Фиш 7.9 - Определяне размера на частичния данъчен кредит

1. Определяне на размера на частичен данъчен кредит

Размерът на частичния данъчен кредит се определя, като сумата на данъчния кредит се умножи по коефициент, изчислен до втория знак след десетичната запетая, получен като отношение между оборота, отнасящ се за доставките, за които лицето има право на данъчен кредит и оборота, отнасящ се за всички извършвани от лицето доставки и дейности. (чл.73, ал.2 от ЗДДС – изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)

2. Определяне на коефициента за частичен данъчен кредит

Коефициент

Изчислява се като съотношение между:

1.  Общ годишен оборот по доставки с право на данъчен кредит + Субсидии, включени в данъчната основа – ЧИСЛИТЕЛ

2. Общ годишен оборот + Субсидии, включени в данъчната основа + Субсидии, различни от включените в данъчната основа – ЗНАМЕНАТЕЛ.

Коефициентът се изчислява на базата на оборотите за цялата предходна календарна година, а когато такива обороти липсват – на базата на посочените обороти за данъчния период, през който възниква правото на приспадане на данъчен кредит. Когато през предходната година лицето е извършило само облагаеми доставки, то през цялата текуща година ще прилага коефициент единица. В последния данъчен период следва да се извърши корекция (виж по-долу).

Лицето следва да разполага с данните, необходими за изчисляване на коефициентите за частичен данъчен кредит, които само изчислява, като ги закръглява до втория знак след десетичната запетая към следващото по-голямо число по правилото:

В случай че лицето установи, че в справки-декларации за предходни данъчни периоди е приложен грешен коефициент, допуснатата грешка се поправя като лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период.

Когато стоки или услуги, внесени за общо ползване при условията на чл. 10а от закона, се използват от неперсонифицираното дружество както за извършване на доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които няма такова право, съдружникът прилага чл. 73 от закона на база оборота на неперсонифицираното дружество (чл. 64, ал. 5 от ППЗДДС, нова – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.).

Числител

 • сумата от данъчните основи на облагаемите доставки на стоки и услуги, включително авансови плащания по облагаеми доставки
 • сумата от данъчните основи на извършените от лицето доставки с място на изпълнение извън територията на страната, приравнени на облагаеми съгласно чл.69, ал.2 от ЗДДС (виж Фиш № VІІ.1), включително получените авансови плащания. Не се включват доставките с място на изпълнение извън територията на страната, извършени от постоянен обект на лицето извън територията на страната
 • сумата от данъчните основи на доставките на стоки или услуги, за които не е упражнено право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70, ал.1, т.3-5 от ЗДДС (виж Фиш VІІ.6)

Знаменател

 • сумата от данъчните основи на доставките, за които лицето има право на данъчен кредит на приспадане, която е равна на общата сума на числителя
 • сумата от данъчните основи на извършените от лицето доставки с място на изпълнение извън територията на страната, които не са приравнени на облагаеми по смисъла на чл.69, ал.2 от ЗДДС, включително авансовите плащания. Не се включват доставките, извършени от постоянен обект на лицето извън територията на страната.
 • сумата от данъчните основи на извършените освободени доставки, с изключение на тези по чл.50, ал.1, т.2 от ЗДДС (виж Фиш ІІІ.1), включително авансовите плащания
 • стойността на доставките и дейностите извън рамките на икономическата дейност на лицето, включително авансовите плащания, с изключение на тези, за които не се приспада данъчен кредит на основание чл.71а и 71б (чл.73, ал.4, т.4 от ЗДДС, изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)
 • размерът на получените субсидии, различни от тези, които се включват в данъчната основа (виж Фиш 10.2, Фиш 5.3 и Фиш 5.4)

За целите на изчисляване на коефициента не се включват следните доставки:

 • в числителя:
  1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) специалното, работното, униформеното и представителното облекло и личните предпазни средства, предоставяни безвъзмездно от работодателя на работниците и служителите му, включително на тези по договори за управление, за целите на икономическата му дейност;
  2. транспортното обслужване от местоживеенето до местоработата и обратно от работодателя на работниците и служителите му, включително на тези по договори за управление, предоставяно безвъзмездно от работодателя за целите на икономическата му дейност;
  3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) стоките или услугите, използвани при безвъзмездно извършване на услуга от държател/ползвател за ремонт на нает или предоставен за ползване актив;
  4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) стоките или услугите, използвани при безвъзмездно извършване на услуга от държател/ползвател за подобрение на нает или предоставен за ползване актив;
  5. безвъзмездното предоставяне на стоки или услуги с незначителна стойност с рекламна цел и предоставяне на мостри;
  6. 6. храната и/или добавките към нея, които се предоставят по реда на чл.285 от Кодекса на труда;
  7. транспорта и нощувките на командировани от лицето лица;
  8. стоките или услугите, използвани във връзка с осъществяване на гаранционното обслужване по чл.129;
  9. отделянето или предоставянето на стока за лично ползване или употреба на данъчно задълженото лице, на собственика, на неговите работници и служители или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, предизвикано от крайна нужда или непреодолима сила (чл.6, ал.4, т.3 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г.);
  10. предоставянето на услуга за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на неговите работници и служители или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, предизвикано от крайна нужда или непреодолима сила (чл.9, ал.4, т.5 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г.);
  11. безвъзмездното предоставяне на стоки по чл.6, ал.4, т.4 от ЗДДС (нова - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.);
  12. доставката към приобретателя от преобразуващия се, от отчуждителя или от апортиращия в резултат на:
   • преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон (ТЗ);
   • прехвърляне на предприятие по реда на чл.15 и 60 от ТЗ;
   • извършване на непарична вноска в търговско дружество;
   • преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински предприятия, в резултат на което новообразуваните организации или предприятия са универсални правоприемници на преобразуваните (чл.10, ал.1, т.4 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 94 от 2012 г.);
   • предоставяне за ползване на имоти от държавата и общините на заявителите за нуждите на частни детски градини и училища по Закона за предучилищното и училищното образование и последващото им преминаване към държавата и общините от заявителите при закриване на детските градини и училищата (чл.10, ал.1, т.5 от ЗДДС, нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., изм., бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.);
  13. внасянето на стоки или услуга от съдружник за постигане общата цел по договор за създаване на неперсонифицирано дружество и при условие, че изрично не е договорено възнаграждение(чл.10а, ал.1 от ЗДДС във връзка с чл.64, ал.1, т.1 от ППЗДДС, нова - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.);
  14. доставка на стока в резултат на искане или акт на държавен или местен орган или на основание на закон, когато не се предоставя обезщетение;
  15. доставка на дълготрайни активи, използвани от данъчно задълженото лице в рамките на независимата му икономическа дейност (чл.64, ал.1, т.3 от ППЗДДС, нова – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.);
  16. доставка на недвижими имоти и на финансови услуги, които са с инцидентен характер (чл.64, ал.1, т.4 от ППЗДДС, нова – ДВ, бр. 24 от 2017 г.).
 • в знаменателя:
  • доставките, които не се включват в числителя;
  • получените лихви по разплащателни (текущи) и депозитни сметки. Това не се отнася за: кредитните и финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции, застрахователите по смисъла на Кодекса за застраховането, колективни инвестиционни схеми, инвестиционни дружества и управляващи дружества по Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ново наименование Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране), осигурителни дружества, пенсионни фондове и управляващи дружества по Кодекса за социалното осигуряване, здравноосигурителните дружества по Закона за здравното осигуряване.

3. Преизчисляване на размера на частичния данъчен кредит в годишен аспект

Преизчисляване размера на частичния данъчен кредит

 • в последния данъчен период на текущата календарна година (м. декември) на базата на сумите на числителя и знаменателя за текущата календарна година;
 • в случаите на дерегистрация – в последния данъчен период на базата на сумите на числителя и знаменателя за частта от текущата календарна година, през която лицето е било регистрирано;
 • разликата се изчислява по следната формула:

ГК = Дпдчк x Ктг- ПЧДК,тг,

където:

ГК е размерът на годишната корекция по чл.73, ал.8 от закона;

Дпдчк - данъкът с право на приспадане на частичен данъчен кредит за текущата година;

Ктг - коефициентът по чл.73, ал.2 от закона за текущата година;

ПЧДКтг - общата сума на ползвания частичен данъчен кредит през текущата година.

При изчисляване на разликата за получените стоки и услуги, внесени за общо ползване, в случаите на чл.10а, ал.2 от закона съдружникът използва коефициента по чл.73, ал.2 от закона за текущата календарна година, изчислен на база на оборота на неперсонифицираното дружество (чл.65, ал.2 от ППЗДДС, нова - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.).

Разликата в резултат на преизчислението се включва като корекция (увеличение или намаление) в размера на данъчния кредит в справка-декларацията за последния данъчен период.

Размерът на годишната корекция по ал.1 и 2 (нова, в сила от 21.03.2017 г.) се посочва в клетка 43 на справка-декларацията със знак "+" или "-". За корекцията се съставя протокол по чл.117, ал.2 от закона, в който реквизитите по чл.117, ал.2, т.3 - 7 не се попълват, а размерът на годишната корекция по чл.73, ал.8 от закона се отразява със знак "+" или "-". Протоколът се издава най-късно на последния ден на последния данъчен период и се отразява в дневника за покупките за този последен данъчен период (чл.65, ал.3 от ППЗДДС, изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., бр. 3 от 2007 г., предишна ал.2, доп. – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.).

4. Промени по отношение на процедурата за определяне на размера и правото на приспадане на частичен данъчен кредит в сравнение с отменения ЗДДС (в сила до 31.12.2006 г.)

    

ЗДДС (в сила до 31.12.2006 г.)

ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.)

Коефициентът се изчислява до седмия знак след десетичната запетая.

Коефициентът се изчислява до втория знак след десетичната запетая.

Коефициентът се изчислява всеки месец, на база оборотите за съответния данъчен период.

Коефициентът се изчислява на база оборотите за цялата предходна календарна година, а когато такива обороти няма – на базата на оборотите за данъчния период, през който възниква правото на приспадане на данъчен кредит.

Преизчисляването размера на частичния данъчния кредит се извършва чрез подаване на годишна справка-декларация до 15 април на следващата година.

Преизчисляването размера на частичния данъчен кредит се извършва в последния месец от годината, като получената разлика се включва в справка-декларацията за последния данъчен период.

Дефиниции:

„Хранителна стока с незначителна стойност“ по смисъла на чл.6, ал.4, т.4 е стока, включена в списъка по чл.37м, ал.4 от Закона за храните и е безвъзмездно предоставена в сроковете, определени по чл.37м, ал.5 от същия закон (§1, т.9а от ДР на ЗДДС, нова – ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.).

„Оператор на хранителна банка“ е лице, получило разрешение по чл.37п, ал.4 от Закона за храните (§1, т.9б от ДР на ЗДДС, нова – ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.).

(чл.73 от ЗДДС / чл.64; чл.65 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник