Фиш 7.3 - Условия за документиране на доставките – реквизити на фактура

Принцип:

За да може да бъде приспаднат, ДДС трябва да бъде начислен по фактура, в която лицето е посочено като получател , изготвена съобразно разпоредбите, предвидени в ЗДДС.

Данъкът трябва задължително да е посочен на отделен ред във фактурата.

Изключение:

 • ако данъкът не е бил самоначислен с протокол от самото лице (например: вътреобщностно придобиване);
 • или ако става въпрос за внос.

 

„Атлас”ЕООД

Гр.София, ул.”Дунав” №13

БУЛСТАТ BG

Идент №

Фактура

N° 0000324234 

от 25/07/07

 

Получател:”АПАЛ” ООД

Гр.София, ул.Париж”№ 39

БУЛСТАТ/Идент №

 

Продажба на стол – модел „Президент”

количество : 1

единична цена:  150,00 лева

 

Общо без ДДС:  150,00 лева

ДДС (20 %) :       30,00 лева

 

Общо с включен ДДС :                180,00лева

 

Дата на дан.събитие/дата на плащане 25.07.2007

 

Съставител: Иван Петров

 

Основни реквизити:

 • Дата на издаване на фактурата;
 • Номер на фактурата – десетразряден;
 • Идентификация на получателя и доставчика: име и адрес; идент. № по чл.94, ал.2, (съответно номера по чл.84 от ДОПК – за нерегистрираните по ЗДДС лица);
 • Точни характеристики на доставката – количество и вида на стоката и вида на услугата;

Реквизити, свързани с ДДС:

 • единична цена, без данъка, и данъчна основа на доставката;
 • размер на предоставените търговски отстъпки и намаления, ако те не са включени в единичната цена;
 • размер на ДДС и приложима ставка, а когато ставката е нулева – основания за прилагането ѝ, както и основание за неначисляване на данък;
 • сумата за плащане, ако тя се различава от сумата на данъчната основа и на данъка;
 • датата, на която е възникнало данъчното събитие на доставката, или датата, на която е получено плащането.

Реквизити, свързани със специални режими на доставки:

Вътреобщностни доставки

във фактурите трябва да фигурират също:

 • вътреобщностните идентификационни номера за целите на ДДС на доставчика и на придобиващия,
 • основание за прилагането на нулева ставка – например: "облагане с 0% по силата на чл.53, ал.1, във вр. с чл.7 от ЗДДС", както и съгласно чл.79, ал.2, т.5 от ППЗДДС (изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.), когато не възниква задължение за начисляване на данък за вътреобщностна доставка на стоки във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва “обратно начисляване”.
 • обстоятелствата, които определят стоката като ново превозно средство – при вътреобщностна доставка на нови превозни средства.

Фактурите за ВОД, издадени от лица, регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка, се считат за отговарящи на изискванията на закона, когато :

 1. поредният номер на документа не е десетразряден или съдържа други символи, различни от арабски цифри, или
 2. не съдържа име и фамилия на съставителя.

Посредник в тристранна операция

Когато регистрирано лице – посредник в тристранна операция, документира извършена доставка на стоки до придобиващия в тристранната операция като основание за неначисляване на данък във фактурата се посочва "чл.141 2006/112/ЕО".

Данъкът е изискуем от получателя

- не се посочват размерът на данъка и данъчната ставка (чл.114, ал.4 от ЗДДС, изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) В този случай във фактурата се вписва “обратно начисляване”, както и основанието за това. Например: чл.163а, ал.2 от ЗДДС.

Суми във валута

Сумите по фактурата могат да бъдат посочени в която и да е валута, при условие, че данъчната основа и размерът на данъка се посочат в български лева при спазване изискванията на чл.26, ал.6 от ЗДДС.

Изпращане по електронен път

Издадените фактури могат да бъдат изпращани на хартиен носител или по електронен път.

Въведени са с чл.114, ал.6 от ЗДДС (ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) изисквания към издаването и получаването на данъчните документи:

 • автентичност на произхода - уверение за самоличността на доставчика или на издаващия фактурата/известието към фактурата от страна на доставчика или от страна на получателя по доставката.
 • цялост на съдържанието - съдържанието на фактурата и известието към фактурата не е променено. Форматът на електронна фактура и електронно известие към фактура може да бъде променян. По отношение на електронните документи съществуват различни технологии, с които може да се осигури непроменливост на съдържанието.
 • четливост - обезпечаване на възможност съдържанието на фактурата да бъде възприето.

Документирането на доставките с електронни фактури и електронни известия към фактури се извършва, при условие че това документиране се приема от получателя с писмено или мълчаливо съгласие (чл.114, ал.9 от ЗДДС - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г)

Получените фактури по електронен път се приемат, когато получателят е потвърдил получаването им - писмено (официално или не) или мълчаливо съгласие (чрез обработване на плащане на получените фактури и известия), като освен чрез контрола на стопанската дейност автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта се осигуряват чрез следните примерни технологии:

 1. квалифициран електронен подпис по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, или
 2. електронен обмен на данни.

Електронен обмен на данни – електронен трансфер на данни от компютър към компютър на търговски и административни данни чрез използване на утвърден стандарт за структуриране на съобщение за електронен обмен на данни, по смисъла на член 2 от Препоръка 1994/820/ЕО на Комисията от 19 октомври 1994 г. относно правните аспекти на електронния обмен на данни (т. 58 от § 1 на ДР на ЗДДС).

Автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта могат да се осигуряват и чрез друга технология или процедура (чл.78, ал.10 от ППЗДДС - изм. ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.).

Дата на издаване (момент) на електронни фактури и електронни известия към фактури - чл.113, ал.12 от ЗДДС – електронните фактури и електронните известия към фактури се смятат за издадени на датата, на която доставчикът или друго лице, действащо от негово име, предостави възможност на получателя (клиента) да получи фактурите или известията към фактурите (например: изпращане по електронна поща, поставяне на фактурата на достъпен за получателя сървър).

(чл.53; чл.94; чл.113; чл.114 от ЗДДС / чл.78; чл.79 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник