Фиш 7.1 - Данъчен кредит. Общи условия на правото на приспадане на данъчен кредит

1. Данъчен Кредит – чл.68, ал.1 от ЗДДС

Данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрираното лице има право да приспадне от данъчните си задължения по ЗДДС за:

 1. получени от него стоки или услуги по облагаема доставка;
 2. извършено от него плащане, преди да е възникнало данъчното събитие за облагаема доставка;
 3. осъществен от него внос;
 4. изискуемия от него данък като платец по глава осма.

Правото на приспадане на данъчен кредит по правило възниква, когото подлежащият на приспадане данък стане изискуем. За особените случаи виж фиш 7.5.

2. Условия за Правото на Приспадане на Данъчен Кредит

Основен принцип (чл. 68 от ЗДДС)

Само данъкът, начислен за получени от лицето стоки или услуги по облагаема доставка може да бъде приспаднат от данъка, който е изискуем от лицето

Условия относно предназначението на стоките и услугите (чл. 69 от ЗДДС)

Стоките или услугите трябва да бъдат :

 • използвани за целите на облагаемата дейност (изцяло или частично);
 • необходими за облагаемата дейност.

(виж фиш 7.2)

Условия относно наличието на документи (чл. 71 от ЗДДС)

Необходимо е:

 • лицето да притежава данъчен документ, в който данъкът да е посочен на отделен ред, или
 • лицето да притежава митнически документ или друг документ за внос, издаден или заверен от митническата администрация, където лицето е посочено като получател или вносител и посочващ сумата на дължимия данък или даващ възможност за изчисляването на тази сума и данъкът е внесен по реда на чл. 90, ал.1 от ЗДДС (чл. 71, т.3 от ЗДДС и чл. 56 от ППЗДДС) (виж становище на изпълнителния директор на НАП с изх. № 91-00-58/12.02.2009 г.), или
 • лицето да притежава административен акт, издаден от митнически орган (чл. 56а от ППЗДДС) (виж горепосоченото становище), или
 • лицето да притежава митнически документ за внос, в който е посочено като вносител, издало е протокол за начисляване на данъка, посочило е протокола в дневника за продажби и е включило размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията за този данъчен период – в случаите, когато има разрешение да прилага специалния ред за начисляване на данъка при внос във връзка с реализирането на инвестиционен проект по чл. 166 от ЗДДС, както и в случаите, когато не се е снабдило с документите, удостоверяващи извършването на вътреобщностна доставка (чл. 71, т.4 от ЗДДС, доп., ДВ, бр. 98 от 2018 г.), или
 • лицето притежава митнически документ за внос, в който е посочено като вносител, издало е протокол, в който е начислило данъка за данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 54 от ЗДДС, върху данъчна основа, определена по реда на чл. 55 от ЗДДС, посочило е митническия документ за внос и е отразило размера на данъка в дневника за продажбите за съответния данъчен период и е включило размера на данъка при определяне на резултата в справка-декларацията за този данъчен период – в случаите, когато лицето отговаря на условията за отложено начисляване на данъка при внос по чл. 167а от ЗДДС (чл. 71, т.10 – нова, ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.07.2019 г.), или
 • лицето да е издало протокол и данъкът да е самоначислен в случаите, когато данъкът е изискуем от получателя, като платец по чл. 82 от ЗДДС; В случаите на доставки на златни материали или полуготови продукти с чистота 325 хилядни или повече; доставки, свързани с инвестиционно злато, за които доставчикът е упражнил правото доставката да бъде облагаема, и в издадената фактура е посочено, че данъкът ще бъде начислен от получателя; при доставките на стоки и услуги, посочени в приложение № 2 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, получателят трябва да притежава и данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и 115 от ЗДДС, в който е посочено съответното основание за неначисляване на данък, или
 • лицето да притежава документ , който отговаря на изискванията на чл. 114 от ЗДДС, издало е протокол по чл. 117 от ЗДДС и е спазило изискванията на чл. 86 от ЗДДС – в случаите на вътреобщностно придобиване, или
 • притежава документ по чл. 131, ал.1, т.2 от ЗДДС в случаите на публична продан, или
 • притежава документите, определени в ППЗДДС в случаите на правоприемство по чл. 10 от ЗДДС, или

(виж Фиш 7.3 и 7.4)

Необходимо е:

 • (нова – ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) притежава данъчен документ и документ за извършеното плащане по банков път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги, и протокол по чл. 151в, ал.8 от ЗДДС – за доставки, при които доставчикът прилага глава седемнадесета "а“ от ЗДДС;
 • (нова – ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) притежава данъчен документ и документ за извършеното плащане по банков път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги, и е издало протокол по чл. 151г, ал.8 от ЗДДС – за доставки, при които доставчикът не прилага глава седемнадесета "а" от ЗДДС.

Условия относно сроковете за упражняване на правото на ДК (чл. 72 от ЗДДС)

Правото на приспадане на данъчния кредит трябва да бъде упражнено през данъчния период на възникване на това право на приспадане, или в един от следващите 12 данъчни периода. (виж Фиш 7.5)

За да може да се ползва правото на данъчен кредит, то не трябва да бъде изключено като такова от специална разпоредба, предвидена в закона – чл. 70 от ЗДДС (виж Фиш 7.6)

(чл.68; чл.69; чл.71; чл.72 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник