Фиш 6.4 - Удостоверяване на наличие на обстоятелства за прилагане на нулева ставка при доставки, свързани с международен транспорт и международен стоков трафик

За доказване на доставката на стоки за снабдяване с резервни части, горива и смазочни материали, храна, напитки, вода и други провизии, предназначени за потребление на борда на въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове по чл. 31, т.1 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

 1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни: номерът и датата на рейса, направлението и инициалът (име и/или номер) на съответното въздухоплавателно средство;
 2.  (изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките, заверен, след потвърдено напускане на стоките от митническо учреждение на напускане или друг документ, удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ, съгласно митническото законодателство (чл. 25, ал.1, т.2 от ППЗДДС, изм. – ДВ., бр. 10 от 2011 г., бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.);
 3. фактура за доставката.

Особеност: Необходимо е да се отбележи, че чл. 31, т.1 от ЗДДС се прилага и за международен рейс в рамките на Европейския съюз.

За доказване на доставка за снабдяването по чл. 31, т.2, букви "а" и "б" от закона на плавателни съдове с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни име и/или номер на съответния плавателен съд (чл. 26, ал.1, т.1 от ППЗДДС, изм. – ДВ, бр. 84 от 2011 г., бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.);
 2. копие от свидетелство за регистрация на кораба или временно свидетелство за плаване (изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.);
 3. копия от документи, удостоверяващи правото на корабопритежателя за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейности извън териториалното море на страната, когато такъв се изисква за упражняване на дейността (концесии, квоти или други подобни) - (чл. 26, ал.1, т.3 от ППЗДДС, изм. – ДВ, бр. 24 от 2017 г., ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.);
 4. фактура за доставката;
 5. декларация по образец-приложение № 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година, и е валидна до края на годината или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа и част втора, която е приложима (чл. 26, ал.1, т.5 от ППЗДДС, нова – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.).

За доказване на доставка за снабдяването на плавателни съдове по чл. 31, т.2, буква "г" от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът трябва да разполага със следните документи:

 1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни: номерът и датата на рейса, инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд (чл. 26, ал.2, т.1 от ППЗДДС, изм. – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.);
 2. фактура за доставката.

За доказване на доставка на горива, резервни части и смазочни материали за снабдяването на плавателни съдове по чл. 31, т.2, буква "д" от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки, от който е виден инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд;
 2. фактура за доставката;
 3. копия на документи, удостоверяващи правото на корабопритежателя за извършване на крайбрежен риболов на лицето и на плавателния съд (чл. 26, ал.3, т.3 от ППЗДДС, нова – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.);
 4. копие от свидетелство за регистрация на кораба или временно свидетелство за плаване (чл. 26, ал.3, т.4 от ППЗДДС, нова – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.).

За доказване на доставка за снабдяване на плавателни съдове по чл. 31, т.2, буква „в“ от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът трябва да разполага със следните документи:

 1. Ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни номерът и датата на рейса, инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд;
 2. фактура за доставката (чл. 26, ал.4 от ППЗДДС, нова – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.).

За доказване на доставката на услуга по строителство, поддръжка, ремонт, модификация, трансформация, сглобяване, оборудване, съоръжаване, превоз и унищожаване на въздухоплавателни средства по чл. 31, т.3 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. договор с компанията, експлоатираща въздухоплавателното средство, за извършване на съответната услуга, от който да е видно името и/или номерът на въздухоплавателното средство, или друг документ, доказващ извършване на услугата (приемно-предавателен протокол, възлагателно писмо, поръчка, заявка и др.);
 2. фактура за доставката
 3. за авиационни оператори, установени извън страната – декларация по образец-приложение № 25, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината (чл. 27, ал.1 от ППЗДДС, изм. – ДВ, бр. 84 от 2011 г., бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.).

За доказване на доставката на услуга по строителство, поддръжка, ремонт, модификация, трансформация, сглобяване, оборудване, съоръжаване, превоз и унищожаване по чл. 31, т.3 от закона на плавателен съд с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. за плавателен съд по чл. 31, т.2, букви „а“ и „б“ от закона:

  а) договор с корабопритежателя за извършване на съответната услуга, в който да е видно името и/или номерът на превозното средство, или друг документ, доказващ извършване на услугата (приемо-предавателен протокол, възлагателно писмо, поръчка, заявка и др.);

  б) фактура за доставката;

  в) декларация по образец-приложение № 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година, и е валидна до края на годината или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа и част втора, която е приложима; в този случай не се доказва критерият по чл. 31в, ал.1, т.2;

 2. за плавателен съд по чл. 31, т.2, букви „в“ и „д“ от закона:

  а) договор с корабопритежателя за извършване на съответната услуга, в който да е видно името и/или номерът на превозното средство, или друг документ, доказващ извършване на услугата (приемо-предавателен протокол, възлагателно писмо, поръчка, заявка и др.);

  б) фактура за доставката (чл. 27, ал.2 от ППЗДДС, изм. – ДВ, бр. 84 от 2011 г., бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.).

За доказване на доставка по отдаване под наем на плавателен съд по чл. 31, т.4 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът трябва да разполага със следните документи:

 1. за плавателен съд по чл. 31, т.2, букви „а“ и „б“ от закона:

  а) договор за наем;

  б) копие от свидетелство за регистрация на плавателен съд или временното свидетелство за плаване;

  в) копие от документ за съответствие на компанията, отговарящ на изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването;

  г) копия от документи, удостоверяващи правото на корабопритежателя за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейности извън териториалното море на страната, когато такъв се изисква за упражняване на дейността (концесии, квоти или други подобни);

  д) фактура за доставката;

  е) декларация по образец-приложение № 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година, и е валидна до края на годината или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа и част втора, която е приложима;

 2. за плавателен съд по чл. 31, т.2, буква „в“ от закона:

  а) договор за наем;

  б) фактура за доставката;

 3. за плавателен съд по чл. 31, т.2, буква „д“ от закона:

  а) договор за наем;

  б) копие от документите, удостоверяващи правото за извършване на крайбрежен риболов на корабопритежателя и на плавателния съд;

  в) копие от свидетелството за регистрация на плавателен съд или временно свидетелство за плаване;

  г) фактура за доставката (чл. 28, ал.1 от ППЗДДС, изм. – ДВ, бр. 3 от 2007 г., бр. 16 от 2007 г., бр. 39 от 2008 г., бр. 6 от 2010 г., бр. 84 от 2011 г., бр. 24 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.).

За доказване на доставка по отдаване под наем по чл. 31, т.4 от закона на въздухоплавателно средство с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. договор за наем;
 2. за авиационни оператори, установени извън страната - декларация по образец - приложение № 25, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината (изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.);
 3. копие от лиценз или друг документ, удостоверяващ правото на наемателя да извършва международен транспорт с наетото въздухоплавателно средство;
 4. копие от документа за регистрация на въздухоплавателното средство;
 5. фактура за доставката (чл. 28, ал.2 от ППЗДДС, изм. – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.).

За доказване на доставките на услуги по обработка на плавателен съд по чл. 31, т.5 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът трябва да разполага със следните документи:

 1. за плавателен съд па чл. 31, т.2, букви „а“ и „б“ от закона:

  а) декларация по образец - приложение № 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима;

  б) копие от свидетелство за регистрация на кораба или временното свидетелство за плаване;

  в) фактура за доставката.

 2. за плавателен съд по чл. 31, т.2, букви „в“ и „д“ от закона:

  а) копие от свидетелство за регистрация на кораба или временното свидетелство за плаване;

  б) фактура за доставката (чл. 29, ал.1 от ППЗДДС, изм. – ДВ, бр. 3 от 2007 г., бр. 39 от 2008 г., бр. 71 от 2008 г., бр. 6 от 2010 г., бр. 84 от 2011 г., бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.).

За доказване на доставките на услуги по обработка по чл. 31, т.5 от закона на въздухоплавателно средство с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. документ за наземно обслужване, издаван от летищното предприятие или от лицензирания оператор за наземно обслужване на авиационния оператор, в който са посочени номерът и датата на този полет;
 2. фактура за доставката;
 3. за авиационни оператори, установени извън страната – декларация по образец-приложение № 25, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината (чл. 29, ал.2 от ППЗДДС, изм. – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.).

За доказване на доставки на услуги, свързани със спасителни операции, доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. когато са извършени с въздухоплавателно средство:

  а) документ от чуждестранния компетентен орган, удостоверяващ предохранителните мерки, бедствието или ликвидирането на последиците от него, както и характера му;

  б) договор за извършване на услугите;

  в) копие от свидетелство за авиационен оператор (чл. 29, ал.6, т.1, б. „в“ от ППЗДДС, доп. – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.);

  г) протокол за извършените услуги в часове или друг показател по вид на услугата;

  д) фактура за доставката;

 2. когато са извършени с плавателен съд (чл. 29, ал.6, т.2 от ППЗДДС, изм. – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.):

  а)  документи, доказващи извършените услуги, съгласно Кодекса на търговското корабоплаване;

  б) фактура за доставката;

 3. когато са извършени с подвижен железопътен състав:

  а) документи, доказващи извършените услуги;

  б) фактура за доставката.

Определения:

"Спасителни операции" по чл. 31, т.10 от закона са тези операции, които представляват услуги, свързани с борба с бедствия, ликвидиране на последиците от тях, както и предотвратяване на бедствия посредством предохранителни мероприятия, когато тези операции се осъществяват по море, (чл. 29, ал.3 от ППЗДДС, изм. – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.).

"Бедствие" е земетресение, наводнение, стихийни пожари, свличане (срутване) на пластове, вулканична дейност, въздушни или водни стихии, нападения на диви животни, каламитетно намножаване на насекоми, епидемии и др., както и аварии и катастрофи, чийто характер е станал масов и са прераснали в бедствие (химически, радиационни и други замърсявания, аварии или катастрофи на превозни средства, осъществяващи обществен транспорт, и др.).

Услуги, свързани със спасителни операции, са:

 1. борба с бедствия, включително превоз на спасителни екипи; издирване, превоз или евакуация на хора; доставяне на храна, медикаменти, човешки органи и др.; действия по разпръскване на химически и други средства; други спасителни работи (наблюдение, измерване, изследване, картографиране, въздействие върху времето, фотографиране и др.);
 2. отдаване под наем на превозно средство за целите на извършваните услуги по т.1.

За доказване на доставка на услуга по транспортна обработка на стоки, включително на транспортни контейнери по чл. 31, т.6 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на страната, доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. документите по чл. 29, с които се доказва обработката на съответното превозно средство (чл. 30, ал.1, т.1 от ППЗДДС, доп. – ДВ, бр. 24 от 2017 г.);
 2. фактура за доставката.

Документите могат да бъдат издадени на името на корабособственика (авиационния оператор или железопътния превозвач), собственика на товарите, превозвача или спедитора.

За доказване на доставка на услуга по транспортна обработка на пътници по чл. 31, т.6 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на страната, доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. документите по чл. 29, с които се доказва обработката на съответното превозно средство (чл. 30, ал.3, т.1 от ППЗДДС, доп. – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.);
 2. фактура за доставката.

За доказване на доставка на услуга по транспортна обработка на стоки или пътници, извършена от железопътен превозвач, доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. копие от товарителница CIM или копие от товарителница СМГС, разписка образец 312в, издадени на името на железопътния превозвач, на собственика на товарите, на превозвача или на спедитора;
 2. фактура за доставката.

За доказване на доставка по чл. 31, т.7 от закона на въздухоплавателно средство с място на изпълнение на територията на страната, доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. писмен договор за прехвърляне на собствеността или други вещни права върху превозното средство съгласно Кодекса на търговското корабоплаване, съответно Закона за гражданското въздухоплаване;
 2. фактура за доставката;
 3. за авиационни оператори, установени извън страната – декларация по образец-приложение № 25, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината (чл. 31, ал.1 от ППЗДДС, изм. – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.).

За доказване на доставка по чл. 31, т.7 от закона на плавателен съд с място на изпълнение на територията на страната, доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. за плавателен съд по чл. 31, т.2, букви „а“ и „б“ от закона:

  а) писмен договор или друг акт за прехвърляне на собствеността или други вещни права върху плавателния съд съгласно Кодекса на търговското корабоплаване;

  б) фактура за доставката;

  в) декларация по образец-приложение № 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година, и е валидна до края на годината или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа и част втора, която е приложима;

 2. за плавателен съд по чл. 31, т.2, б. „в“ от закона:

  а) писмен договор за прехвърляне на собствеността или други вещни права върху плавателния съд съгласно Кодекса на търговското корабоплаване;

  б) фактура за доставката;

 3. за плавателен съд по чл. 31, т.2, буква „д“ от закона:

  а) писмен договор за прехвърляне на собствеността или други вещни права върху плавателния съд съгласно Кодекса на търговското корабоплаване;

  б) документ, удостоверяващ правото за извършване на крайбрежен риболов на корабопритежателя;

  в) фактура за доставката (чл. 31, ал.2 от ППЗДДС, изм. – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.).

За доказване на доставката на услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставяни от Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", за които таксите се събират от Евроконтрол, се удостоверяват чрез електронен документ (файл), изготвян и предоставян ежемесечно от Евроконтрол, който задължително съдържа най-малко следната информация (чл. 31а от ППЗДДС, ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.):

 1. данъчна основа на услугите, предоставени за съответния данъчен период, поотделно за всеки конкретен получател;
 2. идентификационен номер за целите на ДДС за получател данъчно задължено лице, установен в друга държава членка, съответно идентификационен номер за целите на ДДС или подобен номер, изпълняващ същата функция, предоставен от страната по установяване и използван за идентифициране за получател данъчно задължено лице, установено извън Европейският съюз;
 3. начислен данък общо и поотделно за всеки конкретен получател при следните кодове:

а) VТ - услугата е облагаема с 20 на сто, когато получател е данъчно незадължено лице, независимо от страната, в която е установено, или данъчно задължено лице, установено в България, различно от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове;

б) EX - услугата е облагаема с нулева ставка на основание чл. 31, т.11 от закона, когато данъчно задълженото лице получател е установено в България и е авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове;

в) RC - данък не се начислява, когато данъчно задълженото лице получател, е установено в друга държава членка и данъкът е дължим от получателя, съгласно чл. 196 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ, L 10/14 от 15 януари 2010 г.);

г) RX - данък не се начислява, когато данъчно задълженото лице получател е установено в друга държава членка, но услугата е освободена от данък, съгласно чл. 148, буква "ж" от Директива 2006/112/ЕО, ако следните три критерия са приложени едновременно:

 • ползвателят на въздушното пространство е авиационен оператор и
 • оперира срещу възнаграждение и
 • оперира основно по международни рейсове;

д) NE - данък не се начислява, когато получателят е данъчно задължено лице, установено извън Европейския съюз.

Данъчно задължено лице – получател на услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставяни от Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", за които таксите се събират от Евроконтрол, е лице, определено като такова във външната мрежа за националните администрации ЕTNA, поддържана от Евроконтрол, за което:

 1. пред Евроконтрол е предоставен валиден идентификационен номер за целите на ДДС - за получателите, установени в други държави членки, или
 2. пред Евроконтрол е представен оригинален документ от съответния национален данъчен орган, потвърждаващ валиден идентификационен номер за целите на ДДС или подобен номер, изпълняващ същата функция, предоставен от страната по установяване и използван за идентифициране на данъчно задълженото лице - за получателите, установени извън Европейския съюз, или
 3. пред Евроконтрол е предоставен валиден идентификационен номер по ЗДДС и Евроконтрол е уведомен в сроковете по чл. 31б, ал.10 и 11, че е авиационен оператор, включен в регистъра по чл. 31б, ал.8 на авиационните оператори, извършващи предимно международни рейсове - за получатели, установени на територията на страната.

Редът за удостоверяването на статута на получателя на услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставяни от Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", за които таксите се събират от Евроконтрол, се прилага и за услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставяни от Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", за които таксите не се събират от Евроконтрол.

За доказване на доставка по чл. 31, т.12, буква "а" от закона (друга доставка на услуги за посрещане на непосредствените нужди на:

 • плавателни съдове, предназначени и използвани за превоз на стоки или пътници в открито море, с изключение на използваните за спортни и развлекателни цели или за лични нужди (плавателни съдове по в чл. 31, т.2, б. „а“ от ЗДДС);
 • плавателни съдове, предназначени и използвани за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейности в открито море (плавателни съдове по чл. 31, т.2, б. „б“ от ЗДДС);
 • плавателни съдове, използвани за спасяване на човешки живот и имущество на море (плавателни съдове по чл. 31, т.2, б. „в“ от ЗДДС); и
 • плавателни съдове, използвани за крайбрежен риболов (плавателни съдове по чл. 31, т.2, б. „д“ от ЗДДС) )

с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи (чл. 31г, ал.1 от ППЗДДС – нов, ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.):

 1. за плавателен съд по чл. 31, т.2, букви „а“ и „б“ от закона (виж по-горе плавателните съдове):

  а) договор с корабопритежателя за извършване на съответната услуга, в който да е видно името и/или номерът на превозното средство, или друг документ, доказващ извършване на услугата (приемно-предавателен протокол, възлагателно писмо, поръчка, заявка и др.);

  б) фактура за доставката;

  в) декларация по образец - приложение № 26 от ППЗДДС, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора от ППЗДДС, която е приложима; в този случай не се доказва критерият по чл. 31в, ал.1, т.2 от ППЗДДС – плавателният съд да е комплектован с екипаж в съответствие с международни конвенции;

 2. за плавателен съд по чл. 31, т.2, букви „в“ и „д“ от закона (виж по-горе плавателните съдове):

  а) договор с корабопритежателя за извършване на съответната услуга, в който да е видно името и/или номерът на превозното средство, или друг документ, доказващ извършване на услугата (приемно-предавателен протокол, възлагателно писмо, поръчка, заявка и др.);

  б) фактура за доставката.

За доказване на доставка по чл. 31, т.12, буква „б“ от закона (друга доставка на услуги за посрещане на непосредствените нужди на въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове, или подвижен железопътен състав, когато услугите са оказани във връзка с международен транспорт) с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документите (чл. 31г, ал.2 от ППЗДДС – нов, ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.) :

 • за въздухоплавателни средства – документите по чл. 31а от ППЗДДС, посочени по-горе в настоящия фиш, в частта относно доказване на доставка на услуги за управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставени на въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор;
 • за железопътния превозвач – документите по чл. 30, ал.1 и 2 от ППЗДДС, посочени по-горе в настоящия фиш, в частта относно доказване на доставка на услуга по транспортна обработка на стоки, включително на транспортни контейнери.

Документиране на доставки, свързани с международен стоков трафик

За доказване на доставка по чл. 32, ал.1 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. митнически документи, удостоверяващи, че стоката е несъюзна (чл. 32, ал.1, т.1 от ППЗДДС, изм. – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.);
 2. митнически документи, от които е видно, че към датата, на която данъкът за доставката става изискуем, стоките са със статут на временно складирани стоки или са поставени в свободна зона или в свободен склад или под митнически режим - митническо складиране, активно усъвършенстване, временен внос с пълно освобождаване от вносни мита, външен транзит;
 3. фактура за доставката.

За доказване на доставка по чл. 32, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. писмена декларация от лицето - титуляр на направлението/режима по ал.1, в която е декларирано, че към датата, на която данъкът за доставката на услугата става изискуем за стоките, са налице обстоятелствата по ал.1.
 2. фактура за доставката.

ВНИМАНИЕ: В случаите, когато за доставки на услугите, изброени по-горе (чл. 31, т.3, 4, 5, 6, 10, 12 и чл. 32, ал.2 от ЗДДС), данъкът е изискуем от получателя, тъй като:

 • доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и
 • доставката е с място на изпълнение на територията на страната,

същите са облагаеми с нулева ставка (чл. 38б от ППЗДДС).

В тези случаи получателят следва да разполага с относимите към него документи по глава четвърта на ППЗДДС, удостоверяващи обстоятелствата за облагане на доставката с нулева ставка.

Това правило се прилага и за получени услуги, свързани с обработка на плавателен съд или обработка на въздухоплавателно средство, извършени на пристанища или летища извън територията на страната.

(чл.31; чл.32 от ЗДДС / чл.26; чл.27; чл.29; чл.31; чл.38б от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник