Фиш 5.3 - Елементи, включени в данъчната основа

Елементи, включени в данъчната основа

Пояснения

Дължимите за доставката данъци и такси, когато са налице едновременно следните условия:

1. платени са от името и за сметка на доставчика;

2. поискани са от доставчика.

(изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г. - чл.15 от ППЗДДС)

Например:

Данъците и таксите по Закона за местните данъци и такси се включват в определената по реда на чл.26 или чл.27 от закона данъчна основа на доставката, когато са налице едновременно следните условия:

1. платени са от името и за сметка на доставчика;

2. поискани са от доставчика.

В данъчната основа не се включва размерът на акциза, когато стоките са поставени под режим отложено плащане на акциз по реда и при условията на Закона за акцизите и данъчните складове.

Субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката

По смисъла на т.15 от ДР на ЗДДС:

"субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка" са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:

а) покриване на загуби;

б) финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.

Финансиранията/субсидиите се приемат за усвоени, когато възникнат условията за признаването им като приход (виж Фиш Х.2).

Съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя

Например:

Комисионна, опаковане, транспорт, застраховка и други, пряко свързани с доставката, (като разходи за електроенергия, топлоенергия, вода и др., префактурирани от наемодателя на наемателя).

Стойността на обикновените/ обичайните опаковъчни материали или контейнери, ако не подлежат на връщане или ако получателят не е данъчно задължено лице

Обикновени/обичайни опаковъчни материали са предназначените за многократна употреба без преработка – бутилки, каси, варели и др.

Ако тези опаковъчни материали или контейнери бъдат върнати от получателя, данъчната основан се намалява със стойността им при връщането.

Стойността на услугата по последващо гаранционно обслужване на стоките

 

Стойността, задържана от получателя като гаранция за добро изпълнение

 

Важно: С изменението на ЗДДС (ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) нормата на чл.26, ал.2, изр. второ от ЗДДС “Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер” е приведена в съответствие с Директива 2006/112/ЕО. По силата на законовия текст неустойки както от обезщетителен, така и от санкционен характер не формират данъчна основа. Лихвите с обезщетителен характер (така например – лихви за забава) също не формират данъчна основа, за разлика от възнаградителните такива (например – банковите лихви).

Забележка: Когато стойностите, необходими за изчисляване на данъчната основа, са определени в чуждестранна валута, данъчната основа се определя на базата на левовата равностойност на тази валута по курса, обявен от Българската народна банка към датата, на която данъкът е станал изискуем. Левовата равностойност на валутата може да бъде определена по последния обменен курс, публикуван от Европейската централна банка към момента, в който данъкът става изискуем. Конвертирането между валути, различни от еврото, се извършва, като се използва обменният курс на всяка от тези валути към еврото – чл.26, ал.6 от ЗДДС, доп., бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.

(чл.26 от ЗДДС / чл.15 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник