Фиш 6.2 - Доставки с нулева ставка

Напомняне: Законът за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2007 г. въвежда ново понятие “облагаеми доставки с нулева ставка на данъка”, което в известен смисъл е съотносимо с понятието “износ”, използвано в действащия до 31.12.2006 г. ЗДДС (отм.), но следва да се има предвид, че облагаеми с нулева ставка са и редица други доставки, извън посочените в Глава трета от ЗДДС.

Запомни: За разлика от освободените доставки, които не се облагат с ДДС и за които не се ползва данъчен кредит, доставките с нулева ставка на данъка са облагаеми доставки и за тях е налице право на приспадане на данъчен кредит от данъчно задължените лица, които ги извършват.

Видове Доставки, Облагаеми с Нулева Ставка

  • Доставки с нулева ставка по глава ІІІ от ЗДДС (виж Фишове 3.2.2 и 6.3)
  • Вътреобщностни доставки по чл.7 от ЗДДС (с изключение на освободените ВОД по чл. 38, ал.2 от ЗДДС), (виж фиш 8.3.1)
  • Доставки, по които лицата са освободени от облагане с ДДС по силата на международни договори (чл.173 от ЗДДС), (виж фиш 10.13)
  • Доставки, по които получатели са въоръжените сили на други държави или институциите на европейския съюз или командвания/щабове на организацията на северноатлантическия договор или дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал или международни организации (чл.173 от ЗДДС) (виж фиш 10.13)

Запомни:

За целите на документирането на доставките с нулева ставка в ППЗДДС са посочени документите, въз основа на които се удостоверява осъществяването на тези доставки.

Когато доставчикът не се е снабдил с документите, доказващи извършването на доставката до изтичането на календарния месец, следващ изтичането на календарния месец, през който данъкът е станал изискуем, счита се, че доставката не е с нулева ставка (чл. 37, ал.2 от ЗДДС).

Ако впоследствие доставчикът се снабди с документите, удостоверяващи, че доставката е с нулева ставка, той коригира облагането по реда, определен в чл. 39 от ППЗДДС.

(чл.7; чл.37; чл.173 от ЗДДС / чл.39 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник