Фиш 7.6 - Обобщаваща таблица на стоките и услугите, изключени от правото на данъчен кредит

Независимо, че за определен кръг стоки и услуги, не е налице право на приспадане на данъчен кредит, за дадени доставки от този кръг съществува законово изключение (дерогация), поради което за същите възниква право за приспадане на данъчен кредит.

Стоки или услуги без право на данъчен кредит

Дерогации:

Позволено приспадане

КОМЕНТАРИ

1. Стоки или услуги предназначени за извършване на освободени доставки

(чл.70, ал.1, т.1 от ЗДДС)

Доставки на финансови услуги по чл.46 от закона и застрахователни услуги по чл.47 от закона, когато получателят на услугите е установен извън Европейския съюз или когато доставките на тези услуги са пряко свързани със стоки, за които са налице условията по чл.28 от ЗДДС.

Освободени доставки са доставките с предмет, посочен в Глава четвърта от ЗДДС. Не се считат за освободени доставки, доставките с място на изпълнение извън територията на страната.

2. Стоки или услуги, предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различна от икономическата дейност на лицето

 

1. Специалното, работното, униформеното и представителното облекло и лични предпазни средства, предоставяни безвъзмездно от работодателя на работниците и служителите му, включително на тези по договори за управление, за целите на икономическата му дейност (чл.70, ал.3, т.1 от ЗДДС).

 

 

Чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС

 

2. Транспортното обслужване от местоживеенето до местоработата и обратно от работодателя на работниците и служителите му, включително на тези по договори за управление, предоставяно безвъзмездно от работодателя за целите на икономическата му дейност (чл.70, ал.3, т.2 от ЗДДС).

 

 

 

3. Стоките или услугите, използвани при безвъзмездното извършване на услуга от държател/ползвател за ремонт на нает или предоставен за ползване актив (чл.70, ал.3, т.3 от ЗДДС – изм. ДВ, бр. 94 от 2012 г. в сила от 01.01.2013 г.).

 

Съгласно § 1, т.31 от ЗДДС "Ремонт" е дейността по извършването на последващи разходи, свързани с отделен актив, които не водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на този актив.

 

 

4. Стоките или услугите, използвани при безвъзмездно извършване на услуга от държател/ползвател за подобрение на нает или предоставен за ползване актив (чл.70, ал.3, т.4 от ЗДДС - изм. ДВ, бр. 94 от 2012 г. в сила от 01.01.2013 г.).

 

Съгласно § 1, т.32 от ДР на ЗДДС "Подобрение" е дейността по извършването на последващи разходи, свързани с отделен актив, които водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на този актив.

От 01.01.2013 г. е допълнена дефиницията на “подобрение” – на подобрение се приравнява и създаването на нов актив от държател/ползвател на наетия или предоставен за ползване актив.

виж - становище на зам. изпълнителния директор на НАП с изх. № М-24-31-24/20.05.2013 г.

 

5. Безвъзмездното предоставяне на стоки или услуги с незначителна стойност с рекламна цел (чл.70, ал.3, т.5 от ЗДДС).

 

Съгласно § 1, т.9 от ДР на ЗДДС това са стоките или услугите, чиято пазарна цена е под 30 лв. и доставката им не е част от серия доставки, по които получател е едно и също лице. Регистрираното лице няма право на приспадане на данъчен кредит за посочените стоки или услуги, когато доставките, които се рекламират са освободени доставки или доставки и дейности, за които не налице правото на приспадане на данъчен кредит (чл.63 от ППЗДДС).

 

6. Стоки, предоставяни като мостри (чл.70, ал.3, т.5 от ЗДДС).

 

 

7. Храната и/или добавките към нея, които се предоставят по реда на чл.285 от Кодекса на труда (чл.70, ал.3, т.6 от ЗДДС).

 

чл.285 от КТ

ал. 1 На работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда, работодателят осигурява безплатна храна и/или добавки към храната.

ал. 2 Условията и редът, при които се осигуряват безплатната храна и/или добавките към нея по ал.1, се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването.

 

8. Транспорта и нощувките на командировани от лицето лица (чл.70, ал.3, т.7 от ЗДДС).

 

ЗДДС в сила до 31.12.2006 г. не позволяваше да се ползва данъчен кредит във връзка с командировани от регистрираното лице лица.

 

9. Стоките или услугите, използвани във връзка с осъществяване на гаранционното обслужване по чл.129 (чл.70, ал.3, т.8 от ЗДДС).

 

 

10. Безвъзмездното предоставяне на стоки по чл.6, ал.4, т.4 (чл.70, ал.3, т.9 от ЗДДС – нова, ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Съгласно чл.6, ал.4, т.4 от ЗДДС, безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка е налице, когато към момента на предоставянето едновременно са изпълнени следните условия:

 а) единичната бройка от хранителна стока е с незначителна стойност;

 б) операторът на хранителна банка е вписан в регистър по чл.37у от Закона за храните (ЗХ);

 в) хранителната стока е включена в списъка по чл.37м, ал.4 от ЗХ;

 г) не е изтекъл срокът по чл.37м, ал.5 от ЗХ, до който може да се доставя хранителната стока;

 д) хранителната стока е с маркировка "дарение, не подлежи на продажба";

 е) общата стойност на безвъзмездно предоставените хранителни стоки към оператори на хранителна банка за текущата календарна година не надхвърля 0,5 на сто от общата стойност на извършените от лицето облагаеми доставки на хранителни стоки през календарната година преди текущата;

 ж) лицето, предоставило безвъзмездно хранителните стоки, няма изискуеми и неплатени данъчни, осигурителни или други публични задължения и през последните две години няма влязло в сила наказателно постановление за нарушение на чл.180, 180а, 181, 182 и 185.

3. Стоки или услуги, предназначени за представителни или развлекателни цели

чл.70, ал.1, т.3 от ЗДДС

Стоки или услуги във връзка с организиране на симпозиуми, конгреси, конференции и други подобни мероприятия, които са пряко свързани с представяне или тестване на предлаганите от лицето стоки или услуги в рамките на независимата му икономическа дейност (чл.62, ал.2 от ППЗДДС).

Представителни или развлекателни цели са: посрещане, престой и изпращане на гости и делегации; нощувки;консумация на храна и напитки; организиране на делови срещи; тържества, развлекателни мероприятия; екскурзии (чл.62, ал.1 от ППЗДДС).

4. Придобиването или вноса на мотоциклет или лек автомобил, включително стоките и услугите свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията им, включително за резервни части, комплектовка, горива и смазочни материали както и получените транспортни услуги или таксиметрови превози с такива превозни средства

(чл.70, ал.1, т.4 и 5 от ЗДДС - изм. ДВ, бр. 94 от 2012 г. в сила от 01.01.2013 г.).

Чл.70, ал.2 от ЗДДС

- мотоциклетът или лекият автомобил се използва единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба, както и стоките или услуги свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията им;

- мотоциклетът или лекият автомобил е предназначен за препродажба (търговски наличности), както и случаите, в които стоките или услугите са предназначени за препродажба (търговски наличности), включително след преработка;

- мотоциклетът или лекият автомобил, както и стоките или услугите, които са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на същите, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали се използват и за дейности, различни от посочените в чл.70, ал.2, т.1-4, в случаите когато една или повече от изброените в т.1-4 дейности са основна дейност за лицето. В тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит е налице от началото на месеца, следващ месеца, за който е изпълнено изискването за основна дейност (чл.70, ал.2, т.5 – нова, ДВ, бр. 94 от 2012 г. в сила от 01.01.2013 г.).

 

Съгласно § 1, т.18 от ДР на ЗДДС (изм. ДВ, бр. 94 от 2012 г. в сила от 01.01.2013 г.) - "Лек автомобил” е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.

Основна дейност по смисъла на чл.70, ал.2, т.5 от ЗДДС е дейността на регистрираното лице, когато общата стойност на извършените от лицето доставки по една или повече от изброените в чл.70, ал.2, т.1 - 4 дейности представлява повече от 50 на сто от общата стойност на всички изпълнени от лицето доставки през последните 12 месеца преди текущия месец, независимо дали са изтекли 12 месеца от регистрацията по този закон (§ 1, т.18а от ДР на ЗДДС – нова, ДВ, бр. 94 от 2012 г. в сила от 01.01.2013 г.).

виж - становище на зам. изпълнителния директор на НАП с изх. № 91-00-88/26.06.2016 г. относно право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност за получени доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил

5. Отнети в полза на държавата стоки или разрушена сграда като незаконно построена

(чл.70, ал.1, т.6 от ЗДДС)

 

За да се приложи тази разпоредба от компетентната администрация ( ДНСК, РДНСК, общинската администрация и др.) трябва да е констатирано, че строежът е незаконен.

Важно:

  • Лицата, регистрирани задължително или по избор на основание вътреобщностно придобиване или на основание извършени и/или получени услуги, данъкът за които е изискуем от получателя, нямат право на данъчен кредит за всички получени от тях доставки на стоки и/ или услуги.
  • Не е налице право на данъчен кредит за данък, който е начислен неправомерно.
  • Лице, регистрирано на основание чл.97б от ЗДДС, няма право на данъчен кредит по отношение на стоките и услугите, които се използват за целите на извършвани от лицето доставки, различни от доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели - данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в страната. (Изм. ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)

(чл.70 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник