Фиш 6.1 - Приложими данъчни ставки

Съгласно ЗДДС облагането с данък върху добавената стойност е с три различни по размер данъчни ставки – нулева, девет и двадесет на сто.

Приложното поле на трите данъчни ставки е различно. Първите две – нулевата и тази от 9 на сто се прилагат спрямо ограничен кръг облагаеми стоки и услуги, като ставката от 9 на сто е от т.нар. намалени данъчни ставки, а третата – 20 на сто е основна или стандартна данъчна ставка.

Със стандартната ставка от 20 % се облагат:

  • Облагаемите доставки, освен изрично посочените като облагаеми с нулева или намалена ставка;
  • Вносът на стоки на територията на страната (виж Фиш 8.2.1);
  • Облагаемите вътрешнообщностни придобивания (виж Фиш 8.3.2).

До 31.03.2011 г. с намалена данъчна ставка от 7% се облагаха:

Настаняването, предоставено от хотелиер, когато то е част от организирано пътуване. (Виж Становище на НАП с изх. № 24-00-33/18.05.2007 г.)

От 01.04.2011 г. до 31.12.2011 г. с намалена данъчна ставка от 9 % се облага:

  • настаняване, предоставено от хотелиер.

От 01 април 2011 г. с изменението на чл.66, ал.2 от ЗДДС и §1, т.37 от Допълнителните разпоредби на закона се променя данъчната ставка и обхвата на приложение на облагането на т.нар. туристически услуги, или съгласно терминологията на закона доставките по настаняване, предоставено от хотелиер. От една страна, ставката се определя на 9 на сто. От друга страна, обхватът на доставките по настаняване се разширява спрямо всички настанявания, без значение дали става въпрос за организирано пътуване или не. Това на практика означава намаляване на ставката за неорганизираните пътувания от 20 на 9 на сто. Промяната се налага от необходимостта от отстраняване на режим на нееднакво третиране на различните туристи в нарушение на основните свободи, прогласени с Договора за ЕС (виж Фиш 10.3).

От 01.01.2012 г. с намалена данъчна ставка от 9% се облага:

  • Настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани (виж Фиш 10.3).

С нулева данъчна ставка се облагат само изрично посочените в закона доставки (виж Фиш 6.2).

(чл.66 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник