Фиш 7.4 - Приспадане на данъчен кредит в случай на изменение на данъчната основа. Анулиране на данъчни документи

Отчитане на анулираните документи

1. Анулиране на данъчен документ (фактура или известие към фактура) в периода, в който е издаден

Документът се отразява в дневника за продажби на издателя, но полетата, описващи стойност, се оставят празни (не се попълват) или се записва стойност нула (0). Документът не се описва в дневника за покупки на получателя.

2. Анулиране на данъчен документ (фактура или известие към фактура) след периода, в който е издаден

Документът се отразява в дневника за продажби на издателя, отнасящ се за данъчния период, през който е извършено анулирането, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от първоначалния запис в дневника, но с противоположен знак.

Документът се отразява в дневника за покупки на получателя, отнасящ се за данъчния период, през който е извършено анулирането, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от първоначалния запис в дневника, но с противоположен знак.

(По аргумент от Приложение № 12 ПЗДДС – Изисквания към записите при анулирани документи)

Право на приспадане на данъчен кредит при анулиране, загубване, унищожаване или кражба на данъчен документ

При анулиране на погрешно съставени или поправени документи по чл. 116 от закона регистрираното лице може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит въз основа на издадения нов данъчен документ по чл. 116, ал.1 от закона и при условие, че притежава протокол по чл. 116, ал.4 от закона.

Правото на приспадане на данъчен кредит възниква през данъчния период, през който е издаден новият данъчен документ, и се упражнява през този или през някой от следващите 12 данъчни периода, само когато погрешно съставеният документ е включен в дневника за покупките на получателя в срока по чл. 72 от закона. Отчитането на анулираните документи се извършва по реда на приложение № 12 (чл. 58, ал.1 от ППЗДДС доп. - ДВ, бр. 4/2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 6/2010 г., в сила от 01.01.2010 г.).

При изгубване, унищожаване или кражба на оригинала на документ регистрираното лице може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит, като уведоми за това териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията си и осигури фотокопие от екземпляра на издателя на документа, заверено от него с подпис и печат, което да съхранява в счетоводството си.

(чл.72; чл.116 от ЗДДС / чл.58; чл.61а от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник