Фиш 5.5 - Данъчна основа при доставки на стоки

Опаковки и амбалаж

 • Продадени невъзвръщаеми опаковки (за еднократна употреба, които не подлежат на връщане):
 • невъзвръщаемите опаковки, фактурирани със стоките, които съдържат, представляват елемент от тяхната продажна цена;
 • невъзвръщаемите опаковки, фактурирани отделно от стоките, са обект на отделна продажба.
 • Обикновени или обичайни опаковъчни материали или контейнери за многократна употреба (предназначени за употреба без преработка – бутилки, каси и др.)
 • сумите за доставените опаковки не се включват в данъчната основа, при условие че получателят е ДЗЛ и същите подлежат на връщане.
 • ако опаковките не се върнат в 12-месечен срок, те се смятат за продадени и подлежащи на облагане с ДДС върху размера на стойността им (чл.18, ал.5 от ППЗДДС).

Транспортни разходи

 • Принцип: транспортните разходи, фактурирани от продавача на клиента му, представляват елемент от облагаемата продажна цена.
 • Продажба при условие “до помещенията на купувача” : прехвърлянето на собствеността се извършва в помещенията на купувача и продавачът осигурява транспорта, чиято стойност се добавя към цената на стоката. Транспортните разходи представляват съпътстващи разходи за доставката на стоки и като такива трябва да бъдат включени в данъчната основа на тази доставка.
 • Продажба при условие “от помещенията на продавача”: прехвърлянето на собствеността се извършва на изхода на склада на продавача:
 • транспортната операция не засяга продавача.
 • все пак, ако бъде договорено продавачът да поеме транспортните разходи, фактурираните за целта суми трябва да бъдат добавени към цената на стоките, за определяне на данъчната основа на доставката, с изключение на следните 2 случая:
 • транспортът е осъществен от продавача и фактурирането е извършено в зависимост от вида на транспорта, доставеното количество и изминатото разстояние: става дума за доставка на услуги, различна от продажбата и облагаема като такава;
 • транспортът е извършен от трето лице. Продавачът префактурира платените на превозвача разходи за сметка на купувача (предварително направени разноски).
 • Транспортните разходи, направени по договорена цена, трябва да се добавят към данъчната основа на доставката

Дължимите за доставката данъци и такси

Принцип: С дължимите за доставката данъци и такси се увеличава данъчната основа за целите на начисляване на ДДС, когато са налице едновременно следните условия:

1. платени са от името и за сметка на доставчика;

2. поискани са от доставчика.

Това е регламентирано в чл.26, ал.3, т.1 от ЗДДС и чл.15 от ППЗДДС (изм. ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.).

(чл.26 от ЗДДС / чл.15 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник