отменено (чл.125, ал.6 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 97 от 2016 г., отм., ДВ – бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.). Декларацията се изготвя по образец (Приложение № 14 към ППЗДДС).

Случаите, при които не се подава VIES-декларация са посочени в чл.117, ал.5 от ППЗДДС.

II. ВОД на стоки, различни от нови превозни средства и от акцизни стоки

1. Условия за наличието на ВОД по чл.7, ал.1 от ЗДДС

 • Доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице
 • Получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка
 • Стоката е изпратена или транспортирана извън територията на страната от доставчика, от получателя или за тяхна сметка до територията на друга държава членка
 • Доставката е възмездна

2. Данъчен режим на ВОД по чл.7, ал.1 от ЗДДС

Облагането на ВОД по чл.7, ал.1 от ЗДДС се подчинява на общия данъчен режим на ВОД, посочен в т.І.3.1. на настоящия фиш.

III. ВОД на ново превозно средство

1. Условия за наличие на ВОД на ново превозно средство

 • Новото превозно средство се транспортира от територията на страната до територията на друга държава членка, от или за сметка на доставчика или на получателя;
 • Доставчик е всяко лице, в т.ч. и физическо лице, установено в България;
 • Получател е лице от друга държава членка, в т.ч. и физическо лице.

2. Определение за ново превозно средство

Определение за ново превозно средство е дадено в § 1, т.17 от ДР на ЗДДС, съгласно който „Нови превозни средства“ са:

а) плавателни съдове с дължина над 7,5 м (с изключение на тези, предназначени за превоз на пътници или товари, за навигация, за търговски, промишлени или риболовни дейности, за спасителни и помощни операции), за които е налице едно от следните условия:

аа) към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече от три месеца, считано от датата на първата им регистрация, или

бб) към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са плавали повече от 100 часа;

б) въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло над 1550 кг, предназначени за превоз на пътници или товари (с изключение на тези, предназначени за авиационни оператори, които поддържат международни линии), за които е налице едно от следните условия:

аа) към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече от три месеца, считано от датата на първата им регистрация, или

бб) към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са били в полет повече от 40 часа;

в) моторни превозни средства с обем на двигателя над 48 куб.см. или с мощност над 7,2 киловата, предназначени за превоз на пътници или товари, за които е налице едно от следните условия:

аа) към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече 6 месеца, считано от датата на първата им регистрация, или

бб) към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече от 6000 км.

3. Данъчен режим

3.1. Данъчният режим на ВОД на ново превозно средство, извършено от регистрирано по ЗДДС лице, (включително инцидентна доставка), е общият данъчен режим на ВОД, посочен в точка І.3.1. от настоящия фиш.

Особености: При документирането на ВОД съгласно чл.114, ал.1, т.15 от ЗДДС във фактурата следва да се впишат обстоятелствата по § 1, т.17 от ДР на ЗДДС, определящи превозното средство като ново.

3.2. Данъчен режим на ВОД на нови превозни средства, извършени от нерегистрирани по ЗДДС лица, – чл.168 от ЗДДС.

3.2.1. Деклариране: в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който данъкът за доставката е станал изискуем по чл.51 от ЗДДС, в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където лицето е регистрирано или подлежи на регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с Декларация по образец - приложение № 19 от ППЗДДС. Към декларацията се прилага копие от документа, издаден от доставчика в съответствие с чл.79б, ал.2 от правилника (чл.101, ал.3 от ППЗДДС, изм. – ДВ, бр. 24 от 2017 г.).

3.2.2. Право на възстановяване на платения данък за придобитото превозно средство

3.2.2.1. Условия:

 • лицето:
 • притежава фактура, отговаряща на изискванията на чл.114 от ЗДДС – когато превозното средство е закупено на територията на страната, или
 • притежава митническа декларация - в случаите на внос, или
 • е подало декларация по образец-приложение № 19 от ППЗДДС за вътреобщностното придобиване - в случаите на вътреобщностно придобиване по чл.168, ал.1 от закона;
 • данъкът за вътреобщностното придобиване или вноса е внесен в държавния бюджет по реда и в сроковете на чл.90 и 91 от ЗДДС.

3.2.2.2. Упражняване на правото – чрез посочване размера на данъка в декларацията приложение № 19 от ППЗДДС

3.2.2.3. Размер на подлежащия на възстановяване данък - не може да бъде по-голям от размера на данъка, който би бил изискуем от лицето, ако доставката не беше облагаема с нулева ставка.

Пример: Нерегистрирано лице закупува на територията на страната ново превозно средство на стойност 48 000 лв. (40 000 лв. данъчна основа и 8 000 лв. ДДС).

 • Извършва ВОД на това ново превозно средство за 24 000 лв. Има право на възстановяване в размер на 4 800 лв.
 • Извършва ВОД на това ново превозно средство за 60 000 лв.

Има право на възстановяване на пълния размер на платения от него ДДС при покупката (8 000 лв.), тъй като това е платеният от лицето при придобиването данък и същият не надвишава размера на данъка, който би бил изискуем от него ако доставката беше облагаема с 20 % (в случая 12 000 лв.)

3.3. Документиране - При извършване на инцидентна доставка по ал.1 от физическо лице, което не е едноличен търговец, лицето издава документ, който съдържа реквизитите по чл.114, ал.1, т.3 - 15.

IV. ВОД на акцизни стоки

1. Предмет на доставката – акцизни стоки: алкохол, тютюневи изделия и енергийни продукти, с изключение на природния газ, доставян чрез система за природен газ, разположена на територията на европейския съюз, или чрез всяка друга мрежа, свързана с такава система. Електрическата енергия също не е акцизна стока.

2. Условия за наличие на ВОД на акцизни стоки

 • Акцизните стоки са изпратени или транспортирани от или за сметка на доставчика или получателя от територията на страната до територията на друга държава членка;
 • Доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице;
 • Получателят е данъчно задължено лице (такова, което извършва независима икономическа дейност) или данъчно незадължено юридическо лице (например Министерство, ведомство, асоциация, фондация), което не е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

ВОД няма да е налице единствено, ако получател на акцизните стоки е физическо лице, което купува стоките за своя лична консумация.

3. Данъчен режим – общия режим на ВОД, посочен в т.І.3.1 на настоящия фиш.

V. ВОД на стоки, транспортирани от регистрирано лице за целите на дейността му в друга държава членка

Приравнени операции (чл.7, ал.4 от ЗДДС)

1. Определение

Това са случаите, при които регистрирано по този закон лице изпраща или транспортира стоки (произведени, извлечени, закупени и т.н.) от или за негова сметка за целите на икономическата си дейност от територията на страната до друга държава членка, в която същото лице е регистрирано за целите на ДДС (клонове или други структурни звена).

2. Условия за наличие на ВОД при трансфер на стоки между структурни звена

Прехвърлянето от едно регистрирано по ЗДДС лице, установено на територията на страната на стоки от неговата икономическа дейност за нуждите на неговата икономическа дейност в друга държава членка е приравнено на вътреобщностна доставка

(например: движение на краткотрайни или дълготрайни материални активи)

 • Българското ДЗЛ трябва да разполага с идентификационен номер за целите на ДДС в държавата членка, където пристигат стоките
 • Трябва да докаже, че стоките са действително изпратени или транспортирани от територията на страната до друга държава -членка

3. Данъчно третиране - по общия ред за ВОД (т. і.3.1) със следните особености:

 • данъчно събитие (чл.51, ал.2 от ЗДДС)
  • възниква на датата, на която транспорта започва от територията на страната
 • данъчна основа (чл.52, ал.2 от ЗДДС изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019г. и чл.52, ал.3 от ЗДДС)
  • данъчната основа при придобиването на стоките, или
  • себестойността на стоката, или
  • в случаите на внос - данъчната основа при внос, намалени с разходи за изхабяване предвид обичайния икономически живот на стоката. Когато данъчната основа не може да се определи по този ред, данъчната основа е пазарната цена.

За целите на определяне на данъчната основа за разход за изхабяване предвид обичайния икономически живот на стоки или услуги, които са дълготрайни активи по смисъла на закона, се взема предвид разход за изхабяването им като част от стойността на данъчната основа, за начисления данък върху която е приспаднат данъчен кредит, изчислен за всеки данъчен период по линейния метод за срока на полезния живот на стоката или услугата. При определяне на този срок следва да се вземе предвид периодът, през който се очаква стоката или услугата да бъде икономически използваема от едно или повече лица, но не по-кратък от 20 години за недвижимите имоти, съответно 5 години за останалите стоки и услуги. За стоки и услуги, за които данъчната основа не може да се определи по този ред, данъчната основа е пазарната цена (чл.20, ал.5 от ППЗДДС).

В тези случаи данъчна основа се увеличава по реда на чл.26, ал.3 (други данъци, субсидии, разходи за опаковане, транспорт, застраховка, с изключение на случаите, в които регистрираното лице е получател на услуги по чл.21, ал.2 с място на изпълнение на територията на страната и е било задължено да си самоначисли данък).

4. Документиране

Съгласно чл.117, ал.1, т.3 от ЗДДС се издава протокол не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем (чл.117, ал.3 от ЗДДС).

Относно данъчното третиране и доказване на ВОД по чл.7, ал.1 и ал.4 от ЗДДС – виж Указание на изпълнителния директор на НАП изх. № 24-00-27/21.04.2007 г.

(чл.7; чл.17; чл.51; чл.52; чл.53; чл.113; чл.114; чл.117; чл.125; чл.168 от ЗДДС / чл.20; чл.25; чл.101 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник