Фиш 8.2.3 - ДДС при внос на стоки в изпълнение на инвестиционен проект

Специалният ред за начисляване на ДДС при инвестиционни проекти (Глава двадесета на ЗДДС) дава право на вносителя (при наличие на разрешение) сам да начисли данъка при вноса на стоки (с изключение на акцизни), по списък, одобрен от Министъра на финансите, като в рамките на същия период вносителят отразява сумата на начисления данък като данъчен кредит. Съгласно § 1, т.38 от ДР на ЗДДС (изм. – ДВ, бр. 94 от 2010 г., бр. 58 от 2016 г.), вносител е лицето-длъжник за заплащане на вносните мита, както и лицето, получило стоки на територията на страната от трети страни или територии, които са част от митническата територия на Европейския съюз.

Условия за прилагане на специалния ред за начисляване на ДДС при инвестиционни проекти

Право да прилага специалната схема за начисляване на ДДС при внос има лице, което отговаря едновременно на следните условия:

 1. реализира инвестиционен проект, одобрен от министъра на финансите;
 2. регистрирано е по този закон;
 3. няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от НАП;
 4. получило е разрешение от министъра на финансите и внася стоки по списък, одобрен от министъра на финансите;
 5. налице са условията за предоставяне на минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.) – чл. 166, ал. 1, т. 4 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.).

Одобряване на инвестиционния проект

Инвестиционният проект се одобрява от министъра н финансите, когато са налице следните условия:

 1. срокът на изпълнение на проекта е до две години;
 2. размерът на инвестициите е над 5 млн.лв. за период, не по-дълъг от две години (изм. – ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.);
 3. създават се повече от 20 нови работни места (изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.);
 4. лицето има възможности за финансиране на проекта, както и за изграждане и поддържане на обекти, осигуряващи изпълнението му като: договори за кредити и търговски заеми; договори за финансов лизинг; банкови и други гаранции; писма за поемане на ангажимент за финансиране на проекта от собствениците на капитала; собствени средства.

Прогнозните входящи парични потоци трябва да са достоверни, да съответстват на пазарните условия и да са достатъчни за покриването на инвестиционните и текущите разходи по проекта.

Необходими документи за издаване на разрешение

Разрешението се издава въз основа на писмено искане в свободен текст, към което се прилагат документи, удостоверяващи:

 • икономическа стабилност и рентабилност на инвестиционния проект;
 • финансовото състояние на лицето, потвърдено от регистриран одитор по смисъла на Закона за независимия финансов одит (чл. 166, ал. 3, т. 2 от ЗДДС – изм., ДВ, бр. 95 от 2016 г.);
 • финансирането на проекта;
 • вида на внасяните по проекта стоки, като списъкът на внасяните стоки задължително съдържа информация за количеството, стойността, кода по Комбинираната номенклатура на Република България и номера на договора за доставка на стоките;
 • наличие на условия за ползване на режима, в т.ч.:
 • удостоверение за регистрация по ЗДДС;
 • удостоверение за липса на задължения;
 • декларация от лицето за размера на получените минимални помощи, за последните три данъчни години, включително текущата; в случаите на преобразуване на дружества и прехвърляне на предприятие лицето подава декларация съгласно условията на чл. 3, параграф 8 и 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (чл. 166, ал. 3, т. 6 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 113 от 2007 г., бр. 105 от 2014 г.);
 • декларация от лицето/лицата за размера на получените минимални помощи за последните три данъчни години, включително текущата, когато отговарят на определението за „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (чл. 166, ал. 3, т. 7 от ЗДДС, нова – ДВ, бр. 105 от 2014 г.).

ВАЖНО

Получените минимални помощи по чл. 166, ал. 3, т. 6 и 7, независимо от тяхната форма и източник, за последните три данъчни години, включително текущата, не трябва да надхвърлят праг от левовата равностойност на 200 000 евро, определени по официалния валутен курс на лева към еврото към датата на разрешението; за предприятията, осъществяващи автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение – праг от левовата равностойност на 100 000 евро, като в помощта не се включват разходи за придобиване на товарни автомобили за сухопътен транспорт; тези прагове се прилагат, независимо от това дали помощта се финансира изцяло или частично с ресурси на Европейския съюз (чл. 166, ал. 4 от ЗДДС, нова – ДВ, бр. 105 от 2014 г.).

Минималната помощ за одобрения инвестиционен проект се натрупва :

 1. до праговете, определени в чл.166, ал.4 от ЗДДС със:

  а) друга минимална помощ, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, и

  б) минимална помощ, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес, до прага, установен в посочения регламент, и

  в) минимална помощ, предоставяна съгласно други регламенти за помощ de minimis, както и

 2. с друга държавна помощ, получена за същия инвестиционен проект, одобрена с решение на Европейската комисия или получила оценка по чл.28, ал.1 от Закона за държавните помощи до максимално допустимия интензитет, (чл.166, ал.5 от ЗДДС, нова – ДВ, бр. 113 от 2007 г., предишна ал.4, изм., бр. 105 от 2014 г., изм. – ДВ, бр. 85 от 2017 г.).

Издаване на разрешение

Министърът на финансите издава разрешение в едномесечен срок от постъпване на искането, ако са налице изискванията на ал.1 и 2 на чл. 166 от ЗДДС. Когато съгласно Закона за държавните помощи и правилника за прилагането му се изисква уведомяване на Европейската комисия, разрешението се издава в едномесечен срок от датата на решението на Европейската комисия, с което се разрешава предоставянето на помощта (чл. 166, ал.6 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 86 от 2006 г., предишна ал.4, бр. 113 от 2007 г., предишна ал.5, ал.6 отм., бр. 105 от 2014 г.).

Лице, получило разрешение, е длъжно да подава в Министерството на финансите информация относно изпълнението на инвестиционния проект:

 1. за годината на издаване на разрешението и за следващата календарна година – в срок до 20-и януари на годината, следваща годината, за която се отнася информацията;
 2. за остатъка от периода на изпълнение на инвестиционния проект – срок до 20-о число на месеца, следващ месеца на изтичане на срока на разрешението (чл. 166, ал.11 от ЗДДС, нова – ДВ, бр. 105 от 2014 г.).

В разрешението задължително се посочва размерът на минималната помощ за одобрения инвестиционен проект (чл. 167, ал.2 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 105 от 2014 г.).

Издаването или отказът за издаване на разрешение се извършва с писмена заповед на министъра на финансите (чл. 167, ал.3 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 105 от 2014 г.).

В срок от 6 месеца след издаване на разрешението се допуска издаване на ново разрешение за стоки, които ще бъдат допълнително внесени или придобити в изпълнение на одобрения вече инвестиционен проект. Корекции в издадено разрешение не се допускат (чл. 167, ал.4 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 105 от ЗДДС).

Отказът за издаване на разрешение може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Разрешение по чл. 166, ал.5 от ЗДДС не се издава, когато с получаването на минимална помощ по реда на този член са надхвърлени праговете или максимално допустимия интензитет за одобрената държавна помощ (чл. 167, изм. – ДВ, бр. 105 от 2014 г.).

Забележка:

Случаите, при които е възможно отнемане на разрешението са регламентирани в чл. 167 от ЗДДС.

Разрешение по чл. 166, ал. 6 не се издава, когато с получаване на минималната помощ по чл. 166 са надхвърлени праговете или максимално допустимия интензитет за одобрената държавна помощ (чл. 167, ал. 1 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 105 от 2014 г.).

Отказът за издаване на разрешение може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс (чл. 167, ал. 5 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 105 от 2014 г.).

Издаденото разрешение се отнема в следните случаи:

 1. когато лицето престане да отговаря на условията по чл. 166, ал. 1;
 2. при изтичането на срока по чл. 166, ал. 3 (чл. 167, ал. 5 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 105 от 2014 г.).

Министърът на финансите предоставя на митническата администрация информация за издадените и отменените разрешения, както и списъците по чл. 166, ал. 3, т. 4.

Упражняване на правото от вносителя

Правото да се прилага специалната схема за начисляване на ДДС при инвестиционни проекти се упражнява от вносителя, като:

 1. вносителят декларира в митнически документ за внос, че ще ползва специалния ред за начисляване на ДДС – в случаите на внос по чл. 16, ал. 1 и 2 от закона;
 2. вносителят декларира в митнически документи за приключване на митническите формалности, че ще ползва специалния ред за начисляване на ДДС – в случаите на внос по чл. 16, ал. 3 от закона;;
 3. вносителят декларира, че към момента на осъществяване на вноса е регистрирано по този закон лице и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите;
 4. вносителят представи пред съответното митническо учреждение, оформящо вноса заповед на министъра на финансите, издадена на основание чл. 167, ал. 3 от закона (чл. 49, ал. 1 от ППЗДДС във връзка с чл. 164, ал. 2 от ЗДДС).

Когато вносителят е упражнил правото си, митническите органи допускат вдигането на стоките, без данъкът да е ефективно внесен или обезпечен.

Начисляване на данъка от вносителя

 Вносителят начислява данъка с протокол по отношение на вноса, за който е упражнил правото да прилага специалната схема за начисляване на ДДС при инвестиционни проекти, за данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие, съгласно разпоредбата на чл. 54 от ЗДДС (изм. – ДВ, бр. 58 от 2016 г.).

Право на данъчен кредит за вносителя

За начисления данък, вносителят има право на данъчен кредит при условията на чл. 69 и чл. 73 от ЗДДС.

Лицата имат право да си възстановят данъка по чл.88, ал.3 от ЗДДС в 30-дневен срок от подаването на справката-декларация, съгласно чл.92, ал.4 от ЗДДС.

 

(чл.166; чл.167 от ЗДДС / чл.49 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник