Фиш 8.1.1 - Територията на България

НАПОМНЯНЕ:

Според разпоредбата на чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и чл.9 от ЗДДС, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които законът предвижда друго. Съгласно чл.86, ал.3 от ЗДДС данък не се начислява при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.

ВАЖНО:

Територията на България е част от територията на Европейския съюз (виж Фиш 8.1.2) за целите на вътреобщностното облагане с ДДС, но само на територията на страната се прилага българското ДДС законодателство!

Територията, на която се прилага Българското ДДС законодателство включва:

  • географската територия на България
  • континенталния шелф
  • изключителната икономическа зона

ПОНЯТИЯ:

Територия на страната (или територията на България) е географската територия на Република България, континенталният шелф и изключителната икономическа зона (§ 1, т.1 от ДР на ЗДДС).

Континенталният шелф на Република България включва морското дъно и недрата на подводния район, които са естествено продължение на сухоземната територия и се разпростират отвъд териториалното море до установените граници с континенталния шелф на другите прилежащи и срещулежащи държави (чл.40 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България).

Изключителната икономическа зона на Република България се простира отвъд границите на териториалното море на разстояние до 200 морски мили от изходните линии, от които се измерва ширината на териториалното море (чл.45 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България).

(чл.6; чл.9; чл.12; чл.86 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник