Фиш 6.3 - Доставки с нулева ставка по глава III от ЗДДС

Доставка с нулева ставка по глава III от ЗДДС

 1. Доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз;
 2. Международен транспорт на пътници;
 3. Международен транспорт на стоки, вкл. международен транспорт на природен газ и електрическа енергия;
 4. Доставка, свързана с международен транспорт;
 5. Доставка, свързана с международния стоков трафик;
 6. Доставка по обработка на стоки;
 7. Доставка на злато за централни банки;
 8. Доставка, свързана с безмитна търговия;
 9. Доставка на услуги, предоставяни от агенти, брокери и други посредници, когато са свързани с горните доставки, вкл. доставките на агентийска услуга, брокерска услуга, куриерска услуга и пощенски услуги, когато същите са свързани с международен транспорт на стоки.
 10. Доставка на свързани с внос услуги.

Внимание:

В случаите, когато за доставки на услугите, изброени по-горе, както и тези посочени в чл. 23, ал.3 и 4 от ППЗДДС (глава четвърта на ППЗДДС), данъкът е изискуем от получателя, тъй като доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната, същите са облагаеми с нулева ставка (чл. 38б от ППЗДДС).

В тези случаи получателят следва да разполага с относимите към него документи по глава четвърта на ППЗДДС, удостоверяващи обстоятелствата за облагане на доставката с нулева ставка.

Това правило се прилага и за получени услуги, свързани с обработка на плавателен съд или обработка на въздухоплавателно средство, извършени на пристанища или летища извън територията на страната.

1. Доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз (чл. 28 от ЗДДС)

Виж фиш 8.2.2

2. Международен транспорт на пътници (чл. 29 от ЗДДС)

Облагаема доставка с нулева ставка е превозът на пътници, когато превозът се извършва:

 1. от място на територията на страната до място извън територията на страната, или
 2. от място извън страната до място на територията на страната, или
 3. между две места на територията на страната, когато е част от превоз по т.1 и 2.

За превоз на пътници по смисъла на чл. 29, ал.1 от ЗДДС се смята и превозът на стоки и моторни превозни средства, когато те са част от багажа на пътника. Не са част от багажа на пътник моторни превозни средства, с които се изпълняват договори за превоз на товари, по отношение на водачите им (чл. 29, ал.2 от ЗДДС, доп. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.).

Виж и указание №93-04-44/08.03.2007 г. на МФ.

Доказване на международен транспорт на пътници      

За доказване на международен транспорт на пътници доставчикът на услугата следва да разполага със следните документи:

1. лиценз за извършване на международен превоз на пътници;

2. документ, удостоверяващ извършен международен превоз на пътници, в който е посочен идентификационният номер на превозното средство, с което е извършен превозът.

3. Международен транспорт на стоки (чл. 30 от ЗДДС)

Облагаема доставка с нулева ставка е превозът на стоки, когато превозът се извършва:

 1. от място на територията на страната до територията на трета страна или територия или до територията на островите, образуващи автономните области Азори и Мадейра, или
 2. от територията на трета страна или територия или от територията на островите, образуващи автономните области Азори и Мадейра, до място на територията на страната, или
 3. между две места на територията на страната, когато е част от превоз по т.1 и 2.

Нулева данъчна ставка се прилага и за доставки на транспортни, спедиторски, куриерски или пощенски услуги (различни от услугите по чл. 49 от закона), когато получателят е данъчно задължено лице, установено на територията на страната, и услугите са оказвани във връзка с международен транспорт на стоки между:

 1. трета страна/територия и трета страна/територия;
 2. трета страна/територия и друга държава членка;
 3. друга държава членка и трета страна/територия;
 4. две точки на територията на една трета страна/територия.

Нулева данъчна ставка се прилага и по отношение на частта на транспорта на територията на страната, когато същият е част от изброения по-горе от т.1 до т.4 международен транспорт и е извършен от същия превозвач (чл. 23, ал.4 от ППЗДДС).

За доказване на доставка на куриерска услуга с място на изпълнение на територията на страната във връзка с международен транспорт на стоки, доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

 1. товарителница;
 2. фактура за транспортната услуга или с документ, с който изпращачът поема задължението да плати, в случай че получателят откаже да плати;
 3. фактура за доставката.

За доказване на доставка на пощенски услуги с място на изпълнение на територията на страната във връзка с международен транспорт на стоки, доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. бордера за предаване, използвани при размяна на международни пощенски експедиции съгласно Правилника за изпълнение на Всемирната пощенска конвенция и Правилника за изпълнение на Споразумението за пощенските колети;
 2. фактура за доставката.

За доказване на доставка на спедиторска услуга с място на изпълнение на територията на страната, оказвана във връзка с международен транспорт на стоки по чл. 30, ал. 2 от закона, доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. копие от транспортен документ за международен превоз, във връзка с който са оказани спедиторските услуги, а при липса на единен международен транспортен документ - алтернативно:
  • копие от митнически документ, показваща мястото в страната, където стоката е била оформена като съюзна стока при вноса (чл. 36, ал. 6, т. 1, б. „а“ от ППЗДДС, изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.);
  • копие от митническите документи, удостоверяващи приключването на митническите формалности - в случаите на внос по чл. 16, ал. 3 от ЗДДС;
  • копие от документа по чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗДДС;
  • копие на документа по чл. 21, ал. 2, т. 3 от ЗДДС;
  • копие от митнически документ за превоз между две митнически учреждения (чл. 36, ал. 6, т. 1, б. „д“ от ППЗДДС, изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г.);
 2. фактура за спедиторските услуги по организиране, осъществяване или обслужване на международен транспорт и включените в същия дейности по попътно претоварване, складиране, застраховане и митническо оформяне.

Важно:

За целите на чл. 92, ал. 3, т. 1 от ЗДДС на доставки с нулева ставка се приравняват и доставките на транспортни, спедиторски, куриерски или пощенски услуги, различни от услугите по чл. 49 от ЗДДС, когато получателят е данъчно задължено лице, установено извън територията на страната, и когато са налице условията на чл.30 от ЗДДС (чл.23, ал. 5 от ППЗДДС, нова – ДВ, бр. 6 от 2010 г., изм., бр. 24 от 2017 г.).

Спедиторска услуга по чл.30, ал.2 от ЗДДС е услуга по организиране, осъществяване или обслужване на международен транспорт на стоки по чл.30, ал.1 от ЗДДС и включените в същия дейности по транспортна обработка, митническо оформяне, складиране и застраховане (чл.30, ал.3 от ЗДДС).

Когато спедитор действа при условията на спедиционен договор и оказва спедиторска услуга във връзка с доставка на услуги по международен транспорт на стоки по чл. 30, ал. 1 от ЗДДС, разпоредбата на чл.127 от ЗДДС не се прилага.

Облагаема доставка с нулева ставка е и доставката на услуги с място на изпълнение на територията на страната, предоставяни от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, когато тези услуги са предоставени във връзка с доставка на стоки или услуги с място на изпълнение извън територията на Общността.

Доказване на международен транспорт на стоки

За доказване на международен транспорт на стоки по чл.30, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗДДС доставчикът на услугата следва да разполага със следните документи:

 1. лиценз за извършване на международен превоз на товари, ако транспортът е автомобилен;
 2. международни превозни документи, в които е вписан като превозвач – товарителница, коносамент, авиотоварителница или друг международно признат превозен документ или копие от тях;
 3. фактура за доставката (чл. 23, ал. 1 от ППЗДДС, доп. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.).

За доказване на международен транспорт на стоки по чл.30, ал. 1, т. 3 от ЗДДС доставчикът на услугата следва да разполага със следните документи:

 1. превозни документи, в които доставчикът е вписан като превозвач;
 2. копие от митнически документ за превоз между две митнически учреждения, в който е посочен идентификационният номер на превозното средство, с което е извършен превозът (чл.23, ал.2, т.2 от ППЗДДС, изм. – ДВ, бр.10 от 2011 г.);
 3. фактура за доставката.

За доказване на международен транспорт на стоки по чл.23, ал. 3, 4 и 5 от ППЗДДС доставчикът на услугата следва да разполага със следните документи:

 1. лиценз за извършване на международен превоз на товари, ако транспортът е автомобилен;
 2. международни превозни документи, в които е вписан като превозвач – товарителница, коносамент, авиотоварителница или друг международно признат превозен документ или копие от тях;
 3. фактура за доставката,

или

 1. превозни документи, в които доставчикът е вписан като превозвач;
 2. копие от митнически документ за превоз между две митнически учреждения, в който е посочен идентификационният номер на превозното средство, с което е извършен превозът;
 3. фактура за доставката.

За доказване на международен транспорт на природен газ по смисъла на чл.30 от ЗДДС, съгласно чл.24 от ППЗДДС доставчикът трябва да разполага с:

 1. договор за превоз, пренос или транзит на природен газ;
 2. писмено потвърждение от доставчика на природен газ за транзитираните количества, придружено с приемно-предавателен акт, изготвен от газоизмервателна станция;
 3. фактура за доставката.

За доказване на международен транспорт на електроенергия по смисъла на чл.30 от ЗДДС доставчикът на услугата трябва да разполага със следните документи:

 1. писмено потвърждение за транзитираните количества от собственика на електрическата енергия или документи, издадени от администратора по международни съглашения за трансгранична търговия;
 2. фактура за доставката.

4. Доставка, свързана с международен транспорт (чл. 31 от ЗДДС, изм., ДВ бр. 105 от 19.12.2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)

Облагаема доставка с нулева ставка, свързана с международен транспорт е:

 1. доставката на стоки за снабдяване с резервни части, горива и смазочни материали, храна, напитки, вода и други провизии, предназначени за потребление на борда на въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове;
 2. доставката на стоки за снабдяване с резервни части, горива и смазочни материали, храна, напитки, вода и други провизии, предназначени за потребление на борда на:

  а)  плавателни съдове, предназначени и използвани за превоз на стоки или пътници в открито море, с изключение на използваните за спортни и развлекателни цели или за лични нужди (чл. 31, т. 2, б. „а“ от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.);

  б)  плавателни съдове, предназначени и използвани за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейности в открито море (чл. 31, т. 2, б. „б“ от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.);

  В чл. 31в, ал. 1 от ППЗДДС, нов – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г. са регламентирани условията, на които трябва да отговаря плавателен съд, за който се прилага нулева ставка по чл. 31, т. 2, букви „а“ и „б“ от закона, предназначен и използван за плаване в открито море.

  в)  плавателни съдове, използвани за спасяване на човешки живот и имущество на море;

  г)  плавателни съдове с военно предназначение, попадащи в Комбинираната номенклатура под Код по КН 89061000 напускащи територията на страната и плаващи по направление за пристанища или закотвяне извън територията на страната (чл. 31, т. 2, б. „г“ от ЗДДС, изм., ДВ – бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.);

  д)  плавателни съдове, използвани за крайбрежен риболов, с изключение на зареждането им с провизии;

 3. доставката на услуги по строителството, поддръжката, ремонта, модификацията, трансформацията, сглобяването, оборудването, съоръжаването, превоза и унищожаването на въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове, и на плавателни съдове по т. 2, с изключение на тези по буква "г" (чл. 31, т. 3 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 105 от 2014 г., бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.);
 4. отдаването под наем на плавателни съдове по чл. 31, т. 2 от закона, с изключение на тези от буква „г“ и на въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове (чл. 31, т. 4 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.);
 5. обработката на плавателни съдове по чл. 31, т. 2 от закона, с изключение на тези от буква „г“ и на въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове (чл. 31, т. 5 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.;
 6. доставката на услуги, свързани с транспортната обработка на пътници или стоки, включително на транспортни контейнери, превозвани със:

  а)  плавателни съдове по чл. 31, т. 2 от закона, с изключение на тези от буква „г“; (чл.31, т.6, б.„а“ от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.);

  б)  въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове, или подвижен железопътен състав, когато услугите са оказани във връзка с международен транспорт;

 7. доставката на въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове и на плавателни съдове по т. 2, с изключение на тези по буква „г“ ((чл. 31, т. 7 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.);
 8. доставката на услуги, за които се събират такси по чл. 120, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване, предоставяни от летищен оператор-концесионер във връзка с въздухоплавателни средства в международен рейс, включително в Европейския съюз (чл. 31, т. 8 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 94 от 2010 г.);
 9. доставката на услуги по глава девета от Кодекса на търговското корабоплаване, оказвани на плавателни съдове по чл. 31, т. 2 от закона, с изключение на тези от буква „г“ (чл. 31, т. 9 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.);
 10. доставката на услуги по спасяване на човешки живот и имущество на море;
 11. доставките на услугите по управление на въздушно движение, предоставени на авиационни оператори, извършващи предимно международни дейности. В тази връзка е налице и изменение на чл. 120, ал. 7 от Закона за гражданското въздухоплаване, където е премахнато освобождаването на тези услуги от ДДС. По този начин посочените услуги вече няма да се смятат за освободени доставки, а за облагаеми с нулева ставка, като новата т. 11 от чл. 31 има по-скоро изясняващ характер, тъй като и без нея тези услуги, предоставени на авиационни оператори, извършващи предимно международни дейности, биха попаднали в чл. 31, т. 5, т.е. доставки облагаеми с нулева ставка на ДДС. Тази промяна е в сила от 01 януари 2012 г.
 12. друга доставка на услуги за посрещане на непосредствените нужди на:

  а)  плавателни съдове по т. 2 с изключение на тези по буква "г";

  б)  въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове, или подвижен железопътен състав, когато услугите са оказани във връзка с международен транспорт (т. 12 на чл. 31 от ЗДДС, нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

Авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове за целите на чл. 31 от закона, е този оператор, чиито приходи от продажби от международни рейсове (независимо дали тези приходи са от превоз на пътници, товари и/или поща или от извършени специализирани авиационни работи) представляват най-малко 60 на сто или повече от общите приходи на оператора за период от 5 календарни години.

Когато в приходите участват приходи от продажба с инцидентен, случаен или нерегулярен характер независимо дали от международна или немеждународна дейност, авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове за целите на чл. 31 от закона, е авиационен оператор, за който са изпълнени поне два, а за специализирани авиационни работи - един, от посочените критерии:

 1. изминатите мили по международни рейсове представляват най-малко 60 на сто от изминатите общи мили, и/или
 2. броят превозени пътници по международни рейсове представляват най-малко 60 на сто от общия брой превозени пътници, и/или
 3. превозеният тонаж на товари (при основна дейност въздушен превоз на товари и/или поща или от извършени специализирани авиационни работи) по международни рейсове представлява най-малко 60 на сто от общия превозен тонаж.

Показателите се определят общо за период от 5 последователни календарни години, предшестващи годината, за която е валидна декларацията, или от момента на започване на дейността в случаите на по-малко от 5 последователни календарни години.

Авиационните оператори, установени на територията на страната и извършващи предимно международни рейсове, декларират тези обстоятелства чрез подаване на декларация до Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" по образец - приложение № 25. Декларацията се подава от 1 ноември до 10 декември на текущата календарна година и е валидна от 1 януари до 31 декември на следващата година.

Авиационни оператори, които са започнали дейност преди по-малко от 1 година, определят посочените по-горе показатели (на база на реални данни и/или на база намерения и бизнес планове) от датата на започване на дейността до датата на подаване на декларацията.

Декларацията може да се подаде и от 1-во до 15-о число на календарен месец в рамките на текущата година, като същата е валидна от 1-во число на месеца, следващ месеца на подаване, до 31 декември на текущата година в случаите, когато авиационни оператори, са започнали дейност преди по-малко от 1 година.

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" изготвя и поддържа регистър на авиационните оператори, установени в Република България, извършващи предимно международни рейсове, на база на подадените декларации. Регистърът се публикува на интернет страницата на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".

Регистърът съдържа най-малко следните данни:

 1. наименование и адрес на управление на авиационния оператор;
 2. идентификационен номер по ДДС съгласно чл. 94, ал. 2 ЗДДС на лицето по т. 1;
 3. период, за който лицето е декларирало, че е авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове, както следва:
  • за цялата календарна година на валидност;
  • за периода на валидност.

До 15 декември на всяка текуща година Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" изпраща на Евроконтрол информация от регистъра за лицата, които са декларирали, че са авиационни оператори, извършващи предимно международни рейсове за следващата календарна година. В случаите, когато авиационни оператори са започнали дейност преди по-малко от 1 година Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" изпраща на Евроконтрол информацията от регистъра за лицата до 25-о число на месеца на подаване на декларацията. В информацията задължително се отразява, че лицето е декларирало, че е авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове за периода от 1-во число на месеца, следващ месеца на подаване на декларацията, до 31 декември на текущата година.

(чл. 31б. от ППЗДДС – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.)

Относно доставки на стоки и услуги, предназначени за въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове виж писмо № 26-00-329 от

5. Доставка, свързана с международен стоков трафик (чл.32 от ЗДДС)

Облагаема доставка с нулева ставка е доставката на необщностни стоки, с изключение на посочените в приложение № 1 към ЗДДС, за които са налице обстоятелствата по чл. 16, ал. 5 (намират се под определен митнически режим) от ЗДДС (чл. 32, ал. 1 от ЗДДС).

За доказване на доставка по чл. 32, ал. 1 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

 • митнически документи, удостоверяващи, че стоката е несъюзна (чл. 32, ал. 1, т. 1 от ППЗДДС, изм. – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.);
 • митнически документи, от които е видно, че към датата, на която данъкът за доставката става изискуем, стоките са със статут на временно складирани стоки или са поставени в свободна зона или под митнически режими – митническо складиране, активно усъвършенстване, временен внос с пълно освобождаване от вноски мита, външен транзит (чл. 32, ал. 1, т. 2 от ППЗДДС, изм. – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03. 2017 г.);
 • фактура за доставката.

Облагаема доставка с нулева ставка е и доставката на услуги по разтоварване, натоварване, претоварване, подреждане, укрепване на стока и/или митническо оформяне, когато те са оказани във връзка с доставката на стоки, облагаема с нулева ставка по чл. 32, ал. 1 от ЗДДС, с изключение на освободените доставки по смисъла на закона (чл. 32, ал. 2 от ЗДДС).

За доказване на доставка по чл. 32, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

 • писмена декларация от лицето-титуляр на направлението/режима по чл. 32, ал. 1, в която е декларирано, че към датата, на която данъкът за доставката на услугата става изискуем за стоките, са налице обстоятелствата по чл. 32, ал. 1;
 • фактура за доставката (чл. 32, ал. 2 от ППЗДДС).

виж Фиш 6.4

6. Доставка по обработка на стоки (чл. 33 от ЗДДС)

Облагаема доставка с нулева ставка е извършването на услуги, представляващи работа по стоки, като обработка, преработка или поправка на стоки, когато са налице едновременно следните условия:

 1. стоките са придобити или внесени за целите на извършване на такава работа на територията на Европейския съюз (чл. 33, т. 1 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 94 от 2010 г.);
 2. след извършване на работата стоките са изпратени или транспортирани до трета страна или територия от или за сметка на доставчика или получателя;
 3. получателят на услугите не е установен на територията на страната.

За доказване на доставка на услуги по обработка на стоки по чл. 33 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. митнически документ за поставяне на стоките под митнически режим "активно усъвършенстване", в който той е вписан като титуляр, когато стоките са несъюзни, съответно документ, удостоверяващ приключването на митническите формалности при внос по чл. 16, ал.3 от ЗДДС, когато стоките са съюзни и се въвеждат на територията на страната от трета територия (чл. 33, т.1 от ППЗДДС, изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г., бр. 39 от 2008 г., бр. 10 от 2011 г., бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.);
 2. договор, съгласно който той поема задължението да се извърши обработка, преработка или поправка на стоките по т.1;
 3. документи, доказващи извършената обработка, преработка или поправка на стоките по т.1;
 4. митнически документ за износ или реекспорт на обработените, преработените или поправените стоки, с която той приключва режима по т.1, съответно митнически документ, удостоверяващ, че обработените, преработените или поправените стоки се изпращат от територията на страната до трета територия (чл. 33, т.4 от ППЗДДС, изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г., бр. 10 от 2011 г.);
 5. фактура за доставката.

7. Доставка на злато за централни банки (чл. 34 от ЗДДС)

Облагаема доставка с нулева ставка е доставката на злато, различно от инвестиционното злато по смисъла на закона, когато получател е Българската народна банка или централната банка на друга държава членка.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Инвестиционно злато (чл. 160а от ЗДДС, нов – ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) е:

а) злато под формата на кюлчета или плочки с тегла, приети от пазарите за злато, и с чистота, равна на или по-голяма от 995 хилядни;

б) златни монети, включени в заповедта по чл. 175, ал.5, за които са налице едновременно следните условия:

 • чистотата им е равна или по-голяма от 900 хилядни;
 • изсечени са след 1800 г.;
 • били са или са законно платежно средство в страната, от която произхождат;
 • продават се обикновено на цена, която не надвишава стойността на златото по пазарни цени, съдържащо се в монетите повече от 80 на сто.

в) са златни монети, които не са включени в заповедта по чл. 175, ал.5, но са включени в Списъка на златни монети, които отговарят на критериите, установени в член 344, параграф 1, точка 2 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно Общата система на данъка върху добавената стойност (специална схема за инвестиционно злато), публикуван до 1 декември на годината в серия "С" на "Официален вестник" на Европейския съюз, валиден за календарната година, следваща годината на публикуване; за инвестиционно злато се считат и всички емисии на монети, включени в този списък за годината, за която се отнася списъкът;

г) са златни монети, които не са включени в списъка по т.3 или в заповедта по чл. 175, ал.5, но за които с документ, издаден от управителя на Българската народна банка, е удостоверено, че са налице едновременно условията по т.2 за инвестиционно злато.

За доказване на доставка по чл. 34 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи, посочени в чл. 34 от ППЗДДС:

 1. писмен договор за прехвърляне на собствеността върху златото;
 2. копие на документ, удостоверяващ, че статутът на получателя е централна банка на друга държава членка – когато получател е централна банка на друга държава членка;
 3. писмено потвърждение от получателя по т.2, удостоверяващо, че стоките са получени от него;
 4. фактура за доставката.

8. Доставка, свързана с безмитна търговия (чл. 35 от ЗДДС)

Облагаема доставка с нулева ставка е продажбата на стоки в обектите за безмитна търговия. Продажба на стоки в търговски обекти за безмитна търговия по чл. 35 от ЗДДС е облагаема с нулева ставка само когато продажбата на стоките се счита за износ, съгласно Закона за безмитната търговия.

Продажбата на стоки в обекти за безмитна търговия по чл. 35 от закона се отчитат и документират по реда на Закона за безмитната търговия (чл. 35 от ППЗДДС, изм. – ДВ, бр. 110 от 2013 г.).

9. Доставка на услуги, предоставяни от агенти, брокери и други посредници (чл. 36 от ЗДДС)

Облагаема доставка с нулева ставка е доставката на услуги, предоставяни от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, когато са свързани с доставките, посочени в глава ІІІ от ЗДДС (чл. 36, ал.1 от ЗДДС).

Текстът на разпоредбата на чл. 36, ал.2 от ЗДДС е отменен – ДВ, бр. 113 от 2007 г.

    

Документиране на доставки, предоставяни от агенти, брокери и други посредници

За доказване на доставките по чл. 36, ал.1 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на страната, извън тези по чл. 36 и 37 от ППЗДДС, доставчикът следва да разполага с документи, удостоверяващи, че услугите са оказани във връзка с доставки, за които са налице обстоятелствата по Глава трета от ЗДДС.

ВНИМАНИЕ: Облагаема доставка с нулева ставка е и доставката на услуги с място на изпълнение на територията на страната, предоставяни от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, когато тези услуги са предоставени във връзка с доставка на стоки или услуги с място на изпълнение извън територията на Европейския съюз.

За доказване на доставки на услуги с място на изпълнение на територията на страната, предоставяни от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, когато тези услуги са предоставени във връзка с доставка на стоки или услуги с място на изпълнение извън територията на Европейския съюз, доставчикът трябва да разполага с документи, удостоверяващи, че услугите са оказани във връзка с доставки на стоки или услуги, които са с място на изпълнение извън територията на Европейския съюз.

    

Особени Случаи

Доставка на услуги, предоставяни от агенти, брокери и други посредници във връзка с международен транспорт (чл. 36 от ППЗДДС)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Агентийска услуга по чл. 31, т.9 от закона с място на изпълнение на територията на страната е услугата, която корабният агент предоставя на корабопритежателя и/или капитана на кораба във връзка с всички формалности и действия по пристигане, пребиваване и отплуване на кораба.

За доказване на доставката на агентийска услуга с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи (чл. 36, ал.2 от ППЗДДС, изм. – ДВ, бр. 71 от 2008 г., бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.):

 1. за плавателен съд по чл. 31, т.2, б. „а“ и „б“ от закона:

  а) дисбурсментска сметка;

  б) договор между корабопритежателя и корабния му агент или друг документ, доказващ наличието на договорни правоотношения между страните;

  в) фактура за доставката.

  г) декларация по образец-приложение № 26, която е предоставена при първа извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима;

 2. за плавателен съд по чл. 31, т.2, букви „в“ и „д“ от закона:

  а) дисбурсментска сметка;

  б) договор между корабопритежателя и корабния му агент или друг документ, доказващ наличието на договорни правоотношения между страните;

  в) фактура за доставката.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Брокерска услуга във връзка с доставка по чл. 31, т.9 от закона е услуга за морско посредничество по смисъла на чл. 226 - 230 от Кодекса на търговско корабоплаване.

За доказване на доставката на брокерска услуга с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи (чл. 36, ал.4 от ППЗДДС, изм. – ДВ, бр. 71 от 2008 г., бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.):

 1. за плавателен съд по чл. 31, т.2, букви „а“ и „б“ от закона:

  а) договор за морско посредничество или друг документ, доказващ наличието на договорни правоотношения между страните;

  б) фактура за доставката;

  в) декларация по образец-приложение № 26, която е предоставена при първа извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима;

 2. за плавателен съд по чл. 31, т.2, букви „в“ и „д“ от закона:

  а) договор за морско посредничество или друг документ, доказващ наличието на договорни правоотношения между страните;

  б) фактура за доставката.

Извън случаите по чл. 36, ал.1 и 3 от ППЗДДС за доказване на доставки по чл. 31, т.9 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи (чл. 36, ал.5 от ППЗДДС, нова – ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм., бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.):

 1. за плавателен съд по чл. 31, т.2, букви „а“ и „б“ от закона:

  а) документи, с които се доказва извършването на услугите по глава девета от Кодекса на търговското корабоплаване;

  б) фактура за доставката;

  в) декларация по образец-приложение № 26, която е предоставена при първа извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима;

 2. за плавателен съд по чл. 31, т.2, букви „в“ и „д“ от закона:

  а) документи, с които се доказва извършването на услугите по глава девета от Кодекса на търговското корабоплаване;

  б) фактура за доставката.

Доставка на свързани с внос услуги (чл. 36а от ЗДДС)

 1. Облагаема с нулева ставка е доставката на свързани с внос услуги, като комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, когато стойността им е включена в данъчната основа по чл. 55 от ЗДДС.
 2. Облагаема с нулева ставка е доставката на услуга по обработка, преработка или поправка, когато формира данъчната основа по чл. 55, ал.3 от ЗДДС при внос на стоки, които са временно изнесени от място на територията на страната до място извън територията на Европейския съюз под митнически режим пасивно усъвършенстване и са внесени обратно на територията на страната.
 3. Когато преди настъпване на обстоятелствата по т.1 и 2 за доставката е издаден документ с начислен данък със ставката по чл. 66, ал.1, т.1 от ЗДДС, размерът на начисления данък се коригира:

1. за издадени фактури и известия - по реда на чл. 116 от ЗДДС;

2. за издадени протоколи - по реда, определен с ППЗДДС.

Чл. 36а от ЗДДС (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Доказване на доставки по чл. 36а от ЗДДС:

 1. Когато на основание чл. 82, ал.2, т.3 от ЗДДС данъкът е изискуем от получателя по доставката, за прилагането на нулева ставка в случаите по чл. 36а, ал.1 и 2 от ЗДДС получателят следва да разполага със:
  • фактура за доставката;
  • митническия документ или друг документ за вноса;
  • товарителница или друг документ, с който стоките се внасят на територията на страната.
 2. Когато на основание чл. 82, ал.1 от ЗДДС данъкът е изискуем от доставчика по доставката, за прилагането на нулева ставка в случаите по чл. 36а, ал.1 от ЗДДС доставчикът следва да разполага със:
  • фактура за доставката;
  • писмена декларация от получателя по доставката, на чието име е оформен вносът; в декларацията получателят задължително посочва номера на документа, с който е оформен вносът, и описание как е формирана данъчната основа по чл. 55 от ЗДДС (стойността на всяко едно увеличение се посочва отделно).
 3. Когато е издаден протокол с начислен данък със ставката по чл. 66, ал.1, т.1 от ЗДДС, преди получателят да се е снабдил с документите по т.1, за коригиране на размера на начисления данък издаденият протокол се анулира. За прилагане на нулевата ставка се издава нов протокол по чл. 81, ал.6 от ППЗДДС.
 4. Корекция на начисления данък по чл. 36а, ал.3, т.1 от ЗДДС се извършва след снабдяване с документите по т.2.

Чл. 36а от ППЗДДС (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.

Определения:

Транспортна обработка на стоки са услугите по разтоварване, натоварване, претоварване, подреждане и укрепване на стоката, предоставяне на контейнери, както и други услуги, предоставяни пряко във връзка с транспорта (§ 1, т.26 от ДР на ЗДДС).

Обработка на плавателен съд са всички операции по приемането, престоя и заминаването на плавателен съд, извършени в пристанище на територията на страната (§ 1, т.28 от ДР на ЗДДС).

Обработка на въздухоплавателно средство в международен рейс е неземното обслужване по смисъла на § 3, т.18 от допълнителните разпоредби на Закона за гражданското въздухоплаване, извършено на въздухоплавателно средство, с изключение на услугите, за които се дължи държавна такса по Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България (обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г.; изм., бр. 15 от 2000 г., бр. 9 и 62 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 32 и 71 от 2004 г., бр. 15 и 96 от 2005 г., бр. 22 от 2006 г.)(§ 1, т.29 от ДР на ЗДДС).

Обработка на подвижен железопътен състав в международен рейс са следните операции: маневра за придвижване на вагоните до и от товаро-разтоварните места; престой на вагона при натоварване и разтоварване; мерене на празни вагони на вагонен кантар преди натоварване; мерене на натоварени вагони на вагонен кантар; дезинфекция, дезинсекция и дератизация на вагони за натоварване с товари, когато това изискване е съгласно БДС; поддържане на температурен режим по време на натоварването и превоза на товарите, които изискват такъв режим; извършване на митнически и други административни формалности, свързани с превоза на стоки от внос и за износ; подаване и изтегляне, включително подреждане на вагоните от и за фериботен кораб; смяна на талиги на вагони с различно междурелсие (§ 1, т.30 от ДР на ЗДДС).

Ремонт е дейността по извършването на последващи разходи, свързани с отделен актив, които не водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на този актив (§ 1, т.31 от ДР на ЗДДС).

Подобрение е дейността по извършването на последващи разходи, свързани с отделен актив, които водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на този актив. Създаването на нов актив от държател/ползвател на наетия или предоставен за ползване актив се приравнява на подобрение (§ 1, т.32 от ДР на ЗДДС).

Работа по стоки е обработка, преработка или поправка на стоки (§ 1, т.43 от ДР на ЗДДС).

(чл.28; чл.29; чл.30; чл.31; чл.32; чл.33; чл.36; чл.36а; чл.160; чл.160а от ЗДДС / чл.23; чл.35; чл.36; чл.38б от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник