Фиш 5.4 - Елементи, изключени от данъчната основа

Елементи, изключени от данъчната основа

Пояснения

Търговска отстъпка, намаление, независимо от формата под която са предоставени (пари, стоки или услуги)

  • В случаите, когато се предоставя на получателя на датата на възникване на данъчното събитие,
  • В случаите, когато се предоставя след датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа се намалява при предоставянето – с кредитно известие

Когато търговската отстъпка или намалението са предоставени след датата на възникване на данъчното събитие за доставката, за изменението на данъчната основа на доставката доставчикът издава кредитно известие към фактурата, издадена за доставката, а когато за доставката са издадени повече от една фактури - с кредитно известие, в което се посочват номерата на всички издадени фактури за доставката.

Субсидии и финансирания, които не се пряко свързани с доставка

 

 

 

 

 

Не се включват субсидии и финансирания, предназначени единствено за:

  • покриване на загуби,
  • финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.

(виж Фиш Х.2)

Неустойки и лихви с обезщетителен характер

(изм. ДВ бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)

С изменението на ЗДДС (ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) нормата на чл.26, ал.2, изр. второ от ЗДДС “Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер” е приведена в съответствие с Директива 2006/112/ЕО. По силата на законовия текст неустойки както от обезщетителен, така и от санкционен характер не формират данъчна основа. Лихвите с обезщетителен характер (така например – лихви за забава) също не формират данъчна основа, за разлика от възнаградителните такива (например – банковите лихви).

Стойността на обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери, ако получателя е ДЗЛ и материалите подлежат на връщане.

Обикновени или обичайни опаковъчни материали или контейнери от закона са само онези, които са предназначени за многократна употреба без преработка, като бутилки, каси, бидони, варели, палети, бъчви, цистерни, контейнери и др. под., след привеждането им в съответствие с хигиенните и санитарните изисквания.

Когато обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери не бъдат върнати в 12-месечен срок от изпращането им, данъчната основа на доставката се увеличава чрез издаване на дебитно известие към издадената за доставката фактура. Известието се издава в 5-дневен срок, считано от деня, в който изтича 12-месечният срок.

 

Разходите на лизингодателя и лизингополучателя, свързани с ползването на стока при условията и срока на договор за лизинг

Това може да са: разходи за имуществени застраховки, застраховки „Гражданска отговорност” и други подобни за целия срок или за част от него, разходи за имуществени данъци и такси, екотакси, разходи за регистрация.

Суми, платени на доставчика за покриване на разходите, направени от името и за сметка на получателя

Задължително условие е тези суми да са изрично посочени в счетоводството на доставчика, същият трябва да разполага с доказателства за размера на сумите и няма право на данъчен кредит за тези разходи. По отношение на тези разходи – доставчикът не осъществява лично доставката, а чрез трето лице, като действа от името и за сметка на получателя. Например:

Поставяне на фирмен знак върху опаковката на стока от трето лице по искане на получателя.

(чл.26 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник