Фиш 7.8 - Право на приспадане на частичен данъчен кредит. Обособени сектори на дейност

1. Право на приспадане на частичен данъчен кредит

Регистрирано лице има право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за стоки или услуги, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право.

2. Обособяване на сектори на дейност

  • Когато едно лице извършва различни дейности, които не се третират по идентичен начин от ДДС законодателството, то може да ги обособи по сектори, в зависимост от вида на дейността
  • Обособяването на отделни сектори на дейност не е задължително, но счетоводната отчетност трябва да е достатъчна за установяване на задълженията на лицето за данък върху добавената стойност
  • Счетоводната отчетност трябва да дава възможност за проследяване поотделно за всеки сектор на покупките на стоки и услуги, размерът на облагаемите и освободените доставки, продажбата на дълготрайни активи, както и прехвърлянето им към други сектори на дейност

3. Последици от обособяването на сектори на дейност

  • Ползваното право на данъчен кредит трябва да бъде обосновано поотделно за всеки сектор
  • Правото на приспадане на данъчен кредит се определя поотделно за всеки сектор в зависимост от неговата дейност. На практика е възможно един сектор на дейност въобще да няма право на приспадане на данъчен кредит за получените стоки и услуги, друг да има 100% право на данъчен кредит, а трети да бъде с право на частичен данъчен кредит.

(чл.73 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник