Фиш 8.1.4 - Доставки на стоки – място на изпълнение

НАПОМНЯНЕ:

Един от основните критерии, за да бъде облагаема по ЗДДС доставката на стока (или услуга) е, тя да бъде с място на изпълнение на територията на страната (Виж фиш 8.1.1).

Мястото на изпълнение на отделните видове доставки на стоки е регламентирано в чл.чл.17-20 от ЗДДС.

Място на изпълнение при доставка на стоки – основни правила (чл. 17 от ЗДДС)

1. Място на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал.2 от ЗДДС. (чл. 17, ал.1 от ЗДДС)

2. Място на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът ѝ към получателя. (чл. 17, ал.2 от ЗДДС)

3. Място на изпълнение при доставка на стока от посредник в тристранна операция до придобиващ в тристранна операция е държавата членка, където придобиващият в тристранната операция е регистриран за целите на ДДС. (чл. 17, ал.3 от ЗДДС) – виж Фиш 8.3.4

4. Място на изпълнение при доставка на стока, която се монтира или инсталира от или за сметка на доставчика, е мястото, където се монтира или инсталира стоката. (чл. 17, ал.4 от ЗДДС)

ОСОБЕНОСТ:

При доставка на стоки, които се превозват от трети страни или територии (виж Фиш 8.1.3 и 8.2.1 ) до място на територията на страната, мястото на изпълнени на доставката е на територията на страната, ако доставчикът на стоките е и вносител (чл.4 от ППЗДДС).

ВАЖНО:

В ЗДДС са регламентирани и специфични правила за мястото на изпълнение на някои видове доставки на стоки, каквито са:

 • При доставка на стоки, извършвана на борда на кораби, самолети и влакове;
 • При доставка на природен газ и електрическа енергия;
 • При доставка при дистанционна продажба.

Място на изпълнение при доставка на стоки специфични правила (чл. 18 – чл. 20 от ЗДДС)

Мястото на изпълнение при доставка на стоки, ресторантьорски и кетъринг услуги, извършвана на борда на кораби, самолети или влакове по време на превоза на пътници, е на територията на страната, когато:

 1. превозът на пътниците започва на територията на страната и завършва на територията на друга държава членка без спиране на територията на трета страна или територия, или
 2. превозът на пътниците започва на територията на страната и завършва на територията на трета страна или територия със спиране на територията на друга държава членка, или
 3. превозът на пътниците започва от територията на трета страна или територия и завършва на територията на друга държава членка и първото спиране на територията на Европейския съюз е осъществено на територията на страната, или
 4. превозът на пътниците се извършва между две точки на територията на страната.

ОСОБЕНОСТ:

По т.2 и т.3 мястото на изпълнение се определя на територията на страната само за частта от превоза на пътници, извършен между територията на страната и другите държави членки.

ЗАПОМНИ:

Извън тези изрично посочени случаи (т.т. 1-4), мястото на изпълнение при доставка на стоки, ресторантьорски и кетъринг услуги, извършвана на борда на кораби, самолети или влакове по време на превоза на пътници, е извън територията на страната. (чл.18 от ЗДДС)

Мястото на изпълнение при доставка на газ чрез система за природен газ, разположена на територията на Европейския съюз, или мрежа, свързана с такава система, при доставка на електрическа енергия или на топлинна или хладилна енергия чрез топлофикационни или охладителни мрежи е:

 1. мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, за когото се доставят стоките, а когато няма такова седалище или обект - постоянният адрес или обичайното пребиваване на получателя - търговец на природен газ, на електрическа енергия или на топлинна или хладилна енергия;
 2. мястото, където стоката ефективно се потребява – когато получател е лице, различно от лицето по т. 1;
 3. мястото, където се намира седалището или постоянният обект, за който се доставят стоките на получателя по т. 2, а когато няма такова седалище или обект - постоянният адрес или обичайното пребиваване на получателя по т. 2 – когато цялото количество газ, електрическа енергия или топлинна, или хладилна енергия или част от него не са ефективно потребявани от получателя, а са предмет на последваща доставка.

чл. 19 от ЗДДС (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

"Търговец на природен газ, електрическа енергия или топлинна или хладилна енергия" е данъчно задължено лице, чиято икономическа дейност е свързана с покупка на природен газ, електрическа енергия или топлинна или хладилна енергия и последваща продажба на тези стоки и чието собствено потребление на тези продукти е незначително.(§1, т.27 от ДР на ЗДДС)

Мястото на изпълнение на доставка на стоки при условията на дистанционна продажба – виж фиш 8.3.3

Мястото на изпълнение при вътреобщностни придобивания – виж фиш 8.3.2

Насочваща таблица

Място на изпълнение/ред за облагане

Отправна точка

Място на пристигане

Определяне на мястото на изпълнение доставката

Ред на облагане

България

България

Доставка с място на изпълнение на територията на страната

Облагаема или освободена съгласно ЗДДС в България.

България

Извън ЕС

Доставка с място на изпълнение на територията на страната

Облагаема с 0% в България

България

Друга държава-членка на ЕС

Вътреобщностна доставка с място на изпълнение на територията на страната

Облагаема с 0% в България

Извън ЕС

България

Внос

Облагаема в България*

Друга държава-членка на ЕС

България

Вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната

Облагаема в България

НАПОМНЯНЕ:

*ако доставчикът е и вносител:

 • облагане при преминаване на митницата;
 • облагане при доставката на името на вносителя в България с ползване на данъчен кредит за начисления от митническите органи ДДС при вноса.

* ако получателят е вносител:

 • облагане при преминаване на митницата;
 • няма облагане в България във връзка с доставката.

(чл.6; чл.17; чл.18; чл.19; чл.20 от ЗДДС / чл.4 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник