Фиш 8.2.4 - Отложено начисляване на ДДС при внос на стоки

Отложено начисляване на данък върху добавената стойност при внос (ново - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.07.2019 г.)

Отложено начисляване на данък върху добавената стойност при внос (чл.57, ал.5 от ЗДДС и Глава двадесета „а“ „Отложено начисляване на данъка при внос“) дава право на вносителя (при наличие на условията за прилагане на отложеното начисляване на данъка) сам да начисли данъка при вноса на стоки, посочени в приложение № 3 към ЗДДС като за начисления данък вносителят има право на данъчен кредит при условията на глава седма „Данъчен кредит“ от същия закон.

Съгласно § 1, т.38 от ДР на ЗДДС (изм. – ДВ, бр. 94 от 2010 г., бр. 58 от 2016 г.), вносител е лицето-длъжник за заплащане на вносните мита, както и лицето, получило стоки на територията на страната от трети страни или територии, които са част от митническата територия на Европейския съюз.

Внимание: Отложено начисляване на данък върху добавената стойност при внос се прилага от 01.07.2019 г.

Условия за прилагане на отложено начисляване на Данък върху Добавената Стойност при внос (чл. 167а от ЗДДС)

Отложено начисляване на данък при внос може да се прилага от лице, което към датата на вноса отговаря едновременно на следните условия:

 1. извършва внос на стоки, посочени в приложение № 3 към ЗДДС;
 2. всяка стока, декларирана в митническия документ за внос, е с митническа стойност, равна на или по-голяма от 50 000 лв.;
 3. регистрирано е на основание чл. 96, 97 или чл. 100, ал.1 от ЗДДС не по-малко от 6 месеца преди извършване на вноса;
 4. няма изискуеми и неизплатени публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите.

Стоки при вноса, на които може да се прилага отложено начисляване на данъка (приложение № 3 към чл.167а от ЗДДС)

Глави от Код по КН на ЕС

Описание на стоката

Глава 25

Сол; сяра; пръст и камъни; гипс, вар и цимент

Глава 26

Руди, шлаки и пепели

Глава 28

Неорганични химични продукти; неорганични или органични съединения на благородни метали, на радиоактивни елементи, на редкоземни метали или на изотопи

Глава 29

Органични химични продукти

Глава 72

Чугун, желязо и стомана

Глава 73

Изделия от чугун, желязо или стомана

Глава 74

Мед и изделия от мед

Глава 75

Никел и изделия от никел

Глава 76

Алуминий и изделия от алуминий

Глава 78

Олово и изделия от олово

Глава 79

Цинк и изделия от цинк

Глава 80

Калай и изделия от калай

Ред за отложено начисляване на данък при внос (чл. 167б от ЗДДС)

Вносителят декларира в подадения митнически документ за внос, че ще прилага отложено начисляване на данък при внос.

Изпълнението на условията по чл. 167а, т. 3 и 4 от ЗДДС се проверява служебно от митническите органи:

 • по чл. 167а, т. 3 - чрез проверка в публичната част от регистъра по чл. 94, ал. 1 от закона, на посочената в чл. 169 от закона публична информация;
 • по чл. 167а, т. 4 - по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Когато вносителят отговаря на условията по чл. 167а от ЗДДС, митническите органи вдигат стоките, без данъкът да е ефективно внесен или обезпечен.

Начисляване на Данък върху Добавена Стойност class="legal-act-article-single-reference"(чл. 57, ал. 6 от ЗДДС)

При отложеното начисляване на данък върху добавената стойност вносителят начислява данъка за данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 54 от ЗДДС, върху данъчна основа, определена по реда на чл. 55 от същия закон, с протокол, като:

 • включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията за ДДС за този данъчен период;
 • посочи митническия документ за внос и отрази размера на данъка в дневника за продажбите за съответния данъчен период.

Вносителят начислява данъка с протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС (чл. 81, ал. 1, т. 2 от ППЗДДС).

При отложено начисляване на данъка при внос за вносителят възниква задължение за отразяването му в отчетните регистри по чл. 124 от ЗДДС, като:

 1. посочи издадения протокол в 15-дневен срок от данъчното събитие по чл. 54 от ЗДДС в колона 8а "Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС" на дневника за продажби за този данъчен период с код "03" и посочи данъчната основа в колони 9 и 11, съответно данъка в колони 10 и 12, на приложение № 10;
 2. посочи митническия документ за внос, по който е отложено начисляването на данъка, и попълни колони от 1 до 8 вкл. на приложение № 10 на дневника за продажби за този данъчен период.

Право на приспадане на данъчен кредит class="legal-act-article-single-reference"(чл. 167б, ал. 3 от ЗДДС)

За самоначисления от вносителя данък върху добавената стойност за осъществения от него внос същият има право на приспадане на данъчен кредит при условията на глава седма „Данъчен кредит“ от ЗДДС.

Вносителят упражнява правото на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите дванадесет данъчни периода като:

 1. посочи издадения протокол в колона 8а "Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС" на дневника за покупки с код "03" и посочи данъчната основа в колони 9, 10 или 12 и начисления данък в колона 11 на приложение № 11;
 2. посочи митническия документ за внос, по който е отложено начисляването на данъка, като попълва само информацията в колони от 1 до 8 на приложение № 11 на дневника за покупките.

(чл.54; чл.57; чл.167а; чл.167б от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник