Фиш 5.6 - Данъчна основа на доставки, осъществени от посредници (комисионери)

Понятието „посредник“ е дефинирано в чл.49, ал.1 от Търговския закон: „Посредник е търговецът, които по занятие посредничи за сключване на сделки“. В този смисъл, посредникът съдейства за сключването на сделки чрез осъществяване на фактически или правни действия. Възнаграждението, което се дължи на посредника, се уговаря за свързване на страните, които ще сключат договор. По смисъла на ЗДДС посредничество е и извършването на правни сделки по поръчка на някоя от страните, в които случаи посредникът може да действа:

 • от името и за сметка на друго лице (пряко представителство) или
 • от свое име и за чужда сметка (косвено представителство).

Данъчно задължено лице, действащо от името и за сметка на друго лице

Когато лицето действа от чуждо име и за чужда сметка, са налице две доставки:

 • между доверителя и третото лице,
 • доставка на услуга между комисионера и доверителя.

Данъчно задължено лице, действащо от свое име и за чужда сметка

Когато лицето (комисионер/довереник) при доставка на стоки или услуги действа от свое име и за чужда сметка, се приема, че лицето е получило и предоставило стоките или услугите (чл.127, ал.1 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.).

Комисионният договор е вид споразумение между възложител, наричан доверител, и изпълнител, наричан комисионер, по силата на което комисионерът се задължава срещу възнаграждение да извърши по поръчка на доверителя сделка с трето лице. Когато комисионерът действа от свое име и за сметка на доверителя, той придобива права, които му дават възможност да извършва доставки на свое име или да е получател по доставки с трети лица.

В този случай са налице следните две доставки (чл.127, ал.2 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.):

 • между комисионера/довереника и третото лице. Съгласно чл.349 от Търговския закон, тази доставка е основана в изпълнение поръчката на доверителя, т.е. тя е резултат на изпълнителна сделка, при която комисионерът може да бъде доставчик или получател. Датата на възникване на данъчното събитие и данъчната основа на доставката се определят по общите правила на ЗДДС.
 • между комитента/доверителя и комисионера/довереника - при прехвърляне резултата от изпълнителната доставка. Съгласно чл.355 от ТЗ при тази доставка комисионерът е длъжен да отчете резултатите от изпълнителната сделка пред доверителя.

 

Посредници, действащи от чуждо име и за чужда сметка

Посредници, действащи от свое име и за чужда сметка

 

 

Общи

характерни

черти

* Посредникът свързва 2 лица = доверителят/комитентът – лицето, за сметка на което действа комисионерът/ и трето лице

* Дейността на посредника се характеризира:

 • от юридическа гледна точка с наличието на пълномощно;
 • от икономическа гледна точка с факта, че посредникът не инвестира свои собствени средства в доставката на стоките или услугите, предмет на посредничество, но използва свои собствени средства (например активи), за да извърши самата посредническа услуга

Характерни

черти

по категории

* Свързват 2 лица с цел да сключат споразумение Þ търговски посредници

или

* Лично се споразумяват с третото лице, но отговарят на следните специфични условия:

 • в договора изрично е упоменато, че действат от чуждо име.
 • при липса на писмен договор, фактурата се издава директно от доверителя (посредничество „при продажбата”) или е адресирана от трето лице директно на името на доверителя (посредничество „при покупката”).

  Ако фактурата е издадена от посредника или адресирана на негово име, от нея трябва да става ясно, че посредникът действа от чуждо име.
 • при липса на фактура (операции, осъществени с данъчно незадължени лица), правните обстоятелства (а именно клаузите от договора, установяващи отношенията между посредника и доверителя) или фактическите обстоятелства, позволяващи да се установи, че третото лице е знаело, че посредникът е действал от чуждо име и е било информирано за всички горепосочени елементи.

* Не отговарят на условията, които биха позволили да се смята, че действат от чуждо име.

 

Комисионерите принадлежат

към тази категория, тъй като действат от свое име или от името на дружеството си за сметка на доверителя

Приложим данъчен режим по ДДС

 

· естество на посредническата операция

 

 · определяне на данъчната основа и дата на възникване на данъчното събитие

доставка на услуга

 

А/ Датата на възникване на данъчно събитие и данъчната основа на доставката между доверителя и третото лице се определят по общите правила на ЗДДС.

 

Б/ Данъчната основа на доставка на услуга между комисионера/довереника и комитента/доверителя е възнаграждението на комисионера/довереника, която включва и обезщетението за извършените от него разходи във връзка с доставката, ако това е уговорено; датата на възникване на данъчното събитие за тази доставка се определя по общите правила на ЗДДС.

 

Смята се, че посредникът е придобил лично стоката или лично е получил или доставил услугата.

 

Съгласно чл.127 от ЗДДС налице са две доставки:

1. Доставка между комисионера/довереника и третото лице, за която датата на възникване на данъчното събитие и данъчната основа на доставката се определят по общите правила на този закон;

2. Доставка между комитента/доверителя и комисионера/довереника на стоките или услугите - предмет на доставката по т.1; датата на възникване на данъчното събитие и данъчната основа на доставката се определят, както следва:

- когато комисионерът/довереникът действа за сметка на комитента/доверителя във връзка с продажба, данъчната основа на тази доставка е равна на данъчната основа на доставката по т.1, намалена с възнаграждението на комисионера/довереника, а датата на възникване на данъчното събитие за тази доставка се определя по общите правила на закона, но не може да бъде по-късна от датата на възникване на данъчното събитие по т.1;

- когато комисионерът/довереникът действа за сметка на комитента/доверителя във връзка с покупка, данъчната основа на тази доставка е равна на данъчната основа на доставката по т.1, увеличена с възнаграждението на комисионера/довереника, която включва и обезщетението за извършените от него разходи във връзка с доставката, ако това е уговорено, а датата на възникване на данъчното събитие за тази доставка се определя по общите правила на този закон, но не може да бъде по-ранна от датата на възникване на данъчното събитие по т.1.

Относно мястото на изпълнение на посредническите услуги виж фиш 8.3.8.

(чл.127 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник